Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5012. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobje, stran 10409.

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine Dobje na seji dne 23. 11. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Dobje
1. člen
V statutu Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) se 5. člen statuta spremeni tako, da se črta besedilo: Občina ima pečat, ki je okrogle oblike in ima v zunanjem krogu napis: OBČINA DOBJE, in se nadomesti z besedilom: Občina Dobje ima svoj grb, zastavo ter potrditvene prvine, katerih oblika, vsebina in uporaba je določena z odlokom. Občina Dobje ima svoj praznik, ki se določi z odlokom.
2. člen
V 12. členu se doda besedilo: Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.
3. člen
V 48. členu se v celoti črta tretji odstavek in se nadomesti z novim, ki glasi:
Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vsebino vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu, dan, ki se šteje za dan razpisa, dan glasovanja in referendumsko območje.
4. člen
V 49. členu se v zadnjem odstavku črta beseda: vseh, za besedo volivcev se doda vejica in besedilo: ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.
5. člen
V 53. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
Občina lahko zaradi gospodarnejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi skupaj z drugo občino, javni zavod ali javno podjetje.
6. člen
V 60. člen se doda nov odstavek, ki glasi:
Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje za finance pristojnega organa občine, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili obveznosti za občino.
7. člen
V 62. členu se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek in se doda novo besedilo:
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del, in načrt razvojnih programov.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni in drugimi predpisi.
V splošnem in posebnem delu se prikaže tudi načrt prejemkov in izdatkov za preteklo in tekoče leto.
V splošnem in posebnem delu se prikaže tudi načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.
8. člen
V 66. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
Župan predloži predlog občinskega proračuna za prihodnje leto, občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru.
Proračun občine sprejme občinski svet v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta za katero se sprejema proračun. Postopek sprejemanja proračuna občine natančneje opredeli občinski svet s poslovnikom.
9. člen
V 68. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo: in za iste programe, kot v preteklem letu. Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v Uradnem listu RS.
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko na predlog župana s sklepom občinskega sveta podaljša, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
10. člen
V 73. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
Med letom poroča župan občinskemu svetu o izvrševanju proračuna po poteku prvega polletja.
11. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-02/01-1
Dobje, dne 23. novembra 2001.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.

AAA Zlata odličnost