Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2001 z dne 12. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2001 z dne 12. 10. 2001

Kazalo

4173. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane, stran 8165.

Na podlagi 29. in 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00) je Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane na 21. seji dne 21. 9. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 47/99) se spremeni 44. člen tako da se na novo glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je »ZA« izrekla večina članov občinskega sveta, ki so se ob glasovanju opredelili. Glas je opredeljen, če se glasi »za« ali »proti«.
Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.«
2. člen
Spremeni se 70. člen poslovnika tako, da se glasi:
»Delovno telo na svojih sejah veljavno sprejema odločitve, če je na seji navzoča večina članov. Odločitve sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
3. člen
Spremeni se 82. člen, ki se glasi:
»O vsakem amandmaju se glasuje posebej. Amandma je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih članov sveta.«
4. člen
Spremeni se prvi odstavek 84. člena, ki se glasi:
»Odlok se sprejema z večino opredeljenih glasov članov sveta.«
5. člen
Spremeni se prvi odstavek 89. člena proračuna, tako da se glasi:
»Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.«
6. člen
Spremeni se drugi odstavek 107. člena odloka tako, da se glasi:
»Kandidat je imenovan za podžupana, če dobi večino opredeljenih glasov članov sveta.«
7. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0200-003-17/01
Gorenja vas, dne 4. oktobra 2001.
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l. r.