Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2002 z dne 23. 4. 2002

Kazalo

1681. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina, stran 3509.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96), 23. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 26. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ajdovščina
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja javni zavod Zavod za šport Ajdovščina (v nadaljevanju: javni zavod), za opravljanje športne dejavnosti in upravljanje športnih objektov.
2. člen
Javni zavod se ustanavlja z razdružitvijo organizacijskih enot Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, na štiri samostojne zavode. Organizacijska enota za športno dejavnost – Police se s tem odlokom ustanovi kot samostojni javni zavod.
Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina je bil ustanovljen z odlokom o spojitvi zavodov Vojkova delavska univerza, ŠRZ Police in Zavoda za kulturo v javni zavod (Uradno glasilo, št 7/91). Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod št. 1-1808-00.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Ime javnega zavoda je: Zavod za šport Ajdovščina.
Sedež javnega zavoda: Cesta 5. maja 14, Ajdovščina.
Sedež in ime javnega zavoda se lahko spremeni le s soglasjem ustanovitelja.
4. člen
Javni zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izvajanju nacionalnega in občinskega programa športa na območju Občine Ajdovščina in upravlja s športnimi objekti občinskega pomena, ki so mu dani v upravljanje.
Javni zavod lahko s soglasjem ustanovitelja opravlja tudi strokovne in druge naloge za neprofitne športne organizacije, ki imajo sedež na območju Občine Ajdovščina
5. člen
Javni zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določajo zakoni, ta odlok in statut zavoda.
Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
6. člen
Javni zavod je pravni naslednik organizacijske enote za športno dejavnost – Police, Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, in prevzame vse pravice in obveznosti te organizacijske enote.
7. člen
Javni zavod zastopa in predstavlja direktor, brez omejitev. Direktor je pooblaščen, da v imenu in za račun javnega zavoda v okviru dejavnosti javnega zavoda, sklepa pogodbe ter opravlja druge pravne posle.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec javnega zavoda, v okviru pooblastil, ki mu jih da direktor.
8. člen
Javni zavod ima pečat. Njegovo velikost, obliko, vsebino, način uporabe in hranjenja določa statut zavoda.
III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
9. člen
Javni zavod organizira in izvaja naslednje dejavnosti:
– spremlja, analizira naloge v športu ter izvaja letne programe,
– daje pobude in predloge ustanovitelju za izboljšanje stanja v športu,
– pripravlja strokovna gradiva za ustanovitelja,
– sodeluje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine,
– nudi strokovno in organizacijsko pomoč drugim izvajalcem letnega programa,
– sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami,
– načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo v športu,
– svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju športnih objektov,
– upravlja objekte, ki so mu s pogodbo podeljeni v upravljanje,
– sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih športnih in kulturno-športnih dejavnosti ter zabavnih prireditev,
– zbira in posreduje podatke za potrebe informatike v športu,
– opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda.
10. člen
Dejavnosti javnega zavoda po standardni klasifikaciji so:
O/92.610 Obratovanje športnih objektov,
O/92.623 Druge športne dejavnosti,
O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.,
O/93.030 Druge storitve za nego telesa,
DE/22.15 Drugo založništvo,
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij,
H/55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih,
H/55.220 Dejavnost kampov,
K/70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
K/71.401 Izposojanje športne opreme,
K/71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe,
K/72.300 Obdelovanje podatkov,
K/72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami,
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,
K/74.120 Računovodske, knjigovodske dejavnosti,
K/74.400 Oglaševanje,
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov, kongresov,
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
Javni zavod lahko razširi ali spremeni dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
11. člen
Organi javnega zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.
Javni zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s statutom.
12. člen
Direktor opravlja funkcijo poslovodnega in programskega direktorja. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje javnega zavoda, predstavlja in zastopa javni zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela.
Direktorja javnega zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
13. člen
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali visoko izobrazbo, družboslovne usmeritve,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na podobnih delih in poznavanje področja dela zavoda,
– sposobnost za vodenje in organiziranje dela v zavodu.
Mandat direktorja traja štiri leta.
14. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet javnega zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja, izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
15. člen
Javni zavod upravlja svet zavoda, ki šteje pet članov, od tega:
– tri predstavnike ustanovitelja, ki jih imenuje občinski svet,
– enega predstavnika delavcev, ki ga izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah,
– enega predstavnika izvajalcev letnega programa športa, ki ga imenuje občinski svet, na predlog športnih društev in šol.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so člani lahko izvoljeni ali imenovani še za eno mandatno obdobje.
16. člen
Volitve predstavnika delavcev v svet zavoda razpiše svet s sklepom najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda.
V sklepu o razpisu volitev se določi dan volitev, število članov sveta zavoda, ki se volijo, in imenuje volilna komisija. Volilna komisija ima tri člane. Člani volilne komisije so lahko tudi osebe, ki v javnem zavodu niso zaposlene.
17. člen
Kandidate predlagajo delavci na zboru delavcev, kjer oblikujejo kandidatno listo.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
18. člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Voli se z glasovnicami osebno. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev javnega zavoda z aktivno volilno pravico.
Izvoljen je tisti kandidat, ki je dobil največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v javnem zavodu.
Volilna komisija izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
19. člen
Prvo sejo sveta zavoda skliče dotedanji predsednik sveta najkasneje v roku 15 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta in vodi sejo do izvolitve novega predsednika sveta.
Predsednik predstavlja in zastopa svet zavoda, podpisuje zapisnike in sklepe sveta, skupaj z direktorjem javnega zavoda skrbi za izvedbo sklepov, sklicuje in vodi seje sveta in opravlja druge naloge, potrebne za delovanje sveta zavoda.
V odsotnosti predsednika sveta opravlja naloge iz prejšnjega odstavka njegov namestnik, ki ga izvoli svet na prvi seji.
Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov, o proceduralnih vprašanjih pa z večino prisotnih na seji.
20. člen
Svet zavoda sprejema statut, programe dela, letni finančni načrt, zaključni račun, splošne akte javnega zavoda in opravlja druge naloge določene s tem odlokom in statutom.
Svet zavoda opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem javnega zavoda.
Akt o sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu sprejme svet zavoda na predlog direktorja, v soglasju z ustanoviteljem, po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata v javnem zavodu.
21. člen
Strokovni svet javnega zavoda šteje pet članov, ki jih imenuje svet izmed strokovnih delavcev javnega zavoda in zunanjih strokovnjakov s področja športa.
Mandat članov strokovnega sveta traja štiri leta.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda, daje direktorju in svetu mnenja, predloge in pobude.
Sestavo članov, način imenovanja in naloge strokovnega sveta določi statut javnega zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
V. SREDSTVA ZA DELO JAVNEGA ZAVODA
22. člen
Javni zavod prevzame v upravljanje vse premoženje, nepremičnine, opremo in druga sredstva, s katerimi je upravljala organizacijska enota za športno dejavnost – Police, v Zavodu za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina.
Premoženje iz prvega odstavka tega člena je last ustanovitelja in Občine Vipava, v deležih določenih s sklepi o razdelitvi premoženja bivše Občine Ajdovščina med novonastalima občinama Ajdovščina in Vipava, z dne 16. 2. 1996. Ustanovitelj in Občina Vipava preneseta premoženje v upravljanje javnemu zavodu s posebno pogodbo, s katero se določijo medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z upravljanjem in razpolaganjem s premoženjem, in določi lastništvo ustanovitelja in Občine Vipava. Zavod upravlja s premoženjem kot dober gospodar. Za upravljanje s premoženjem je javni zavod odgovoren ustanovitelju in Občini Vipava, dokler upravlja z njenim premoženjem.
23. člen
Javni zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, državnega proračuna, iz proračunov ostalih občin, če za njih opravlja dejavnosti oziroma storitve, prispevkov uporabnikov in plačil za storitve ter drugih virov, v skladu z zakonom.
Ustanovitelj zagotavlja javnemu zavodu sredstva za dejavnost, investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme iz proračuna občine, na podlagi usklajenega programa dela in finančnega načrta, ki ga predloži javni zavod. Sredstva se določijo z letno pogodbo o financiranju.
24. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja javni zavod za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet javnega zavoda, v soglasju z ustanoviteljem.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
25. člen
Javni zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun, v okviru dejavnosti, za katere je ustanovljen. Za odločitve, ki vplivajo in imajo posledice na nepremičnine je potrebno soglasje ustanovitelja in Občine Vipava, dokler javni zavod upravlja z njenim premoženjem.
Za svoje obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sredstvi, s katerimi upravlja.
Organi javnega zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA
26. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti javnega zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjena za delo in dejavnost javnega zavoda.
Ustanovitelj krije primanjkljaj sredstev javnega zavoda le, če javni zavod dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih pa zakonu in po sprejetem letnem programu financira. Pri tem mora javni zavod dokazati, da je ravnal gospodarno in v skladu s sprejetimi programi.
Ustanovitelj bo javnemu zavodu zagotavljal sredstva iz proračuna z letno pogodbo o financiranju, na podlagi usklajenega programa dela in finančnega načrta.
27. člen
Ustanovitelj ima do javnega zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– daje soglasje k statutu, k statusnim spremembam in spremembam dejavnosti,
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest,
– imenuje predstavnike ustanovitelja in predstavnike zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnim načrtom,
– daje soglasje k razpolaganju s premoženjem,
– opravlja druge zadeve določene s predpisi.
28. člen
Javni zavod vsako leto pripravi program dela, finančni načrt, letni program investicij in upravljanja s premoženjem in jih posreduje ustanovitelju. Javni zavod je dolžan predložiti ustanovitelju poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje dejavnosti z zaključnim računom za preteklo leto, do 28. februarja tekočega leta.
Javni zavod pripravi enkrat letno vsebinsko poročilo o izvajanju dejavnosti.
Javni zavod je dolžan dajati ustanovitelju druge podatke, potrebne za spremljanje poslovanja, o izvajanju dejavnosti in podatke za statistične namene.
VIII. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA ZAVODA
29. člen
Javni zavod ima statut in druge splošne akte, s katerimi ureja zadeve, če tako določajo zakoni ali drugi predpisi.
S statutom javni zavod ureja zlasti: organizacijo dejavnosti in način poslovanja, način odločanja, pooblastila za zastopanje in podpisovanje, uporabo in hranjenje pečata, volitve in imenovanje organov javnega zavoda, njihove naloge in pristojnosti, delovna razmerja delavcev in disciplinsko odgovornost ter druge zakonsko določene zadeve.
Statut in druge splošne akte sprejme svet javnega zavoda, razen splošnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme direktor.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Svet javnega zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno konstituirati v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tega odloka. Do izvolitve sveta v skladu s tem odlokom opravlja naloge sveta dosedanji svet Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina. Do imenovanja strokovnega sveta opravlja naloge tega organa strokovni svet organizacijske enote za športno dejavnost Police Ajdovščina.
31. člen
Do imenovanja direktorja javnega zavoda po tem odloku opravlja naloge direktorja vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje Občinski svet občine Ajdovščina za dobo šestih mesecev. Vršilec dolžnosti je dolžan poleg, nalog za katere je pristojen po zakonu in tem odloku, opraviti vse potrebno, da se javni zavod registrira, uskladi organizacija dela, sprejme statut ter oblikujejo in imenujejo organi v skladu s tem odlokom.
32. člen
Zavod prevzame v delovno razmerje delavce Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, ki so opravljali dejavnost v enoti za športno dejavnost Police. O prevzemu ostalih delavcev sprejmejo dogovor vršilci dolžnosti direktorjev novih zavodov, nastalih iz Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina, v soglasju z ustanoviteljem. V dogovoru o prevzemu delavcev se uredijo tudi razmerja, pravice in obveznosti v primeru reševanja presežnih delavcev.
Delavci uprave Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina opravljajo vse naloge vodenja, računovodske in tajniške naloge povezane z zaključkom delovanja tega zavoda, do njegove ukinitve oziroma izbrisa iz sodnega registra, in računovodske naloge za novoustanovljene javne zavode, dokler niso novoustanovljeni javni zavodi dokončno oblikovani, ne glede na to, v katerem javnem zavodu imajo sklenjeno delovno razmerje.
33. člen
Javni zavod prevzame premoženje in druga sredstva za delo, ki jih je uporabljala organizacijska enota za športno dejavnost Police v Zavodu za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina in del premoženja in sredstev, s katerimi je upravljala uprava tega zavoda, na osnovi popisa in razdelitve premoženja in sredstev Zavoda za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina med novoustanovljene javne zavode. Ustanovitelj in Občina Vipava potrdita popis in razdelitev premoženja in sredstev.
34. člen
Z vpisom novoustanovljenih javnih zavodov v sodni register in posebne registre preneha delovati Zavod za kulturo, izobraževanje in šport Ajdovščina in veljati odlok o spojitvi zavodov Vojkova delavska univerza, ŠRZ Police in Zavoda za kulturo v javni zavod (Uradno glasilo, št. 7/91).
35. člen
Ob sprejemu tega odloka daje Občina Vipava svoje soglasje k 22., 25. in 33. členu, ki urejajo upravljanje skupnega premoženja.
36. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 026/00-2/2002
Ajdovščina, dne 10. aprila 2002.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.
Občinski svet občine Vipava je soglasje iz 35. člena tega odloka sprejel na seji dne 21. 3. 2002.
Št. 02200-5/01
Vipava, dne 10. aprila 2002.
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost