Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2002 z dne 11. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2002 z dne 11. 6. 2002

Kazalo

2509. Pravilnik o prireditvah v mestu Kranju, stran 5239.

Na podlagi določil 11., 18., 45., 98. in 109. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00), zakona o javnih shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št. 20/73, 42/86), zakona o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74, 42/86), zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00, 61/00, 100/00, 21/02), uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96), odloka o javnem redu in miru v Občini Kranj (UVG, št. 11/88, 1/89, Uradni list RS, št. 17/91, 21/91, 64/95), odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 35/00) je Svet mestne občine Kranj na 33. seji dne 22. 5. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o prireditvah v mestu Kranju
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
1. prireditveni prostori,
2. pogoji pod katerimi lahko poteka javna prireditev na posameznih lokacijah,
3. postopek pridobitve dovoljenja za javno prireditev,
4. obveznosti organizatorja javne prireditve,
5. plačevanje komunalnih taks.
SPLOŠNI DOLOČBI
2. člen
Za javno prireditev se štejejo kulturne, športne in druge prireditve, igre, predstave, razstave, veselice in druga zbiranja občanov zaradi razvijanja kulturne, zabavne, telesno-vzgojne, znanstvene, tehnične ali druge aktivnosti tako, da je dostop k prireditvi dovoljen vsakomur.
3. člen
Določbe pravilnika se nanašajo na možne prireditvene prostore, ki se nahajajo na območju starega mestnega jedra Kranja, opredeljenega z odlokom o razglasitvi starega mestnega jedra Kranja za kulturni in zgodovinski spomenik (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/83), ki obsega Cankarjevo ulico, Glavni trg, Jahačev prehod, Jenkovo ulico, Kokrški breg (do mosta čez reko Kokro), Koroško cesto (samo hišno številko 1), Ljubljansko cesto (od mosta čez reko Savo do Koroške ceste), Maistrov trg, Na skali, Poštno ulico, Prešernovo ulico, Reginčevo ulico, Savsko cesto (med mostovoma čez reko Savo in reko Kokro, od hišne številke 2 do hišne številke 20a), Sejmišče, Tavčarjevo ulico, Tomšičevo ulico, Trubarjev trg in Vodopivčevo ulico.
Poleg omenjenega območja pod urejanje pravilnika sodijo še lokacije od meje starega mestnega jedra Kranja – Koroške ceste (samo hišna številka 1) do ploščadi Slovenskega trga, upravne stavbe Mestne občine Kranj na naslovu Slovenski trg 1 in parkirišča ob Gimnaziji Kranj na naslovu Koroška cesta 13.
Za druge možne prireditvene prostore na območju Mestne občine Kranj, ki niso predmet urejanja tega pravilnika, se določbe pravilnika smiselno uporabljajo.
PRIREDITVENI PROSTORI
4. člen
S tem pravilnikom se določijo naslednji prireditveni prostori, kjer se praviloma lahko odvijajo javne prireditve:
– Glavni trg,
– Maistrov trg,
– dvorišče gradu Khiselstein in Tomšičeva ulica,
– Pungert,
– Poštna ulica med Glavnim trgom in mostom čez Kokro,
– Jahačev prehod,
– Slovenski trg – ploščad trga, ploščad pred avlo upravne stavbe Mestne občine Kranj in parkirišče ob Gimnaziji Kranj.
POGOJI POD KATERIMI LAHKO POTEKA JAVNA PRIREDITEV NA POSAMEZNIH LOKACIJAH
5. člen
Splošni pogoji pod katerimi lahko poteka javna prireditev na posameznih lokacijah so:
– izvajanje vseh zvrsti glasbenih, plesnih, gledaliških, športnih in drugih kulturnih prireditev, sejemskih prireditev in raznih predstavitev,
– prireditve lahko potekajo od nedelje do četrtka od 8. do 22. ure, v petek, soboto in dan pred praznikom od 8. do 24. ure,
– zvočne naprave se lahko uporabljajo,
– prireditve lahko potekajo od nedelje do četrtka od 8. do 24. ure pod pogojem, da se zvočne naprave v času od 22. do 24. ure ne uporabljajo,
– v poletnem času od 1. 5. do 30. 9., se potek prireditev podaljša za 1 uro,
– na prireditvenem prostoru se lahko postavijo stojnice za prodajo alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter hrane, ki lahko obratujejo v času poteka prireditev.
Posebni pogoji oziroma omejitve pod katerimi lahko poteka javna prireditev na posameznih lokacijah so:
1. Glavni trg, Maistrov trg, Dvorišče gradu Khiselstein in Tomšičeva ulica, Poštna ulica med Glavnim trgom in mostom čez Kokro, Jahačev prehod:
– ni dovoljeno izvajati hrupnih koncertov ter drugih po presoji Mestne občine Kranj hrupnih prireditev (hrupni koncert je tisti, pri katerem je izmerjena emisijska vrednost večja kot 90 dBA),
2. Slovenski trg – ploščad trga, ploščad pred avlo upravne stavbe Mestne občine Kranj in parkirišče ob Gimnaziji Kranj:
– prireditve lahko potekajo od nedelje do četrtka od 8. do 23. ure, v petek, soboto in dan pred praznikom od 8. do 1. ure naslednjega dne,
– prireditve lahko potekajo od nedelje do četrtka od 8. do 1. ure naslednjega dne pod pogojem, da se zvočne naprave v času od 23. do 1. ure naslednjega dne ne uporabljajo.
6. člen
Na vseh lokacijah prireditve ne smejo presegati naslednje kritične ravni hrupa (v skladu s 13. členom uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju):
1. če prireditev traja manj kot tri ure:
– dnevna raven hrupa (od 6. do 22.) – 69 dBA,
– nočna raven hrupa (od 22. do 6.) – 59 dBA,
2. če prireditev traja tri ure ali več:
– dnevna raven hrupa (od 6. do 22.) – 60 dBA,
– nočna raven hrupa (od 22. do 6.) – 50 dBA.
Mestna občina Kranj lahko dovoli izvedbo posamezne prireditve ob pogojih nižje kritične ravni hrupa kot je navedena v prejšnjem odstavku tega člena.
7. člen
Mestna občina Kranj lahko izjemoma izda dovoljenje za posamezno prireditev tudi mimo pogojev določenih v 4. in 5. členu tega pravilnika. Pri tem mora navesti razloge za izdajo dovoljenja.
Odstopanja od določil pravilnika so praviloma lahko le glede določitve novih lokacij in izjemoma glede trajanja prireditve (Novo leto, Kranjska noč, Poletje v Kranju...).
POSTOPEK PRIDOBITVE DOVOLJENJA ZA JAVNO PRIREDITEV
8. člen
Organizator javne prireditve mora oddati vlogo za dovolitev javne prireditve pristojnemu upravnemu organu pred prireditvijo, in sicer v roku določenem s predpisi, ki urejajo organizacijo javnih shodov in javnih prireditev.
Pred oddajo vloge za dovolitev javne prireditve pristojnemu upravnemu organu, je organizator dolžan pridobiti dovoljenje Mestne občine Kranj za uporabo javnih površin v lasti oziroma v upravljanju Mestne občine Kranj za organizacijo javne prireditve.
9. člen
V vlogi za dovolitev javne prireditve posredovane Mestni občini Kranj mora organizator navesti:
1. organizatorja javne prireditve,
2. vrsto, kraj, čas trajanja in program prireditve,
3. odgovorno osebo,
4. število redarjev in vodjo redarjev,
5. pričakovano število udeležencev prireditve,
6. odgovorno osebo za uporabo zvočnih naprav, če se na prireditvi uporabljajo zvočne naprave,
7. odgovorno osebo za uporabo pirotehničnih sredstev ter sredstev za specialne efekte, če se na prireditvi uporabljajo pirotehnična sredstva in specialni efekti.
Poleg naštetega mora organizator izkazati naslednje:
8. da naprave in tehnična sredstva, ki jih uporablja, niso nevarna za življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb,
9. da udeleženci lahko hitro in brez nevarnosti zapustijo prostor, kjer se odvija prireditev,
10. da obratovanje naprav prekomerno ne moti okolice in ne ovira cestnega prometa,
11. da je prireditveni prostor zadostno odmaknjen od objektov, v katerih se uporablja odprt ogenj ali so spravljene lahko vnetljive ali eksplozivne snovi.
10. člen
Če se prireditev odvija na cesti, je v vlogi za dovoljenje javne prireditve treba navesti:
1. ukrepe, ki jih bo zagotovil organizator za varnost udeležencev prireditve, gledalcev in ostalih udeležencev v prometu,
2. podatke o tem, kje, za koliko časa in v kakšnem obsegu bo moten ali prekinjen cestni promet.
OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA JAVNE PRIREDITVE
11. člen
Organizator javne prireditve je dolžan:
1. poskrbeti za varnost udeležencev in izvajalcev prireditve,
2. poskrbeti, da se odstranijo osebe, ki ogrožajo javni red in mir, vzbujajo zgražanje, motijo, nadlegujejo ali žalijo ostale udeležence javne prireditve,
3. poskrbeti, da udeleženci na prireditveni prostor ne prinašajo alkoholnih pijač, če to ni dovoljeno,
4. poskrbeti za parkirne prostore in red ter varnost na njih,
5. prireditveni prostor opremiti z ustreznimi posodami za zbiranje odpadkov in kemičnimi WC,
6. zaključiti javno prireditev ob uri, ki je navedena v dovoljenju za javno prireditev,
7. poskrbeti, da se v roku 8 ur po končani prireditvi prireditveni prostor počisti in da se v roku 24 ur po končani prireditvi odstranijo postavljeni objekti in ostali predmeti ter se vzpostavi prvotno stanje pred prireditvijo.
PLAČEVANJE KOMUNALNIH TAKS V MESTNI OBČINI KRANJ
12. člen
Komunalna taksa se plačuje za naslednje predmete in storitve:
1. za uporabo javnih pločnikov in javnih površin pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinske, turistične in druge dejavnosti na teh površinah,
2. za uporabo javnih prostorov za začasne namene (za stojnice, točilnice, cirkuse, zabavne parke in druge namene),
3. za uporabljanje trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljenje predmetov, prirejanje razstav in drugih prireditev.
13. člen
Komunalna taksa se plačuje v skladu z odlokom o komunalnih taksah v Mestni občini Kranj.
KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22600-0003/2002-43/01
Kranj, dne 22. maja 2002.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti