Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2002 z dne 23. 8. 2002

Kazalo

3664. Program priprave lokacijskega načrta Širitev pokopališča v Hrovači, stran 8397.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86) in 21. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 44/95 in 41/96) je Občinski svet občine Ribnica na 3. izredni seji dne 13. avgusta 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta Širitev pokopališča v Hrovači
1. člen
Izhodišča za pripravo lokacijskega načrta Širitev pokopališča v Hrovači:
Program priprave se nanaša na širitev obstoječega pokopališča, ki je bilo že v gradnji zasnovano tako, da je možna širitev v smeri, kot jo določa prostorski del družbenega plana Občine Ribnica. S programom priprave se določa nosilca aktivnosti, izbor izvajalca, vir sredstev potrebnih za realizacijo, subjekte, ki sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta ter roki izdelave.
2. člen
Organizacija priprave lokacijskega načrta širitve pokopališča v Hrovači:
Za organizacijo priprave prostorskega izvedbenega akta se kot nosilec določi župan in oddelek za okolje in prostor Občine Ribnica. Izvajalec je izbran na podlagi zbiranja ponudb (v skladu z zakonom o javnih naročilih). Za izdelavo lokacijskega načrta so predvidena proračunska sredstva iz postavke planska dokumentacija.
3. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti:
Organi, organizacije in skupnosti, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka lokacijskega načrta ter soglasja k dopolnjenemu osnutku lokacijskega načrta so:
1. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Ljubljana, izpostava Ribnica,
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave – izpostava Ljubljana,
4. Komunala Ribnica,
5. Hydrovod Kočevje-Ribnica,
6. JP Elektro Ljubljana p.o., PE Elektro Kočevje,
7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Centralna enota,
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
9. Krajevna skupnost Ribnica.
Organi, organizacije in skupnosti iz tega člena morajo podati svoja soglasja oziroma mnenja na dopolnjen osnutek ureditvenega načrta v tridesetih dneh od prejema zahteve.
4. člen
Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov vprostor (Uradni list RS, št. 18/84),
– zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
– sklep o sprejetju dolgoročnega DP Občine Ribnica za obdobje 1986–2000 (Skupščinski dolenjski list št. 9/86,
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 8/96),
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 27/98),
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote R5-KS Ribnica (Uradni list RS, št. 17/88).
5. člen
Terminski plan:
– Izdelava osnutka lokacijskega načrta v 30 dneh po pridobitvi mnenj in pogojev soglasodajalcev.
– Občinski svet občine Ribnica na seji po obravnavi sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– V času javne razgrnitve, ki se izvede na sedežu Občine Ribnica in krajevni skupnosti in bo trajala 30 dni, se izvede javna obravnava.
– Občani, organi, organizacije in skupnosti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve.
– Na podlagi pripomb iz javne razprave in pisnih pripomb fizičnih in pravnih oseb, pripravi izdelovalec strokovno poročilo, ki ga obravnava občinski svet in odloča o pripombah.
– Z zavzetjem stališč do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi, izvajalec pripravi usklajen predlog lokacijskega načrta, na katerega pridobi soglasja in mnenja ustreznih organizacij.
– Občinski svet sprejme predlog lokacijskega načrta z odlokom, ki je objavljen v Uradnem listu RS.
6. člen
Ta program priprave za izdelavo lokacijskega načrta Širitev pokopališča v Hrovači začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-351-01-46/2002
Ribnica, dne 13. avgusta 2002.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost