Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2001 z dne 29. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2001 z dne 29. 12. 2001

Kazalo

5437. Uredba o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi sklepa št. 5 skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, stran 12643.

Na podlagi 4. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 8/99), 4. člena Uredbe o ratifikaciji Sklepa št. 3 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 106/01) in petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter začasni uporabi sklepa št. 5 skupnega odbora po sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 2002 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Republike Hrvaške.
2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Republike Hrvaške, se uporablja carinska stopnja “prosto“.
Za industrijske izdelke v smislu prejšnjega odstavka se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature, razen izdelkov, navedenih v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Hrvaške, ki so navedeni v prilogah 2 in 3 k tej uredbi, ki sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna dajatev se ne plačuje.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz priloge 3 k tej uredbi pa po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu prispelih zahtevkov. Ti metodi sta določeni z uredbo o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 107/01).
6. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali izdelano v državi izvoza v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v Republiko Hrvaško, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s Sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ter Sklepom št. 3 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško uživa preferencialno obravnavo, in če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 94. členom uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99, 112/00 in 40/01) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 9202 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 9201 za izdelke iz prilog 2 in 3 k tej uredbi.
8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2002.
Št. 333-00/2000-11
Ljubljana, dne 21. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik