Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1720. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje, stran 3569.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – sklep US) in 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) je na predlog župana Občine Kočevje Občinski svet občine Kočevje na 28. redni seji dne 25. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 48/95) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Predstojnik občinske uprave je župan, delo občinske uprave pa neposredno vodi tajnik občine.«
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se spremeni prva alinea tako, da se glasi:
»izdajanje predpisov in drugih aktov za izvrševanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta«.
3. člen
V 5. členu se za zadnjo štirinajsto alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»inšpekcijski nadzor nad izvajanjem odlokov in drugih predpisov.«
4. člen
V zadnji alinei prvega odstavka 6. člena se črta besedilo »(občinski skladi, CSD, proračun Občine Osilnica itd.).«
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se črta sedma alinea.
Dosedanja osma in deveta alinea postaneta sedma in osma alinea.
6. člen
V 10. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča župan.«
7. člen
V 11. členu se besedna zveza »občinske uprave« nadomesti z besedo »občine«.
8. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»O izločitvi zaposlenih v občinski upravi odloča tajnik občine, ki v tem primeru o stvari tudi odloči. O izločitvi tajnika občine ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.«
9. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedna zveza »delavca v upravi, ki izpolnjuje predpisane pogoje« nadomesti z besedama »tajnika občine«
10. člen
Župan v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka z njim uskladi akt o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 013-1/02-112
Kočevje, dne 26. marca 2002.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti