Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2002 z dne 5. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2002 z dne 5. 6. 2002

Kazalo

2429. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje 1986-2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 9/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za obdobje 1986-1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 5/91) ter odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin, dopolnjenega leta 1996 za območje Občine Kobarid, stran 5083.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00 in 79/00) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne 29. 5. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Tolmin za obdobje 1986–2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 9/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin za obdobje 1986–1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 5/91) ter odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Tolmin, dopolnjenega leta 1996 za območje Občine Kobarid
(Uradni list RS, št. 49/97)
1. člen
(splošne in uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kobarid za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 9/90), dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 49/97) – v nadaljnjem besedilu: dolgoročni plan – in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Kobarid za obdobje od leta 1986 do 1990 (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin 8/87, 5/91), dopolnjenega leta 1996 za območje Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 49/97), ki se nanaša na: spremembo namenske rabe prostora – širitev območja stavbnih zemljišč za potrebe oskrbne in storitvene dejavnosti
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
Besedilo četrtega odstavka točke 1.2.2. Urbanistična zasnova naselja Kobarid poglavja VI. Razvojne usmeritve v prostoru in varstvo okolja se spremeni tako, da se glasi:
»Enako bi oskrbne, storitvene in ostale centralne dejavnosti ostale predvsem skoncentrirane v sklopu obstoječih centralnih površin v okviru ureditvenega območja mesta, kjer so možnosti za manjše širitve, dodatno pa se za centralne dejavnosti razširi stavbna zemljišča na drugo območje kmetijskih zemljišč s parcelno št. 448/1 k.o. Kobarid«.
V kartografskem delu dolgoročnega plana se vsebina karte Zasnova namenske rabe prostora in poselitvenega sistema, varstva naravne in kulturne dediščine, komunalne infrastrukture, ohranjanja in izboljšanja naravnih virov ter cestnega omrežja v merilu 1:25000 dopolni z ustrezno razširitvijo ureditvenega območja Kobarid.
Urbanistično zasnovo naselja Kobarid na TTN v merilu 1:5000 se dopolni z ustrezno korekcijo meje ureditvenega območja naselja in vanjo vključi novo prostorsko celoto z oznako št. 14. V pripadajoči legendi se jo vključi med območja obstoječih in predvidenih družbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti s površino zaokroženo na 0,4 ha.
V kartografski dokumentaciji k planu na PKN v merilu 1:5000 se spremembo vnese v karto Tolmin 22 in sicer tako, da se parcelo 448/1 k.o. Kobarid vključi v mejo ureditvenega območja naselja in jo ustrezno označi (črka C) za namembnost oskrbnih in storitvenih dejavnosti. Pri tem se izloči vzhodni vogal parcele, ki bo tangiran z vzhodno obvoznico Kobarida v skladu z odlokom o ureditvenem načrtu obnove za območje vzhodne obvoznice Kobarid (Uradni list RS, št. 23/01).
3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Besedilo druge alineje petega odstavka poglavja 4.5. Trgovina, kjer so planirana investicijska vlaganja se dopolni tako, da se glasi:
»– prenova in izgradnja novega nakupnega centra vključno z objektom male igralnice v Kobaridu«.
Sprememba in dopolnitev je prikazana na kartah in kartografski dokumentaciji dolgoročnega plana občine.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-3/01
Kobarid, dne 29. maja 2002.
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost