Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2002 z dne 13. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2002 z dne 13. 9. 2002

Kazalo

3959. Statut Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o., stran 8737.

Na podlagi 12. člena odloka o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 68/99), akta o ustanovitvi družbe z dne 14. 12. 1999, odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 30/00) in odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d. o. o. (Uradni list RS, št. 66/02) je skupščina družbe na 10. seji dne 4. 9. 2002 sprejela
S T A T U T
Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Ta statut ureja organizacijo in način poslovanja družbe »Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.« (v nadaljevanju: družba), njegove organe, pristojnosti, način odločanja organov ter druge zadeve, pomembne za poslovanje družbe.
2. člen
Družba opravlja zlasti dejavnosti za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, kot so:
– dajanje jamstev za posojila za malo gospodarstvo,
– dajanje posojil za projekte malega gospodarstva,
– subvencioniranje obrestne mere,
– izvajanje drugih ukrepov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Firma družbe je Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. Skrajšana firma družbe je CRMG Ljubljana, d.o.o.
4. člen
Sedež družbe je Ljubljana, Trubarjeva 5, poslovni naslov družbe pa Ljubljana, Linhartova 13.
Spremembo poslovnega naslova družbe sprejme skupščina s svojim sklepom.
5. člen
Dejavnost družbe se po standardni klasifikaciji razvršča v naslednje podskupine:
– 65.210 Finančni zakup (leasing),
– 65.220 Drugo kreditiranje,
– 65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.,
– 66.030 Druga zavarovanja, razen življenjskega,
– 67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
– 70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg,
– 70. 200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– 73. 201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
– 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje,
– 74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile,
– 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
– 75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,
– 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
– 22.120 Izdajanje časopisov,
– 22.150 Drugo založništvo.
Družba sme opravljati tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposredno opravljanje dejavnosti.
6. člen
Družba ima žig štirioglate oblike z besedilom Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. in štirioglati žig z besedilom CRMG Ljubljana, d.o.o.
Uporabo žiga, njihovo število in varovanje ter uničenje določi direktor s svojim navodilom.
III. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE
7. člen
Direktor družbe organizira in vodi delo, predstavlja in zastopa družbo in je odgovoren za zakonitost poslovanja družbe. V času njegove odsotnosti opravlja vse delo iz direktorjeve pristojnosti namestnik direktorja, ki ga imenuje in razrešuje nadzorni svet, na predlog župana.
Poleg direktorja so upravičeni zastopati družbo tudi prokuristi ali poslovni pooblaščenci, ki jih postavi oziroma odstavi nadzorni svet s svojim sklepom. Prokurist se podpisuje tako, da poleg svojega podpisa doda besedo prokurist.
8. člen
Za družbo podpisuje direktor, in sicer podpisuje splošne in posamične akte družbe, pogodbe in listine finančnega značaja. Direktor lahko za posamezne vrste poslov pooblasti tudi druge osebe, vendar le s pisnim pooblastilom.
IV. ORGANIZACIJA DRUŽBE
9. člen
Skupne zadeve na področju pravnih, upravnih, finančnih, računovodskih, kadrovskih, administrativnih, informativno dokumentacijskih, splošnih in drugih nalog, potrebnih za izvajanje dejavnosti družbe, opravljajo strokovne službe družbe.
V. ODOBRAVANJE GARANCIJ IN KREDITOV
10. člen
Družba odobrava garancije in kredite v skladu z letnim finančnim načrtom in finančnimi zmožnostmi. Garancije in krediti se odobravajo samo članom družbe.
VI. ORGANI DRUŽBE
11. člen
Organi družbe so: skupščina, nadzorni svet, strokovni odbor in direktor družbe.
Organi družbe delujejo na podlagi zakona, tega statuta in poslovnikov o delu organov.
1. Skupščina
12. člen
Skupščina kot organ edinega ustanovitelja samostojno odloča o vprašanjih iz 439. člena zakona o gospodarskih družbah in o drugih zadevah, ki jih določa ta odlok.
Dokler je Mestna občina Ljubljana edini ustanovitelj družbe, skupščino sestavljajo trije člani: župan Mestne občine Ljubljana in dva člana, ki ju izvoli mestni svet izmed članov mestnega sveta. Skupščino vodi župan oziroma po pooblastilu župana predstavnik Mestne občine Ljubljana.
13. člen
Skupščina odloča o:
– sprejetju letnega poročila,
– uporabi bilančnega dobička,
– sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha in o razdelitvi dobička,
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– vračanju naknadnih vplačil,
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– postavitvi prokurista,
– imenuje in razrešuje člane strokovnega odbora na predlog direktorja,
– uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju v zvezi s povračilom škode nastale pri poslovanju,
– zastopanju družbe v sodnih postopkih zoper direktorja,
– imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
– podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta,
– sprejetju statuta in drugih splošnih aktov družbe na predlog direktorja,
– ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
– prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
– vključitvi novih družbenikov,
– sprejemu spremembe poslovnega naslova družbe,
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali drugi predpis.
14. člen
Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom, tem statutom in takrat, kadar je to v korist družbe.
O sklicu skupščine odloči župan. Sklic skupščine se objavi z navedbo firme in sedeža družbe ter časa in kraja skupščine.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči vsi člani skupščine. V sklicu se določi, kdaj bo ponovno zasedanje skupščine, če se ob prvem sklicu ne doseže sklepčnost. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih članov.
15. člen
Podrobnejši način dela skupščine se lahko določi v poslovniku skupščine, ki ga sprejme skupščina.
2. Nadzorni svet
16. člen
Družba ima nadzorni svet, ki šteje pet članov, ki jih izvoli in odpokliče skupščina, na predlog župana. Skupščina tudi izvoli in odpokliče predsednika nadzornega sveta.
17. člen
Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma izvoljena. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta.
18. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje direktorja družbe in namestnika direktorja družbe za čas direktorjeve odsotnosti,
– nadzoruje vodenje poslov družbe,
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe,
– pregleduje in preverja blagajno in shranjuje vrednostne papirje,
– pregleduje in preverja zaloge blaga ter druge stvari.
2.1. Način dela nadzornega sveta
19. člen
Seje nadzornega sveta sklicuje predsednik nadzornega sveta, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Seje se sklicuje s pisnim vabilom, najmanj 8 dni pred napovedano sejo. Gradivo za sejo mora biti predloženo vabilu, lahko pa se ga vabljenim dostavi tudi naknadno, vendar najmanj 5 dni pred sejo, izjemoma pa na seji sami.
Zaradi učinkovitega delovanja se lahko skliče izredna seja nadzornega sveta oziroma tudi korespondenčna seja nadzornega sveta. V tem primeru roki iz tega člena ne veljajo.
20. člen
Pobudo za sejo nadzornega sveta lahko podajo: vsak član nadzornega sveta in direktor. Predsednik nadzornega sveta mora sklicati sejo v 8 dneh po prejemu pisnega zahtevka za sklic seje.
Če predsednik nadzornega sveta ne skliče seje v roku, lahko to stori direktor.
21. člen
Sejo nadzornega sveta vodi predsednik, v njegovi odstotnosti pa namestnik, ki ima v tem primeru enake pristojnosti kot predsednik.
22. člen
Predsednik nadzornega sveta ima naslednje pristojnosti:
– sklicuje in vodi seje nadzornega sveta,
– določa predlog dnevnega reda seje,
– oblikuje predloge sklepov in stališč nadzornega sveta,
– podpisuje sklepe, zapisnike in stališča nadzornega sveta,
– določa način objavljanja sporočil za javnost,
– opravlja druge naloge v skladu s tem statutom.
23. člen
Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, vendar mora biti prisoten ali predsednik ali namestnik predsednika nadzornega sveta.
Nadzorni svet sprejema svoje odločitve v obliki sklepov, ki morajo biti označeni z zaporedno številko seje in tekočo številko sklepa.
Poleg sklepov zavzema nadzorni svet tudi stališča, v okviru katerih oblikuje svoje mnenje glede posameznih zadev.
Nadzorni svet sprejema sklepe in stališča z večino glasov prisotnih članov. Pri glasovanju ima vsak član en glas.
24. člen
Sklepi se sprejemajo praviloma z javnim glasovanjem. Na predlog člana nadzornega sveta lahko z navadno večino prisotnih članov nadzorni svet odloči, da se glasuje tajno.
Če pride do tajnega glasovanja, se seja zaradi priprav na tajno glasovanje (glasovalni listki) prekine.
Pri tajnem glasovanju se glasuje tako, da se obkroži besedo »ZA« ali »PROTI«.
25. člen
O seji nadzornega sveta se piše zapisnik, ki mora vsebovati:
– zaporedno številko, datum, uro, kraj seje in obliko seje (redna, izredna, korespondenčna),
– imena prisotnih in odstotnih,
– povzetek razprav,
– izid glasovanja,
– sprejete sklepe,
– podpis predsedujočega in zapisnikarja.
Kopijo podpisanega zapisnika je potrebno poslati vsem članom nadzornega sveta in direktorju najkasneje v 10 dneh po seji. Ostalim osebam, ki so se udeležile seje, pa se pošlje izpis tistega dela zapisnika, ki se nanaša na njihovo razpravo ali poročilo.
26. člen
Vsak član nadzornega sveta ima pravico v 8 dneh po prejemu zapisnika podati nanj pisni ugovor, razen v primeru zadnjega odstavka prejšnjega člena, ko se lahko poda ustni ugovor med pisanjem zapisnika samega.
O ugovoru odloči nadzorni svet na prvi naslednji seji z večino glasov vseh članov.
27. člen
Podrobnejša določitev načina dela nadzornega sveta se lahko določi s poslovnikom o delu nadzornega sveta, ki ga sprejme nadzorni svet.
3. Direktor
28. člen
Direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet. Mandatna doba direktorja traja 4 leta. Po preteku mandata je ista oseba lahko ponovno imenovana.
29. člen
Direktor ima naslednja pooblastila:
– zastopa, predstavlja in podpisuje splošne in posamične akte družbe, pogodbe in listine finančnega značaja za družbo,
– organizira, vodi in nadzoruje delo in poslovanje,
– organizira in vodi strokovno delo,
– predlaga temeljne razvojne in poslovne politike, delovni načrt in program razvoja ter organizacijo družbe,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem obračunu,
– izvršuje sklepe nadzornega sveta,
– odloča o sprejemu novih članov družbe,
– sprejema posamične akte v skladu z zakonom in tem statutom,
– odloča kot prvostopenjski organ v zvezi s pravicami in obveznostmi in odgovornostmi iz delovnih razmerij delavcev,
– daje zahteve za uvedbo disciplinskega postopka in izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonom,
– imenuje komisije in druga delovna telesa za razrešitev posameznih zadev,
– pripravlja predloge splošnih aktov družbe in jih predloži v sprejem skupščini,
– predlaga člane strokovnega odbora,
– predlaga nadzornemu svetu svojega namestnika za čas svoje odsotnosti,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in tem statutom.
30. člen
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka poslovna izobrazba pravne ali ekonomske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj s področja pospeševanja malega gospodarstva,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika.
31. člen
Direktor se imenuje na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
V razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave in rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri.
Rok za prijavo kandidatov je najmanj 8 dni. Nadzorni svet lahko določi tudi daljši rok, vendar ne dalj kot 15 dni.
Kandidati se obvestijo o izbiri v roku ne daljšem od 30 dni od dneva objave razpisa.
32. člen
Nadzorni svet mora v roku iz četrtega odstavka prejšnjega člena obvestiti vsakega prijavljenega kandidata o izbiri in ga poučiti, da ima pravico pregledati razpisno gradivo in v 15 dneh po prejemu obvestila zahtevati sodno varstvo pri sodišču, pristojnem za delovne spore, če misli, da je bil kršen za izvedbo razpisa določeni postopek, in da je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev o izbiri kandidata, ali da izbrani kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev.
33. člen
Če se na razpis nihče ni prijavil, ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi.
Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa skupščina imenuje vršilca dolžnosti, vendar ne dalj kot za eno leto.
34. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je bil imenovan, na način in pod pogoji, določenimi v zakonu in odloku.
4. Strokovni odbor
35. člen
Strokovni odbor sestavljajo predstavniki iz vrst malega gospodarstva ter strokovnjaki s področja, ki se obravnava. Strokovni odbor ima lahko največ pet članov.
36. člen
Strokovni odbor:
– obravnava in ocenjuje garancijske zahtevke,
– sprejema kriterije za sprejem novih članov,
– predlaga sprejem novih članov upravi družbe.
Strokovni odbor mora obravnavati vloge za garancije vsaj enkrat mesečno.
37. člen
Strokovni odbor na svoji prvi seji sprejme poslovnik, ki ga potrdi nadzorni svet.
5. Druga delovna telesa
38. člen
Direktor lahko imenuje tudi druga delovna telesa (komisije, odbore), če to narekuje smotrnost dela oziroma poslovanja.
39. člen
S sklepom o imenovanju se določijo pristojnosti, način dela in druge zadeve, pomembne za delovno telo.
VII. SPLOŠNI AKTI DRUŽBE
40. člen
Splošne akte družbe sprejema nadzorni svet, razen če ni s predpisi ali s tem statutom določena pristojnost direktorja.
41. člen
Družba ima naslednje splošne akte:
– statut,
– pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– druge splošne akte, določene z zakonom.
VIII. JAVNOST DELA
42. člen
Delo in poslovanje družbe je javno.
Družba obvešča javnost o svojem delu, s tem da objavlja:
– program dela, naložbeno politiko in finančni načrt,
– podatke o dodeljenih sredstvih za projekte malega gospodarstva,
– letna poročila o delu in porabljenih sredstvih.
IX. POSLOVNA SKRIVNOST
43. člen
Za poslovno skrivnost se štejejo:
– podatki, ki jih kot take opredelijo državni organi ali poslovni partnerji,
– podatki razpisa ali javnega natečaja vse do objave rezultatov,
– podatki, ki se nanašajo na delo za oborožene sile in so označeni kot vojaška skrivnost.
Poslovno skrivnost opredeljuje zakon, drug predpis ter splošni akt.
44. člen
Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje vse zaposlene, prokuriste in člane nadzornega sveta.
Kršitev poslovne skrivnosti je hujša kršitev delovne obveznosti in ima lahko za posledico uveljavljanje disciplinske in odškodninske odgovornosti. Kršitev poslovne skrivnosti pomeni za zunanje člane družbe razlog za razrešitev. O razrešitvi odloča skupščina družbe.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Ta statut sprejme skupščina družbe.
46. člen
Za spremembe in dopolnitve statuta velja enak način sprejema kot za sam statut.
47. člen
Splošni akti družbe morajo biti sprejeti najkasneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega statuta.
48. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 4. septembra 2002.
Predsednica
skupščine Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost