Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2001 z dne 12. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2001 z dne 12. 10. 2001

Kazalo

4172. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Gorenja vas - Poljane, stran 8163.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70 /00) je Občinski svet občine Gorenja vas - Poljane na 21. seji dne 21. 9. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Gorenja vas - Poljane
1. člen
V statutu Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99) se spremeni 9. člen statuta, tako da se glasi:
“9. člen
»Občina opravlja statistične evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe in v ta namen pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov.
Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko občana,
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– državljanstvo,
– stalno in začasno prebivališče,
– zakonski stan.
Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v Občini Gorenja vas - Poljane stalno ali začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalniške povezave.
Za pridobitev osebnih podatkov iz drugega odstavka tega člena neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 14. člena statuta, tako da se glasi:
»Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 21. člena, tako da se glasi:
»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je »ZA« izrekla večina članov občinskega sveta, ki so se ob glasovanju opredelili. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.«
4. člen
Spremeni se šesta alinea 30. člena, tako da se glasi:
»– s soglasjem občinskega sveta odloča o pridobitvi nepremičnega premoženja«.
5. člen
V drugem stavku prvega odstavka 39. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »in sicer najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.«
6. člen
Za 47. členom se doda nov 47.a člen, ki se glasi:
»47.a člen
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili. Ti morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o upravi.
Občinski inšpektorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti in odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi.«
7. člen
Spremeni se tretji odstavek 82. člena, tako da se glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali.«
8. člen
Spremeni se prvi odstavek 93. člena, tako da se glasi:
»Premoženje občine je finančno in stvarno premoženje ter pravice. Finančno premoženje so denarna sredstva, terjatve ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe. Stvarno premoženje so premičnine ter nepremičnine.«
9. člen
Spremeni se 95. člen, tako da se glasi:
»Prejemki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov so vključeni tudi prihodki in odhodki KS. Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke, in odhodki, ki obsegajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter nakup kapitalskih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov, odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja ter načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumentom dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni in drugimi predpisi. V načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih.«
10. člen
V 97. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Izvrševanje proračuna poteka v skladu z načelom razmejitve pristojnosti med odredbodajalcem in računovodjo ter v skladu s sistemom notranje kontrole. Funkciji odredbodajalca in računovodje sta nezdružljivi.«
11. člen
Spremeni se 98. člen, tako da se glasi:
»Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.
Rebalans proračuna je akt občine o spremembi proračuna med proračunskim letom.
Finančni načrt je akt neposrednega in posrednega uporabnika proračuna, s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto.
Neposredni uporabniki proračuna so občinski organi in uprava ter krajevne skupnosti.
Posredni uporabniki proračuna so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je občina.«
12. člen
Črta se prvi odstavek 99. člena.
13. člen
Spremeni se drugi odstavek 103. člena tako, da se glasi:
»Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem seznani občinski svet ter nadzorni odbor.«
14. člen
v 104. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Pooblastila župana so opredeljena v odloku o proračunu občine.«
15. člen
V prvem stavku prvega odstavka 106. člena se besedilo »pristojnost uporabnika« spremeni v »pristojnost neposrednega uporabnika«.
V drugem odstavku 106. člena se besedilo »prenesejo v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge uporabnike.« nadomesti z besedilom »prenesejo v proračunsko rezervacijo.«
16. člen
Črta se 107. člen.
17. člen
Spremeni se 108. člen tako, da se glasi:
»V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov ne prerazporedi naprej, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.«
18. člen
Spremeni se 109. člen in se glasi:
»V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo samo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme proračun, odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z zakonom, odloča občinski svet s posebnim odlokom.«
19. člen
V 110. členu se črtata drugi in tretji odstavek, ki se nadomestita z novim besedilom, ki se glasi:
»Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži občinskemu svetu v sprejem ter ministrstvu, pristojnem za finance do 31. marca tekočega leta.
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo premoženjsko bilanco in jo do 30. marca v prihodnjem letu predložijo za finance pristojnemu organu občine, pristojni organi občinske uprave pa pripravi konsolidirano premoženjsko bilanco občine in jo do 30. aprila v naslednjem letu predloži ministrstvu, pristojnem za finance.«
20. člen
Spremeni se 111. člen in se na novo glasi:
»Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno za finance, ni izdalo soglasja, so nični.
Likvidnostno se občina lahko zadolži do največ 5 % zadnjega sprejetega proračuna, kar opredeli v odloku o proračunu. Občina mora o zadolževanju in odplačilih glavnic dolgov poročati ministru, pristojnem za finance.«
21. člen
V 112. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev se določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.«
22. člen
Spremeni se 113. člen, tako da se na novo glasi:
»Proračun, finance in računovodstvo občine izvršuje občinska uprava. Župan določi pooblaščenega računovodjo za vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil občinskega proračuna.«
23. člen
Doda se nov, 113.a člen, ki se glasi:
»113.a člen
Finančni nadzor občine je sistem notranjih kontrol in notranje revizije. Odgovorna oseba za vzpostavitev finančnega nadzora je župan.«
24. člen
Spremeni se prvi odstavek 122. člena statuta, tako da se na novo glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine so objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.«
25. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Gorenja vas - Poljane začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0200-003-16/01
Gorenja vas, dne 4. oktobra 2001.
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l. r.