Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3218. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za gričevnat del Občine Lendava, stran 7567.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00) je Občinski svet občine Lendava na 33. seji dne 21. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za gričevnat del Občine Lendava
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za gričevnat del Občine Lendava (Uradni list RS, št. 44/01; v nadaljevanju: odlok o PUP), ter pripadajoče grafične priloge.
2. člen
V 8., 9. in 10. členu se za navedbo možnih posegov dodajo nove alinee:
– gradnja vkopanih kleti (zemljank) do velikosti 30 m2 ob pogoju, da se po gradnji zemljišče vzpostavi v prvotno stanje in se vhod v klet na odprti strani obsadi.
3. člen
V 10. členu se v tretjem odstavku črta oklepaj in besedilo, doda se vejica in nadaljuje z besedilom: da je ob cesti vodovod in elektrika in da je parcela vrzel med že obstoječo gradnjo.
4. člen
Dopolni se 29. člen, in sicer se v prvem odstavku za besedico objekt vrine besedilo: “v mešanih območjih za gradnjo stanovanjskih in gospodarskih objektov”.
Za prvim odstavkom se doda:
V območjih za gradnjo gospodarskih objektov (vinskih kleti) postavitev trdnih ograj ni dovoljena. Dopustne so le žive meje.
5. člen
Na koncu 41. člena se doda nov odstavek:
“Na območju urejanja odloka navedenega v 5. členu ni dovoljeno skladiščenje, odlaganje, sežiganje ali kakšen koli drugi način uničenja tistih odpadkov, ki ne nastanejo na območju Upravne enote Lendava.”
6. člen
Na koncu 48. člena se doda novi odstavek:
“Za zagotovitev kvalitetnih pogojev bivanja in varovanja okolja ter preprečitev razvrednotenja okolja ni dovoljenja izgradnja novih naprav in objektov za deponiranje, predelovanje, uničenje ali sežiganje odpadkov.”
7. člen
V 53. členu se za šestim odstavkom dodata nova odstavka:
“Odstopanja od tlorisne oblike vseh objektov (stanovanjskih, gospodarskih, turističnih) je dopustno v primerih, ko gre za prizidavo objektov, pri katerih že osnovni tloris odstopa od predpisanih razmerij.”
8. člen
V območjih gradnje vinskih kleti je izjemoma možna prizidava k obstoječim stanovanjskim objektom pod pogojem, da se pri prizidavi upoštevajo določila glede oblikovanja objektov (32., 33., 34. člen) in da celotni objekt ne ruši značilne pozidave ožjega območja.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00303-0001/01
Lendava, dne 21. junija 2002.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost