Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3217. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava, stran 7566.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00) je Občinski svet občine Lendava na 33. seji dne 21. 6. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava (Uradni list RS, št. 45/01 in 87/01; v nadaljevanju: odlok o PUP), ter pripadajoče grafične priloge.
2. člen
V 7. členu se črtajo vsi odloki s šiframi PIN/O-1, PIN/O-2, PIN/O-3 in PIN/O-4.
3. člen
V 8. členu se dodajo zaporedne številke in opisi območij:
8. PIN/P-8/Si, C, R – območje centralnega dela mesta med Partizansko ulico, Kobiljskim potokom in železniško progo.
4. člen
Črta se 9. člen v celoti.
5. člen
V 12. členu odloka se doda nov odstavek, ki glasi:
“V industrijski coni je dovoljena gradnja objektov za proizvodnjo končnih produktov iz naravnih surovin. V industrijski coni pa se ne dovoli uničevanje odpadnih snovi, kot je deponiranje, sežiganje in predelava. Vse dejavnosti v industrijski coni morajo izvajati monitoring, po veljavnih zakonskih predpisih (voda, zrak, zemlja, hrup ...) in o rezultatih meritev obveščati javnost.”
6. člen
V 14. členu se doda:
– ureditve za rekreacijo ali druge dejavnosti ob pogoju, da ureditve ne ovirajo ali poslabšajo vodnogospodarske funkcije objekta.
7. člen
V 17. členu se doda:
– postavitev začasnih montažnih ali lesenih objektov, ki služijo kot pomožni objekti za šport in rekreacijo.
8. člen
V 33. členu se črtata zadnja dva odstavka.
9. člen
Na koncu 40. člena se doda nov odstavek:
“Na območju urejanja odloka navedenega v 5. členu ni dovoljeno skladiščenje, odlaganje, sežiganje ali kakšen koli drugi način uničenja tistih odpadkov, ki ne nastanejo na območju Upravne enote Lendava”.
10. člen
Na koncu 46. člena se doda nov odstavek:
“Za zagotovitev kvalitetnih pogojev bivanja in varovanja okolja ter preprečitev razvrednotenja okolja ni dovoljena izgradnja novih naprav in objektov za deponiranje, predelovanje, uničenje ali sežiganje odpadkov.”
11. člen
V 51. členu se na koncu doda: Manjši nakloni strešin od navedenih v 33. členu so dopustni na obrtnih, servisnih in večjih javnih objektih ter stanovanjskih blokih, in sicer v vseh območjih, ki so opredeljena za stanovanjsko (blokovsko), centralno, industrijsko, obrtno-servisno in transportno dejavnost. Manjši nakloni so dopustni tudi na športnih objektih.
Ravne strehe so dopustne le na objektih namenjenih proizvodnji v območjih za industrijo, obrt in transport ter na manjših pomožnih objektih v vseh namensko ločenih območjih.
12. člen
V 53. členu se doda:
5. odlok o zazidalnem načrtu za območje ob Ulici Vl. Nazorja v Lendavi (Uradne objave, št. 23/88),
6. odlok o zazidalnem načrtu za del mesta Lendava – jedro (Uradne objave, št. 26/91),
7. odlok o zazidalnem načrtu benzinskega servisa v Lendavi (Uradni list RS, št. 17/94),
8. odlok o zazidalnem načrtu za del mesta Lendava ob Kolodvorski ulici (Uradne objave, št. 12/90),
9. odlok o sprejetju zazidalnega načrta industrijske cone v Lendavi (Uradne objave, št. 19/75).
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00303-0002/01
Lendava, dne 21. junija 2002.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.