Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2001 z dne 28. 12. 2001

Kazalo

5387. Sporazum o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Sevnica in Občino Trebnje ter delitvi premoženja bivše Občine Sevnica na dan 31. 12. 1998, stran 12113.

Na podlagi 51.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 100/00 – spremembe in dopolnitve; Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 36/99, 59/99, 28/01 – odl. US), 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) sta občinska sveta Občine Sevnica na seji dne 19. 12. 2001 in Občine Trebnje na seji dne 28. 11. 2001 sprejela
S P O R A Z U M
o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Sevnica in Občino Trebnje ter delitvi premoženja bivše Občine Sevnica na dan 31. 12. 1998
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta na podlagi zakona o lokalni samoupravi in zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 – popravek in 69/94) in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 56/98) na območju bivše Občine Sevnica (v nadaljevanju: bivša Občina Sevnica) ustanovljeni dve novi občini, kot samoupravni lokalni skupnosti, in sicer Občina Sevnica (v nadaljevanju: Občina Sevnica) in del Občine Trebnje (v nadaljevanju: Občina Trebnje).
Premoženje bivše Občine Sevnica se razdeli med novonastali občini in uredijo medsebojna premoženjska razmerja na podlagi določb tega sporazuma.
Za razdelitev premoženja je podlaga premoženjska bilanca bivše Občine Sevnica na dan 31. 12. 1998 in delitveni ključi ter merila, določena s tem sporazumom.
2. člen
Za delitev skupnega premoženja se uporabljajo merila in delitveni ključi, navedeni v nadaljevanju:
1. po legi: lastnik je občina, na območju katere nepremičnina leži,
2. po namenu: lastnik je občina, katere prebivalstvu ali območju premoženje služi – eni ali obema občinama,
3. število prebivalcev oziroma
4. sporazumni dogovor.
3. člen
Premoženje bivše Občine Sevnica se razdeli po naslednjih načelih:
1. Nepremičnine – delitev po legi:
Med nepremičnine po tem sporazumu spadajo:
– zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdovi),
– objekti komunalne infrastrukture,
– cestna in prometna infrastruktura,
– stanovanja in poslovni prostori,
– kulturni spomeniki in drugi objekti, ki služijo kulturni dejavnosti oziroma so objekti javne infrastrukture na področju kulture,
– športni objekti,
– zaklonišča.
2. Premičnine – delitev po namenu:
Med premičnine po tem sporazumu spadajo:
– osnovna sredstva,
– zaloge materiala,
– drobni inventar,
– umetniška dela,
– premični kulturni spomeniki.
Premičnine, ki so jih uporabljali bivši občinski upravni organi in ki jih po 1. 1. 1999 uporabljajo državni organi in organi Občine Sevnica, ter premičnine krajevnih skupnosti, na območju Občine Sevnica, ostanejo premoženje Občine Sevnica.
3. Ustanoviteljske pravice:
a) Ustanoviteljske pravice v javnih gospodarskih službah:
Stranki, podpisnici tega sporazuma, soglašata, da je Občina Sevnica 100% ustanoviteljica vseh javnih gospodarskih služb na svojem območju.
b) Ustanoviteljske pravice v javnih zavodih družbenih dejavnosti:
Javni zavodi bivše Občine Sevnica so bili na podlagi nove sistemske zakonodaje in nove lokalne samouprave v času od 31. 12. 1994 do sklenitve tega sporazuma preoblikovani z ustanovitvenimi akti novih občin. Stranki, podpisnici tega sporazuma, soglašata, da je Občina Sevnica 100% ustanoviteljica in v celoti izvršuje vse ustanoviteljske pravice za vse javne zavode družbenih dejavnosti na svojem območju.
4. Lastniške pravice – kapitalski upravljalski deleži:
Premoženje oziroma kapital javnih zavodov, ki služi izključno prebivalcem ene občine in katerega ustanoviteljica je ena od novonastalih občin, pripada tej občini.
Podpisnici soglašata, da Občina Sevnica prevzame vse lastniške pravice javnih gospodarskih služb in javnih zavodov družbenih dejavnosti na območju Občine Sevnica.
5. Denarna sredstva:
a) Pravice do dohodkov iz koncesij:
Podpisnici sta sporazumni glede ugotovitve, da v času bivše Občine Sevnica ni bila podeljena nobena koncesija.
b) Vrednostni papirji, terjatve:
Podpisnici sporazuma soglašata, da Občina Sevnica prevzame:
– kratkoročne naložbe,
– naložbe v vrednostne papirje,
– dolgoročne naložbe,
– terjatve.
6. Pasiva – bremena in terjatve upnikov:
Podpisnici sporazuma soglašata, da Občina Sevnica prevzema celotno pasivo – bremena in terjatve upnikov.
Obveznosti, ki bremenijo posamezno nepremičnino, prevzame občina, ki postane lastnik nepremičnine.
4. člen
a) Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta vsaka na svoji seji občinskega sveta dosegli nepreklicen in popolni sporazum o delitvi premoženja prejšnje Občine Sevnica s tem, da ima Občina Sevnica denarno obveznost v znesku 5,000.000 SIT.
b) Občina Sevnica in Občina Trebnje nesporno ugotavljata, da kasneje najdene obveznosti, ki bremenijo posamezno nepremičnino prevzame občina, ki postane lastnik nepremičnine in da se tudi kasneje najdeno premoženje, ki ni zajeto v predmetnem sporazumu dogovorno deli po istem ključu kot v osnovnem sporazumu.
5. člen
Občina Sevnica in Občina Trebnje se s podpisom tega sporazuma soglasno dogovorita, da se delitvena bilanca realizira na način in v roku, kakor je navedeno v nadaljevanju.
Občina Sevnica je v letih 1999 do 2000 z lastnimi sredstvi rekonstruirala lokalno cesto št. 372360 Gabrijele–Stražberk–Veliki Cirnik v skupni dolžini 3903 m.
Po ozemlju Občine Trebnje poteka 1149 m ali 29,44% trase te ceste.
Občina Sevnica se zaveže, da bo Občini Trebnje na račun delitvene bilance plačala tudi 5,000.000 SIT v dveh enakih obrokih. Prvi obrok bo plačan do 31. 3. 2002, drugi pa do 31. 7. 2002.
6. člen
Vsaka od podpisnic lahko v skladu z veljavnimi predpisi, s tem sporazumom, na podlagi posebne listine ali enostranskega akta, samostojno predlaga ustrezne zemljiškoknjižne vpise občinske lastnine in drugih stvarnih pravic na nepremičninah, ki ležijo na območju njene občine.
Občina Sevnica, kot pravna naslednica bivše Občine Sevnica, izrecno dovoljuje, da se Občina Trebnje kot pravna naslednica dela bivše Občine Sevnica, vknjiži kot lastnica pri vseh nepremičninah v katastrskih občinah na območju Občine Trebnje (del k. o. Cirnik in del k. o. Goveji Dol).
Prav tako Občina Trebnje, kot pravna naslednica dela bivše Občine Sevnica, izrecno dovoljuje, da se Občina Sevnica kot pravna naslednica bivše Občine Sevnica, vknjiži kot lastnica pri vseh nepremičninah v katastrskih občinah na območju Občine Sevnica.
7. člen
Vse stroške vpisa v zemljiško knjigo, ki bodo nastali iz naslova realizacije predmetnega sporazuma nosi Občina Sevnica.
8. člen
Z realizacijo 5. člena tega sporazuma je delitvena bilanca dokončna in nepreklicno zaključena.
9. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem, ko ga potrdita oba občinska sveta novonastalih občin Sevnica in Trebnje.
Sporazum je sestavljen v šestih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po tri izvode.
Ta sporazum se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46100-0001/99/1
Št. 460-1-1/2001
Sevnica, dne 19. decembra 2001.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.