Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4879. Merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Ajdovščina, stran 10175.

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95, 40/99 in 36/00), 4. in 11. člena pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99) je Svet občine Ajdovščina na seji dne 20. 11. 2001 sprejel
M E R I L A
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Ajdovščina
1. člen
Ta akt (v nadaljevanju: merila) določa merila za določitev rednega in podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetija), v Občini Ajdovščina.
2. člen
Gostinec določi obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije, samostojno v skladu s svojimi interesi, z interesi strank ter z upoštevanjem določb teh meril.
Če v okviru gostinskega obrata obratuje več enot, ki samostojno opravljajo gostinsko dejavnost (npr. hotelska restavracija), gostinec prijavi obratovalni čas za vsako takšno enoto posebej.
3. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če obratuje izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu s 3. in 4. členom pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00).
4. člen
Gostinec oziroma kmet, ki vodi gostinski obrat ali kmetijo (v nadaljevanju: gostinec oziroma kmet), določi podaljšan obratovalni čas gostinskega lokala oziroma kmetije, glede na vrsto gostinskega obrata oziroma kmetije, kot sledi:
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev (hotel, motel, penzion, gostišče, prenočišče, planinski in drugi domovi), in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 22. in 6. uro naslednjega dne,
– restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, izletniške kmetije, vinotoči in osmice med 5. in 6. ter 22. in 24. uro od ponedeljka do četrtka ter ob nedeljah oziroma med 5. in 6. ter 22. in 1. naslednjega dne ob petkih in sobotah,
– obrati za pripravo in dostavo jedi med 22. in 6. uro naslednjega dne oziroma glede na naročila,
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (poslovno-stanovanjski objekti, trgovsko-poslovnih centri, kulturne ustanove ipd.) v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev, vendar največ do 24. ure od ponedeljka do četrtka ter ob nedeljah oziroma največ do 1. ure naslednjega dne ob petkih in sobotah,
– bari, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program (diskoteke, nočni bari ipd.) med 22. in 4. uro naslednjega dne.
5. člen
Ne glede na določbe 3. in 4. člena teh meril, gostinski obrati in kmetije, ki gostom nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, izletniške kmetije ter vinotoči in osmice) in so v stanovanjskih naseljih, obratujejo v rednem obratovalnem času med 6. in 22. uro. Ta določitev velja tudi za tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.) Obratovanje izven tega časa se šteje za podaljšani obratovalni čas.
6. člen
Gostinec oziroma kmet lahko dela v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje za gostinstvo pristojnega organa Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: Občine Ajdovščina), ki o tem odloča na podlagi določil 7. člena teh meril. Izdano soglasje lahko veže na vnaprej določeno časovno obdobje, praviloma za eno leto ali na predhodno izpolnjevanje določenih pogojev ter ga ob neizpolnitvi teh pogojev tudi prekliče.
Občina Ajdovščina lahko prekliče soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v naslednjih primerih:
– utemeljene pisne pritožbe občanov oziroma bližnjih stanovalcev,
– utemeljene pritožbe krajanov, ki jih zbere krajevna skupnost (v nadaljevanju KS),
– na podlagi zapisnikov ustreznih inšpekcijskih služb,
– v primeru, da v obdobju dveh mesecev, policija posreduje več kot trikrat, o čemer je sestavljeno poročilo oziroma predlog inšpekcijskim ali drugim pristojnim službam,
– če so s pravnomočno sodno odločbo ali odločbo sodnika za prekrške ugotovljene kršitve javnega reda in miru ali druge kršitve v gostinskem obratu, kmetiji ali okolici gostinskega obrata oziroma kmetije,
– če gostinec ne izpolnjuje določil iz 8. člena teh meril.
7. člen
Pred izdajo soglasja k podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata mora Občina Ajdovščina pridobiti mnenje KS. Pri izdaji soglasja iz 4. člena teh meril, mora Občina Ajdovščina upoštevati:
– značilnosti območja, kjer je gostinski obrat oziroma kmetija (bližina pokopališč, upokojenskih domov, cerkva, dijaških domov in šolskih ustanov),
– potrebe ter strukturo gostov (mladoletni gostje),
– interese gostincev,
– krajevne običaje ter
– potrebe razvoja turizma.
8. člen
Gostinec oziroma kmet, mora zagotoviti uresničevanje naslednjih pogojev:
– zagotoviti nemoten odhod gostov iz gostinskega obrata oziroma kmetije, parkirišča in okolice,
– skrbeti za čistost in urejenost okolice gostinskega obrata oziroma kmetije,
– poskrbeti, da ni motenja javnega reda in miru ter drugih kršitev ob prihajanju in odhajanju gostov.
9. člen
Ne glede na določila 3., 4. in 5. člena teh meril lahko Občina Ajdovščina ob krajevnih praznikih, ko so organizirane javne prireditve, posameznemu gostinskemu obratu oziroma kmetiji, ki je ob oziroma v bližini prireditvenega prostora izda soglasje za enodnevni podaljšani obratovalni čas med 22. in 3. uro naslednjega dne. Podaljšan obratovalni čas se določi v skladu z dovoljenjem za javno prireditev.
10. člen
Ne glede na določila 3., 4. in 5. člena tega akta, lahko Občina Ajdovščina posameznemu gostinskemu obratu oziroma kmetiji izda soglasje za enodnevni podaljšani obratovalni čas med 22. in 5. uro naslednjega dne, ob prireditvah za zaključeno družbo (poroke, rojstni dnevi, obletnice ipd.).
Gostinec oziroma kmet je dolžan poskrbeti, da v dodatno podaljšanem času v gostinski obrat oziroma kmetijo nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
V primerih iz 9. in 10. člena taga akta Občina Ajdovščina ni dolžna pridobiti mnenja KS.
11. člen
Gostinski lokal mora obratovati najmanj 5 dni v tednu. Občina Ajdovščina lahko gostincu oziroma kmetu na njegov predlog v utemeljenih primerih (majhen promet, posebna ponudba) odobri, da v določenem obdobju leta sploh ne obratuje (sezonsko poslovanje) oziroma obratuje manj kot pet dni v tednu ali da vse leto obratuje le določene dneve v tednu (na izletniških točkah, v višinskih ali odročnih krajih in v vseh drugih utemeljenih primerih).
12. člen
Gostinec oziroma kmet mora obratovati vsaj osem ur dnevno. Obratovalni čas je lahko deljen na največ dva dela, od katerih mora vsak trajati vsaj tri ure (v gostinskih obratih s penzionsko ponudbo je obratovalni čas izjemoma lahko deljen na tri dele).
Občina Ajdovščina lahko gostincu na njegov predlog v utemeljenih primerih odobri, da dnevno obratuje manj kot osem ur dnevno.
Kmet določi obdobje obratovanja v koledarskem letu, tedensko število obratovalnih dni in dnevno število ur obratovanja na kmetiji, upoštevaje razmere in možnosti, povezane z opravljanjem osnovne (kmetijske) dejavnosti.
13. člen
Gostinski obrati in kmetije so v času turistične sezone (od 1. 6. do 31. 10.) lahko zaprti največ 10 dni zaradi koriščenja dela letnega dopusta. Nosilci gostinske dejavnosti morajo priglasiti Občini Ajdovščina čas, ko bo gostinski obrat oziroma kmetija zaprta, najkasneje do konca junija. O zaprtju gostinskega obrata oziroma kmetije odloči upravni organ z odločbo. Upravni organ lahko zaradi interesov občanov in turističnih potreb z odločbo zavrne predlog za zaprtje v predvidenem terminu oziroma predlaga drugi termin.
14. člen
Obratovalni čas se prične, ko gostje lahko vstopijo v gostinski obrat oziroma kmetijo. V primeru, da dostopa v gostinski obrat oziroma kmetijo ni mogoče zapreti, pa se obratovalni čas prične, ko gostinec oziroma kmet prične za goste opravljati gostinske storitve.
15. člen
Gostje, ki so ob koncu obratovalnega časa še v gostinskem obratu ali kmetiji, ga morajo zapustiti najkasneje v 30 minutah, če gostinski obrat oziroma kmetija streže le z enostavnimi jedmi, pijačami in napitki (kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari), oziroma najkasneje v 60 minutah, če gostinski obrat oziroma kmetija streže tudi z zahtevnejšimi jedmi (restavracije, gostilne, vinotoči, osmice, izletniške kmetije).
V gostinskih obratih je lahko ob razporedu obratovalnega časa objavljena tudi ura, do katere gostinec sprejema naročila za jedi. Tako določeni čas ne sme biti daljši od 30 minut pred koncem obratovalnega časa.
16. člen
Gostinec oziroma kmet mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat oziroma kmetijo prijaviti Občini Ajdovščina 15 dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka tega člena, gostincu oziroma kmetu, ki prijavi obratovalni čas v skladu s 3. členom tega akta oziroma ne zaproša za podaljšan obratovalni čas, po prvi potrditvi ni treba za vsako koledarsko leto ponovno prijavljati razporeda obratovalnega časa, če tega ne spreminja in če ni prišlo do sprememb, ki se nanašajo na podatke iz 1. točke 17. člena tega akta.
17. člen
Prijava razporeda obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije zajema:
1. osnovne podatke o gostinskem obratu oziroma kmetiji, ki prijavlja obratovalni čas:
– vrsto, naziv in naslov gostinskega obrata oziroma kmetije,
– identifikacijsko (matično) številko gostinskega obrata,
– naziv in sedež matične firme (ustanovitelja) gostinskega obrata;
2. prijavo razporeda obratovalnega časa po dnevih v tednu:
– prijavo rednega obratovalnega časa,
– vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času,
– obdobje, v katerem gostinski obrat oziroma kmetija ne bo obratovala zaradi dopustov ali preureditvenih del;
3. redni obratovalni čas, ki ga potrdi za gostinstvo pristojen organ lokalne skupnosti, oziroma soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, ki ga izda ta organ;
4. dodatne podatke o gostinskem obratu oziroma kmetiji, ki prijavlja obratovalni čas:
– podrobnejšo določitev vrste gostinskega obrata,
– število gostinskih sedežev,
– število oseb, ki delajo v gostinskem obratu oziroma kmetiji.
Gostinec oziroma kmet prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki ga izpolni v treh izvodih. Vsebina in oblika obrazca je predpisana s pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00).
Gostinec oziroma kmet mora ob prvi prijavi priložiti fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti oziroma prijavni list.
18. člen
Če Občina Ajdovščina ugotovi, da:
– je vloga za prijavo obratovalnega časa popolna,
– so upoštevane vse določbe tega akta,
– je obratovalni čas določen skladno z merili 3. člena tega akta oziroma če
– soglaša z morebitnim predlogom podaljšanega obratovalnega časa,
tako določeni razpored obratovalnega časa potrdi. Vloga za prijavo obratovalnega časa je pisana v treh izvodih, o katerih en izvod obdrži Občina Ajdovščina, en izvod najkasneje v 15 dneh vrne gostincu oziroma kmetu, en izvod pa pošlje Statističnemu uradu Republike Slovenije.
Če Občina Ajdovščina ugotovi, da kateri izmed v prejšnjem odstavku navedenih pogojev ni izpolnjen, z odločbo deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas.
V primeru iz prejšnjega odstavka Občina Ajdovščina gostincu v obrazložitvi odločbe tudi predlaga ustrezno spremembo obratovalnega časa.
19. člen
Občina Ajdovščina lahko z odločbo zavrne prijavljeni razpored obratovalnega časa, če je na določenem območju zaradi zagotavljanja ustrezne ravni gostinske ponudbe treba uskladiti dan v tednu, ko je gostinski obrat oziroma kmetija zaprta, zaradi letnih dopustov zaposlenih.
V primerih iz prejšnjega odstavka Občina Ajdovščina po predhodni uskladitvi prijavljenega razporeda obratovalnega časa v obrazložitvi odločbe iz prejšnjega odstavka gostincu predlaga ustrezno spremembo.
20. člen
Gostinec oziroma kmet mora začasno zaprtje gostinskega obrata oziroma kmetije zaradi dogodkov, na katere ne more vplivati, zaradi višje sile (smrt v družini, bolezen, nujna odsotnost in podobno) ali predvidenega prenehanja opravljanja dejavnosti, prijaviti Občini Ajdovščina takoj po njihovem nastanku oziroma najkasneje v petih dneh po dogodku, zaradi katerega je do zaprtja prišlo.
21. člen
Razpored obratovalnega časa mora biti objavljen na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat oziroma kmetijo.
Na enak način mora biti objavljeno tudi obvestilo o začasnem zaprtju obrata (ob načrtovanem zaprtju najmanj 7 dni pred tem).
Potrjen razpored obratovalnega časa mora gostinec oziroma kmet hraniti v gostinskem obratu oziroma kmetiji tako, da je dostopen inšpekcijskem organu.
22. člen
Gostinec oziroma kmet lahko brez soglasja Občine Ajdovščina obratuje dlje od svojega obratovalnega časa na dan pred prazniki, določenimi z zakoni, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le s soglasjem Občine Ajdovščina.
23. člen
Uresničevanje določb tega akta nadzoruje pristojni tržni inšpekcijski organ.
24. člen
Vse spremembe pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/00), se smiselno uporabljajo tudi v tem pravilniku.
25. člen
Ta merila se začnejo uporabljati za določanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij od 1. 1. 2002 dalje.
26. člen
Ta merila začnjo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 332-05/01
Ajdovščina, dne 20. novembra 2001.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti