Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5051. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec, stran 10446.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) so občinski sveti Občine Braslovče na seji dne 29. 3. 2001, Občine Polzela na seji dne 6. 11. 2001, Občine Prebold na seji dne 15. 2. 2001, Občine Tabor na seji dne 11. 6. 2001, Občine Vransko na seji dne 26. 6. 2001, Občine Žalec na seji dne 29. 3. 2001 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec
1. člen
V 2. členu odloka se doda drugi odstavek, ki glasi:
“Ustanoviteljice zdravstvenega doma so sedaj Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko in Občina Žalec (v nadaljevanju: ustanoviteljice), kot pravne naslednice bivše občine Žalec (zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98, 75/98, 76/98 (odločba US), 73/98, 72/98 in 75/98).”
2. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
“Zdravstveni dom opravlja naslednjo dejavnost:
– osnovno zdravstveno dejavnost v skladu s 7. členom zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92);
– specialistično ambulantno dejavnost v skladu s 7. členom zakona o zdravstveni dejavnosti;
– druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom.
V tem členu našteta dejavnost se lahko izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo in pogodbo o sodelovanju z javnim zavodom ZD.
Zdravstveni dom registrira naslednjo dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti:
N 85.121 Splošna zdravstvena dejavnost,
N 85.122 Specialistična ambulantna dejavnost,
N 85.130 Zobozdravstvena dejavnost,
N 85.140 Druge zdravstvene dejavnosti,
N 85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki,
K 74.833 Druga splošna tajniška opravila,
K 74.843 Druge poslovne dejavnosti d.n.”
3. člen
V 8. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Predstavnike ustanoviteljev v svetu zavoda imenujejo njihovi občinski sveti, in sicer Občina Žalec enega predstavnika, ostale občine pa skupaj dva predstavnika.”
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
4. člen
V 9., 10., 14., 16., 17., 19., 21. in 22. členu se beseda ustanovitelj v ustreznem sklonu nadomesti z besedo ustanovitelji v ustreznem sklonu.
5. člen
V 14. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki glasita:
“Vse občine razen Občine Prebold prenesejo nepremično premoženje v upravljanje Javnemu zavodu Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec, kateremu se ne zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje iz občinskih proračunov.
Prihodki od najema za oddane prostore občin Braslovče, Polzela, Tabor, Vransko in Žalec na osnovi tripartitinih pogodb (občina, javni zavod, najemnik) so prihodki zavoda. Zbrana sredstva namensko uporabljajo za investicijsko vzdrževanje na lokaciji, kjer so zbrana. V primeru, da je prihodkov več kot znaša investicijsko vzdrževane, so sredstva prihodek občine.
Črta se četrti odstavek.
Peti odstavek postane četrti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
Premoženje zdravstvenega doma je last ustanoviteljic, s katerim pa upravlja zdravstveni dom, razen z objektom v Občini Prebold, s katerim upravlja občina sama. Zdravstveni dom lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljic. Za upravljanje s premoženjem je zdravstveni dom odgovoren ustanoviteljicam.”
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan od objave v Uradnem listu RS.
Št. 14001/00001/2001
Polzela, dne 6. novembra 2001.
Župan
Občine Braslovče
Duško Goričar l. r.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gradb. l. r.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb. l. r.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost