Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2002 z dne 28. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2002 z dne 28. 6. 2002

Kazalo

2787. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi Sklepa št. 5 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, stran 5945.

Na podlagi 4. člena zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 8/99), 4. člena Uredbe o ratifikaciji Sklepa št. 3 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 106/01) in petega odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi Sklepa št. 5 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
1. člen
V Uredbi o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi Sklepa št. 5 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 110/01) se naslov uredbe spremeni tako, da se glasi:
“Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi Sklepa št. 5 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in Dodatnega protokola št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.“
2. člen
V 4. členu se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
“Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Hrvaške, ki so navedeni v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto“. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Hrvaške, ki so navedeni v prilogi 6 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Hrvaške, ki so navedeni v prilogi 7 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje uvozna dajatev po stopnjah, določenih v tej prilogi.
Uvozna dajatev iz prejšnjega odstavka predstavlja seštevek znižane carinske stopnje in znižane posebne uvozne dajatve, izražene v odstotku, v skladu z Dodatnim protokolom št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.“
3. člen
V 7. členu se za drugo alineo pika nadomesti s podpičjem ter dodajo nove tretja, četrta in peta alinea, ki se glasijo:
“– 9203 za izdelke iz priloge 5 k tej uredbi;
– 9204 za izdelke iz priloge 6 k tej uredbi;
– 9205 za izdelke iz priloge 7 k tej uredbi.“
4. člen
V prilogi 2 se:
– pri tarifnih oznakah 0201, 0210, 0401 20 11, 0401 20 91, 0402, 0406 20, 0406 30, 0406 40, 0406 90, 0702 00 00, 0705, 0707 00, 0808 10, 1001 90, 1101 00 in 2204 21 pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;
– pri tarifni oznaki 0403 carinska kvota poveča za 300 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;
– pri tarifni oznaki 0405 carinska kvota poveča za 25 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“.
5. člen
V prilogi 3 se:
– črta tarifne oznake 0206, 0805, 0805 20, 1704, 1704 90, 1905, 1905 31, 1905 32, 1905 90, 2005 70, s pripadajočim besedilom;
– pri tarifnih oznakah 0207, 0701 90, 0709 51 00, 0709 60, 0810 10, 1005 90 00, 1103 11, 1103 13, 1517 10, 1604 13, 1604 20, 2001, 2002 90, 2003 10, 2005 20, 2008 60, 2009 71, 2009 79, 2009 80, 2009 90, 2101 30, 2104 10, 2105 00, 2106 90, 2201 10, 2202 10 00, 2202 90, 2203 00, 2207 10 00, 2208 90, pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;
– tarifna oznaka 0709 59 00 nadomesti s tarifno oznako 0709 59 in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;
– pri tarifni oznaki 1806 carinska kvota poveča za 150 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;
– pri tarifni oznaki 1901 10 00 carinska kvota poveča za 100 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;
– pri tarifnih oznakah 1901 20 00 in 1901 90 carinska kvota poveča za 100 ton in pripadajoči carinski stopnji nadomesti s “pr“;
– pri tarifni oznaki 1902 črta carinska stopnja “10“ ter na koncu pripadajočega besedila doda besedilo, ki se glasi:
       “– Nepolnjene testenine, nekuhane in ne drugače pripravljene: 
1902 11 00  – – z jajci              10
1902 19   – – druge               10
1902 20   – Polnjene testenine, kuhane ali
       nekuhane ali drugače pripravljene   10
1902 30   – Druge testenine           10“
– pri tarifni oznaki 1904 10 carinska kvota poveča za 12,5 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;
– tarifna oznaka 2003 90 nadomesti s tarifno oznako 2003 90 00 in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;
– pri tarifni oznaki 2005 90 carinska kvota poveča za 50 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;
– pri tarifni oznaki 2007 99 carinska kvota poveča za 100 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;
– pri tarifni oznaki 2102 carinska kvota poveča za 250 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;
– pri tarifni oznaki 2103 30 carinska kvota poveča za 50 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;
– pri tarifni oznaki 2103 90 carinska kvota poveča za 200 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;
– pri tarifni oznaki 2208 20 carinska kvota poveča za 25 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;
– za tarifno oznako 2208 20 s pripadajočim besedilom doda besedilo, ki se glasi:
“2208 50    – Gin in brinjevec     25   pr“
– pri tarifni oznaki 2208 60 carinska kvota poveča za 75 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;
– pri tarifni oznaki 2208 70 carinska kvota poveča za 75 ton in pripadajoča carinska stopnja nadomesti s “pr“;
– pri opombi (3) besedilo “800 ton“ nadomesti z besedilom “1000 ton“.
6. člen
Za prilogo 4 se dodajo nove priloge 5, 6 in 7, ki se glasijo:
7. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2002.
Št. 333-00/2000-13
Ljubljana, dne 27. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik