Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2002 z dne 4. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2002 z dne 4. 4. 2002

Kazalo

1246. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Železniki, stran 2615.

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 3. in 5. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odl. US, 35/97, 73/97 – odl. US, 87/97, 73/98, 31/00), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/95) in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96, 47/96, 36/98 in 21/99), je Občinski svet občine Železniki na 29. redni seji dne 6. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Železniki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način opravljanja gospodarske javne službe na področju opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje in vzdrževanje pokopališč na območju Občine Železniki.
2. člen
Na območju Občine Železniki so naslednja pokopališča:
– pokopališče Davča,
– pokopališče Dražgoše,
– pokopališče Selca,
– pokopališče Sorica,
– pokopališče Zali Log,
– pokopališče Železniki.
3. člen
Pokopališča so namenjena pokopavanju umrlih ne glede na njihovo bivališče, veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.
Na pokopališčih, določenih v 2. členu tega odloka, se pokopavajo vsi umrli v območju, za katerega je pokopališče namenjeno, razen, če je umrli pred smrtjo izrazil željo, da želi biti pokopan na pokopališču v drugem kraju, ali če tako želijo svojci umrlega.
4. člen
Pokopališko dejavnost Občina Železniki prenese v upravljanje krajevni skupnosti, in sicer:
1. pokopališče Davča v upravljanje KS Davča,
2. pokopališče Dražgoše v upravljanje KS Dražgoše,
3. pokopališče Selca v upravljanje KS Selca,
4. pokopališče Sorica v upravljanje KS Sorica,
5. pokopališče Zali Log v upravljanje VO Zali Log,
6. pokopališče Železniki v upravljanje KS Železniki.
Pogrebna dejavnost se lahko prenese v opravljanje koncesionarju.
II. UREJANJE POKOPALIŠČ
5. člen
Pokopališče se ureja v skladu z ureditvenim načrtom, ki je sestavni del pravilnika o pokopališkem redu. Ureditveni načrt je sestavljen iz situacije pokopališča z vrisanimi grobnimi polji, objekti in komunalnimi priključki v merilu 1 : 500 in situacije grobnih polj z vrisanimi in oštevilčenimi grobovi, potmi in zelenicami v merilu 1 : 100.
Upravljavec pokopališča sprejme pravilnik o pokopališkem redu.
Upravljavec pokopališča vodi:
– ureditveni načrt s situacijo grobov,
– knjigo pokopov s podatki o umrlih,
– kartoteko grobov,
– evidenco najemnih pogodb in vplačil najemnine za posamezne grobove.
6. člen
Pokopališče mora biti ograjeno z zidom, ograjo ali živo mejo. Na pokopališki zid se smejo pritrjevati nagrobne plošče ali vgrajevati niše za žarne grobove samo v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča.
Zahteve iz prejšnjega stavka veljajo samo za novo načrtovane grobove.
Najemnik grobnega prostora mora urediti grob v skladu z načrtom ureditve pokopališča.
Spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja ter na grobu posajene rastline ne smejo segati preko grobnega prostora, v višino pa lahko segajo spomeniki največ 0,80 m, rastline pa 1,50 m.
7. člen
Na pokopališčih so lahko naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni grobovi, dvojni grobovi, trojni grobovi, otroški grobovi in grobnice),
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztrositev pepela in
– skupna grobišča.
Gradnja novih grobnic na pokopališču ni dovoljena.
8. člen
Minimalne mere tlorisne površine grobnega prostora so naslednje:
– za enojni grob je širina 1 m in dolžina 2,20 m,
– za dvojni grob je širina 2 m in dolžina 2,20 m,
– za trojni grob je širina 2,50 m in dolžina 2,20 m in
– za žarni grob je širina 0,80 m in dolžina 0,80 m.
Za otroški grob določi upravljavec ustrezne manjše mere. Na starih delih pokopališč se morajo grobovi prilagajati obstoječemu stanju.
9. člen
Jama za grob mora biti praviloma globoka 1,80 m. Jamo je dovoljeno poglobiti, da je v isti grob možno pred potekom mirovalne dobe izvršiti še en pokop. V takem primeru mora biti debelina plasti zemlje nad spodnjo krsto najmanj 0,10 m, nad zgornjo krsto pa najmanj 1,50 m.
Jama za žarni grob mora biti globoka 0,50 m.
10. člen
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa ali prekopa na istem mestu v istem grobu, ki pa ne sme biti krajša od 10 let, odvisno od značilnosti zemljišča.
Mirovalna doba ne velja za žarne grobove.
Pred potekom mirovalne dobe se sme odpreti grob samo v primerih, ki so določeni v zakonu in v tem odloku.
11. člen
Najemnik grobnega prostora si mora pred ureditvijo groba pridobiti soglasje upravljavca pokopališča k načrtu ureditve groba.
Če upravljavec ugotovi, da grob ni urejen v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča, o tem najemnika pisno opozori in mu določi rok za ureditev groba. Če najemnik v določenem roku groba ne uredi v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča, ga uredi upravljavec na stroške najemnika.
III. NAJEM GROBNIH PROSTOROV
12. člen
Prostori za grobove se dajejo v najem.
Upravljavec pokopališča (najemodajalec) sklene najemno pogodbo z najemnikom grobnega prostora (najemojemalec) v skladu s tem odlokom.
Grobni prostori se dajejo v najem po vrstnem redu za dobo 10 let.
Najemnik grobnega prostora lahko po preteku mirovalne dobe in najemne pogodbe podaljša najemno pogodbo.
Pogodba se lahko obnavlja in podaljša ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– da najemnik vsaj en mesec pred potekom dobe obnovi pogodbo,
– da je najemnik redno plačeval najemnino,
– da je grob urejen,
– da je izpolnjeval ostale obveznosti iz pogodbe.
V primeru smrti najemnika groba velja, da lahko pogodbo obnovijo ali podaljšajo njegovi dediči pod istimi pogoji, kot je bila sklenjena in ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena.
13. člen
Najemna pogodba mora vsebovati:
– podatke o najemodajalcu in najemojemalcu,
– podatke o grobnem prostoru,
– dobo najema grobnega prostora,
– pravice in obveznosti najemodajalca in najemojemalca,
– višino in način plačevanja najemnine,
– ukrepe, če najemnik grobnega prostora ne bi uredil v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča in določili tega odloka,
– ukrepe v primeru neizvrševanja pogodbenih obveznosti,
– možnost podaljšanja najemne pogodbe in
– razloge za predčasno prekinitev pogodbenega razmerja.
14. člen
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno.
Višino najemnine določi s sklepom občinski svet na predlog upravljavca pokopališča.
Z vplačilom najemnine za grobni prostor je plačano vzdrževanje pokopališča in naprav ter eventualna najemnina, ki jo zaračuna lastnik zemljišča.
15. člen
Upravljavec pokopališča lahko razveljavi pogodbo:
– če najemnik grobnega prostora kljub opozorilu ne plača najemnine za preteklo leto,
– če najemnik grobnega prostora kljub večkratnemu opozorilu ne vzdržuje groba in s tem spomenik ogroža varnost ljudi ali zanemarjen grob zelo kvari estetski videz pokopališča.
16. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, ko se prekoplje in odda drugemu najemniku.
Najemnik grobnega prostora mora najkasneje v šestih mesecih po poteku ali razveljavitvi najemne pogodbe odstraniti opremo groba. Če tega, kljub opozorilu upravljavca pokopališča, ne stori, opremo groba odstrani upravljavec pokopališča na stroške najemnika grobnega prostora.
Za minimalno vzdrževanje opuščenih grobov skrbi upravljavec pokopališča.
17. člen
Po poteku mirovalne dobe in po poteku najemne pogodbe se grob prekoplje in grobni prostor odda novemu najemniku.
Posmrtni ostanki, pokopanih v prekopanem grobu, se lahko prenesejo v kostnico.
Upravljavec pokopališča je dolžan zavarovati vrednostne predmete, ki se najdejo ob prekopu grobov, ter jih shraniti. Najdene predmete mora upravljavec izročiti upravičencu.
IV. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU
18. člen
Najemniki grobnih prostorov in obiskovalci pokopališča morajo:
– na pokopališču in objektih pokopališča izražati spoštovanje do umrlih,
– redno vzdrževati grobove,
– odlagati odpadke v koše za smeti in v zabojnik za smeti,
– postavljati spomenike in urejati grobove v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča,
– skrbeti, da ne poškodujejo grobov,
– obveščati upravljavca pokopališča o vseh pomembnejših spremembah v zvezi z najemom grobnega prostora.
Grobove umrlih, ki nimajo svojcev ali drugih zavezancev za urejanje groba, vzdržuje upravljavec pokopališča na stroške občine.
19. člen
Najemnikom grobnih prostorov in obiskovalcem pokopališča ter mrliške veže je prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, razgrajanje, glasno smejanje, žvižganje ipd.,
– stati ali hoditi po grobovih,
– onesnaževanje in poškodovanje pokopališča in mrliške veže ter grobov, predmetov in nasadov,
– odlaganje in puščanje odpadkov na pokopališču, ob pokopališču ali v mrliški veži,
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih in skupnih prostorih pokopališča,
– vožnja in puščanje koles in motornih vozil na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s pokopališkega prostora, tujih grobov in mrliške veže,
– sajenje rastlin izven okvirja pokopnega mesta,
– odlaganje zemlje, robnikov, spomenikov in drugega materiala, ki ostane ob prenavljanju grobov, v zabojnike ali koše za smeti,
– vodenje psov in drugih živali na pokopališki prostor in v mrliško vežo, če ta obstaja.
20. člen
Za red in vzdrževanje pokopališča je odgovoren upravljavec pokopališča.
Za red in vzdrževanje grobnih prostorov so odgovorni najemniki grobnih prostorov.
Upravljavec pokopališča in najemnik grobnega prostora lahko skleneta posebno pogodbo o vzdrževanju groba.
V. POGREBNE STORITVE
21. člen
Pokopi umrlih so praviloma vsak dan.
Fizična ali pravna oseba, ki je dolžna poskrbeti za pokop umrlega, mora pokop prijaviti upravljavcu pokopališča najmanj 24 ur pred predvidenim pokopom.
Pokop je dovoljen po preveritvi dejanskega nastopa smrti, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih o mrliški pregledni službi, ki tudi določi okviren čas pokopa.
Od trenutka nastopa smrti do pokopa oziroma upepelitve mora preteči najmanj 36 ur.
Točen čas pokopa, na podlagi listine o prijavi smrti, določi upravljavec pokopališča v dogovoru s svojci umrlega in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski pogreb.
22. člen
V stolpnicah in blokih je obvezna uporaba mrliških vežic, na ostalem področju mesta Železniki pa je zaželjena.
Čas, v katerem je odprta mrliška veža, če ta obstaja na posameznem pokopališču, se določi v pravilniku o pokopališkem redu.
23. člen
Cene pogrebnih storitev določa upravljavec pokopališča s posebnim cenikom. Mora pa biti usklajen za vsa pokopališča v občini.
Če ni drugače dogovorjeno, morajo stroške pokopa in stroške morebitne uporabe mrliške vežice, poravnati dediči umrlega.
Če dedičev ni ali če niso sposobni poravnati stroškov pokopa in uporabe mrliške vežice, jih poravna občina, v kateri je umrli imel stalno prebivališče.
Občina ima pravico do povrnitve stroškov iz zapuščine umrlega.
VI. POGREBNE SVEČANOSTI
24. člen
Način pokopa in pogrebne svečanosti se opravijo v skladu z željami pokojnika oziroma naročnika pogreba in domačimi krajevnimi običaji ter v skladu s tem odlokom.
25. člen
Pogrebna svečanost je praviloma javna.
Po volji umrlega ali na zahtevo naročnika pogreba je lahko umrli pokopan v ožjem družinskem krogu ali pa se opravi anonimen pogreb s pokopom krste ali žare oziroma z raztrositvijo pepela na posebej določenem prostoru.
26. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom krste ali žare z mrliškega odra in se konča s položitvijo krste ali žare v grob.
V primeru upepelitve pokojnika se lahko pogrebna svečanost opravi kot poslovitev pred upepelitvijo.
27. člen
Izvajalec pogrebne svečanosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki ima dovoljenje za opravljanje te dejavnosti ali pogreb opravljen med sosedi umrlega vendar pod nadzorom upravljavca pokopališča.
28. člen
Izvajalec pogrebne svečanosti mora o javnem pogrebu na krajevno običajen način objaviti kraj in čas pogreba.
29. člen
O izvajalcih, načinu izvedbe, ceni in način plačila pogrebne svečanosti se dogovorita naročnik pogreba in izvajalec pogrebne svečanosti.
30. člen
Če se del pogrebne svečanosti izvaja na javnih prometnih površinah, mora izvajalec pogrebne svečanosti o tem obvestiti pristojno policijsko postajo.
VII. IZVAJANJE POKOPALIŠKE IN POGREBNE DEJAVNOSTI
31. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost je izbirna gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom in tem odlokom ter na krajevno običajen način, z dostojanstvom in s spoštovanjem do umrlih.
32. člen
Pokopališko dejavnost opravlja tri- do sedemčlanski pokopališki odbor, ki ga za dobo štirih let za posamezno pokopališče na predlog sveta krajevne skupnosti imenuje župan.
Izvajanje pokopališke dejavnosti obsega zlasti:
– pripravo in izvajanje ureditve pokopališč,
– oddajanje grobnih prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah,
– skrb za red, čistočo in mir na pokopališču in v pokopaliških objektih,
– izvajanje drugih nalog upravljavca pokopališča, ki so določene z zakonom in tem odlokom in niso prenesene na izvajalca pogrebne dejavnosti.
33. člen
Pokopališki odbor izvaja ali organizira izvajanje pogrebne dejavnosti, ki obsega:
– urejanje in preverjanje dokumentacije v zvezi z umrlim občanom,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– zagotovitev uporabe mrliške veže,
– izkop in zasutje jame,
– prva ureditev groba,
– urejanje grobov po dogovoru z najemniki grobnih prostorov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– druga dela, ki so posebej dogovorjena z upravljavci pokopališč.
34. člen
Koncesija, če bi se podeljevala za izvajanje pogrebne dejavnosti se podeli v skladu s splošnim koncesijskim aktom in naslednjimi pogoji:
– izvajanje pogrebne dejavnosti je izbirna javna služba za območje posamezne krajevne skupnosti o Občini Železniki,
– koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti,
– koncesija se daje za dobo 10 let,
– koncesionar plačuje lastniku (krajevni skupnosti) najemnino za uporabo najetih prostorov, naprav in inventarja v višini, ki se za vsako leto določi z aneksom h koncesijski pogodbi.
35. člen
Viri za financiranje izvajanja pokopališke dejavnosti so:
– najemnine grobnih prostorov,
– najemnina od uporabe prostorov, naprav in inventarja za izvajanje pogrebne dejavnosti,
– namenska sredstva občine in
– drugi viri.
Najemnine grobnih prostorov posameznega pokopališča morajo praviloma pokriti stroške primernega urejanja in vzdrževanja pokopališča. Najemnine od uporabe prostorov, naprav in inventarja posameznega pokopališča morajo praviloma pokriti stroške za redno vzdrževanje in obnovo prostorov, naprav in inventarja za pogrebno dejavnost.
Upravljavec pokopališča lahko predlaga občinskemu svetu uvedbo posebnega prispevka za financiranje večjih ureditvenih del in investicij posameznega pokopališča. O uvedbi, višini in zavezancih plačila prispevka odloči občinski svet.
36. člen
Upravljavci pokopališč morajo enkrat letno poročati občinskemu svetu o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
37. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznika, če krši določila 6., 18. in 19. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 SIT se kaznuje za prekršek upravljavca, če ne izpolnjuje dolžnosti iz 5., 20., 32. in 33. člena tega odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe, upravljavci pokopališč, pristojni občinski upravni organi, izvajalci pogrebnih dejavnosti in redarji.
V pravilniku o pokopališkem redu se na krajevno običajen način določi zlasti: ureditveni načrt razdelitve pokopališča, merila za oddajanje, pripravo in vzdrževanje grobov, merila za oblikovanje cen za najem grobov in uporabo pokopaliških objektov, tehnične normative za grobove, vzdrževanje reda in miru ter čistoče na pokopališču, pogrebne svečanosti ipd.
Občani, ki menijo, da izvajalci pokopališke ali pogrebne dejavnosti ne opravljajo javne službe v skladu z zakonom, določili tega odloka ali z določili koncesijske pogodbe, morajo svoje pripombe in predloge posredovati praviloma v pisni obliki upravljavcu pokopališča.
39. člen
Upravljavci pokopališč morajo v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka sprejeti pravilnik o pokopališkem redu, ki ga potrdi občinski svet.
40. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 20/91).
41. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 080-09-1723
Železniki, dne 6. marca 2002.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.

AAA Zlata odličnost