Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2002 z dne 15. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2002 z dne 15. 3. 2002

Kazalo

1068. Odlok o pomožnih objektih, stran 1783.

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 14., 15. in 20. člena statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95 in 31/98) je Občinski svet občine Vodice na 25. seji dne 25. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o pomožnih objektih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in način gradnje pomožnih objektov za graditev katerih na območju Občine Vodice lokacijsko dovoljenje ni potrebno.
2. člen
Pomožni objekti so namenjeni:
– izboljšanju pogojev bivanja v stanovanjskih hišah in pogojev za delo v proizvodnih, poslovnih, javnih in drugih nestanovanjskih objektih,
– opremljanju in urejanju parkovnih, javnih in zunanjih površin,
– kmetijskim, športno-rekreacijskim, raziskovalnim in ljubiteljskim dejavnostim.
3. člen
Gradnja pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju z merili in pogoji prostorskega izvedbenega akta.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
– osnovni objekt: zgrajen na gradbeni parceli z gradbenim dovoljenjem, namenjen je bivanju oziroma drugim dejavnostim,
– stanovanjska hiša: osnovni stanovanjski ali počitniški objekt, ki je po velikosti in obliki prilagojen gradbeni strukturi družinskih hiš,
– večstanovanjska hiša: osnovni stanovanjski objekt, ki je po velikosti in obliki prilagojen gradbeni strukturi blokov, stolpičev,
– garaža za osebni avto: pomožni objekt enostavne gradbene konstrukcije,
– nadstrešek: pomožni objekt s streho obešeno ali podprto s točkovnimi podporniki, najmanj dve stranici sta odprti, v kvadraturi je upoštevana velikost tlorisa nosilne konstrukcije,
– pergola: pomožni objekt, ki ga sestavlja vertikalno in horizontalno ogrodje iz kvalitetnih materialov oziroma nadstrešek brez kritine in zaprtih stranic, bogato ozelenjen,
– zimski vrt: pomožni objekt, lahka konstrukcija, polnila so praviloma steklena,
– zunanje stopnice: odprte lesene oziroma kovinske stopnice za višino največ ene etaže, dopusten je odprt nadstrešek,
– montažni plastenjak: rastlinjak pokrit s plastično folijo, brez temeljev,
– območje kmetije je prostor, ki povezuje objekte kmetije v funkcionalno celoto,
– površine, ki so v tem odloku navedene v m2 so površine stavbišča oziroma bruto tlorisne površine pomožnega objekta.
II. VRSTA, NAMEN IN VELIKOST POMOŽNIH OBJEKTOV
5. člen
Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi ob stanovanjski hiši na njeni gradbeni parceli:
1. garaža za osebni avto, površina do 24 m2,
2. nadstrešek za osebni avto, površina do 24 m2,
3. pergola, površina do 24 m2,
4. zimski vrt, površina do 15 m2, zasteklitev balkonov, oziroma teras,
5. vetrolov, površina do 4 m2,
6. pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke, površina do 15 m2,
7. frčade in strešna okna, če ne obsegajo več kot 20% strešne površine in ne segajo preko obstoječega slemena;
8. zunanje stopnice,
9. drvarnica, shramba, vrtna uta, lopa za orodje, kolesarnica, površina do 15 m2,
10. zunanji bazen za zasebno rabo, površina do 30 m2,
11. objekt za rejo malih živali, površina do 12 m2,
12. čebelnjak, površina do 15 m2,
13. sončni kolektorji,
14. ograja, do višine 1,5 m,
15. lesen pesjak, površina do 15 m2.
Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi pri večstanovanjskih in poslovnih hišah:
1. zasteklitev balkonov in teras po enotnem projektu za celo zgradbo,
2. nadstreški za osebni avto po enotnem projektu, ki vključuje tudi zunanjo ureditev, površina posameznega nadstreška do 18 m2,
3. pokrita stojala za kolesa, površina do 25 m2,
4. pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke,
5. vetrolov, površina do 12 m2,
6. ograja, višina do 1,5 m.
Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi v sklopu območja kmetije:
1. objekti navedeni v 1. do 15 točki prvega odstavka tega člena, velikost drvarnice pri kmetijah, površine do 30 m2, v razmerju stranic 1:1,5,
2. leseni skedenj, lesena garaža za kmetijsko mehanizacijo, lesen nadstrešek, lopa za shranjevanje krme, stelje, orodja, mleko ipd. do 35 m2,
3. koritasti silos za shranjevanje krme, žit do skupne površine 200 m2, dopustna višina nad terenom je 1,5 m,
4. prestavitev ali postavitev enojnih in dvojnih kozolcev; prestavitev in postavitev novih, v celoti tipološko ustreznih toplarjev, če niso večji od treh polj, in so postavljeni v namen primarne rabe, to je sušenje in shranjevanje živinske krme, ter shranjevanje strojev in orodja za potrebe kmetijstva. Postavitev ali prestavitev je mogoča le v sklopu kmetije ali na robu funkcionalnih zemljišč stanovanjskih ali gospodarskih objektov,
5. gradnja gnojničnih jam in gnojišč za potrebe kmetijskih gospodarstev,
6. gradnja vodnih rezervoarjev za zbiranje kapnice,
7. manjše melioracije in ureditev pašnikov do površine 4 ha.
Pomožni objekti, ki predstavljajo urbano opremo in ureditev zunanjega prostora v Občini Vodice:
1. pokrita stojala za kolesa na javnih površinah,
2. klopi, počivališča, igrala, javna razsvetljava, korita za rože ipd.,
3. otroška igrišča ob šolah, vrtcih in večstanovanjskih hišah,
4. postavitev umetniških del in vodnjakov z vodometom,
5. prodajni avtomati,
6. pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke za več uporabnikov,
7. ureditev parkirišč ob objektih, na podlagi enotne urbanistične, prometne in komunalne rešitve,
8. dostavne klančine (rampe),
9. posegi v zvezi z odpravljanjem arhitekturnih ovir za ljudi z omejenimi možnostmi gibanja,
10. pomične zapore na vhodih na parkirišča, dvorišča,
11. tlakovanje in talne ureditve funkcionalnih zemljišč k zgradbam.
Pomožni objekti, ki jih je dovoljeno graditi na celotnem območju Občine Vodice:
1. nadstrešnica na avtobusnih postajališčih,
2. verska in druga spominska obeležja, velikost do 6 m2,
3. manjše vlečnice z močjo največ 4 KW za lastne potrebe,
4. tipski rezervoarji za utekočinjen naftni plin prostornine do 5 m3 in priključek na objekt,
5. vgradnja kompaktnih toplotnih postaj in plinskih trošil moči 50KW z notranjo plinsko in toplovodno napeljavo,
6. gradnja komunalnih naprav in objektov, ki niso primarne in sekundarne rabe, kot so: priključek za oskrbo s pitno vodo, priključek za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda, priključek za oskrbo s plinom, priključek s telekomunikacijskimi in drugimi storitvami s področja prenosa sporočil in podatkov, priključek za oskrbo s požarno vodo,
7. rekonstrukcija in obnova komunalnih naprav in objektov, ter kategoriziranih občinskih cest v skladu z odlokom o občinskih cestah;
8. ograja (žična) za zaščito pridelkov oziroma pašnikov, višine do 1,5 m,
9. enojni kozolec,
10. lovska preža,
11. trim steze, klopi, počivališča, pokrita stojala za kolesa, igrala ob poljskih in ob gozdnih poteh ipd.,
12. gozdne vlake in gozdne pešpoti,
13. montažni plastenjak, brez omejitve velikosti, če ne potrebujejo temeljenja, nimajo nobenih komunalnih priključkov. Postavitev ali prestavitev je mogoča le v območja kmetije ali na robu funkcionalnih zemljišč stanovanjskih ali gospodarskih objektov,
14. lesene lope za shranjevanje orodja na površinah za vrtičke do 3 m2,
15. objekti za raziskovalne namene, velikosti do 12 m2,
16. urejanje brežin in vodotokov.
III. NAČIN GRADNJE POMOŽNIH OBJEKTOV
6. člen
Če s prostorskim izvedbenim aktom ni določeno drugače, največja skupna zazidana površina pomožnih objektov ne sme presegati 35% površine stavbišča oziroma bruto tlorisne površine osnovnega objekta.
Največja skupna zazidana površina pomožnih objektov iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko poveča za 5%, kadar je na gradbeni parceli zgrajen nadstrešek ali pergola.
Na gradbeni parceli osnovnega objekta je dovoljeno graditi tudi več istovrstnih pomožnih objektov (garaže ipd.).
7. člen
Pomožno objekti so lahko leseni ali zidani, ali iz drugih materialov, ter kvalitetno oblikovani. Naklon strehe, smer slemena in kritina morajo biti prilagojeni obstoječim objektom in krajinski arhitekturi.
Ograja je v naseljih lahko žična ali lesena, oziroma skladna z določbami PIA (prostorsko izvedbeni akti), ki veljajo za določena območja urejanja. Za zaščito pridelkov pred divjadjo oziroma za zaščito trajnih nasadov ter za ograditev pašnikov so dovoljene žične ograje (zelena plastificirana žica). Pašnike je dopustno ograditi tudi z leseno ograjo. Če ograjen pašnik prečka javno pot, mora biti zagotovljena njena normalna uporaba.
IV. VLOGA
8. člen
Priglasitev del po 2. členu tega odloka vsebuje:
– opis nameravane gradnje in zemljišča, na katerem naj bi objekt stal,
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim objektom,
– skico nameravanega posega,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem.
Gradnjo pomožnih objektov je treba priglasiti na pristojni izpostavi Upravne enote Ljubljana.
V. KONČNA DOLOČILA
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi pomožnih objektov v Občini Vodice (Uradno glasilo občine, št. 3/98 in 6/00).
11. člen
Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-002/01-06
Vodice, dne 19. novembra 2001.
Župan
Občine Vodice
Anton Kokalj l. r.

AAA Zlata odličnost