Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2002 z dne 22. 3. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1103. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe, namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1104. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Azerbajdžan

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1105. Uredba o metodologiji oblikovanja cen javnih telekomunikacijskih storitev in omrežij
1106. Uredba o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
1107. Uredba o pravilih za določitev cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije
1137. Uredba o določitvi mejnega prehoda za mednarodni potniški promet Čepinci
1138. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju
1139. Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago
1140. Uredba o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Metlika
1141. Uredba o določitvi ureditvenega območja meddržavnega mejnega prehoda Slovenska vas

Sklepi

1108. Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije
1109. Sklep o povišanju rejnin

MINISTRSTVA

1110. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin
1111. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1112. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
1113. Pravilnik o registru nepremične kulturne dediščine
1114. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
1115. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju
1116. Pravilnik o delovnih mestih izvršilnih železniških delavcev
1117. Navodilo o enotnem obrazcu za sporočanje podatkov o oddanih javnih naročilih za leto 2001
1118. Odločba o izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi ustanove Dihec
1119. Odločba o priznanju veljavnosti ES listinam
1120. Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
1142. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika

BANKA SLOVENIJE

1121. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 25. 3. do 31. 3. 2002

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

1122. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega zbora Republike Slovenije prešel na naslednjega kandidata

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1123. Aneks št. 4 h kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn ter za kovinsko in elektroindustrijo Slovenije
1124. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
1125. Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo "Hitra srečka"
1126. Poročilo o gibanju plač za januar 2002

OBČINE

Šmarje pri Jelšah

1127. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Tržič

1128. Pravilnik o oddajanju občinskih neprofitnih in profitnih stanovanj v najem

Žalec

1129. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2002
1130. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec
1131. Odlok o določitvi volilnih enot
1132. Odlok o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Žalec
1133. Odlok o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodnih dejavnosti Podlog
1134. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
1135. Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
1136. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec

POPRAVKI

1. Popravek odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije
2. Popravek odredbe o določitvi najnižjega dohodka kmečkega gospodarstva, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
3. Popravek kolektivne pogodbe za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
4. Popravek odloka o zazidalnem načrtu Breg - gmajna (Polzela)
5. Popravek pravilnika o pogojih za dobavo in odjem toplotne energije iz toplovodnega omrežja v Občini Kamnik

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

23. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropskim policijskim uradom z Izjavo Predsedstva Evropske unije, Slovenije in Europola (MESEPU)
24. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v boju proti organiziranemu kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem (BBOBOK)
25. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike o gospodarskem in tehnološkem sodelovanju (BGRGTS)

Vlada Republike Slovenije

26. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Češke republike o sodelovanju na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva
27. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o vzpostavitvi novega cestnega mejnega prehoda za mednarodni potniški promet med krajema Čepinci in Kétvölgy (Verica)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost