Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2002 z dne 21. 6. 2002

Kazalo

2686. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, stran 5695.

Na podlagi četrtega odstavka 105. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s tem pravilnikom v posamezni naziv napredujejo:
– vzgojitelji, svetovalni delavci in knjižničarji, ki so zaposleni v vrtcih, delavci vrtca, ki opravljajo naloge pedagoškega vodje (v nadaljevanju: strokovni delavci) in ravnatelji;
– učitelji, vzgojitelji, organizatorji praktičnega pouka (vodje delavnic) oziroma organizatorji dela na posestvu (vodje posestva), organizatorji delovne prakse, organizatorji praktičnega usposabljanja v obratovalnicah, organizatorji praktičnega izobraževanja na višjih strokovnih šolah, vodje oziroma organizatorji izobraževanja odraslih, računalnikarji – organizatorji informacijskih dejavnosti, organizatorji šolske prehrane, svetovalni delavci, knjižničarji, pomočniki ravnateljev, predavatelji višjih strokovnih šol (v nadaljevanju: strokovni delavci), ravnatelji oziroma direktorji, ki so zaposleni na področjih osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, izobraževanja odraslih, višjega strokovnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;
– strokovni delavci, ki so zaposleni v javnih zavodih iz 28. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: ZOFVI), in sicer na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, v Državnem izpitnem centru, v Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, v Andragoškem centru Republike Slovenije, v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti ter v Šoli za ravnatelje, ter pomočniki direktorjev (v nadaljevanju: strokovni delavci) in direktorji.
Strokovni delavci in ravnatelji oziroma direktorji iz prejšnjega odstavka napredujejo v nazive mentor, svetovalec in svetnik.
2. člen
V skladu s tem pravilnikom lahko v posamezni naziv napredujejo strokovni delavci, ravnatelji oziroma direktorji iz prve in druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovne delavce, ravnatelje oziroma direktorje.
V skladu s tem pravilnikom lahko v posamezni naziv napredujejo strokovni delavci in direktorji iz tretje alinee prvega odstavka prejšnjega člena, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo oziroma svetovalno ali razvojno delo v zvezi z vzgojo in izobraževanjem, in izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju.
Pridobljeni nazivi mentor, svetovalec in svetnik so trajni.
3. člen
O napredovanju v nazive po tem pravilniku odloča minister, pristojen za šolstvo (v nadaljevanju: minister).
Strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor pridobi naziv:
– s 1. decembrom, če je bil predlog za napredovanje vložen do vključno zadnjega dne novembra,
– s 1. marcem, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne februarja,
– s 1. julijem, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne junija.
Ravnatelj oziroma direktor na podlagi odločbe ministra o podelitvi naziva strokovnemu delavcu izda odločbo, s katero določi tudi količnik za določitev osnovne plače v skladu z zakonom in kolektivnimi pogodbami.
4. člen
Napredovanje strokovnega delavca v naziv predlaga ravnatelj oziroma direktor v soglasju s strokovnim delavcem.
Napredovanje ravnatelja oziroma direktorja v naziv predlaga svet šole, vrtca oziroma zavoda v soglasju z ravnateljem oziroma direktorjem.
5. člen
Ravnatelj oziroma direktor ali svet šole, vrtca oziroma zavoda vloži predlog za napredovanje pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo.
Če ravnatelj oziroma direktor ali svet šole, vrtca oziroma zavoda ne vloži predloga za napredovanje strokovnega delavca ali ravnatelja oziroma direktorja, ki izpolnjuje pogoje po tem pravilniku, do vključno zadnjega dne oktobra, januarja oziroma maja, lahko strokovni delavec ali ravnatelj oziroma direktor sam predlaga napredovanje v mesecu novembru, februarju oziroma juniju.
6. člen
Predlog za napredovanje se vloži na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika kot priloga 1, kadar predlaga napredovanje v skladu s 4. členom tega pravilnika ravnatelj oziroma direktor ali svet šole, vrtca oziroma zavoda, ter kot priloga 2, kadar predlaga napredovanje v skladu z drugim odstavkom 5. člena tega pravilnika strokovni delavec ali ravnatelj oziroma direktor sam.
Kadar predlaga ravnatelj oziroma direktor napredovanje strokovnega delavca v naziv mentor, obrazcu priloži mnenje o predlogu za napredovanje.
Kadar predlaga ravnatelj oziroma direktor napredovanje strokovnega delavca v naziv svetovalec, obrazcu priloži dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu in mnenje o predlogu za napredovanje.
Kadar predlaga ravnatelj oziroma direktor napredovanje strokovnega delavca v naziv svetnik, obrazcu priloži dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu, dokazila o uspešno končanih programih strokovnega spopolnjevanja oziroma o pridobljenih dodatnih funkcionalnih znanjih in mnenje o predlogu za napredovanje.
Določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo, kadar svet šole, vrtca oziroma zavoda predlaga napredovanje ravnatelja oziroma direktorja v naziv.
Ravnatelji oziroma direktorji so dolžni hraniti vsa dokazila, ki so bila podlaga za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev in vložitev predloga za napredovanje, najmanj pet let od njihove vložitve, ter ravnati z njimi, kot to določajo predpisi o pisarniškem poslovanju in o dolžnostih upravnih organov do dokumentarnega gradiva.
7. člen
Kadar predlaga strokovni delavec ali ravnatelj oziroma direktor napredovanje sam, mora k obrazcu priložiti oceno delovne uspešnosti, mnenje o predlogu za napredovanje, dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu ter dokazila o uspešno končanih programih strokovnega spopolnjevanja oziroma o pridobljenih dodatnih funkcionalnih znanjih.
Če strokovni delavec ali ravnatelj oziroma direktor, ki vloži predlog za napredovanje sam, k obrazcu ne priloži ocene delovne uspešnosti ali mnenja o predlogu za napredovanje, zahteva ministrstvo, da ju v določenem roku za strokovnega delavca predloži ravnatelj oziroma direktor, za ravnatelja oziroma direktorja pa svet šole, vrtca oziroma zavoda.
Če ravnatelj oziroma direktor zahtevanih dokazil ne predloži v tem roku, ju ministrstvo zahteva od sveta šole, vrtca oziroma zavoda.
8. člen
V naziv mentor lahko napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki:
– ima najmanj 4 leta delovne dobe,
– je uspešen pri svojem delu,
– je uspešno končal programe strokovnega spopolnjevanja oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke,
– je opravil različna dodatna strokovna dela in v skladu s tem pravilnikom zbral najmanj 4 točke.
Strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor lahko napreduje v naziv mentor tudi, če je izpolnil 25 let delovne dobe na področjih iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika in izpolnjuje pogoj iz druge alinee prejšnjega odstavka tega člena.
9. člen
V naziv svetovalec lahko napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki:
– je imel naziv mentor najmanj 4 leta,
– je uspešen pri svojem delu,
– je uspešno končal programe strokovnega spopolnjevanja oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 5 točk,
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 18 točk, od tega najmanj 9 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z dvema ali več točkami.
10. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko v naziv svetovalec izjemoma napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki:
– ima najmanj 4 leta delovne dobe,
– je nadpovprečno uspešen pri svojem delu,
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 18 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.
11. člen
V naziv svetnik lahko napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki:
– je imel naziv svetovalec najmanj 5 let,
– je uspešen pri svojem delu,
– je uspešno končal programe strokovnega spopolnjevanja oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 7 točk,
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 38 točk, od tega najmanj 18 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.
12. člen
Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko v naziv svetnik izjemoma napreduje strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki:
– ima najmanj 8 let delovne dobe,
– je nadpovprečno uspešen pri svojem delu,
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 38 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s tremi ali več točkami.
13. člen
Za eno leto delovne dobe šteje dvanajst mesecev zaposlitve ne glede na trajanje delovnega časa.
V dobo zaposlitve se ne všteva čas pripravništva ter čas odsotnosti zaposlenega z dela zaradi bolezni, izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja ali drugih vzrokov v nepretrganem trajanju, daljšem od šest mesecev, razen zaradi odsotnosti zaradi poklicne bolezni in poškodb pri delu, porodniškega dopusta, dopusta za nego in varstvo otroka ter strokovnega izpopolnjevanja, na katerega je zaposlenega napotil delodajalec.
14. člen
Opravljeno dodatno strokovno delo se vrednoti in točkuje v skladu s 17., 20. oziroma 23. členom tega pravilnika, in sicer glede na to, na katerem področju je bil strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor zaposlen v času, ko je dodatno strokovno delo opravil.
Posamezni uspešno končani programi strokovnega spopolnjevanja oziroma pridobljena dodatna funkcionalna znanja se vrednotijo in točkujejo v skladu s 16., 19. oziroma 22. členom tega pravilnika, in sicer glede na to, na katerem področju je bil strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor zaposlen v času, ko so bili programi strokovnega spopolnjevanja uspešno končani oziroma so bila pridobljena dodatna funkcionalna znanja.
Opravljeno dodatno strokovno delo in posamezni uspešno končani programi strokovnega spopolnjevanja oziroma pridobljena dodatna funkcionalna znanja se za napredovanje v naziv lahko točkujejo in uveljavijo le enkrat.
Strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor, ki je pridobil naziv, lahko pri naslednjem napredovanju uveljavlja dodatna strokovna dela in strokovno spopolnjevanje oziroma dodatna funkcionalna znanja, ki jih je opravil po vložitvi predloga za napredovanje, na podlagi katerega je pridobil naziv.
Dodatna strokovna dela in strokovno spopolnjevanje oziroma dodatna funkcionalna znanja, ki jih je strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor že uveljavil pri napredovanju v plačilne razrede, se ne upoštevajo pri napredovanju v naziv.
II. POSEBNI POGOJI ZA NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH V VRTCIH
15. člen
Za strokovnega delavca oceno delovne uspešnosti v skladu z drugim odstavkom tega člena oblikuje ravnatelj, za ravnatelja pa svet vrtca. Mnenje o predlogu za napredovanje strokovnega delavca s tajnim glasovanjem sprejme vzgojiteljski zbor z absolutno večino. Mnenje k predlogu za napredovanje ravnatelja oblikuje pristojna organizacijska enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.
Delovna uspešnost po tem pravilniku se ocenjuje na podlagi uspešnosti:
– dela z otroki,
– sodelovanja s starši,
– sodelovanja in timskega dela z delavci vrtca ter drugimi strokovnjaki,
– uporabe strokovnega znanja, pridobljenega z izobraževanjem,
– drugega dela, ki je posebnost stroke oziroma delovnega mesta.
16. člen
Za strokovno spopolnjevanje po tem pravilniku se šteje organizirano izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje po programih, ki jih izbere in ovrednoti Programski svet za strokovno spopolnjevanje na način in po postopku, ki ga določi minister.
Za strokovno spopolnjevanje se šteje tudi opravljena diploma, specializacija, magisterij ali doktorat znanosti, ki ni pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je strokovni delavec ali ravnatelj razporejen, tako, da se vrednoti:
– diploma s 4 točkami,
– specializacija s 6 točkami,
– magisterij z 8 točkami,
– doktorat znanosti s 16 točkami.
17. člen
Dodatno strokovno delo delavcev vrtca, povezano z vzgojno-izobraževalnim delom v vrtcu, se vrednoti in točkuje:
a) z eno točko:
(1) enoletno mentorstvo za najmanj tri otroke ali enoletno mentorstvo športni ekipi, zboru, komorni skupini, orkestru oziroma drugi podobni skupini, ki je dobila priznanje na tekmovanju ali natečaju izven zavoda,
(2) tri hospitacije za študente ali dijake (vzorni nastop),
(3) mentorstvo petim študentom oziroma dijakom za pripravo za nastop,
(4) enotedensko mentorstvo za vsakega študenta oziroma dijaka na pedagoški praksi,
(5) pet praktičnih predstavitev vzgojno-izobraževalnega dela za starše,
(6) tri praktične predstavitve vzgojno-izobraževalnega dela za sodelavce,
(7) izvedba treh pedagoških delavnic ali predavanj za vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor ali starše,
(8) izvedba petih srečanj z aktivnim sodelovanjem otrok, staršev in vzgojiteljic (npr. delavnice, Živ-žav, otroški sejem, kostanjev dan idr.),
(9) vodenje skupine otrok na dveh zimovanjih, letovanjih ali taborih,
(10) izvedba dveh različnih prireditev za otroke (lutke, igrice idr.),
(11) enoletno vodenje izposojevalnice igrač s predstavitvijo igrač otrokom in staršem,
(12) enoletno vodenje interesne dejavnosti v vrtcu,
(13) enoletno vodenje strokovnega aktiva v vrtcu,
(14) aktivno sodelovanje pri pripravi in izdaji glasila ali publikacije vrtca,
(15) organizacija treh tematskih razstav, odprtih za javnost,
(16) mentorstvo najmanj trem otrokom ali skupini otrok na javnem nastopu,
(17) predstavitev plakata ali razstave na organiziranem strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu strokovnih delavcev izven zavoda,
(18) strokovno delo v ocenjevalnih komisijah ali žirijah na treh tekmovanjih ali natečajih;
b) z dvema točkama:
(1) mentorstvo pripravniku ali drugemu strokovnemu delavcu začetniku,
(2) mentorstvo za vsake tri otroke, zbor ali drugo skupino, ki se uvrsti na prva tri mesta na tekmovanju ali osvoji zlato, srebrno ali bronasto plaketo na javnem natečaju na državni ravni,
(3) enoletno mentorstvo za najmanj tri otroke, ki sodelujejo v nacionalnih projektih,
(4) enoletno delo v okviru projektov za trajnostni razvoj, v inovacijskih projektih ali projektih uveljavljanja in izmenjave projektnih dosežkov, ki potekajo na podlagi javnih razpisov ministrstva, pristojnega za šolstvo, in za to pooblaščenih javnih zavodov,
(5) izvedba dveh plavalnih, smučarskih ali drugih tečajev,
(6) organizacija in pedagoško vodenje dveh zimovanj, letovanj, taborov in drugih podobnih aktivnosti za otroke,
(7) enoletno vodenje strokovnega aktiva izven zavoda ali enoletno vodenje strokovnega aktiva v samostojnem vrtcu na več lokacijah (najmanj tri krajevno ločene enote),
(8) enoletno vodenje strokovnega društva, kluba ali sekcije izven vrtca, v katerega so vključeni otroci, ter se navezuje na vzgojno-izobraževalno dejavnost,
(9) enoletno vodenje študijske skupine,
(10) organizacija ali vodenje enega strokovnega posveta ali seminarja,
(11) organizacija ali izvedba ene javne prireditve z najmanj tremi točkami programa ali tremi nastopajočimi skupinami,
(12) enoletno delo v komisiji za strokovne izpite v vzgoji in izobraževanju,
(13) en mandat sodelovanja v strokovnih združenjih ravnateljev na državni ravni oziroma v Zvezi ljudskih univerz ali drugih združenj izobraževalcev odraslih,
(14) eno predavanje ali izvedba pedagoške delavnice na strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu, organiziranem za strokovne delavce več vrtcev,
(15) izvedba enega programa v zdravstveno terapevtski skupini (šola za starše),
(16) izvedba enega programa s skupino staršev, ki obsega najmanj sedem srečanj,
(17) organizacija enotedenskega gostovanja tujega vrtca,
(18) celovita predstavitev dejavnosti vrtca v javnih medijih,
(19) prva objava samostojnega avtorskega strokovnega članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji, objava treh didaktičnih nalog, objava priredbe glasbenega dela ali objava lastne skladbe,
(20) prva objava samostojnega prevoda strokovnega članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji,
(21) strokovna recenzija v postopku potrjevanja učbenika, delovnega zvezka, zbirke nalog oziroma vaj, atlasa, priročnika ali učnega sredstva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet,
(22) lektoriranje učbenika, delovnega zvezka, zbirke nalog oziroma vaj, atlasa, priročnika ali učnega sredstva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet,
(23) štiriletno sodelovanje v programskem sosvetu za vsebinski izbor programov spopolnjevanja;
c) s tremi točkami:
(1) mentorstvo ali korepetitorstvo za vsakega otroka ali skupino otrok, ki je dobila priznanje na mednarodni ravni,
(2) priprava ali sodelovanje pri pripravi predloga vzgojno-izobraževalnega programa ali drugega strokovnega gradiva za sprejem na pristojnem strokovnem svetu,
(3) samostojno predavanje, referat ali delavnica na kongresu ali konferenci v organizaciji institucij na državnem nivoju,
(4) prva objava avtorske raziskovalne naloge ali avtorstvo knjige,
(5) prva objava avtorskega strokovnega članka v tujem strokovnem časopisu ali pedagoški reviji,
(6) prva objava samostojnega prevoda strokovne knjige,
(7) enoletno razvojno-raziskovalno delo v povezavi z ministrstvom, pristojnim za šolstvo, univerzitetnim ali drugim visokošolskim zavodom, ki izobražuje kadre za področje šolstva, Pedagoškim inštitutom, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoškim centrom Republike Slovenije, Državnim izpitnim centrom in Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti,
(8) organizacija mednarodnega strokovnega posveta ali seminarja;
č) s štirimi točkami:
(1) mentorstvo ali korepetitorstvo za vsakega otroka ali skupino otrok, ki se uvrsti na prva tri mesta oziroma osvoji plaketo (zlato, srebrno, bronasto) na tekmovanju ali natečaju na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav,
(2) samostojno predavanje, referat ali delavnica na mednarodnem kongresu ali konferenci,
(3) uvrstitev strokovnega delavca na prva tri mesta oziroma osvojitev plakete (zlate, srebrne, bronaste) na tekmovanju na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav,
(4) avtorstvo didaktične igrače, za katero je bilo podeljeno priznanje na državni ravni,
(5) obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnem svetu, pristojnem za vzgojo in izobraževanje,
(6) objavljen prevod učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, pri čemer edinemu prevajalcu pripadajo vse točke, če je prevajalcev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih;
d) s petimi točkami:
(1) obdobje enega mandata vodenja komisije strokovnega sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje,
(2) avtorstvo priročnika, delovnega zvezka, zbirke nalog oziroma vaj, atlasa ali učnega sredstva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela;
e) z osmimi točkami:
(1) obdobje enega mandata vodenja strokovnega sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
f) z desetimi točkami:
(1) avtorstvo učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela.
Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se dodatno strokovno delo vrednoti in točkuje sorazmerno z opravljenim delom, in sicer v deležu od predvidenega števila točk.
III. POSEBNI POGOJI ZA NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH V ŠOLAH
18. člen
Za strokovnega delavca oceno delovne uspešnosti v skladu z drugim odstavkom tega člena oblikuje ravnatelj oziroma direktor, za ravnatelja oziroma direktorja pa svet šole. Mnenje o predlogu za napredovanje strokovnega delavca s tajnim glasovanjem sprejme učiteljski zbor z absolutno večino. Mnenje o predlogu za napredovanje ravnatelja oziroma direktorja oblikuje pristojna organizacijska enota zavoda, ki je na podlagi prvega odstavka 28. člena ZOFVI pristojen za posamezno področje.
Delovna uspešnost po tem pravilniku se ocenjuje na podlagi uspešnosti:
– dela z učenci oziroma drugimi udeleženci izobraževanja in usposabljanja,
– sodelovanja s starši,
– sodelovanja in timskega dela z drugimi strokovnimi delavci,
– uporabe strokovnega znanja, pridobljenega z izobraževanjem,
– drugega dela, ki je posebnost stroke oziroma delovnega mesta.
19. člen
Za strokovno spopolnjevanje po tem pravilniku se šteje organizirano izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje po programih, ki jih izbere in ovrednoti Programski svet za strokovno spopolnjevanje na način in po postopku, ki ga določi minister.
Za strokovno spopolnjevanje se šteje tudi opravljena diploma, specializacija, magisterij ali doktorat znanosti, ki ni pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor razporejen, tako da se vrednoti:
– diploma s 4 točkami,
– specializacija s 6 točkami,
– magisterij z 8 točkami,
– doktorat znanosti s 16 točkami.
20. člen
Dodatno strokovno delo strokovnega delavca, ravnatelja oziroma direktorja, povezano z vzgojno-izobraževalnim delom v zavodu, se vrednoti in točkuje:
a) z eno točko:
(1) enoletno mentorstvo za najmanj tri učence ali druge udeležence izobraževanja in usposabljanja ali enoletno mentorstvo športni ekipi, zboru, komorni skupini, orkestru oziroma drugi podobni skupini, ki je dobila priznanje na tekmovanju ali natečaju izven zavoda,
(2) enoletno mentorstvo za najmanj tri učence ali druge udeležence izobraževanja in usposabljanja, ki sodelujejo v izvenšolskih projektih, ali enoletno vodenje interesnih dejavnosti,
(3) tri hospitacije za študente ali dijake (vzorni nastop),
(4) mentorstvo petim študentom za pripravo za nastop,
(5) enotedensko mentorstvo za vsakega študenta oziroma dijaka na pedagoški oziroma andragoški praksi,
(6) pet nastopov za starše (praktična predstavitev pouka),
(7) trije nastopi za sodelavce (praktična predstavitev pouka),
(8) izvedba petih delavnic z aktivnim sodelovanjem otrok ali drugih udeležencev izobraževanja in usposabljanja ter staršev,
(9) pet točk programa lastnega javnega nastopa,
(10) izvedba treh pedagoških delavnic oziroma predavanj za učiteljski oziroma vzgojiteljski oziroma andragoški zbor,
(11) dva nastopa za strokovne delavce najmanj treh šol,
(12) enoletno vodenje strokovnega aktiva v zavodu,
(13) organizacija treh tematskih razstav, odprtih za javnost,
(14) organizacija treh javnih nastopov učencev glasbene šole,
(15) mentorstvo najmanj trem učencem ali skupini na javnem nastopu,
(16) korepeticije za deset učencev na javnem nastopu ali korepeticije na dveh celovečernih javnih koncertih,
(17) organizacija javne prireditve v kraju z najmanj petimi točkami programa ali tremi nastopajočimi skupinami,
(18) organizacija revije glasbenih šol,
(19) vodenje skupine učencev ali drugih udeležencev izobraževanja in usposabljanja v dveh šolah v naravi ali na dveh raziskovalnih taborih ali vodenje dveh strokovnih ekskurzij,
(20) predstavitev plakata ali razstave na organiziranem strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu strokovnih delavcev izven zavoda,
(21) organizacija enega tekmovanja na lokalni ravni med učenci ali drugimi udeleženci izobraževanja in usposabljanja najmanj petih zavodov ter aktivno sodelovanje na takem tekmovanju,
(22) izdelava propozicij ali priprava nalog za eno tekmovanje,
(23) organizacija enega strokovnega posveta ali seminarja z aktivnim sodelovanjem,
(24) strokovno delo v ocenjevalnih komisijah ali žirijah na treh tekmovanjih,
(25) strokovno delo ocenjevalca pri zunanjem preverjanju znanja v obsegu sto ur,
(26) dveletno strokovno delo v šolski komisiji za izvedbo zunanjega preverjanja znanja,
(27) mentorstvo petim učencem ali drugim udeležencem izobraževanja in usposabljanja v okviru izvenšolskih raziskovalnih projektov, organiziranih na lokalni ravni,
(28) enoletno delo v okviru projektov za trajnostni razvoj, v inovacijskih projektih ali v projektih uveljavljanja in izmenjave projektnih dosežkov, ki potekajo na podlagi javnih razpisov ministrstva, pristojnega za šolstvo, in za to pooblaščenih javnih zavodov,
(29) izvedba prireditev in dejavnosti, ki jih za učence ali druge udeležence izobraževanja in usposabljanja organizira šola v času počitnic v trajanju najmanj pet dni;
b) z dvema točkama:
(1) enoletno mentorstvo oziroma korepetitorstvo za vsake tri učence ali druge udeležence izobraževanja in usposabljanja oziroma za vsako športno ekipo, zbor, komorno skupino, orkester ali drugo skupino, ki se uvrsti na prva tri mesta oziroma osvoji plaketo (zlato, srebrno, bronasto) na tekmovanju na državni ravni,
(2) mentorstvo za vsake tri učence glasbene šole, ki so uspešno opravili sprejemni izpit iz inštrumenta na srednji glasbeni šoli,
(3) mentorstvo za vsakih pet učencev glasbene šole, ki so uspešno opravili sprejemni izpit iz nauka o glasbi na srednji glasbeni šoli,
(4) mentorstvo pripravniku, tujemu lektorju, asistentu za tuji jezik ali drugemu strokovnemu delavcu začetniku,
(5) mentorstvo učencem ali drugim udeležencem izobraževanja in usposabljanja v okviru izvenšolskih raziskovalnih projektov na državni ravni (npr. Znanost mladini), ali v okviru razvojno aplikativnih projektov, ki potekajo na podlagi javnih razpisov ministrstva, pristojnega za šolstvo, in za to pooblaščenih javnih zavodov ali društev, raziskovalno delo pa javno predstavijo ali ga objavijo na spletni strani,
(6) enoletno mentorstvo šolski dijaški skupnosti ali šolskemu otroškemu parlamentu,
(7) enoletno vodenje in koordiniranje izvenšolskega nacionalnega projekta na šoli ali enoletno vodenje in koordiniranje razvojno aplikativnega projekta ali projekta uveljavljanja in izmenjave projektnih dosežkov, ki je bil izbran na razpisu ministrstva, pristojnega za šolstvo,
(8) tri koreografije oziroma kompozicija treh vaj za učence glasbenih in baletnih šol za javne nastope,
(9) enoletno vodenje strokovnega društva izven zavoda,
(10) enoletno vodenje kluba ali sekcije izven zavoda, v katerega so vključeni učenci ali drugi udeleženci izobraževanja in usposabljanja ter se navezuje na vzgojno delo z učenci ali drugimi udeleženci izobraževanja in usposabljanja,
(11) enoletno vodenje društva glasbenih ali plesnih pedagogov ali Zveze Glasbenih šol Republike Slovenije,
(12) enoletno vodenje strokovnega aktiva izven zavoda,
(13) enoletno vodenje študijskih skupin,
(14) enoletno delo v komisiji za strokovne izpite v vzgoji in izobraževanju,
(15) en mandat sodelovanja v strokovnih združenjih ravnateljev na državni ravni oziroma v Zvezi ljudskih univerz ali drugih združenj izobraževalcev odraslih,
(16) samostojno predavanje ali izvedba pedagoške delavnice na organiziranem strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu strokovnih delavcev izven zavoda,
(17) organizacija enega tekmovanja na državni ravni med učenci zavodov in aktivno sodelovanje na takem tekmovanju,
(18) koncertni nastop učitelja izven zavoda,
(19) prva objava samostojnega prevoda strokovnega članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji,
(20) prva objava samostojnega avtorskega strokovnega članka ali petih didaktičnih nalog v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji, objava priredbe glasbenega dela ali objava lastne skladbe,
(21) strokovna recenzija v postopku potrjevanja učbenika, delovnega zvezka, zbirke nalog oziroma vaj, atlasa, priročnika ali učnega sredstva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet,
(22) lektoriranje učbenika, delovnega zvezka, zbirke nalog oziroma vaj, atlasa, priročnika ali učnega sredstva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet,
(23) dveletno vodenje in koordiniranje skupine ocenjevalcev pri zunanjem preverjanju znanja,
(24) štiriletno strokovno delo v državni predmetni komisiji za pripravo in izvedbo zunanjega preverjanja znanja,
(25) obdobje štirih let tajništva v šolski komisiji za izvedbo zunanjega preverjanja znanja,
(26) štiriletno vodenje šolske komisije za izvedbo zunanjega preverjanja znanja,
(27) strokovno delo pregledovalca izpitnega gradiva pri zunanjem preverjanju znanja v obsegu 20 do 30 ur,
(28) štiriletno strokovno delo izvedenca za pritožbene postopke pri zunanjem preverjanju znanja,
(29) enoletno vodenje dejavnosti študijskih krožkov ali mentorstvo posameznega študijskega krožka na področju izobraževanja odraslih,
(30) organizacija Tedna vseživljenjskega učenja,
(31) organizacija enotedenskega gostovanja tuje šole,
(32) štiriletno sodelovanje v programskem sosvetu za vsebinski izbor programov spopolnjevanja,
(33) organizacija in izvedba javne prireditve v kraju z učenci prvih dveh vzgojno-izobraževalnih obdobij ali z učenci šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, namenjene obeleževanju pomembnejših datumov (prazniki, obletnice,...),
(34) organizacija in pedagoško vodenje dveh šol v naravi ali dveh raziskovalnih taborov;
c) s tremi točkami:
(1) priprava ali sodelovanje pri pripravi predloga učnega programa ali učnega načrta za sprejem na pristojnem strokovnem svetu,
(2) javni koncertni nastop, gledališka predstava ali samostojna avtorska razstava likovnih del, v organizaciji inštitucij na državnem nivoju,
(3) samostojni referat na kongresu ali konferenci v organizaciji inštitucij na državnem nivoju,
(4) prva objava avtorske raziskovalne naloge ali avtorstvo knjige,
(5) avtorstvo skladb na CD plošči ali izdaja CD plošče (solist, duo, trio, kvartet, kvintet),
(6) prva objava samostojnega prevoda strokovne knjige,
(7) prva objava avtorskega strokovnega članka v tujem strokovnem časopisu ali pedagoški reviji,
(8) enoletno razvojno-raziskovalno delo v povezavi z ministrstvom, pristojnim za šolstvo, univerzitetnim ali drugim visokošolskim zavodom, ki izobražuje kadre za področje šolstva, Pedagoškim inštitutom, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoškim centrom Republike Slovenije, Državnim izpitnim centrom in Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti,
(9) dveletno strokovno delo glavnega ocenjevalca pri pripravi in izvedbi zunanjega preverjanja znanja,
(10) organizacija enega tekmovanja med učenci ali drugimi udeleženci izobraževanja in usposabljanja na mednarodni ravni in aktivno sodelovanje na takem tekmovanju,
(11) organizacija mednarodnega strokovnega posveta ali seminarja,
(12) koordinatorstvo projektov decentraliziranih akcij, ki jih potrdi Programski svet Socrates ali Leonardo da Vinci,
(13) obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnih organih na mednarodni ravni na področju glasbe oziroma plesa (EMU, EMCY...);
č) s štirimi točkami:
(1) mentorstvo ali korepetitorstvo za vsakega učenca ali drugega udeleženca izobraževanja in usposabljanja oziroma za vsako športno ekipo, zbor, komorno skupino, orkester ali drugo skupino, ki se uvrsti na prva tri mesta oziroma osvoji plaketo (zlato, srebrno, bronasto) na tekmovanju ali natečaju na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav,
(2) samostojni referat na mednarodnem kongresu ali konferenci,
(3) uvrstitev strokovnega delavca na prva tri mesta oziroma osvojitev plakete (zlate, srebrne, bronaste) na tekmovanju na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav,
(4) koncertna izvedba orkestralnih oziroma vokalno-instrumentalnih del učitelja v organizaciji državnih koncertnih inštitucij ali meddržavne menjave,
(5) celovečerni solistični koncert (duo, trio, kvartet, kvintet, solistični nastop z orkestrom, solistični nastop v operni ali baletni predstavi) v organizaciji državnih koncertnih inštitucij ali meddržavne menjave;
(6) objavljen prevod učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, pri čemer edinemu prevajalcu pripadajo vse točke, če je prevajalcev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih,
(7) obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnem svetu, pristojnem za vzgojo in izobraževanje,
(8) štiriletno strokovno delo v državni komisiji za izvedbo zunanjega preverjanja znanja;
d) s petimi točkami:
(1) nosilstvo projekta oziroma mreže izbrane na razpisu centaliziranih akcij, ki jih potrdi Programski svet Socrates ali Leonardo da Vinci,
(2) obdobje enega mandata vodenja komisije strokovnega sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje,
(3) avtorstvo priročnika, delovnega zvezka, zbirke nalog oziroma vaj, atlasa ali učnega sredstva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela;
e) z osmimi točkami:
(1) obdobje enega mandata vodenja strokovnega sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
f) z desetimi točkami:
(1) avtorstvo učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela.
Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se dodatno strokovno delo vrednoti in točkuje sorazmerno z opravljenim delom, in sicer v deležu od predvidenega števila točk.
IV. POSEBNI POGOJI ZA NAPREDOVANJE ZAPOSLENIH V JAVNIH ZAVODIH IZ 28. ČLENA ZOFVI
21. člen
Za strokovnega delavca oceno delovne uspešnosti v skladu z drugim odstavkom tega člena oblikuje direktor, za direktorja pa svet zavoda. Mnenje o predlogu za napredovanje strokovnega delavca in direktorja s tajnim glasovanjem z absolutno večino sprejme komisija v sestavi najmanj petih članov, ki jo imenuje svet zavoda.
Delovna uspešnost po tem pravilniku se ocenjuje na podlagi uspešnosti opravljanja nalog, predvidenih s sistemizacijo delovnega mesta in sprejetim letnim delovnim načrtom.
22. člen
Kriteriji iz pogoja dodatnih funkcionalnih znanj so pridobljena in s potrdilom izkazana strokovna usposobljenost in funkcionalna znanja, ki omogočajo boljše in hitrejše opravljanje delovnih nalog in niso predpisana kot pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je strokovni delavec oziroma direktor razporejen, tako, da se vrednoti:
– znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil s tečaji, seminarji in usposabljanji v trajanju najmanj osem pedagoških ur oziroma en dan brez preizkusa znanja z 0,5 točke,
– znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil z dve do štiri dnevnimi tečaji, seminarji in usposabljanji brez preizkusa znanja z 1 točko,
– znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil s pet in večdnevnimi tečaji, seminarji in usposabljanji brez preizkusa znanja z 1,5 točke,
– v primerih, ko se tečaji, seminarji in usposabljanja zaključijo s preizkusom znanja, se doda točkam iz prve, druge in tretje alinee tega člena za opravljen preizkus znanja še 0,5 točke,
– certifikat o aktivnem znanju tujega jezika s 3 točkami,
– strokovni izpit, razen izpita po končani pripravniški dobi s 3 točkami,
– diploma s 4 točkami,
– specializacija s 6 točkami,
– magisterij z 8 točkami,
– doktorat znanosti s 16 točkami.
23. člen
Dodatno strokovno delo strokovnega delavca oziroma direktorja, povezano z vzgojno-izobraževalnim, z razvojnim oziroma s svetovalnim delom v zavodu, se vrednoti in točkuje:
a) z eno točko:
(1) pet nastopov za sodelavce (praktična predstavitev pouka),
(2) izvedba treh pedagoških delavnic oziroma predavanj za učiteljski oziroma vzgojiteljski zbor oziroma strokovni aktiv,
(3) organizacija ene kulturne, športne, okoljevarstvene dejavnosti na lokalni ravni,
(4) organizacija in aktivno sodelovanje na raziskovalnem taboru, ki ni del obveznega programa šole,
(5) aktivno sodelovanje na strokovnem posvetu,
(6) strokovno delo v ocenjevalnih komisijah ali žirijah na treh tekmovanjih,
(7) enoletno vodenje strokovnega aktiva v zavodu,
(8) strokovno delo ocenjevalca pri zunanjem preverjanju znanja v obsegu sto ur,
(9) dveletno strokovno delo v šolski komisiji za izvedbo zunanjega preverjanja znanja,
(10) en mandat dela v področni kurikularni komisiji in področnih strokovnih komisijah,
(11) sodelovanje v komisijah za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja,
(12) organizacija in aktivno sodelovanje pri izvedbi seminarja (štiri ure predavanj, vaj, delavnic...) v posameznem šolskem letu,
(13) organizacija državnega tekmovanja (brez aktivne udeležbe učencev),
(14) konzulentstvo v inovacijskih projektih šol ali recenzentstvo gradiv, nastalih v inovacijskih projektih (en projekt = ena točka),
(15) najmanj enoletno vodenje aktivnosti pri promociji in ohranjanju naravne in kulturne dediščine na lokalni ravni,
(16) obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnih organih zavoda,
(17) koordinatorstvo in konzulentstvo pri razvojnih, inovacijskih in mednarodnih projektih, sprejetih na javnem razpisu;
b) z dvema točkama:
(1) enoletno vodenje strokovnega društva ali strokovne komisije izven zavoda,
(2) enoletno vodenje kluba ali sekcije izven zavoda, v katerega so vključeni učenci ali drugi udeleženci izobraževanja in usposabljanja in se navezuje na vzgojno delo z učenci in drugimi udeleženci izobraževanja in usposabljanja,
(3) enoletno vodenje društva glasbenih ali plesnih pedagogov ali Zveze Glasbenih šol Republike Slovenije,
(4) enoletno delo v komisiji za strokovne izpite v vzgoji in izobraževanju ali v komisiji za mojstrske, delovodske in poslovne izpite,
(5) sodelovanje pri organizaciji mednarodnih tekmovanj, koordinacija in organizacija izobraževalno-sejemskih prireditev v tujini,
(6) prva objava samostojnega prevoda strokovnega članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji,
(7) prva objava samostojnega avtorskega strokovnega članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji,
(8) strokovna recenzija v postopku potrjevanja učbenika, delovnega zvezka, zbirke nalog oziroma vaj, atlasa, priročnika ali učnega sredstva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet,
(9) lektoriranje učbenika, delovnega zvezka, zbirke nalog oziroma vaj, atlasa, priročnika ali učnega sredstva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet,
(10) štiriletno sodelovanje v programskem sosvetu za vsebinski izbor programov spopolnjevanja,
(11) organizacija mednarodnega srečanja, kongresa, delavnice, posveta ali tekmovanja z udeležbo najmanj pet držav,
(12) enoletno vodenje strokovnega aktiva izven zavoda,
(13) udeležba na znanstvenem oziroma strokovnem posvetu z aktivnim sodelovanjem,
(14) dveletno vodenje in koordiniranje skupine ocenjevalcev pri zunanjem preverjanju znanja,
(15) štiriletno strokovno delo v državni predmetni komisiji za pripravo in izvedbo zunanjega preverjanja znanja,
(16) obdobje štirih let tajništva v šolski komisiji za izvedbo zunanjega preverjanja znanja,
(17) štiriletno vodenje šolske komisije za izvedbo zunanjega preverjanja znanja,
(18) strokovno delo pregledovalca izpitnega gradiva pri zunanjem preverjanju znanja v obsegu 20 do 30 ur,
(19) štiriletno strokovno delo izvedenca za pritožbene postopke pri zunanjem preverjanju znanja;
c) s tremi točkami:
(1) samostojni referat na kongresu, strokovnem posvetu ali konferenci v organizaciji institucij na državnem nivoju,
(2) enoletno vodenje inovacijskih in razvojnih projektov, sprejetih na mednarodnem javnem razpisu,
(3) sodelovanje pri organizaciji mednarodnega srečanja, kongresa, delavnice, posveta ali tekmovanja z udeležbo najmanj deset držav,
(4) zasnova, priprava in sodelovanje z lokalno skupnostjo pri izvedbi učnih poti,
(5) dveletno strokovno delo glavnega ocenjevalca pri pripravi in izvedbi zunanjega preverjanja znanja;
č) s štirimi točkami:
(1) referat na mednarodnem kongresu, konferenci ali posvetu,
(2) uvrstitev zaposlenega na prva tri mesta na tekmovanju na mednarodni ravni oziroma osvojitev plakete (zlate, srebrne, bronaste) na tekmovanju na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav,
(3) objavljen prevod učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, pri čemer edinemu prevajalcu pripadajo vse točke, če je prevajalcev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih,
(4) obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnem svetu, pristojnem za vzgojo in izobraževanje,
(5) štiriletno strokovno delo v državni komisiji za izvedbo zunanjega preverjanja znanja;
d) s petimi točkami:
(1) obdobje enega mandata vodenja komisije strokovnega sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje,
(2) avtorstvo priročnika, delovnega zvezka, zbirke nalog oziroma vaj, atlasa ali učnega sredstva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela;
e) z osmimi točkami:
(1) obdobje enega mandata vodenja strokovnega sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
f) z desetimi točkami:
(1) avtorstvo učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela.
Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se dodatno strokovno delo vrednoti in točkuje sorazmerno z opravljenim delom, in sicer v deležu od predvidenega števila točk.
V. PRIZNAVANJE NAZIVOV, PRIDOBLJENIH NA PODROČJU ŠPORTA
24. člen
Strokovnim delavcem, ravnateljem oziroma direktorjem se nazivi, ki so jih pridobili na področju športa v skladu s pravilnikom, ki ureja napredovanje strokovnih delavcev v športu v nazive, priznajo na področju vzgoje in izobraževanja na enak način, kot bi bili pridobljeni v skladu s tem pravilnikom.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih v nazive (Uradni list RS, št. 64/96, 68/96, 33/00, 21/01) in Pravilnik o napredovanju zaposlenih v šolah v nazive (Uradni list RS, št. 64/96, 80/98, 33/00, 101/00).
26. člen
Predlog za napredovanje v naziv, vložen do dne uveljavitve tega pravilnika, se obravnava po določbah pravilnika, ki je za strokovnega delavca, ravnatelja oziroma direktorja veljal v času vložitve predloga.
27. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. julija 2002.
Št. 011- 95/2002
Ljubljana, dne 12. junija 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti