Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2001 z dne 12. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2001 z dne 12. 10. 2001

Kazalo

4185. Statut Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško, stran 8172.

Na podlagi 28. člena odloka o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (Uradni list RS, št. 33/01 – v nadaljevanju: sklad), je nadzorni svet sklada na 1. seji dne 25. 7. 2001 sprejel
S T A T U T
Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško
1. člen
Ta statut ureja temeljne določbe, dejavnost in delovno področje sklada, notranjo organizacijo sklada, način poslovanja in finančnega poslovanja sklada, organe sklada, njihove pristojnosti, imenovanje in mandat, pristojnosti ustanovitelja, financiranje in sredstva sklada, postopek za sprejem in spremembe statuta sklada in druga vprašanja, ki so pomembna za delo sklada.
TEMELJNE DOLOČBE
2. člen
Sklad je pravna oseba javnega prava s pravicami in obveznostmi in odgovornostmi določenimi z zakonom o javnih skladih, stanovanjskim zakonom, odlokom o ustanovitvi sklada in tem statutom.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Sklad se organizira tudi kot neprofitna stanovanjska organizacija. Za svoje obveznosti odgovarja sklad z vsem svojim premoženjem, ki ga kot sredstva za delo sklada zagotovi ustanovitelj.
Ustanovitelj Občina Laško za obveznosti sklada ne odgovarja.
3. člen
Sklad se vpiše v sodni register in v register neprofitnih stanovanjskih organizacij, ter ima svoj žiro račun.
Ime sklada je: Javni nepremičninski sklad Občine Laško, s sedežem sklada na Mestni ulici 2, v Laškem.
Kratka označba imena sklada je: Nepremičninski sklad Občine Laško.
Ustanovitelj sklada je Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško.
Sklad ima svoj žig okrogle oblike, ki ima v sredini grb Občine Laško, pod grbom vodoravno izpisan sedež sklada, ob krožnici pa zgoraj napis “Nepremičninski sklad Občine Laško.”
Velikost, uporabo in hrambo žiga določi uprava s svojim aktom.
Sklad bo odprl dva denarna računa pri banki oziroma organizaciji, ki opravlja plačilni promet, ločeno za sredstva namenskega premoženja in za sredstva za delo sklada.
ZASTOPANJE, PREDSTAVLJANJE IN POSLOVANJE SKLADA
4. člen
Uprava zastopa, predstavlja ter vodi delo in poslovanje sklada.
DEJAVNOST SKLADA
5. člen
Sklad upravlja in razpolaga s stanovanji, stanovanjskimi hišami, stavbnimi zemljišči in drugim premoženjem v lasti Občine Laško in sklada z namenom zagotavljanja javnega interesa, zlasti:
– gospodarjenja s stanovanji, stanovanjskimi hišami, poslovnimi prostori, garažami, stavbnimi zemljišči in drugimi nepremičninami,
– financiranja gradnje, nakupa in obnove stanovanj, stanovanjskih hiš in drugih nepremičnin,
– zagotavljanja kontinuiranega pridobivanja socialnih, neprofitnih, službenih in profitnih stanovanj,
– pridobivanja stavbnih zemljišč,
– sprejemanja programov opremljanja stavbnih zemljišč,
– spremljanja in nadzora nad izvajanjem programov opremljanja stavbnih zemljišč,
– oddajanja občinskih stavbnih zemljišč investitorjem,
– opravljanje drugih nalog določenih v občinskih programih ter s tem povezanimi razvojnimi in finančnimi, organizacijskimi in drugimi aktivnostmi s področja stanovanjskega gospodarstva v skladu s stanovanjskim zakonom in drugimi veljavnimi predpisi.
Dejavnosti sklada iz prejšnjega odstavka tega člena po standardni klasifikaciji dejavnosti določa 3. člen odloka o ustanovitvi sklada.
FINANCIRANJA IN SREDSTVA SKLADA
6. člen
Sredstva za ustanovitev in delo sklada zagotavlja ustanovitelj.
Namensko premoženje sklada je premoženje, ki ga ustanovitelj nameni za doseganje namena sklada. Sklad upravlja in razpolaga z namenskim premoženjem v skladu z namenom zaradi katerega je bil ustanovljen, ne sme pa uporabiti namenskega premoženja za zagotavljanje sredstev za delo sklada.
7. člen
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:
– iz sredstev občinskega proračuna,
– iz dela sredstev ustvarjenih s prodajo nepremičnin,
– iz sredstev republiškega stanovanjskega sklada,
– iz najemnin za stanovanja, poslovne prostore in garaže,
– z namenskimi dotacijami fizičnih in pravnih oseb,
– iz naslova kupnin za prodana stanovanja,
– iz prihodkov ustvarjenih z lastnim poslovanjem in
– iz drugih virov.
8. člen
Sklad mora namensko premoženje ločiti od premoženja, ki ga kot sredstvo za delo sklada zagotovi ustanovitelj ter od premoženja, katerega ustvarja sklad iz lastnega poslovanja do drugih.
ORGANI SKLADA IN NJIHOVA PRISTOJNOST
9. člen
Sklad ima naslednje organe:
– uprava,
– nadzorni svet.
Uprava
10. člen
Uprava zastopa in predstavlja sklad ter organizira in vodi delo ter poslovanje sklada.
Uprava sklada ima enega člana, ki je višji upravni delavec in ki ga imenuje župan za štiriletni mandat po predhodnem mnenju nadzornega sveta. Član uprave svoje delo opravlja neprofesionalno v skladu z določili statuta sklada in odloka o ustanovitvi sklada.
Funkcija člana uprave je vezana na imenovanje v naziv višjega upravnega delavca.
Mandat člana uprave preneha:
– s pretekom časa za katerega je bil imenovan,
– z izgubo naziva višjega upravnega delavca,
– z odstopom,
– z razrešitvijo s strani župana.
11. člen
Uprava za tekoče poslovno leto pripravi poslovni načrt, finančni načrt in poslovno poročilo javnega sklada, ki ga predloži v sprejem nadzornemu svetu.
S poslovnim in finančnim načrtom uprava opredeli naloge iz področja dejavnosti sklada, ki jih bo izvajala v tekočem letu.
Uprava pri svojem delu izdaja posamične pravne akte iz pristojnosti sklada. Pri odločanju o javnopravnih stvareh se uporabljajo določila zakona o splošnem upravnem postopku.
Nadzorni svet
12. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– skrbi za zagotavljanje delovanja v javnem interesu,
– sprejema poslovni načrt, finančni načrt in poslovno poročilo javnega sklada, ki jih preloži v soglasje ustanovitelju,
– daje soglasje upravi k določitvi splošnih pogojev poslovanja,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi člana uprave,
– daje ustanovitelju in upravi predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– daje ustanovitelju predloge za povečanje oziroma zmanjšanje namenskega premoženja sklada,
– daje ustanovitelju predloge o razporejanju in uporabi pozitivnega rezultata poslovanja sklada,
– lahko pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo sklada,
– zahtevati od uprave poročilo o posameznih poslih v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja, in drugih zadevah povezanih s poslovanjem sklada,
– sprejme statut sklada,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, odlokom o ustanoviti sklada in tem statutom.
13. člen
Nadzorni svet ima predsednika in štiri člane. Predsednik nadzornega sveta je po svoji funkciji župan občine. Člane nadzornega sveta na predlog župana imenuje in razrešuje občinski svet. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Člani nadzornega sveta ne morejo biti osebe, ki so zaposlene v skladu ter druge osebe katerih funkcija ali dejavnost je v skladu z zakonom nezdružljiva s članstvom v nadzornem svetu.
Člani nadzornega sveta opravljajo svojo funkcijo neprofesionalno.
Mandat člana nadzornega sveta preneha:
– s potekom časa za katerega je bil imenovan,
– z odstopom,
– z razrešitvijo v skladu z 20. členom tega statuta.
14. člen
Nadzorni svet dela na sejah. Seje nadzornega sveta sklicuje in vodi predsednik nadzornega sveta v sodelovanju s članom uprave, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik v sodelovanju s članom uprave. Nadzorni svet zaseda po potrebi.
Predsednik nadzornega sveta je dolžan sklicati sejo nadzornega sveta, če to zahteva več kot polovica članov nadzornega sveta ali občinski svet.
Seje nadzornega sveta so po potrebi lahko tudi korespondenčne.
Predlog dnevnega reda za sejo nadzornega sveta določi predsednik nadzornega sveta v sodelovanju s članom uprave.
15. člen
Seja nadzornega sveta je sklepčna, če je navzoča več kot polovica vseh članov.
Nadzorni svet sprejema sklepe z večino glasov vseh članov, če je rezultat neodločen odloči glas predsednika.
Glasovanje je javno. Po sklepu večine prisotnih članov nadzornega sveta, je glasovanje lahko tudi tajno.
16. člen
O seji nadzornega sveta se vodi skrajšani zapisnik v katerega se vnesejo sklepi in potek glasovanja o njih. Zapisnik podpišeta predsednik nadzornega sveta in zapisnikar. Zapisnik se vedno priloži vabilu za naslednjo sejo upravnega odbora.
17. člen
Vabilu za sejo nadzornega sveta je potrebno poleg predloga dnevnega reda in zapisnika prejšnje seje priložiti gradivo za obravnavo s predlogi sklepov in navedbo poročevalcev k posameznim gradivom. Vabilo s prilogami je potrebno članom poslati najmanj pet dni pred sejo nadzornega sveta.
V primerih izrednih in korespondenčnih sej, je lahko navedeni rok za dostavo gradiva za sejo krajši.
18. člen
Seje nadzornega sveta se poleg članov udeležijo:
– član uprave,
– poročevalci k posameznim gradivom, ki se obravnavajo na seji.
Za pripravo seje, vabila, predloge ter druge priloge je poleg predsednika nadzornega sveta zadolžen član uprave in Občinska uprava občine Laško. Predsednik nadzornega sveta določi tudi poročevalce k posameznim gradivom, ki se obravnavajo na seji.
19. člen
Člani nadzornega sveta in član uprave so upravičeni za udeležbo na sejah do sejnin in povračila drugih stroškov v višini, ki je določena za člane nadzornega odbora Občine Laško.
Sejnina se izplača ob udeležbi na seji.
Predčasna razrešitev člana uprave in nadzornega sveta
20. člen
Član uprave je lahko predčasno razrešen na njegovo pisno prošnjo ali če ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu oziroma ustanovitvenem aktu sklada ali če ravna v nasprotju s svojimi obveznostmi iz 21. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00).
Če član uprave umre, postane poslovno nesposoben, je razrešen ali mu je potekel mandat in zaradi tega uprava ne more zastopati in predstavljati sklada, opravlja funkcijo uprave predsednik nadzornega sveta, vendar najdlje eno leto.
Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen na njegovo pisno prošnjo ali če ne izpolnjuje nalog določenih v zakonu o javnih skladih oziroma ustanovitvenem aktu sklada ali če ravna v nasprotju s svojimi obveznostmi iz 17. člena zakona o javnih skladih.
PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA
21. člen
Ustanovitelj Občina Laško ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje nadzorni svet sklada,
– odloča o povečanju oziroma zmanjšanju namenskega premoženja sklada,
– daje soglasje k poslovnemu načrtu in finančnemu načrtu ter poslovnemu poročilu sklada,
– odloča o razporejanju in uporabi pozitivnega poslovanja sklada,
– daje soglasje k odtujitvi nepremičnega premoženja,
– daje soglasje k statutu,
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom.
Ustanovitelj lahko s sklepom odpravi vsako razpolagalno dejanje, ki je v nasprotju z namenom, zaradi katerega je bil sklad ustanovljen.
POSLOVANJE, POSLOVNE KNJIGE IN POSLOVNA POROČILA
22. člen
Za finančno poslovanje sklada se smiselno uporabijo določbe 4. do 21. člena zakona o finančnem poslovanju podjetij.
Sklad vodi poslovne knjige in poslovna poročila, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke in sestavlja računovodska poročila v skladu z zakonom o računovodstvu in predpisi izdanimi na njegovi podlagi, če ni z zakonom o javnih skladih drugače določeno.
Poslovne knjige in poslovna poročila morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz poslovanja z namenskim premoženjem.
Finančna, druga strokovno tehnična in administrativna dela za sklad opravlja občinska uprava.
POSLOVNA TAJNOST
23. člen
Vsi podatki sklada, ki jih ta ne nameni za sporočilo javnosti, so poslovna tajnost. Sporočila posreduje javnosti član uprave ali predsednik nadzornega sveta.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA
24. člen
Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo po enakem postopku kot ta statut in veljajo z dnem, ko da nanje soglasje ustanovitelj.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Z uveljavitvijo odloka o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (Uradni list RS, št. 33/01) je prenehal veljati odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Občine Laško (Uradni list RS, št. 4/96). Javni nepremičninski sklad Občine Laško je pravni naslednik Stanovanjskega sklada Občine Laško, vendar še ni vpisan v sodni register in register neprofitnih stanovanjskih organizacij in tako še nima sposobnosti nastopanja v pravnem prometu.
Zaradi zagotovitve kontinuitete poslovanja sklada se določi prehodno obdobje, v katerem se poslovanje sklada uskladi z odlokom o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško in določili zakona o javnih skladih. Prehodno obdobje traja od uveljavitve odloka o ustanovitvi javnega nepremičninskega sklada Občine Laško do njegovega vpisa v sodni register in register neprofitnih stanovanjskih organizacij.
26. člen
V prehodnem obdobju je potrebno opraviti naslednje naloge:
– vpis v sodni register in register neprofitnih stanovanjskih organizacij,
– odpreti dva denarna računa pri banki oziroma organizaciji, ki opravlja plačilni promet ločeno za sredstva namenskega premoženja in za sredstva za delo sklada,
– v skladu s 6. členom zakona o javnih skladih izdelati in sprejeti splošne pogoje poslovanja sklada,
– predložiti revidirano letno poročilo Stanovanjskega sklada Občine Laško za leto 2000,
– pripraviti in sprejeti otvoritveno bilanco.
27. člen
Za realizacijo nalog iz prejšnjega člena se v skladu z določili odloka o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško pooblasti in zadolži člana uprave in predsednika nadzornega sveta.
V prehodnem obdobju deluje sklad v skladu s sprejetim finančnim načrtom in programom dela stanovanjskega sklada Občine Laško za leto 2001. Do dneva vpisa sklada v sodni register, nastopa sklad v pravnem prometu kot Stanovanjski sklad Občine Laško.
28. člen
Ta statut sprejme nadzorni svet sklada, velja in uporablja pa se z dnem, ko da nanj soglasje ustanovitelj.
Št. 46401-2/2001-15-01
Laško, dne 25. julija 2001.
Predsednik
nadzornega sveta
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti