Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2002 z dne 5. 6. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2002 z dne 5. 6. 2002

Kazalo

2419. Odlok o občinskih cestah, stran 5063.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), drugega odstavka 21. člena in prvega odstavka 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98) in 16. člena statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) je Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 24. redni seji dne 20. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o občinskih cestah
l. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, predpisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in ta odlok.
2. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec in postopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezno gospodarsko javno službo;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev tega odloka
II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA
3. člen
(občinske ceste)
Občinske ceste na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec so vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
4. člen
(kategorije občinskih cest)
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti.
5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
1. Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na predlog odbora za komunalo.
2. Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, ki je določen v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
1. Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
2. Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko predlaga odbor za komunalo na predlog zainteresirane pravne osebe, krajanov ali krajevnih skupnosti. Predlogi morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
3. O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste odloči Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na predlog odbora za komunalo.
4. Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v tem odloku.
5. Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot rekonstruirana cesta.
8. člen
1. Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
2. Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča oziroma druge potrebe udeležencev v prometu ali se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
3. Ne glede na določbo prejšnjega člena se lahko občinska cesta ali njen del, ki se opusti kot javna cesta, proti plačilu primerne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.
4. O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na predlog odbora za komunalo.
9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
1. Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, lahko lastnik ali njegov pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
2. Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste:
– če je bila v uporabi za javni promet najmanj zadnjih pet let,
– če se njen prenos opravi brezplačno oziroma se dogovori primerna odškodnina – cenitev,
– če je vpisana v zemljiško knjigo.
3. Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozdnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o gozdovih.
4. O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena tega odloka.
10. člen
(planinske, turistične in druge poti)
1. Planinske poti, turistične poti, poti v parkovnih gozdovih in druge poti, ki niso zgrajene skladno s predpisi o javnih cestah in, ki so namenjene dostopu do planinskih koč ali vrhov, dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem odloku.
2. Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, jih mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.
3. Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavljajo iz plačil za ogled naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz dotacij Občine Dobrova-Polhov Gradec njihovim upravljavcem.
III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
11. člen
(upravljalec občinskih cest)
Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine, opravlja Občina Dobrova-Polhov Gradec.
12. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)
1. Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se za obdobje najmanj štirih let določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na predlog odbora za komunalo.
2. Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski proračun in je njegov sestavni del.
3. V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah ipd.). in financiranje izvedbe ukrepov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
13. člen
Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja pristojni občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave). Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov
– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest
– nadzor nad stanjem občinskih cest
– izvajanje postopkov za oddajo vzdrževalnih del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi javnega razpisa
– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest (kolikor je postopek potreben glede na rešitev iz 27. člena tega odloka)
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelava zbranih podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenje združene evidence o javnih cestah
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve (in prometne ureditve na državnih cestah), ki potekajo skozi Občino Dobrova-Polhov Gradec
– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika (če je taka rešitev določena s 25. členom tega odloka)
– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju teh programov;
– prometna signalizacija
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
14. člen
(financiranje občinskih cest)
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine Dobrova-Polhov Gradec.
IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST
15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
1. Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene skladno s predpisi o varstvu okolja tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.
2. Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu soseda, kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.
16. člen
(projektiranje občinskih cest)
1. Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo skladno s predpisi o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometa varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
2. V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko skladno z zakonom in na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču ali drugi nepremičnini odvzame ali omeji, kolikor ni mogoče skleniti ustrezne pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)
1. Če se razlaščena zemljišča ali druge nepremičnine iz prejšnjega člena v štirih letih ne začnejo uporabljati za namen razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic skladno z zakonom.
2. Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka tega odloka zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča ali drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podloge, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.
19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)
1. Avtobusna postajališča na glavni cesti morajo biti zunaj vozišča.
2. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojni občinski upravni organ za ceste na predlog javnega prevoznika v soglasju z občinskim inšpektorjem za ceste ter policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču glavne ceste. Ob ugotovitvi, da za tako postajališče ni več potrebe ali, da je postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.
3. Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojni občinski upravni organ za ceste ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov in občanov.
4. Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča glavne ceste, ki niso v občinskem prostorskem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. Stroške gradnje avtobusnega postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane del občinske ceste.
20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)
1. Križanja občinskih cest in železniških prog morajo biti omejena na najugodnejši obseg, in sicer tako, da se dvoje ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje z železniško progo.
2. Način križanja občinskih cest in železniških prog ter razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bremenijo občinsko cesto ali železniško progo, se uredi skladno s predpisi o varnosti v železniškem prometu.
21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in upravljavci vodotokov)
1. Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje občinske ceste, kadar le-ta prečka vodotok ali poteka ob njem, krije investitor ceste.
2. Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in premostitvenega objekta / brežine pod objektom in pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta / je sestavni del vzdrževanja občinske ceste.
3. Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka, so sestavni del vzdrževanja vodotoka.
22. člen
(obveznosti investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)
1. Če je potrebno obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.
2. Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrnitev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega organa za ceste za boljše elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih v prejšnjem odstavku.
23. člen
(obveznost usklajenenega projektiranja)
1. Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je potrebno opraviti na območju ceste.
2. Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgovoren pristojni občinski upravni organ ceste.
3. Stroške projektiranja gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena.
24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
1. Pristojni občinski upravni organ za ceste mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 60 dni pred pričetkom del, da le-ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste. O nameravani gradnji oziroma rekonstrukciji je treba obvestiti tudi uporabnike občinskih cest.
2. Pristojni občinski organ za ceste mora dati investitorju oziroma upravljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
3. Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, kadar nameravajo le-ti graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
25. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)
1. Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.
2. Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in objektov na njej podpiše župan v skladu s pogoji, ki jih za podelitev sklene Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec.
3. Kolikor je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste in objektov na njej določeno, da jo domača ali tuja pravna ali fizična oseba za določen čas po njeni izgradnji vodi in izkorišča, se v tej pogodbi uredi tudi vzdrževanje te ceste ter izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.
4. Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o javnih cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in izvajanja ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na njih, veljajo tudi za subjekt iz prejšnjega odstavka pri vodenju in izkoriščanju občinske ceste in objektov ob njej, če ni to s pogodbo iz prejšnjega odstavka drugače določeno.
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
26. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
1. Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega odloka, omogočajo varno odvijanje prometa.
2. Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 31. člena tega odloka, je odgovoren izvajalec javne službe.
3. Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 31. člena tega odloka je odgovoren pristojni občinski upravni organ za ceste.
27. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)
1. Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in organiziranje njihovega obnavljanja.
2. Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z oddajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo gospodarske javne službe.
3. Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpisa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec.
4. Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogoji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
5. Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka tega člena lahko Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na predlog župana odloči, da redno vzdrževanje občinskih cest ali dela teh cest (npr. javnih poti) zagotavljajo na svojem območju krajevne skupnosti. V tem primeru občinski svet določi tudi program rednega vzdrževanja teh cest, potrebna sredstva iz proračuna Občine Dobrova-Polhov Gradec ter odgovorno osebo za izvedbo takega programa. Za stanje teh cest je Občina Dobrova-Polhov Gradec subsidiarno odgovorna.
6. Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo na podlagi javnega razpisa. Postopek izpelje pristojni občinski upravni organ za ceste skladno s predpisi za oddajo javnih naročil.
28. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
1. Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta, občinske ceste, skrbi pristojni občinski upravni organ za ceste.
2 Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
29. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah po katerih je dovoljen javni promet in peljejo nad občinskimi cestami, je pristojen občinski upravni organ za ceste.
30. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)
1. Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
2. Preusmeritev prometa z občinske ceste na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, mora pristojni občinski upravni organ za ceste predhodno uskladiti z Direkcijo RS za ceste.
3. Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora pristojni občinski upravni organ za ceste predhodno pridobiti soglasja lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Kolikor je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, potrebno povečati obseg vzdrževanja te ceste oziroma jo je potrebno še pred preusmeritvijo prometa usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH
31. člen
(omejitev uporabe občinske ceste)
1. Če je občinska cesta v takem stanju:
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa po njej (npr. posebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, poškodbe ceste zaradi naravnih in drugih nesreč ipd.), lahko predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za ceste s sklepom začasno, najdalj, za čas enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem delu, ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.
2. Predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za ceste mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlogi iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja najmanj petnajst dni, ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni, pred njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski cesti.
3. Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O teh ukrepih se mora nemudoma obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o ukrepih obvestiti tudi pristojni občinski upravni organ za ceste.
4. Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od enega leta, se določi skladno z določbo 52. člena tega odloka.
5. Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev, označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.
32. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
1. Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti oziroma na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
2. Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
3. Pristojni občinski upravni organ za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
4. Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15. členom tega odloka.
5. Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:
– 6 m pri lokalni cesti /obojestransko pločnik/,
– 5 m pri lokalni cesti /enostranski pločnik/,
– 3 m pri javni poti za lokalne dovoze,
– 5 m pri javni poti za kolesarjenje.
Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, urejena s prostorsko izvedbenimi akti v Občini Dobrova-Polhov Gradec.
33. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
1. Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi, plinovodi ter druge podobne naprave, katerih investitor ni Občina Dobrova-Polhov Gradec, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na način, določenim s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
2. Pristojen občinski organ za ceste lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če ni to v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
3. Pristojen občinski organ za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.
34. člen
(dela na občinski cesti)
1. Prekopavanje, spodkopavanje in druga dela na občinski cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
2. V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
3. Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje občanov, ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja ceste.
4. Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in napeljav vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.
35. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)
Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste (zasipanja, navozi materiala), ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečal stroške njenega vzdrževanja, je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. V soglasju se določijo pogoji za opravljanje teh del.
36. člen
(izredni prevoz)
1. Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.
2. Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno maso, širino, dolžino, višino, velja za izredni prevoz. Za izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s prepisom dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev kateregakoli od teh elementov, ki je odrejen na občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.
3. Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni prevoz. Dovoljenje z izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda pristojni občinski upravni organ za ceste v 15 dneh po vložitvi popolne zahteve. O izdanih pogojih obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja cest.
4. Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste uskladiti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.
37. člen
(nadzor izrednih prevozov)
1. Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.
2. Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa. Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in povrniti škodo na občinski cesti, kolikor jo je povzročil.
38. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
1. Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, določene skladno z določbo drugega odstavka 16. člena tega odloka in površine, ki jih za te namene pristojni občinski upravni organ za ceste (pristojna služba občinske uprave) določi ob obstoječih občinskih cestah, ta upravni organ odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.
2. Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe površin iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo podpiše župan.
3. Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
39. člen
(priključki na občinsko cesto)
1. Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pristopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
2. Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov in naprav ob njih je treba ureditev predvideti že v lokacijski ali prometni dokumentaciji za te gradnje.
3. Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije njegov investitor.
4. Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste.
5. Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka mora sodelovati pristojni občinski upravni organ za ceste zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega odstavka tega člena.
40. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)
Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen, lahko pristojni občinski upravni organ za ceste z upravno odločbo zahteva njegovo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
41. člen
(ukinitev priključka)
1. Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan skladno s pogoji soglasja iz 39. člena ali je zgrajen brez soglasja ali, če ta ni preurejen skladno z odločbo iz 40. člena tega odloka.
2. Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.
42. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
1. Pristojen občinski upravni organ za ceste lahko pristojnemu upravnemu organu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd skladno s predpisi o gozdovih.
2. Pravne in fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče vode, morajo sodelovati s pristojnim občinskim upravnim organom za ceste in prilagoditi vrsto in obseg dela tako, da se zavaruje cesta.
3. Pristojen občinski upravni organ za ceste krije del stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.
43. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)
1. Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali ob njih mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
2. Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma upravljavec žičniške naprave.
44. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)
1. Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost prometa.
2. Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
45. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
46. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
1. Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.
2. Prepovedano je predvsem:
– odvajati na cesto vodo, odplakne in druge tekočine,
– puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo,
– ovirati odtekanje vode s ceste,
– z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto,
– voziti ali parkirati na bankinah, površinah za kolesarjenje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo z vozili razen, če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovoljeni,
– postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje ali trto, ali druge visoke nasade ali poljščine,
– nameščati ali odlagati na ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost,
– nameščati ali uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale promet na njej,
– spuščati po brežinah kamenje, les ali drug material ali predmete,
– nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa,
– poškodovati prometno signalizacijo,
– uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka nanjo,
– puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipavati po cesti sipek material, zemljo in gnoj ali kako drugače onesnaževati cesto,
– puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živino v obcestnih jarkih, pasti živino na
– cestnem svetu ali graditi ob cesti napajališča za živali,
– voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškoduje cesto,
– namerno zažgati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive snovi,
– orati v razdalji manjši kot 4 m od ceste v smeri proti njej oziroma v širini manjši kot 1 m od ceste vzporedno z njo,
– zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s coklami,
– vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete, kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
47. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
1. Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
2. Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
48. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)
1. Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem na povzroča škoda.
2. Sosedi ob občinski cesti morajo skladno z zakonom in za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter postavitev začasnih in stalnih naprav, ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če le-teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.
3. Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah objektov s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.
49. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
1. Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet na tej cesti in jo je zaradi tega potrebno delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 50. člena tega odloka.
2. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje za delno ali popolno zaporo ni potrebno za redno vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji teh del.
3. Dovoljenje za zaporo občinske ceste je potrebno pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej. Na glavni cesti delna ali popolna zapora ceste zaradi športne ali druge prireditve ni dovoljena. Dovoljenje za druge občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali, če se promet zaradi zapore na zbirni cesti ne ustavi za daljši čas. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste, razen glavne ceste, se lahko izjemoma izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.
50. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)
1. Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda pristojni občinski upravni organ za ceste. O izdanih dovoljenjih pristojen občinski upravni organ za ceste obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste, izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za ceste potrjena prometno-tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
2. O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del za katere na podlagi drugega odstavka 49. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihovega izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega organa za ceste potrjena prometno-tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.
3. Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
4. Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno-tehnično dokumentacijo začasne prometne usmeritve v času delne ali popolne zapore vozišča. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore zlasti, če se ta predlaga med prireditvami predvidenimi s koledarjem, večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
5. Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo občinske ceste zaradi del na cesti, se smiselno uporablja tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.
6. Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.
51. člen
(polje preglednosti)
1. V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav in storiti kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge (polje preglednosti).
2. Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju preglednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali policista odstraniti ovire.
3. Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju preglednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do odškodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredi lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojni občinski upravni organ za ceste skladno z zakonom.
4. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lastnik oziroma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določena v soglasju pristojnega občinskega upravnega organa za ceste iz 32. člena tega odloka.
52. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)
1. Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na predlog pristojnega občinskega upravnega organa za ceste razen v primerih iz 31. člena tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali o omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.
2. Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik, naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobno (turistična ali druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične ali druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa za ceste s sklepom. Pristojen občinski upravni organ za ceste ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
53. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)
1. Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občinskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano v varovalnem pasu ceste. Pristojni občinski upravni organ za ceste lahko izda soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.
2. Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje za njihovo postavitev izda pristojen občinski upravni organ za ceste. V soglasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti skladni s predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.
3. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le za določen čas (za čas trajanja sejma, prireditve, razstave, ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec. Spodnji rob transparenta mora biti najmanj 4,50 m nad voziščem občinske ceste.
54. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselja)
1. Kdor namerava ob občinski cesti zunaj naselja opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno ipd.), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje, vključevanje vozil v promet ipd.) mora skladno z določbo 39. in 40. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma dostop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
2. V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka, je potrebno pridobiti mnenje pristojnega občinskega upravnega organa za ceste.
55. člen
(pritožbeni organ)
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ za ceste ter zoper sklep iz drugega odstavka 52. člena tega odloka, je dovoljena pritožba na župana Občine Dobrova-Polhov Gradec.
VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
56. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.
57. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega nadzornika za ceste je lahko imenovan diplomiran inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit za delo v državni upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za delo v državni upravi.
58. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)
A) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,
2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta dela izvajajo brez določbe o dovolitvi; priglašenih del ali v nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali opisom teh del,
3. nadzorovati izvajanje ukrepov z varstvo cest in prometa na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez izdanega dovoljenja ali soglasja, ali v nasprotju z njim,
4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na cesti, ki ogrožajo varnost prometa,
5. v nujnih primerih, ki bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala na njej škoda, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;
6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekonstruirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni izročena prometu.
B) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi prvega odstavka tega člena je osem dni od dneva njene vročitve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in 8. točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
1. V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, v primeru, da je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prometu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba izvrši takoj.
2. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski inšpektor za ceste pravico:
– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in skupnosti;
– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
– proti potrdilu za največ osem dni odvzeti dokumentacijo, ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste;
– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati, da v roku, ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasnilo v zvezi s predmetom nadzorstva.
C) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župana, pristojen občinski organ za ceste in policijo.
D) Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe, lahko poda koncendentu utemeljen predlog za uveljavitev sankcij, ki so določene v koncesijski pogodbi.
E) Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni stroški) in drugi stroški, ki so nastali z uvedbo postopka, ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
59. člen
(prekrški)
A) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 32. člena);
2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 33. člena);
3. brez dovoljenja prekopava, spodkopava in opravlja druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek 34. člena);
4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja (35. člen);
5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali, če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost, brez soglasja pristojnega občinskega upravnega organa za ceste (38. člen);
6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občinsko cesto ali ga gradi oziroma rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 39. člena);
7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju hudournikov ter deročih rek ne prilagajajo tako, da se zavaruje občinska cesta (drugi odstavek 42. člena);
8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo (43. člen);
9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej (44. člen);
10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji tega soglasja (45. člen);
11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen del, ali izvaja oziroma opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (46. člen);
12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi lahko poškodovale vozišče (prvi odstavek 47. člena);
13. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s primernimi oblogami in bi lahko poškodovalo vozišče (drugi odstavek 47. člena);
14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji odstavek 48. člena);
15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi izvajanja del na cesti ali športne in druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 49. člena);
16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obnovitvenih del, za katero ni potrebno pridobiti dovoljenja (drugi odstavek 50. člena);
17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zaporo ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s predpisi in potrjeno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja (tretji odstavek 50. člena);
18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v polju preglednosti (prvi odstavek 51. člena);
19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občinski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis ali drugi objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja (53. člen).
B) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
60. člen
(prekrški posameznikov)
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, ki stori katero izmed dejanj iz prvega odstavka prejšnjega člena.
61. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)
1. Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekrške izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest;
– če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 26. člena);
– če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob morebitni stavki (četrti odstavek 26. člena).
2. Z denarno kaznijo najmanj 25.000 se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.
62. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)
1. Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pristojnega občinskega upravnega organa za ceste ali če ji ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 24. člena).
2. Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.
3. Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega upravnega organa za ceste, če pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 24. člena).
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen
(večletni plan)
Pristojen občinski organ za ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest iz prvega odstavka 12. člena tega odloka.
64. člen
(legalizacija priključkov)
Investitor in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, morajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem občinskem organu za ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavljajo ukrepi iz 41. člena tega odloka.
65. člen
1. Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
2. Ravno tako morajo v enem letu poskrbeti za ureditev odvodnjavanja meteornih vod vsi tisti, pri katerih je ta voda speljana iz žlebov in dvorišč na cesto.
66. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)
1. Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih cestah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) se morajo prilagoditi določbam 52. in 53. člena tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega predpisa.
2. Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nasprotju s pogoji določenimi v dovoljenju, se odstranijo.
67. člen
(vpis v zemljiško knjigo)
1. Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporabno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost.
2. Prejšnji lastnik zemljišč iz prejšnjega odstavka tega člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo imajo pravico zahtevati skladno z zakonom.
68. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o gospodarjenju z javnimi potmi (Uradni list SRS, št. 30/87), ki ga je sprejela Skupščina mesta Ljubljane.
69. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03- 2993/2001
Dobrova, dne 20. novembra 2001.
Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec
Janez Oven l. r.

AAA Zlata odličnost