Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3559. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - glavne ceste G II-105, stran 8279.

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 40. seji dne 11. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste G II-105
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Lokacijski načrt za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste G II-105 (v nadaljevanju lokacijski načrt), ki ga je izdelalo podjetje Acer Novo mesto, d.o.o., pod številko LN -1/99. Sestavljajo ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Območje lokacijskega načrta zajema zemljišča in dele zemljišč v katastrskih občinah Daljni vrh in Bršljin z naslednjimi parcelnimi številkami: 1135 (cesta), 46, 44, 45, 50 (pot), 117, 132, 130, 128, 127, 202, 203/1, 203/2, 204/1, 204/2, 204/3, 1140 (cesta), 222/1, 222/5, 223, 221, 514, 513, 518, 519, 1141, 690, 689, 537, 542, 139, 138, 137, 136, 135, 133, 197/1, 198, 199, 235/1, 235/2, 1138 (pot), 225, 226, 228, 231, 500, 501, 502, 503, 505, 508, 1143, 590/1, 587, 588, 586, 558, 555, 556/2, 675, 674/2, 674/4, 681/1, 680, 776/1, 775, 768, 769, 764/1, 874, 864, 863, 1135, 901, 902, 862, 897, 896, 1127/1, 1128/1, 1128/2, 537, 542, 545, 544, 547, 548, 549, 550, 554, 1146, 688, 685, 686/1, 687, 682, 683, 776/1, 773, 875, 1147, 888, 876, 893, 891, 892, 885, 886, 1129/1, 1130/1, 1129/2, vse k.o. Daljni vrh, in 664, 1085/1, 149/1, 149/10, 149/8, 149/9, 149/6, 149/5, 149/12, 149/2, 149/11, 150/1, 1168/3, 176/1, 176/4, 173, 172/8, 172/11, 172/1, 1168/1, 170/2, 170/6, 170/7, 193/1, 192/1, 192/3, 1164/2, 1164/3, 190/3, 190/10, 190/7, 182/7, 182/2, 182/8, 182/1, 178, 177/1, 1059, 145/2, 145/3, 145/1, 606/4, 606/6, vse k.o. Bršljin.
II. POGOJI ZA REALIZACIJO PROSTORSKIH UREDITEV
4. člen
Lokacijski načrt predvideva ureditev Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste G – II od km 1+425,00 do km 3+060,00 in ureditev Ljubljanske ceste od km 3+060,00 do km 3+617,00. Na podlagi 18. člena Zakona o javnih cestah je Vlada RS sprejela sklep o opustitvi nadomeščenih delov državne ceste za del državne ceste G II – 105 (Karteljevo – Novo mesto) na odseku št. 0252 od km 3+060,00 do km 4+190.
Normalni prečni prerez Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste G – II je naslednji:
– vozni pas           2 x 3,25 m = 6,50 m
– kolesarska steza        2 x 1,75 m = 3,50 m
– hodnik za pešce        2 x 1,50 m = 3,00 m
– bankina            2 x 0,50 m = 1,00 m
skupaj NPP                  14,00 m
V območjih križišča so za leve zavijalce predvideni razvrstilni pasovi širine 3,00 m.
Normalni prečni prerez ceste s pasom za leve zavijalce je naslednji:
– vozni pas            2 x 3,25 m = 6,50 m
– pas za leve zavijalce      1 x 3,00 m = 3,00 m
– kolesarska steza        2 x 1,75 m = 3,50 m
– hodnik za pešce         2 x 1,50 m = 3,00 m
– bankina             2 x 0,50 m = 1,00 m
skupaj NPP                  17,00 m
Normalni prečni prerez Ljubljanske ceste v Novem mestu je naslednji:
– vozni pas            2 x 3,00 m = 6,00 m
– kolesarska steza        2 x 1,75 m = 3,50 m
– hodnik za pešce         2 x 1,50 m = 3,00 m
– bankina             2 x 0,50 m = 1,00 m
skupaj NPP                  13,50 m
V območjih križišča so za leve zavijalce predvideni razvrstilni pasovi širine 3,00 m.
Normalni prečni prerez ceste s pasom za leve zavijalce je naslednji:
– vozni pas            2 x 3,00 m = 6,00 m
– pas za leve zavijalce      1 x 3,00 m = 3,00 m
– kolesarska steza        2 x 1,75 m = 3,50 m
– hodnik za pešce         2 x 1,50 m = 3,00 m
– bankina             2 x 0,50 m = 1,00 m
skupaj NPP                  16,50 m
5. člen
Preureditev križišč in priključkov
Z rekonstrukcijo ceste bodo tangirani obstoječi priključki, ki jih bo potrebno situativno in niveletno prilagoditi novi niveleti ceste. Predvidena je ureditev križišč, in večjih priključkov, in sicer:
štirikrako križišče v km 2 + 340,
štirikrako križišče v km 2 + 800,
krožno križišče v km 2 + 990,
štirikrako križišče v km 3 + 550,
priključek lokalne ceste za Ždinjo vas in poljsko pot v km 1 + 764.50,
priključek za poljsko pot v km 1 + 946,
priključek ceste za Dolenje Kamence v km 2 + 025,
priključek za Turkovo ulico v km 2 + 114,
priključek za bencinski servis v km 2 + 230,
priključek za izvoz z bencinskega servisa v km 2 + 280,
priključek lokalne ceste v km 3 + 060,
priključek k Cestnemu podjetju v km 3 + 185,
priključek ceste V brezov log v km 3 + 290,
priključek uvoza in izvoza za Dinos v km 3 + 423.
6. člen
Avtobusna postajališča
V območju urejanja so predvidena naslednja avtobusna postajališča oziroma obračališče:
avtobusno obračališče v km 1 + 625,
avtobusno postajališče v km 1 + 820,
avtobusno postajališče v km 1 + 860,
avtobusno postajališče v km 2 + 290,
avtobusno postajališče v km 2 + 365,
avtobusno postajališče v km 2 + 965,
avtobusno postajališče v km 3 + 035,
avtobusno postajališče v km 3 + 600,
Postajališča so zasnovana za ustavljanje 1 avtobusa in za uvozno hitrost 40 km/h.
7. člen
Rušitve objektov
Z rekonstrukcijo Ljubljanske ceste, ureditvijo obojestranskih kolesarskih stez in hodnika za pešce, bo potrebna rušitev posameznih objektov, in sicer:
– odstranitev gospodarskega poslopja pri stanovanjski hiši Ljubljanska št. 64.
III. POGOJI ZA UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
8. člen
Elektroenergetsko omrežje
Z rekonstrukcijo Ljubljanske ceste bo tangirano obstoječe nizkonapetostno in visokonapetostno elektroenergetsko omrežje. V grafičnih prilogah so prikazani obstoječi vodi in predlogi poteka elektroenergetskih vodov ob trasi ceste glede na srednjeročni plan razvoja elektroenergetskih vodov na območju Novega mesta.
9. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Obstoječe magistralno, medkrajevno in naročniško TK omrežje, ki bo prizadeto pri rekonstrukciji ceste, je potrebno zaščititi oziroma prestaviti. Obstoječe in predvideno magistralno, medkrajevno in naročniško TK omrežje je prikazano v grafičnih prilogah.
10. člen
Vodovodno in kanalizacijsko omrežje
Med izvajanjem cestarskih del je obvezno zamenjati dotrajano in poddimenzionirano obstoječe vodovodno omrežje. Na kanalizacijo za odvodnjavanje fekalnih voda, to je v sušni zbiralnik, ni dovoljeno priključiti meteornih voda. Meteorne vode z vozišča se preko vtočnih jaškov in drenažnokanalizacijskih cevi spustijo na teren in v obstoječo meteorno kanalizacijo.
11. člen
Plinovodno omrežje
Na mestu prečkanja ceste s plinovodom je predvideno najmanj 1,2 m vertikalnega prostega odmika med temenom cevi plinovoda in končno urejeno niveleto povoznih površin. Pri približevanju oziroma vzporednem poteku s plinovodom je za jaške (elektrika, kanalizacija, prometna signalizacija ...) upoštevan najmanj 1 m prosti odmik od plinovoda.
12. člen
Javna razsvetljava
Na območju rekonstrukcije Ljubljanske ceste je predvidena postavitev javne razsvetljave.
IV. PROSTORSKE UREDITVE PO POSAMEZNIH PODROČJIH
13. člen
Varovanje naravne in kulturne dediščine in krajinskih značilnostih
Za zmanjšanje vplivov na relief bodo pri izvedbi usekov izvedene zaokrožitve zgornjega dela brežin, tako da bo na teh delih preprečena erozija. Brežine vkopov se izvedejo brez vmesnih berm. Vsi posegi v reliefno zgradbo bodo izvedeni tako, da bodo novooblikovane brežine speljane v obstoječi relief na obrobju posegov. Z rodovitno plastjo tal, ki jo je treba odstraniti z matične podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Preprečiti je treba mešanje mrtvice in živice. Določiti je treba začasne deponije za živico, ki mora biti odložena na največ 1,5 m visoke nasipe. Rodovitna prst se uporabi za sanacijo poškodovanih površin na območju gradbišča ceste. Trajni viški se odložijo na deponije, določene s predpisi Mestne občine Novo mesto.
14. člen
Ukrepi za varstvo pred onesnaženjem tal in vode
Za zagotovitev varstva pred onesnaženjem tal se pri gradnji ne smejo uporabljati materiali, ki vsebujejo nevarne spojine, kot so klorirane organske spojine, toksične kovine in druge sestavine, ki lahko povzročijo onesnaženje tal.
Negativne vplive gradnje ceste na onesnaženost tal in rastlin je možno omejiti ali preprečiti z vrsto ukrepov. Ukrepi se morajo izvajati na celotni trasi rekonstrukcije ceste. Najpomembnejši ukrepi so:
– na trasi se brez nadzora ne sme uporabljati materialov, ki vsebujejo škodljive snovi; med snovmi, ki so z vidika onesnaževanja tal posebno nevarne, so goriva, motorna in mazalna olja in izolacijski materiali na osnovi bitumna;
– pri gradnji se morajo uporabljati transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično ustrezno usposobljeni;
– z vlaženjem transportnih in gradbenih površin v sušnem in vetrovnem vremenu je potrebno preprečiti emisije prahu in gradbenih materialov;
– potrebno je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in začasno ali trajno odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi;
– preprečiti je potrebno onesnaženje humoznega materiala, ki se odstranjuje in premešča v okviru odkrivanja krovnih plasti tal.
V času obratovanja je potrebno izvajati ukrepe za varstvo tal, ki so usmerjeni predvsem omejevanju in preprečevanju onesnaževanja tal. Za te namene je potrebno:
1. gradbeni elementi ceste, ki služijo odvodnjavanju, naj bodo zgrajeni tako, da lahko sprejmejo tudi večje množine vod v času padavin ali drugih tekočin v primeru prometne nesreče;
2. preprečiti je potrebno emisije posipnih materialov s cestnih površin v prostor.
15. člen
Ukrepi za varstvo pred hrupom
Z načrtovanimi posegi se razmere glede hrupa ne bodo bistveno spremenile. Pričakujemo lahko celo delno izboljšanje, saj bo zaradi ustreznejših elementov ceste in posodobitve vozišča promet potekal bolj tekoče, s tem pa bodo izboljšane razmere tudi na področju emisij v zrak.
Vplivi hrupa bodo veliki predvsem med gradnjo (prisotnost delovnih strojev, zemeljska dela idr.). Po končani gradnji bi bilo treba zagotoviti spremljanje stanja (monitoring), na podlagi katerega bodo ob morebitnih ugotovitvah preseganja dovoljenih ravni hrupa lahko predlagani ukrepi pasivne zaščite za stanovanjske objekte.
16. člen
Ukrepi za varstvo pred onesnaženjem zraka
Območje je razmeroma dobro prevetreno, zato prekomerna onesnaženost zaradi emisij prometa ne seže več kot 30 m od roba ceste. Glede na izboljšane prometnotehnične lastnosti ceste ni pričakovati poslabšanja sedanjih razmer; nasprotno lahko (podobno kot pri hrupu) zaradi bolj tekoče speljave prometa pričakujemo zmanjšanje emisij prometa.
Za zmanjšanje onesnaženja zraka s prašnimi delci med gradnjo bo treba zagotoviti upoštevanje zakonske regulative v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih. Ob izvajanju gradbenih del bo potrebno preprečevati prašenje odkritih delov trase in gradbišča z vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanjem raznosa materialov z gradbišča.
V. FAZE IZVAJANJA LOKACIJSKEGA NAČRTA
17. člen
Ureditve, predvidene v lokacijskem načrtu, se bodo izvajale fazno, in sicer:
I. faza: – obsega ureditev Ljubljanske ceste od križišča pri objketu policije do krožišča s severno obvozno cesto;
II. faza – obsega ureditev Ljubljanske ceste v Novem mestu – glavne ceste G II-105 od krožišča s severno obvozno cesto do kraja odseka (table Novo mesto), ki se deli na dva dela; prvi del obsega ureditev od krožišča s severno obvozno cesto do trgovskega centra Dragman in drugi del od trgovskega centra Dragman do konca odseka.
VI. TOLERANCE
18. člen
Dovoljena so manjša odstopanja poteka trase ceste od določil tega lokacijskega načrta. Načeloma naj odstopanja ne presegajo premikov trase ±5 m, vsekakor pa mora biti zagotovljena izvedba načrtovanih posegov tako, da bodo rešitve v osnovi ostale usklajene z rešitvami, ki so predvidene v tem lokacijskem načrtu.
Pri realizaciji načrtovane rekonstrukcije so izjemomo dopustna večja odstopanja od zgoraj navedenih, in sicer v primerih, ko se zaradi razmer na terenu (predvsem geološke, geomehanske, hidrološke) ugotovi, da so možne ekonomsko in tehnično bolj utemeljene rešitve.
Za vsa večja odstopanja je potrebno pri pristojnem upravnem organu za urejanje prostora predložiti: kopijo katastrskega načrta za območje sprememb, situacijo nove rešitve s prikazom reševanja vseh posledično tangiranih objektov in naprav, prikaz posega glede na veljavne planske dokumente ter odstopne izjave lastnikov zemljišč. Ta odstopanja morajo biti usklajena s pogoji, ki so jih soglasodajalci podali k temu lokacijskemu načrtu. V primeru odstopanj je potrebno pridobiti ponovno soglasje soglasodajalcev, da so njihovi pogoji upoštevani.
VII. PREHODNA DOLOČBA
19. člen
Do izvedbe načrtovanih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
VIII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo v območju urejanja tega lokacijskega načrta veljati določila Odloka o lokacijskem načrtu za severno obvoznico Novega mesta (Uradni list RS, št. 62/95 in popravek 23/96) in Odloka o zazidalnem načrtu poslovno-stanovanjske gradnje v Dolenjih Kamencah (Uradni list RS, št. 33/96), ki se nanašajo na ureditev Ljubljanske ceste.
21. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled pri Sekretariatu za okolje, prostor in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-2/1995
Novo mesto, dne 11. julija 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti