Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2002 z dne 20. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2002 z dne 20. 9. 2002

Kazalo

4030. Odlok o delovnih telesih Občinskega sveta občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, stran 8857.

Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) in v skladu s 22. členom statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99 in 71/01) je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 31. seji dne 5. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o delovnih telesih Občinskega sveta občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom določa Občinski svet občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah svoja stalna delovna telesa, njihovo sestavo, način dela in njihove naloge.
2. člen
Občinski svet ima naslednja stalna delovna telesa:
– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo,
– odbor za gospodarsko infrastrukturo in za javne gospodarske službe, prostorsko planiranje, komunalne zadeve, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja,
– statutarnopravna komisija.
3. člen
Za obravnavo in proučitev posameznih vprašanj lahko občinski svet s sklepom ustanovi začasna delovna telesa. V sklepu o ustanovitvi občinski svet določi naloge delovnih teles.
4. člen
Občinski svet ima poleg stalnih in občasnih delovnih teles še delovna telesa, ki jih mora občina ustanoviti na podlagi posameznih zakonskih aktov, ki določajo tudi njihovo sestavo, pristojnosti in naloge.
5. člen
Za določene strokovne naloge lahko župan, za posamezna področja s sklepom imenuje še druga delovna telesa. S sklepom se določijo naloge in pristojnosti teh delovnih teles.
6. člen
Delovna telesa imajo predsednika in določeno število članov.
Člane delovnih teles iz 2. člena tega odloka imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov, vendar največ polovico članov.
Kandidate za člane delovnih teles predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člane delovnih teles iz 4. člena tega odloka imenuje občinski svet na predlog župana.
Delovna telesa občinskega sveta vodijo člani občinskega sveta.
7. člen
Predsednik in člani stalnih delovnih teles se imenujejo za štiri leta.
Predsednik in člani delovnih teles iz 3. in 5. člena tega odloka se imenujejo za čas, določen s sklepom o ustanovitvi.
8. člen
Članstvo v delovnih telesih občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
9. člen
Sejo delovnih teles sklicuje predsednik na lastno pobudo, na zahtevo občinskega sveta in župana.
Delovno telo sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.
10. člen
Predsednik delovnega telesa:
– sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red,
– organizira in vodi delo delovnega telesa,
– sodeluje z županom, podžupanom, člani občinskega sveta in delavci občinske uprave,
– sodeluje na sejah občinskega sveta,
– skrbi za izvajanje sprejetih sklepov,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom.
11. člen
Pri delu delovnih teles lahko sodelujejo strokovnjaki z namenom, da podajo svoja strokovna mnenja in predloge o zadevah, ki se obravnavajo na seji.
12. člen
Delovna telesa imajo pravico zahtevati od občinske uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebujejo pri delu.
II. SESTAVA IN PRISTOJNOSTI DELOVNIH TELES
13. člen
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ima pet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališča s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti.
14. člen
Odbor za gospodarstvo ima pet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma), ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.
15. člen
Odbor za gospodarsko infrastrukturo in za javne gospodarske službe, prostorsko planiranje, komunalne zadeve, gospodarjenje z nepremičninami in varstvo okolja ima pet članov.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarske javne službe in komunalnih zadev, prostorskega planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje do začetka obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za gospodarske javne službe lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.
16. člen
Statutarnopravna komisija občinskega sveta ima tri člane.
Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov. Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.
Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarnopravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/02-959
Vitomarci, dne 5. septembra 2002.
Župan
Občine Sveti Andraž
v Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti