Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5007. Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana, stran 10404.

Na podlagi 2., 3. in 12. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45-I/94 – odl. US, 71/95 – odl. US, 8/96 in 36/00) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 32. seji dne 26. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana
I. USTANOVITELJ
1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Mestni trg 1 (v nadaljevanju: ustanovitelj) poklicno gasilsko enoto Gasilska brigada Ljubljana kot javni zavod (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje gasilstva na svojem območju.
O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni svet mestne občine Ljubljana.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime zavoda je: Gasilska brigada Ljubljana.
Skrajšano ime je: GB Ljubljana.
Sedež zavoda je: Vojkova cesta 19, Ljubljana.
III. DEJAVNOST
3. člen
Dejavnost zavoda je gasilstvo, ki je obvezna lokalna javna služba in obsega:
L/75.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah:
– gašenje in omejevanje širjenja požarov,
– tehnično reševanje ljudi in živali,
– tehnično reševanje premoženja ob požarih in drugih nezgodah,
– začasno omejevanje škode ob ekoloških nezgodah,
– tehnično pomoč ob nezgodah,
– stalno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje svojih delavcev,
– požarno preventivno dejavnost,
– pomoč pri požarnovarnostnem usposabljanju,
– opravljanje požarne straže,
– uporaba gasilske opreme v druge namene,
– svetovanje o zadevah s svojega delovnega področja,
– vzdrževanje svojih objektov in opreme,
– izdelava opreme za lastne potrebe.
K / 74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/ 74.30 tehnično preizkušanje in analiziranje:
– vzdrževanje in polnjenje gasilnikov in izolirnih dihalnih aparatov,
– servisiranje gasilske opreme drugim,
– preizkušanje gasilnotehničnih sredstev.
M/ 80.422 drugo izobraževanje:
– usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom,
– usposabljanje odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.
Zavod lahko opravlja dejavnost iz tega člena tudi za druge občine pod pogoji in na način, ki se določijo s posebno pogodbo.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
4. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani oziroma programi Mestne občine Ljubljana,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k statutu zavoda, aktu o sistemizaciji in spremembi dejavnosti,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi poveljnika brigade ter
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
5. člen
Zavod je dolžan na zahtevo organa mestne uprave, pristojnega za finance, predložiti finančni načrt. Na zahtevo organa mestne uprave, pristojnega za zaščito in reševanje, je zavod dolžan predložiti finančni načrt, letni program dela in letni progam investicij ter upravljanja z nepremičninami.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja in posredovati ustanovitelju podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
V. ORGANI
6. člen
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda,
– poveljnika brigade,
– strokovni svet zavoda.
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje pet članov:
– trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Mestni svet mestne občine Ljubljana,
– en predstavnik delavcev zavoda, ki ga izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga imenuje ustanovitelj.
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje poveljnika brigade v soglasju z ustanoviteljem;
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitve javnosti,
– daje ustanovitelju in poveljniku brigade predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma statutom zavoda določene zadeve.
8. člen
Poslovodni organ zavoda je poveljnik brigade, ki opravlja naloge direktorja.
Poveljnik brigade organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Poveljnik brigade vodi strokovno delo zavoda in je poveljnik javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.
Za poveljnika brigade je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo tehniške, družboslovne ali druge ustrezne smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
– da pozna področje dejavnosti zavoda,
– da obvlada aktivno vsaj en svetovni jezik.
Dodatni pogoji se lahko določijo s statutom zavoda.
Mandat poveljnika traja štiri leta.
9. člen
Strokovni svet je strokovni organ zavoda.
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta se določijo s statutom, skladno z zakonom in ustanovitvenim aktom.
VI. SREDSTVA ZA DELO
10. člen
Zavodu so za opravljanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen, zagotovljena sredstva iz premoženja ustanovitelja, s katerimi zavod upravlja kot dober gospodar.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VII. VIRI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO
11. člen
Sredstva za delo zavoda so, razen premoženja ustanovitelja, še sredstva, ki jih zavod pridobiva:
– iz sredstev ustanovitelja,
– s plačili od prodaje storitev,
– iz drugih virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.
VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
12. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z opravljanjem svoje dejavnosti, uporablja le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, za katero je ustanovljen.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog poveljnika brigade svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljem.
IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
13. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Dosedanji svet zavoda in strokovni svet zavoda opravljata svoji funkciji do preteka mandata.
15. člen
Zadeve poslovodnega organa opravlja dosedanji poslovodni organ do poteka mandata.
16. člen
Svet zavoda mora sprejeti statut zavoda in akt o sistemizaciji delovnih mest v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Do sprejema novega statuta zavoda uporablja zavod statut ter druge splošne akte, ki so veljali na dan sprejema tega odloka, razen določil, ki so v nasprotju s tem odlokom.
17. člen
Minimalno intervencijsko pripravljenost na območju Mestne občine Ljubljana in pogoje za intervencije izven območja Mestne občine Ljubljana se določi v načrtu javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana in v načrtih zaščite in reševanja Mestne občine Ljubljana.
Načrte iz prejšnjega odstavka tega člena je treba sprejeti v roku enega leta od uveljavitve tega odloka.
18. člen
Zavod je pravni naslednik javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod reg. št. 1/13048/00 z dne 11. 9. 1991.
19. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana (Uradni list RS, št. 21/91).
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 822-2/01-3
Ljubljana, dne 26. novembra 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost