Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2002 z dne 28. 6. 2002

Kazalo

2783. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti, stran 5938.

Na podlagi prvega odstavka 60. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 68/95 – odl.US), zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 71/95 – odl. US in 8/96) in zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 100/00) so občine združene na območju Koroške na svetih občin Črna z dne 13. 6. 2002, Mežica z dne 26. 6. 2002, Prevalje z dne 17. 6. 2002, Ravne na Koroškem z dne 6. 6. 2002, Dravograd z dne 13. 6. 2002, Vuzenica z dne 12. 6. 2002, Muta z dne 12. 6. 2002, Radlje ob Dravi z dne 12. 6. 2002, Podvelka z dne 12. 6. 2002, Ribnica na Pohorju z dne 12. 6. 2002, Mislinja z dne 5. 6. 2002, Mestne občine Slovenj Gradec z dne 27. 6. 2002 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti
I. USTANOVITELJ
1. člen
S tem odlokom ustanavljajo občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Vuzenica, Muta, Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Mislinja, Mestna občina Slovenj Gradec (v nadaljevanju: ustanoviteljice) javni zavod za opravljanje galerijske dejavnosti (v nadaljevanju: galerija).
II. IME IN SEDEŽ GALERIJE
2. člen
Ime galerije je: Koroška galerija likovnih umetnosti.
Sedež galerije je v Slovenj Gradcu, Glavni trg 24.
III. DEJAVNOST GALERIJE
3. člen
Galerije izvaja v javnem interesu kot javno službo naslednje dejavnosti:
– ugotavlja, evidentira, dokumentira, raziskuje, zbira, hrani, vzdržuje, razstavlja in posreduje javnosti dela s področja vizualnih umetnosti: slikarstva, kiparstva, arhitekture, novih medijev, oblikovanja in drugih likovno – vizualnih prezentacij, posebej sodobne, oziroma moderne umetnosti, kot tudi starejših obdobij likovne umetnosti, ki se navezujejo na moderno umetnost,
– sistematično dopolnjuje Stalno zbirko, jo hrani, vzdržuje in razstavlja kot muzej sodobne umetnosti,
– programsko in organizacijsko vodo tudi likovne razstave v dislociranih enotah: v Likovnem salonu na Ravnah, v Likovnem salonu Ars v Radljah, v Cerkvi sv. Vida v Dravogradu in na razstavišču na Muti,
– zbira arhivsko in dokumentarno gradivo za nacionalni raziskovalni fond likovne umetnosti,
– opravlja javno službo za področje sodobne likovne umetnosti na teritoriju občin ustanoviteljic
– prirejanje domačih in tujih umetniških razstav,
– prirejanje slovenskih razstav v tujini,
– propagiranje likovnih umetnosti z izdajanjem likovno-umetniških publikacij in drugih del s področja dejavnosti zavoda,
– opravlja druge naloge, ki se nanašajo na arhivsko, dokumentarno, raziskovalno, publicistično in izobraževalno delo s področja likovne umetnosti.
Dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
22.110 Izdajanje knjig
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.150 drugo založništvo (izdajanje fotografij, grafik, razglednic, plakatov, umetniških reprodukcij, CD romov,.)
22.220 Drugo tiskarstvo (tiskanje revij, knjig, brošur, katalogov, prospektov itd. z različnimi tiskarskimi tehnikami)
22.320 Razmnoževanje videozapisov
52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
74.810 Fotografska dejavnost
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d. n.
80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij
92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
92.511 Dejavnost knjižnic
92.512 Dejavnost arhivov
92.522 Varstvo kulturne dediščine
92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
92.521 Dejavnost muzejev
IV. ORGANI GALERIJE
4. člen
Organi galerije so:
– direktor,
– svet galerije,
– strokovni svet galerije,
– svet županov ustanoviteljic.
Zavod lahko ima tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
5. člen
Galerijo vodi direktor.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja. Direktorja galerije imenuje Svet zavoda na podlagi javnega razpisa, po predhodnem soglasju sveta županov ustanoviteljic.
Za direktorja galerije je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da pozna področja dejavnosti galerije,
– da aktivno obvlada en svetovni jezik.
Mandat direktorja traja pet let.
6. člen
Galerijo upravlja svet galerije, ki šteje devet članov:
– trije predstavniki ustanoviteljic (določeni v skladu s pravilnikom o rotaciji, predstavnikov ustanoviteljic v koroški regiji);
– trije predstavniki delavcev galerije, ki jih izvolijo delavci galerije na neposrednih in tajnih volitvah:
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki jih imenuje Zveza društev likovnih umetnikov ali drugi.
Mandat članov sveta traja pet let in začne teči z dnem konstituiranja sveta galerije.
7. člen
Svet galerije sprejema statut galerije, programe dela, finančni načrt in zaključni račun galerije ter splošne akte, za katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem galerije ter opravlja druge naloge, določene s tem odlokom, statutom galerije in drugimi predpisi.
8. člen
Strokovni svet galerije šteje pet članov, ki jih imenuje svet galerije izmed strokovnih delavcev galerije in zunanjih strokovnih sodelavcev s področja dela galerije. Predsednika in polovico članov strokovnega sveta imenuje svet galerije po svoji izbiri, ostala člana pa na predlog druge zainteresirane javnosti.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela galerije in daje direktorju in svetu mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Mandat članov strokovnega sveta traja pet let.
9. člen
Svet županov ustanoviteljic sestavljajo župani vseh koroških občin oziroma vseh ustanoviteljic zavoda (v nadaljevanju: svet županov)
Svet županov opravlja naloge, ki se nanašajo na izvrševanje nekaterih obveznosti ustanoviteljic, kot so:
– soglasje k imenovanju direktorja,
– spremembam statuta,
– zmanjšanju oziroma prodaji premičnega premoženja zavoda,
– razpolaganja s presežki in pokrivanju primanjkljaja v skladu z 61. členom zakona o lokalni samoupravi,
– opravljajo druge dogovorjene naloge iz pristojnosti ustanoviteljic.
10. člen
Organi galerije zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
V. SREDSTVA ZA DELO
11. člen
Galeriji so za opravljanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena, zagotovljeni osnovni pogoji, tako:
– da ustanovitelj pri katerem se nahaja sedež, daje v najem poslovne prostore, brez obveznosti plačevanja najemnine, razen amortizacije za vzdrževanje objekta, v skladu z amortizacijskim načrtom;
– da vse ustanoviteljice prenesejo vso opremo in likovne zbirke v upravljanje zavodu za opravljanje dejavnosti;
– da galerija, s premoženjem ustanoviteljic, ki je dano v upravljanje, upravlja kot dober gospodar;
– da za opravljanje s premoženjem galerija odgovarja neposredno ustanoviteljicam.
Ustanoviteljice sklenejo posebno pogodbo o upravljanju za nepremičnine in premičnine iz 1, 2 alineje tega člena, v katerih se podrobneje dogovorijo za pravice in obveznosti.
Nepremičnine in oprema, ki so kot del javne infrastrukture na področju kulture dane v upravljanje zavodu za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena, so razvidne iz priloge, ki je sestavni del tega odloka in je na vpogled v organih občin in na sedežu galerije.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO
12. člen
Sredstva za delo galerije so, razen premoženja ustanoviteljic, danega v upravljanje, še sredstva, ki jih galerija pridobi:
– iz državnega proračuna,
– iz proračuna ustanoviteljic na podlagi zakonsko določenih meril o prenosu pristojnosti in sredstev na lokalno raven v okviru primerne porabe,
– s plačili za storitve,
– s prodajo proizvodov, blaga in storitev na trgu,
– z dotacijami, darili in drugimi oblikami donatorstva ter sponzorstva, določenimi z zakonom in s statutom galerije,
– iz drugih virov, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
13. člen
Galerija presežke prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja le za izvajanje in razvoj te dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja galerije svet galerije v soglasju z ustanoviteljicami.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost iz naslova javne službe odločajo ustanoviteljice.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI GALERIJE V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Galerija je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru sredstev, ki so ji dana v razpolaganje. Galerija ne more samostojno razpolagati in obremenjevati nepremičnin, ki so ji dana v najem in z galerijskimi zbirkami, ki so ji dane v upravljanje.
Galerija odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti galerije omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanoviteljic predvidena za opravljanje dejavnosti galerije.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN GALERIJE
15. člen
Ustanoviteljice imajo do galerije naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljajo skladnost planov in programov dela galerije s plani in programi občin koroške regije,
– dajejo soglasje k statutu galerije ter aktu o sistemizaciji delovnih mest,
– odločajo o statusnih spremembah galerije,
– spremljajo skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– opravljajo druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
Galerija je dolžna finančni načrt, letni program dela in program investicij ter upravljanja z nepremičninami predložiti upravi občin ustanoviteljic najpozneje do predpisanega roka, ki velja za proračunske uporabnike za pošiljanje predlogov za sestavo proračunov.
Galerija je dolžna obveščati ustanoviteljice o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom in posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
16. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti v galerijski mreži javnih služb, ki jih mora občina zagotavljati na svojem območju, se v javnem zavodu delijo v sorazmerju s številom prebivalcev posamezne občine napram številu prebivalcev celotnega območja, za katerega je zavod ustanovljen.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Financiranje javnega zavoda (stroški za delovanje zavoda in programski stroški) ostaja v veljavi v obsegu in na način, kot je uveljavljen za Galerijo likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu pred ustanovitvijo skupne galerije. Ustanoviteljice so pripravljene prevzeti obveznosti financiranja zavoda največ v višini 20%, pod pogojem, da bo ustrezno spremenjena zakonodaja, ki ureja financiranje občin.
Stroške vzdrževanja, obnove in vključevanje novih galerijskih zbirk v upravljanje skupne galerije prevzemajo ustanoviteljice na svojem območju v celoti v skladu z že uveljavljenimi pravili ministrstva, ki veljajo za sofinanciranje investicij in projektov posamezne občine.
Določbe iz prejšnjih dveh odstavkov veljajo vse do uveljavitve zakonskih sprememb financiranja javnih nalog s področja kulture. V skladu z zakonskimi uveljavitvami o prenosu predstojnosti in sredstev bodo ustanoviteljice prevzele tudi obveznosti za delovanje skupnega zavoda.
18. člen
Svet galerije in strokovni svet galerije se oblikujeta v skladu s tem odlokom v roku 90-dni od uveljavitve tega odloka.
19. člen
Svet galerije mora sprejeti statut galerije in akt o sistemizaciji delovnih mest v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
20. člen
Zadeve poslovodnega organa do imenovanja novega organa opravlja dosedanji poslovodni organ galerije.
21. člen
Do sprejema statuta galerije uporablja galerija statuta in druge splošne akte, ki so veljali na dan sprejema tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
22. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi Galerije likovnih umetnosti Slovenj Gradec (Uradni list SRS, št. 17/91, 2/92).
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-4/2001
Slovenj Gradec, dne 27. junija 2002.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.
Župan
Občine Mežica
Janez Praper l. r.
Župan
Občine Prevalje
Matija Tasič l. r.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.
Župan
Občine Dravograd
Rado Krpač l. r.
Župan
Občine Vuzenica
Miran Kus l. r.
Župan
Občine Muta
Ivan Draušbaher l. r.
Župan
Občine Radlje ob Dravi
Hubert Robnik l. r.
Župan
Občine Podvelka
Anton Kovše l. r.
Županja
Občine Ribnica na Pohorju
Marija Sgerm l. r.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti