Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2002 z dne 6. 5. 2002

Kazalo

1901. Odlok o podeljevanju priznanj Občine Osilnica, stran 3930.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica na 17. seji dne 18. 4. 2002 sprejel
O D L O K
o podeljevanju priznanj Občine Osilnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj Občine Osilnica, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence podeljenih priznanj.
2. člen
Priznanja Občine Osilnica so najvišja priznanja občine za dosežke občanov, drugih posameznikov, podjetij, zavodov, društev, združenj, družb in drugih organizacij, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj, ugled in promocijo občine na javnem, gospodarskem, družbenem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem in raznih drugih področjih življenja in dela.
3. člen
Priznanja Občine Osilnica so:
– kip Petra Klepca,
– naziv častni občan Občine Osilnica,
– plaketa Občine Osilnica.
4. člen
Priznanja se podeljujejo občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, družbam in drugim organizacijam.
Priznanja Občine Osilnica se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih dogodkih.
5. člen
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet občine Osilnica (v nadaljnjem besedilu: občinski svet) s sklepom na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Na predlog komisije občinski svet s sklepom določi število posameznih priznanj, ki se podelijo v tekočem letu.
6. člen
Našteta priznanja, podeli župan na svečan način enkrat letno, praviloma na slavnostni seji občinskega sveta ob praznovanju občinskega praznika.
7. člen
Sredstva za priznanja se zagotovijo v proračunu Občine Osilnica.
II. KIP PETRA KLEPCA
8. člen
Kip Petra Klepca je najvišje priznanje Občine Osilnica in se lahko podeli za pomembne dosežke in zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in na področju drugih človekovih ustvarjalnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.
Poleg kipa Petra Klepca se podeli dobitniku tudi pisni sklep o podelitvi.
III. NAZIV ČASTNI OBČAN OBČINE OSILNICA
9. člen
Naziv častni občan Občine Osilnica je lahko podeljen posamezniku, ki s svojim delovanjem in ustvaritvami na posameznih področjih življenja in dela prispeva k izjemnemu razvoju, ugledu in promociji občine.
10. člen
Naziv častni občan Občine Osilnica se podeli z listino o podelitvi priznanja, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan Občine Osilnica.
IV. PLAKETA OBČINE OSILNICA
11. člen
Plaketa Občine Osilnica se lahko podeli za uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter na drugih področjih, ki pomembno prispevajo k nadaljnjem razvoju občine.
Plaketa Občine Osilnica se lahko podeli za uspešno sodelovanje drugim lokalnim oziroma prijateljskim skupnostim.
Plaketa se podeljuje tudi za enkratna dejanja za vaške in občinske zadeve.
V. POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ
12. člen
Predlog za podelitev priznanj Občine Osilnica lahko podajo: občina, društva, vaške skupnosti, podjetja, združenja, politične stranke, družbe in druge organizacije ter najmanj deset občanov Občine Osilnica.
Predlagatelj za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje.
13. člen
Priznanja se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede komisija. Razpis traja najmanj 15 dni.
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubje, se priznanje podeli brez razpisa in takoj ko je mogoče.
14. člen
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– komu se lahko podeli priznanje,
– vrste priznanj,
– kdo je lahko predlagatelj,
– podatki, ki jih mora vsebovati predlog,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi,
– naslov za predložitev predlogov.
15. člen
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati poleg natančnih podatkov o kandidatu tudi ustrezno utemeljitev predloga, ter navedbo za katero priznanje kandidira.
Nepravočasnih in nepopolnih vlog, komisija ne bo obravnavala.
16. člen
Pristojna komisija skladno s predpisanimi kriteriji iz tega odloka izvede razpisni postopek, obravnava predloge, oblikuje predlog odločitve o podelitvi priznanj z ustreznimi utemeljitvami.
VI. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
17. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj opravlja občinska uprava.
18. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na vpogled v prostorih občinske uprave.
Nagrade in priznanja se vpisujejo v posebno evidenco, ki vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedna številka vpisa,
2. osebni podatki o prejemniku,
3. številka sklepa in datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sprejet sklep o podelitvi priznanja,
4. vrsta podeljenega priznanja,
5. kraj in datum vročitve priznanja.
VII. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-179/02
Osilnica, dne 18. aprila 2002.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti