Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002

Kazalo

1133. Odlok o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog, stran 2118.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 71/93 in 44/97) ter 16. in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00 in 37/01) je Občinski svet občine Žalec dne 21. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog, ki ga je izdelal Razvojni center Planiranje Celje, d.o.o., št. projekta 462/2000. Skladen je s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99 in 98/00).
II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA
2. člen
Ureditveno območje obsega parcele št. 457/22-del, 457/23-del, 457/24, 457/36, 457/42, 457/45, 457/64, 457/65, 457/66, 457/67, 457/68, 457/69, 457/70, 457/71, 457/72, 457/73, 457/74, 457/75, 457/76, 457/77, 457/78, 457/79, 457/80, 457/81, 457/82, 457/83, 457/84, 457/85, 457/86, 457/87, 457/88, 457/89, 457/90, vse k. o. Zalog.
Opis meja ureditvenega območja po parcelnih mejah (vse parcele k.o. Zalog):
na severu: seka parceli št. 457/22 in 457/23
na vzhodu: po robu parcel št. 457/90, 457/65, 457/66, in 457/71
na jugu: po robu parcel 457/64, 457/89 in 457/42
na zahodu: po robu parcel 457/42, 457/66 in 457/24, nato seka parceli 457/28 in 457/23
Območje meri 3.25 ha.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Celotno območje je namenjeno proizvodno-skladiščni, servisni, poslovni in trgovsko-storitveni dejavnosti.
Predvidene dejavnosti po posameznih objektih so:
– objekt št. 1: poslovni objekt (nespremenjena dejavnost, opustitev stanovanj),
– objekt št. 2: skladišče in garaže,
– objekt št. 3: proizvodno-skladiščni objekt - izdelava kovinske kritine,
– objekt št. 4: proizvodno-skladiščni objekt – izdelava kovinske kritine,
– objekt št. 5: krematorij za živali, mizarska delavnica, elektro delavnica,
– objekt št. 6: proizvodno-skladiščna dejavnost,
– objekt št. 7: proizvodno-skladiščna dejavnost,
– objekt št. 8: proizvodno-skladiščni objekt, mizarska delavnica,
– objekt št. 9: proizvodno-skladiščna dejavnost,
– objekt št. 10: proizvodno-skladiščna dejavnost,
– objekt št. 11: proizvodno-skladiščna dejavnost,
– objekt št. 12: proizvodno-skladiščna dejavnost,
– objekt št. 13: proizvodno-skladiščna dejavnost.
Natančne dejavnosti v objektih se bodo določile skladno s tolerancami ZN na osnovi ustrezne prostorske preveritve oziroma v izrisih iz zazidalnega načrta, vse v okviru predvidenih dejavnosti.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE, TOLERANCE
4. člen
Na območju zazidalnega načrta so predvideni posegi:
1. za vse obstoječe objekte (objekti št. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 in 12) so možne:
– rekonstrukcije,
– gradnje nadomestnih objektov,
– spremembe namembnosti za dejavnosti določene z zazidalnim načrtom,
– gradnja manjših prizidkov značaja pomožnih objektov (vetrolovi, stopnišča ...),
– nadzidave do dovoljene etažnosti;
2. predvidena je gradnja štirih novih objektov (objekt št. 6, 7, 9 in 13).
5. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje prostora so:
– gradbene linije določajo maksimalne tlorisne gabarite,
– višinski gabariti so določeni z etažnostjo objektov, novi objekti ne smejo presegati višine obstoječih objektov,
– okvirni tlorisni gabariti objektov (v metrih):
– objekt št. 1: 13.40 x 24.00
– objekt št. 2: 28.00 x 11.00
– objekt št. 3: 12.00 x 60.00
– objekt št. 4: 24.00 x 50.00 + 8.00 x 30.00
– objekt št. 5: 12.00 x 60.00 + 4.00 x 28.00 + 28.00 x 12.00
– objekt št. 6: 17.00 x 32.00
– objekt št. 7: 17.00 x 48.00
– objekt št. 8: 12.00 x 60.00
– objekt št. 9: 24.00 x 60.00
– objekt št. 10: 12.00 x 60.00
– objekt št. 11: 38.00 x 12.00
– objekt št. 12: 38.00 x 12.00
– objekt št. 13: 48.00 x 11.00
– etažnost: objekt št. 1 ima etažnost P+1, za vse ostale objekte so možne etažnosti P, P+IP ali P+1.
6. člen
Pogoji za arhitektonsko oblikovanje prostora so:
Objekti bodo izvedeni klasično ali montažno. Strehe bodo dvokapnice naklona 20-30 stopinj, dovoljen je tudi manjši naklon, skladno s funkcijo objekta. Kritina naj bo temne barve. Objekti morajo biti skladno in enovito oblikovani. Fasade, vidne iz lokalne ceste in vzhodne fasade morajo biti ustrezno členjene in moderno oblikovane, s poudarki na vhodnih fasadah.
7. člen
Zunanja ureditev bo izvedena skladno z namembnostjo območja. Površine bodo pretežno tlakovane, obsegale bodo cestno omrežje, parkirišča in manipulacijske površine.
Zelene površine so predvidene kot:
– manjše zelenice tik ob objektih in ob parkirnih prostorih,
– drevored na vzhodni strani ob lokalni cesti,
– večje zelenice z zasaditvami neformalnih skupin dreves in grmovnic so predvidene na južni in severni strani območja ter na zahodnem robu območja.
Celotno območje bo ograjeno, z urejenimi dovozi in dostopi. Ograjevanje funkcionalnih zemljišč načeloma ni predvideno. Možno je tam, kjer se s tem ne bo zaprlo interno cestno omrežje. V obstoječi ograji okrog objektov 2, 3 in 4 se na južnem in na jugozahodnem delu izvedejo vrata za intervencijski prehod. Ograje ne smejo biti polno zidane, ampak morajo biti izvedene tako, da omogočajo transparentnost. Maksimalna višina ograj je 2 m.
8. člen
Funkcionalna zemljišča so določena v grafičnih prilogah.
9. člen
Tolerance
Zazidalni načrt določa okvirne namembnosti, tlorisne in višinske gabarite objektov. V grafičnih prilogah so določene gradbene linije, ki določajo maksimalne tlorisne gabarite objektov in veljajo tako za novogradnje kot za prizidave.
Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe dimenzije objektov v skladu s potrebami tehnoloških postopkov posameznih investitorjev znotraj gradbenih linij,
– združevati ali razdruževati predvidene objekte in smiselno s tem tudi določevati pripadajoče funkcionalno zemljišče, ob upoštevanju zahtevanih medsebojnih odmikov objektov z vidika požarne varnosti,
– preureditev parkirnih površin skladno s potrebami investitorjev,
– namesto gradnje objektov je možna ureditev parkirišč za tovorna vozila, nadstrešnic in odprtih skladišč znotraj opredeljenih funkcionalnih zemljišč,
– dovoljene so spremembe namembnosti v okviru proizvodno-skladiščne, servisne, poslovne in trgovsko-storitvene dejavnosti. Za vsako spremembo namembnosti, kjer se pričakuje poslabšanje delovnih in bivalnih pogojev ter prekomerno onesnaževanje okolja, je potrebno predhodno izdelati oceno vplivov na okolje, na podlagi katere bo možno presojati o ustreznosti posega v prostor,
– na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije so dopustne tolerance pri komunalnem in energetskem urejanju, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in kolikor te spremembe oziroma prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta ZN.
Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo ovirati realizacije zazidalnega načrta in morajo biti v skladu s predpisi, zakoni, navodili in pravilniki, ki se nanašajo na varovanje okolja.
Tolerance se lahko izvajajo le na podlagi predhodne prostorske preveritve, tiste tolerance, kjer se spreminjajo gabariti objektov pa izključno na podlagi izrisa iz ZN s tolerancami.
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA
10. člen
Cestno omrežje
Na območju obravnave sta iz lokalne ceste LC 490390 Podlog-Pekel-Kale-Ponikva je izveden že en dovozni priključek, ki bo rekonstruiran. Priključek na skrajnem južnem delu območja se ukine (ostane le kot varianta službenega dovoza k lokalni čistilni napravi, ki bo izvedena v primeru, da javno kanalizacijsko omrežje v II. fazi izgradnje ZN še ne bo izvedeno) in nadomestni z novim med objektoma št. 10 in 12.
Obstoječe omrežje bo rekonstruirano in dograjeno z novimi dovoznimi cestami do posameznih objektov.
Interne ceste bodo širine 6 m oziroma 5, zavijalni radiji dovoznih priključkov in važnejših dovoznih cest bodo 15 m (osni) in omogočajo dovoz tovornim vozilom do 3,5 ton osne obremenitve, kolikor omogoča obstoječa lokalna cesta.
Meteorne in druge odpadne vode iz objektov, parcel in zunanje ureditve ne smejo pritekati na cesto oziroma na njej zastajati in ne smejo biti speljane v naprave za odvajanje ceste in cestnega telesa.
Parkirni prostori za osebna vozila bodo dimenzij 5 x 2,5 m. Parkirišča za tovorna vozila, ki ne smejo presegati dovoljene nosilnosti lokalne ceste morajo biti urejena skladno z veljavno zakonodajo.
Na celotni trasi cest se mora predvideti ustrezna vertikalna in horizontalna prometna signalizacija v skladu s pravilnikom o prometnih znakih (Uradni list SFRJ, št. 48/81, 59/81) in zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98).
Vodovod
Predvidena je izgradnja sekundarnega vodovodnega omrežja na podlagi izračunane porabe. Sekundarni razvod bo priključen na glavni cevovod PEHD 125 mm, ki poteka ob lokalni cesti na njeni vzhodni strani. Razvodno omrežje bo zagotavljalo požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov.
Pred izgradnjo vodovodnega omrežja je potrebno izdelati ustrezen elaborat (PGD, PZI) ter na le-tega pridobiti soglasje upravljalca.
Kanalizacija
Za obravnavano območje je predviden ločen sistem odvajanja odpadnih vod.
Čiste meteorne vode se bodo odvajale preko peskolovov v meteorno kanalizacijo in po njej v površinski odvodnik. Onesnažene meteorne vode iz manipulacijskih površin bodo v meteorno kanalizacijo speljane preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj in maščob.
Sanitarne odpadne vode bodo v I. fazi speljane v obstoječe oziroma preurejene ustrezno dimenzionirane triprekatne neprepustne greznice na izpraznjevanje (objekt št. 1 ima svojo greznico, ostali objekti I. faze bodo priključeni na predvideno skupno greznico na mestu obstoječega gnojišča), skladno s strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85).
V II. fazi izgradnje je potrebno odpadne vode odvajati v kanalizacijo in na čistilno napravo Kasaze. V primeru, da takrat kanalizacija še ne bo izvedena, je potrebno odpadne vode očistiti na lokalni čistilni napravi. Po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja na območju Podloga, se morajo vsi objekti (vključno z objekti I. faze) priključiti na le-tega. Greznice se po priključitvi na kanalizacijsko omrežje opustijo.
Tehnološke odpadne vode je potrebno predhodno očistiti do take mere, da bodo ustrezale zakonsko predpisanim normativom za izpust v kanalizacijo.
Za posamezne dejavnosti si morajo investitorji pridobiti ločene vodnogospodarske pogoje.
Električno omrežje
Objekti, v območju 1. faze izgradnje, imajo izvedene nizko-napetostne električne priključke.
Celotno območje zazidalnega načrta bo oskrbovano z električno energijo skladno s projektom nizkonapetostnih priključkov. Napajanje bo izvedeno iz TP 20/0,4 kV Podlog Cokan z obstoječim in novim (predvidenim) nizkonapetostnim zemeljskim kablom. Kabelska trasa bo potekala ob obstoječem nizkonapetostnem kablu po travnati površini, ter v kabelski kanalizaciji pod cestišči. Za izgradnjo omrežja je potrebno izdelati ustrezen elaborat (PGD, PZI) in nanj pridobiti soglasje upravljalca.
Telefonsko omrežje
Obstoječi TK kabel poteka ob levem robu lokalne ceste. Priključek je izveden do objekta 1. Za izgradnjo TK omrežja je potrebno izdelati ustrezen elaborat (PGD, PZI) in nanj pridobiti soglasje upravljalca.
Ogrevanje
Predvideno je ogrevanje z individualnimi kurišči ali skupno. Ogrevanje bo na lahko kurilno olje ali plin.
Plinovodno omrežje ni predvideno.
VI. UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
11. člen
Ukrepi za varovanje okolja bodo določeni v izrisih iz zazidalnega načrta v postopku pridobivanj dovoljenj za gradnjo na podlagi tehnoloških elaboratov, ocen vplivov na okolje oziroma presoj vplivov na okolje, kadar so obvezne po uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00), ker v fazi izdelave zazidalnega načrta natančne dejavnosti niso znane.
Hrup
Območje zazidalnega načrta sodi v IV. stopnjo varstva pred hrupom, za katero so dovoljene mejne dnevne in nočne ravni hrupa 70 dBA.
Zrak
Pri vseh posegih v prostor morajo biti predvideni elementi varovanja pred prekomernim onesnaževanjem zraka. Ukrepi za omejevanje oziroma preprečevanje emisij pri posameznih objektih bo določeno v izrisu iz zazidalnega načrta na podlagi tehnoloških elaboratov ali presoje vplivov na okolje, kakor določa uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje. Kot energetski vir sta predvidena plin in lahko kurilno olje.
Vode
Upoštevati je potrebno pogoje za odvajanje meteornih in sanitarnih odpadnih vod.
Tehnološke odpadne vode je potrebno predhodno očistiti do take mere, da bodo ustrezale zakonsko predpisanim normativom za izpust v kanalizacijo.
Odpadki
Komunalni odpadki se bodo zbirali v zabojnikih in se odvažali na komunalno deponijo skladno z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 19/97, 40/97).
S posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi, je treba ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.
Vodnogospodarski pogoji
Upoštevati je potrebno zaključke idejne zasnove »Ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti naselij ob Ložnici od Zgornjih Grušovelj do Levca«, ki opisuje koncept varovanja površin obravnavanega območja pred poplavami.
Na severni strani ureditvenega območja je potrebno zagotoviti prostor za izgradnjo visokovodnega nasipa.
Rekonstrukcija obstoječih objektov in izgradnja novih je načrtovana tako, da je ohranjen pas minimalne širine 5 m na notranji strani obstoječe poljske poti ob severni strani in ob zahodnem robu objekta.
Skladiščenje nevarnih snovi je potrebno urediti v skladu s pravilnikom o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79).
Za posamezne dejavnosti si morajo investitorji pridobiti ločene vodnogospodarske pogoje.
Požarna varnost
Dovozi omogočajo dovoz intervencijskih vozil in izpolnjujejo pogoje za varen umik.
Odmiki med objekti preprečujejo širjenje požarov.
Oskrba za gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov.
Posebni ukrepi, povezani z dodatnimi požarnimi tveganji, ki jih bo povzročala določena proizvodnja oziroma tehnologija, bodo določeni v izrisu iz zazidalnega načrta.
VII. ETAPNOST IZVAJANJA
12. člen
Zazidalni načrt predvideva dve fazi:
I. faza zajema obstoječe objekte št. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 in 12 s predvidenimi rekonstrukcijami in znanimi spremembami namembnosti objektov ter s pripadajočimi zunanjimi ureditvami in ureditvami komunalne in energetske infrastrukture.
II. faza zajema vse predvidene objekte št. 6, 7, 9 in 13 s predvidenimi rekonstrukcijami in spremembami namembnosti za dejavnosti, ki še niso znane. Druga faza zajema tudi prometno, komunalno in energetsko opremljanje celotnega območja zazidalnega načrta skladno z določili zazidalnega načrta.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
13. člen
Investitorji posameznih objektov so dolžni sočasno z izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta. Za kompletno komunalno urejanje območja so odgovorni posamezni investitorji.
Pri izdelavi izvedbene dokumentacije morajo biti upoštevane vse zahteve soglasodajalcev.
IX. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled na Občini Žalec, Oddelku za varstvo okolja in urejanje prostora in pri Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.
15. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/00007/2000 0002 03
Žalec, dne 21. februarja 2002.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost