Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002

Kazalo

3443. Statut Ustanove Štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško, stran 7969.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 18. člena zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95), 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) ter 15. člena odloka o ustanovitvi Ustanove Štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško (Uradni list RS, št. 6/02) je Občinski svet občine Krško na 35. seji dne 18. 7. 2002 sprejel
S T A T U T
Ustanove Štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem statutom se v Ustanovi Štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško (v nadaljevanju: fundacija) urejajo pomembnejša vprašanja iz vsebine delovanja fundacije, ki niso urejena v odloku o ustanovitvi Ustanove Štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško.
2. člen
Statut fundacije vsebuje oziroma določa:
– splošne določbe,
– statusna določila in dejavnost fundacije,
– imenovanje, sestavo, mandat, pristojnosti in odločanje organov fundacije,
– določbe za upravljanje in zastopanje fundacije,
– organizacijo delovanja fundacije,
– način razpolaganja s prihodki in premoženjem fundacije,
– ostale določbe pomembne za delovanje fundacije.
II. STATUSNA DOLOČILA IN DEJAVNOST FUNDACIJE
1. Ime in sedež fundacije
3. člen
Ime fundacije je: Ustanova Štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško.
Skrajšano ime je: Fundacija Adama Bohoriča Krško. Poleg skrajšanega imena se za delovanje ustanove lahko uporablja tudi okrajšava FAB Krško.
Sedež fundacije je: Cesta krških žrtev 23, Krško.
2. Odgovornost za obveznosti
4. člen
Fundacija je pravna oseba zasebnega prava, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja fundacija z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
3. Zastopanje in predstavljanje
5. člen
Fundacijo predstavlja in zastopa predsednik uprave.
Uprava fundacije lahko za zastopanje v določenih zadevah pooblasti delavce fundacije ali druge fizične ali pravne osebe in to pooblastilo izda v pisni obliki.
4. Pečat fundacije
6. člen
Pečat fundacije je okrogle oblike, premera 50 mm, v katerega sredini je motiv izdelan na podlagi treh slovenskih grbov, ki se nahajajo na hrbtni strani naslovne strani knjige Arcticae Horulae Adama Bohoriča iz leta 1584, na zunanjem obodu pa je izpisano: Ustanova Štipendijska fundacija Adama Bohoriča Krško. Pečati so oštevilčeni.
Za posebne priložnosti in prireditve lahko fundacija uporabi tudi pečat drugih oblik, katerega obliko in vsebino sprejme uprava fundacije.
5. Dejavnost fundacije
7. člen
Fundacija zagotavlja izvajanje namena zlasti z izvajanjem naslednjih dejavnosti:
– dodeljevanje denarnih sredstev v obliki subvencioniranih kadrovskih štipendij dijakom, študentom in drugemu perspektivnemu kadru iz Občine Krško ter Posavja za šolanje doma in v tujini, za katere je izkazan interes na območju Občine Krško,
– dodeljevanje študijskih pomoči, subvencioniranje kreditnega načina študija in drugih oblik nudenja denarne pomoči dijakom, študentom in drugemu perspektivnemu kadru iz Občine Krško ter Posavja za šolanje doma in v tujini, za katere je izkazan interes na območju Občine Krško ter Posavja,
– izvajanje promocijskih dejavnosti v smislu promocije fundacije, štipenditorjev in štipendistov,
– informiranje in svetovanje študentom in dijakom ter ostalemu perspektivnemu kadru,
– nudenje pomoči pri pridobivanju denarnih pomoči in štipendij tujih ustanov,
– pridobivanje finančnih sredstev iz proračunskih in izvenproračunskih virov,
– gospodarjenje s premoženjem fundacije v skladu z veljavno zakonodajo,
– opravljanje ostalih dejavnosti v skladu z namenom fundacije.
III. IMENOVANJE, SESTAVA, MANDAT, PRISTOJNOSTI IN ODLOČANJE ORGANOV FUNDACIJE
8. člen
Fundacija ima naslednje organe:
– uprava,
– komisija za izbor.
1. Uprava fundacije
9. člen
Uprava fundacije šteje tri člane. Dva člana uprave imenuje ustanoviteljica, enega člana uprave pa imenuje Gospodarska zbornica Posavja.
Člani uprave se imenujejo za mandatno obdobje štirih let. Mandat prvim članom uprave začne teči z dnem pridobitve soglasja k ustanovitvi fundacije s strani pristojnega organa. Član uprave fundacije je lahko v upravo ponovno izvoljen oziroma imenovan. Člani uprave za novo mandatno obdobje morajo biti imenovani v roku 60 dni pred iztekom mandatnega obdobja predhodni upravi.
Delo članov uprave je častno in neprofesionalno. Člani uprave so upravičeni do povrnitve potnih stroškov, dnevnic in nagrad, ki jih določi uprava na podlagi uspešnosti poslovanja fundacije. Merila za ocenjevanje uspešnosti poslovanja fundacije se vsakokrat določijo v letnem načrtu poslovanja fundacije.
10. člen
Uprava ima naslednje pristojnosti:
– skrbi za izvajanje namena fundacije,
– predstavlja in zastopa fundacijo,
– vodi poslovanje fundacije in določa organizacijsko obliko izvajanja nalog fundacije v skladu s statutom,
– sprejema spremembe statuta in druge splošne ter posamične akte fundacije,
– izdaja soglasje k izboru gospodarskih in negospodarskih subjektov ter štipendistov in prejemnikov ostalih oblik pomoči v procesu izobraževanja,
– odloča o pritožbah zoper odločitve organov fundacije,
– sprejema programe dela in razvoja fundacije ter spremlja njihovo izvrševanje,
– sprejema poslovna poročila ter finančni načrt in zaključni račun fundacije,
– imenuje in razrešuje člane komisije za izbor ter opravlja nadzor nad delom komisije za izbor,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom fundacije.
11. člen
Uprava ima predsednika. Predsednika izvolijo člani uprave izmed sebe soglasno na prvi seji uprave. Predsednik uprave predstavlja in zastopa fundacijo.
Seje uprave sklicuje in vodi predsednik. Seje uprave morajo biti najmanj trikrat letno. Seje uprave se sklicujejo pisno najmanj 7 dni pred samo sejo.
Na seje uprave so lahko vabljene tudi pravne in fizične osebe, zadolžene za strokovno-tehnično in operativno izvajanje nalog fundacije, koordinator in svetovalci s področja nalog in namena fundacije, ki jih imenuje uprava. Le-ti imajo pravico do razprave, nimajo pa pravice glasovanja.
Uprava fundacije veljavno odloča, če na seji prisostvuje večina članov in odloča z večino glasov prisotnih članov uprave, razen v primeru sprememb statuta, določitve organizacijske oblike izvajanja nalog in imenovanja predsednika uprave, ko uprava odloča s soglasjem vseh članov uprave. V primeru neodločenega glasovanja prevlada glas predsednika uprave.
Član uprave ne more odločati o zadevah, v katerih je stranka oziroma je drugače udeležen on sam, njegov zakonec ali sorodniki do vštetega tretjega kolena.
12. člen
Uprava lahko za potrebe koordinacije nalog med organi fundacije in osebami, zadolženimi za strokovno-tehnično in operativno izvajanje nalog fundacije, imenuje koordinatorja. Koordinator ima pravico udeleževati se sej organov fundacije. Za delo koordinatorja veljajo določila tretjega odstavka 9. člena tega statuta.
2. Komisija za izbor
13. člen
Komisija za izbor (v nadaljevanju komisija) šteje šest članov. Člane komisije imenuje uprava na predlog pristojnih institucij s področja dela fundacije in sicer:
– enega člana na predlog Zavoda RS za zaposlovanje – Območne enote Sevnica,
– enega člana na predlog Gospodarske zbornice Posavje,
– enega člana na predlog Območne obrtne zbornice Krško,
– enega člana na predlog Študentske organizacije lokalne skupnosti,
– enega člana na predlog uprave,
– enega člana na predlog ustanoviteljice.
Pravico do sodelovanja v delu komisije ima predstavnik v sistem vključenih podjetij in organizacij, donatorjev in ostalih pravnih oseb, ki s finančnim vložkom sodelujejo v delovanju fundacije. Predstavnik ima na podlagi načela sodelovanja zainteresirane stranke pravico sodelovati in odločati o zadevah, ki se neposredno nanašajo na subjekt katerega predstavnik je.
Člani komisije se imenujejo za mandatno obdobje štirih let. Mandat članom komisije začne teči z dnem imenovanja s strani uprave. Član komisije je lahko v komisijo ponovno imenovan. Člani komisije za novo mandatno obdobje morajo biti imenovani v roku 60 dni pred iztekom mandatnega obdobja predhodni sestavi komisije.
Delo članov komisije je častno in neprofesionalno. Člani komisije so upravičeni do povrnitve potnih stroškov in dnevnic, ki ne smejo presegati višine, določene s predpisi za področje državne uprave.
14. člen
Komisija ima naslednje pristojnosti:
– izvaja izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov v subvencioniran sistem štipendiranja na podlagi kriterijev, določenih v pravilniku o kriterijih za izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov subvencioniranega sistema štipendiranja,
– izvaja izbor štipendistov in prejemnikov ostalih oblik pomoči v procesu izobraževanja na podlagi kriterijev, določenih v Pravilniku o kriterijih za izbor štipendistov in prejemnikov ostalih oblik pomoči v procesu izobraževanja,
– predlaga upravi spremembe izvedbenih aktov, ki določajo izvajanje namena fundacije.
15. člen
Komisija ima predsednika. Predsednika izvolijo člani komisije izmed sebe na prvi seji komisije z večino glasov vseh članov komisije.
Seje komisije sklicuje in vodi predsednik komisije. Na sejah komisije sodelujejo tudi pravne in fizične osebe zadolžene za strokovno-tehnično in operativno izvajanje nalog fundacije. Le-ti imajo pravico do razprave, nimajo pa pravice glasovanja.
Komisija veljavno odloča, če na seji prisostvuje večina članov in odloča z večino glasov prisotnih članov komisije.
Član komisije ne more odločati o zadevah, v katerih so stranke oziroma so drugače udeleženi on sam, njegov zakonec ali sorodniki do vštetega tretjega kolena.
IV. ORGANIZACIJA DELOVANJA FUNDACIJE
16. člen
Delo fundacije je organizirano na način, ki omogoča izvajanje nalog in namena fundacije. Delo organizira, vodi in koordinira uprava fundacije.
Strokovno-tehnične, administrativne in operativne naloge fundacije se izvajajo na naslednje možne načine:
– naloge izvaja obstoječa pravna oseba s področja dela fundacije, ki jo izbere in določi uprava na predlog ustanovitelja.
Način izvajanja nalog določa uprava fundacije v skladu z programom dela in razvoja fundacije.
V. SPLOŠNI AKTI FUNDACIJE
17. člen
Fundacija ima naslednje akte:
– odlok o ustanovitvi ustanove Štipendijska fundacija Adama Bohoriča,
– statut ustanove Štipendijska fundacija Adama Bohoriča,
– pravilniku o kriterijih za izbor gospodarskih in negospodarskih subjektov subvencioniranega sistema štipendiranja,
– pravilniku o kriterijih za izbor štipendistov in prejemnikov ostalih oblik pomoči v procesu izobraževanja,
– druge splošne akte.
Splošni akti fundacije morajo biti v skladu z zakonom, odlokom o ustanovitvi in tem statutom ter stopijo v veljavo, ko jih sprejme pristojni organ in se objavijo na javnem mestu.
VI. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
18. člen
Za poslovno skrivnost se štejejo naslednji dokumenti in podatki, ki:
– jih kot zaupne sporočajo fundacij pristojni organi in gospodarski subjekti,
– jih kot zaupne določi uprava,
– veljajo za tajne po zakonu.
Dokumenti in podatki navedeni v prejšnjem odstavku se lahko sporočijo ali odstopijo pristojnim organom, če je to potrebno za izvrševanje dela fundacije.
19. člen
Člani organov fundacije in osebe zadolžene za izvajanje strokovno-tehničnih, administrativnih in operativnih nalog so dolžni varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju članstva v organih fundacije oziroma izvajanja delovnih nalog.
20. člen
Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni podatki ali podatki o kršitvi zakona oziroma dobrih poslovnih običajev.
VII. PREMOŽENJE FUNDACIJE
21. člen
Premoženje fundacije zajema ustanovitveno premoženje in naknadno pridobljeno premoženje.
Fundacija pridobiva premoženje za izvajanje svojega namena iz naslednjih virov:
– proračunska sredstva ustanoviteljice na podlagi letnega programa dela fundacije,
– sorazmerni prispevki pravnih in fizičnih oseb vključenih v izvajanje namena fundacije,
– z darili in drugimi naklonitvami s strani domačih ali tujih fizičnih ali pravnih oseb,
– proračunska sredstva države,
– prihodki ustvarjeni iz naslova gospodarjenja s premoženjem,
– prihodki od opravljanja dejavnosti,
– iz drugih virov.
Prihodki fundacije se uporabljajo, za izvajanje namena fundacije in za poslovanje fundacije.
22. člen
Uprava je dolžna voditi stalno, celovito in popolno evidenco o premoženju fundacije. Uprava je dolžna skrbeti za upravljanje premoženja fundacije in izvajanje namena s skrbnostjo dobrega gospodarja ter skrbeti za stabilnost naložb denarja.
23. člen
Fundacija odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih fundacija doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, sme uporabiti le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča uprava fundacije.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Splošni akti fundacije morajo biti sprejeti v skladu s tem statutom v roku enega leta od dneva uveljavitve tega statuta.
25. člen
Spremembe in dopolnitve statuta sprejema uprava fundacije, ter o njih seznani ustanoviteljico.
26. člen
Ta statut sprejme ustanoviteljica Občina Krško, veljati pa prične osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-03-2/01-O700
Krško, dne 18. julija 2002.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost