Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2001 z dne 26. 1. 2001

Kazalo

381. Spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Ljubljana, stran 579.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 68/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 12/99 – odločba US, 36/99 – odločba US, 59/99 – odločba US, 70/00 in 100/00 – odločba US) in 91. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 15. 1. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Mestne občine Ljubljana
1. člen
V statutu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) se v četrtem odstavku 5. člena beseda »Ljubljane« nadomesti z besedo »MOL«.
2. člen
V 22. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Mestni svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
3. člen
V 33. členu se 3. in 4. točka spremenita tako, da se glasita:
»3. Komisijo za pobude občanov,
4. Komisijo za mednarodne odnose,«.
4. člen
V 38. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Mestni svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po prvi seji.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
5. člen
Naslov IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »IV. OŽJI DELI MOL«.
6. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ožji deli MOL so četrtne skupnosti.
Območje četrtne skupnosti je določeno s prostorskimi okoliši. Območje četrtne skupnosti obsega enega ali več prostorskih okolišev. Pri določitvi območja četrtne skupnosti se lahko prostorski okoliš razdeli v primeru, če to pogojujejo večji objekti v prostoru.
Imena in območja četrtnih skupnosti MOL so določena v prilogi, ki je sestavni del tega statuta.«
7. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mestni svet lahko s spremembo statuta ukine četrtno skupnost ali spremeni njeno območje. Ta sprememba statuta začne veljati šele po izteku mandata sveta četrtne skupnosti.
Mestni svet izvede postopek za ukinitev četrtne skupnosti ali spremembo njenega območja enkrat v obdobju med rednimi volitvami v svet četrtne skupnosti. Postopek mora biti končan šest mesecev pred razpisom rednih volitev v četrtne skupnosti.
Pobudo za ustanovitev četrtne skupnosti ali za spremembo njenega območja lahko da zbor občanov ali najmanj pet odstotkov volivcev četrtne skupnosti ali dela območja MOL, na katerega se nanaša pobuda. Mestni svet mora pobudo obvezno obravnavati.
Pred ustanovitvijo četrtne skupnosti ali pred spremembo njenega območja mora mestni svet na teh območjih ugotoviti interes prebivalcev. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje četrtne skupnosti.«
8. člen
55. člen se črta.
9. člen
56. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Četrtna skupnost nastopa v pravnem prometu v okviru nalog iz 60. člena tega statuta in odloka.
Četrtno skupnost kot pravno osebo zastopa svet četrtne skupnosti.
Pravni posli četrtne skupnosti, sklenjeni nad vrednostjo kot je določena s proračunom MOL, so veljavni le ob soglasju župana.
Četrtna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. MOL odgovarja za obveznosti četrtne skupnosti subsidiarno v višini sredstev, ki so določena v proračunu za opravljanje nalog četrtne skupnosti.
Če četrtna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, njene pravice in obveznosti preidejo na MOL ali na nove četrtne skupnosti z lastnostjo pravne osebe, ki nastanejo z združitvijo prejšnjih četrtnih skupnosti. O tem odloča mesti svet.«
10. člen
57. člen se črta.
11. člen
58. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organ četrtne skupnosti je svet, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju četrtne skupnosti.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta. Svet ima lahko enega ali več podpredsednikov, ki jih izmed članov sveta, na predlog predsednika izvoli svet. Člani sveta opravljajo svoje delo nepoklicno.
Član sveta ne more biti član nadzornega odbora, župan, podžupan ali oseba, zaposlena v mestni upravi.
Prvo sejo sveta skliče župan najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta četrtne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov.
Predsednik sveta predstavlja četrtno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet četrtne skupnosti.
Predsednik sveta skliče svet četrtne skupnosti najmanj štirikrat na leto. Predsednik mora sklicati svet četrtne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj četrtina članov sveta.
Četrtna skupnost opredeli način dela sveta četrtne skupnosti in druga vprašanja, pomembna za delovanje s pravili, ki jih sprejme svet četrtne skupnosti z dvetretjinsko večino vseh članov, po predhodnem soglasju župana.
Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata člana mestnega sveta, se smiselno uporabljajo za prenehanje mandata člana sveta četrtne skupnosti.«
12. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Svet četrtne skupnosti ima predvsem naslednje pristojnosti:
– predlaga mestnemu svetu, županu in mestni upravi odločitve, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti;
– obravnava zadeve iz pristojnosti mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost;
– obravnava in sprejema predloge občanov in drugih, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti ter jih posreduje pristojnim v reševanje;
– sodeluje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
– na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost;
– sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne skupnosti;
– izvaja druge naloge na podlagi odločitev pristojnih organov MOL.
Če svet četrtne skupnosti posreduje pred sprejetjem odločitve na mestnem svetu, ki se nanaša samo na četrtno skupnost, svoje mnenje, ga mestni svet mora obravnavati.
13. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge četrtne skupnosti so:
– na področju lokalnih gospodarskih javnih služb ter urejanja in varstva okolja spremlja stanje ter opozarja pristojne organe MOL na potrebne ukrepe za zagotavljanje primernih življenjskih pogojev občanov, s posebnim poudarkom na varovanju življenjskega okolja; sodeluje pri pripravi in sprejemanju prostorskih izvedbenih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev ter pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti; sodeluje z lastniki in upravniki stanovanjskih in poslovnih objektov itd.;
– na področju družbenih dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na sodelovanje s socialnimi službami, vzgojno varstvenimi, zdravstvenimi, kulturnimi in športnimi organizacijami in na vzpodbujanje društvene dejavnosti;
– sodeluje v postopkih, ki se nanašajo na obratovanje gostinskih lokalov in trgovin;
– sodeluje pri nadzoru nad izvajanjem predpisov;
– opravlja določene naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje in funkcioniranje lokalnih gospodarskih javnih služb in tovrstnih infrastrukturnih objektov in naprav;
– opravlja določene naloge, ki se nanašajo na zaščito in reševanje v skladu s pooblastili in zadolžitvami župana ali drugega pristojnega organa;
– po navodilih pristojnih organov opravlja naloge pri pripravi in izvedbi volitev in referendumov in zborov občanov;
– daje pobude in predloge za uresničevanje skupnih interesov občanov v posamezni četrtni skupnosti in pri tem sodeluje z mestnim svetom, županom in mestno upravo;
– po predhodnem soglasju župana lahko opravlja, v imenu in za račun drugih, naloge, ki ne sodijo med lokalne zadeve javnega pomena in jih je smotrno izvajati skupno oziroma je skupno izvajanje edini način ter so v interesu četrtne skupnosti, njenih prebivalcev in drugih z območja četrtnih skupnosti;
– opravlja druge naloge, ki jih določi mestni svet ali župan.
Podrobneje se naloge, ki jih izvajajo četrtne skupnosti in način njihovega izvajanja določijo z odlokom.«
14. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delovanje četrtne skupnosti se financira iz proračuna MOL, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in z drugimi prihodki.
MOL mora četrtni skupnosti s proračunom zagotoviti financiranje nalog, ki so s tem statutom oziroma odlokom določene kot naloge četrtne skupnosti, razen naloge iz predzadnje alinee prvega odstavka prejšnjega člena tega statuta.
Četrtna skupnost se ne sme zadolževati.
Četrtna skupnost mora v proračunskem letu sprejeti program nalog in finančni načrt, ki mora vsebovati vse prihodke in odhodke četrtne skupnosti.
Finančni načrt četrtne skupnosti je sestavni del proračuna MOL.«
15. člen
Doda se nov 61.a člen, ki se glasi:
»Organizacijsko, strokovno in tehnično pomoč ter prostorske pogoje za potrebe četrtnih skupnosti zagotavlja MOL preko organa mestne uprave, pristojnega za lokalno samoupravo.«
16. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mestni svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora MOL, četrtine članov mestnega sveta ali najmanj tretjine članov sveta četrtne skupnosti razpusti svet četrtne skupnosti in razpiše predčasne volitve:
– če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
– če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane, oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti MOL.«
17. člen
V prvem odstavku 98. člena se besedilo »razloge in postopek za njihov odvzem z odlokom« nadomesti z besedilom »druga vprašanja, ki se nanašajo na priznanja, ureja mestni svet z odlokom«.
V drugem odstavku se besede »nagrada glavnega mesta Ljubljana« nadomesti z besedilom »častni meščan glavnega mesta Ljubljana oziroma častna meščanka glavnega mesta Ljubljana«.
18. člen
106. člen se črta.
19. člen
Prve volitve članov v svete četrtnih skupnosti se opravijo najkasneje v enem letu po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev statuta MOL.
Število članov sveta četrtne skupnosti in volilne enote za prve volitve v svete četrtnih skupnosti določi mestni svet.
Svet četrtne skupnosti mora sprejeti pravila četrtne skupnosti v roku treh mesecev od dneva konstituiranja sveta.
20. člen
Odloke in druge predpise s področja četrtnih skupnosti je treba sprejeti v šestih mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev statuta MOL.
21. člen
Statutarnopravna komisija določi uradno prečiščeno besedilo statuta MOL po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev statuta.
22. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-1/99-9
Ljubljana, dne 15. januarja 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
       PRILOGA STATUTA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
     (6. člen sprememb in dopolnitev statuta MOL)

V Mestni občini Ljubljana se ustanovijo naslednje četrtne
skupnosti z imeni in območji, ki jih določajo prostorski okoliši
registra prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije na podlagi zakona o imenovanju in evidentiranju
naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) in
ostalih podzakonskih predpisov:


1. ČRNUČE

613 Črnuče Gmajna 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 937, 947, 948, 949,
950;

618 Franc Ravbar Črnuče 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 951, 952, 953, 954, 955;

661 Rezke Dragar 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 956, 957;

651 Nadgorica-Ježa 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 958, 959;

673 Šentjakob-Podgorica 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038.2. POSAVJE

672 Stožice 803, 804, 833, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 857;

626 Ježica 805, 806, 807, 808, 824, 938, 939, 940, 946;

694 7. septembra 809, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 941;

683 Urške Zatler 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 832, 834, 835, 836, 837;

664 Savlje Kleče 838, 942, 943, 944, 945, 1228,

623 Hinko Smrekar 859;

679 Tomačevo Jarše del 801 in del 802, ki ležita zahodno od črnuške vpadnice.3. BEŽIGRAD

612 Brinje 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 852, 853, 854, 855, 856, 860, 861, 862;

681 Triglav 744, 745, 746, 747, 748, 749, 758, 759, 760, 761, 762;

667 Stadion 250, 251, 252, 750, 751, 752, 753, 754, 871, 872, 894;

636 Koroških partizanov 755, 756, 757, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870;

629 Jože Štembal 771, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 849, 850, 851;

625 Ivan Kavčič-Nande 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785,
898, 899;

602 Anton T. Linhart 206, 207, 208;

665 Savsko naselje 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
235, 236, 237, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 338, 339, 340, 341, 342;

605 Bežigrad I 196, 197, 198, 199, 200, 201, 245, 246;

606 Bežigrad II 202, 203, 204, 205, 247, 248, 249, 253, 254, 255, 256, 873;

647 Miran Jarc 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 274, 895, 896, 897;

608 Boris Kidrič 209, 257, 258, 259, 260, 261;

609 Boris Ziherl 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 233, 234, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 450, 1406;

679 Tomačevo Jarše 797, 798, 799, 800, 900, 901, 902, 1039 in del 801 in del 802, ki ležita
vzhodno od črnuške vpadnice.4. CENTER

657 Poljane 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 441;

653 Nove Poljane 406, 407, 408, 409, 410, 1186, 1430;

659 Prule 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 117, 118, 161;

601 Ajdovščina 174, 175, 176, 177, 178, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 623, 721;

671 Stari Vodmat 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 411, 412, 413, 414, 415, 431,
446, 447, 448;

621 Gradišče 8, 9, 10, 11, 12, 13, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189;

632 Kolodvor 169, 170, 171, 172, 173, 420, 421, 451;

627 Josip Prašnikar 1, 165, 166, 167, 168, 452, 453;

680 Trg osvoboditve 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25;

670 Stara Ljubljana 4, 19, 20, 22, 23, 24, 163, 164;

640 Ledina 418, 419, 422, 423, 424, 425, 436, 437, 438, 439, 440, 442;

678 Tabor 416, 417, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 435, 443, 444, 445.5. JARŠE

691 Zelena jama 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293,
294, 295, 296, 343, 345, 346, 449, 1415, 1416;

628 Jože Moškrič 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 324, 325, 326, 327, 328,
336, 337, 344, 1040, 1041;

617 Dušan Kveder-Tomaž 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 1042;

675 Šmartno 960, 961, 962, 963, 1205;

654 Novo Polje 984, 1204;

688 Zadobrova-Sneberje 964, 965, 967, 968, 969, 1434, 1435.6. MOSTE

648 Moste-Selo 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387,
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1113, 1418;

630 Kodeljevo 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371,
372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 1069, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185;

652 Nove Fužine 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096,
1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111,
1112, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127,
1128, 1129, 1130, 1131, 1174;

658 Polje 1132, 1431.7. POLJE

690 Zalog 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023,
1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1148, 1149, 1202, 1363, 1364, 1365;

684 Vevče Zgornji Kašelj 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1150,
1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1194, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1426;

688 Zadobrova Sneberje 966, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 979, 980, 981, 982, 1009, 1030,
1031, 1433;

654 Novo Polje 976, 977, 978, 983, 985, 986, 1008;

658 Polje 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002,
1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1193, 1432.8. SOSTRO

689 Zadvor 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1192, 1195,
1203, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388;

641 Lipoglav 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394;

604 Besnica 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378,
1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1427.9. GOLOVEC

666 Sotočje 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065,
1066, 1067, 1068;

695 25. maj 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1083;

677 Štepanja vas 1070, 1071, 1079, 1080, 1081, 1082, 1177, 1178, 1179;

624 Hrušica-Fužine 1171, 1172, 1173, 1175, 1176;

607 Bizovik 1168, 1169, 1170, 1189, 1190, 1191.10. RUDNIK

663 Rudnik 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 1188;

639 Krim 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135;

619 Galjevica 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 130, 131, 1428, 1429;

655 Peruzzi 56, 57, 58, 59, 60, 69, 70, 1187;

603 Barje 51, 52, 53, 71, 72, 73, 74, 88, 89, 1402, 1403, 1404, 1405.11. TRNOVO

649 Murgle 102, 103, 104, 105, 1317, 1318, 1319, 1323, 1324;

631 Kolezija 96, 97, 98, 99, 100, 101, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 714, 716,
717, 1412;

682 Trnovo 26, 92, 93, 94, 95, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120,
121, 122, 715, 718, 719, 1422, 1423;

660 Rakova jelša 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91;

692 Zeleni log 1320, 1321, 1322, 1325, 1342.12. VIČ

645 Milan Česnik 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 698, 699, 710, 711, 712,
713, 1407, 1408, 1411;

644 Malči Belič 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 1311, 1312, 1313, 1314,
1315, 1316;

668 Stane Sever 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681,
1326, 1340, 1341;

638 Kozarje 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339,
1343, 1344, 1345, 1346, 1424, 1425.13. ROŽNIK

662 Rožna dolina 624, 625, 626, 627, 650, 651, 652, 653, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 720,
1287, 1308, 1309, 1310, 1409, 1410;

611 Brdo 1289, 1290, 1291, 1300, 1301, 1302, 1304, 1305, 1307, 1440;

685 Vič 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 682, 683, 684, 685, 686, 687,
688, 689, 690, 1288;

687 Vrhovci 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1303.14. ŠIŠKA

642 Litostroj 484, 485, 486, 487, 488, 490, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742,
883;

633 Kom. Staneta I 497, 498, 499, 512, 513, 514, 515, 516, 520, 521, 614;

634 Kom. Staneta II 522, 523, 524, 525, 526, 527, 590, 612, 613;

635 Kom. Staneta III 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 528;

615 dr. Petra Držaja 471, 472, 473, 489, 491, 726, 727, 728, 884, 885, 886;

650 Na jami 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 622, 723, 724, 725;

646 Milan Majcen 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 722, 874, 875, 1417, 1421;

643 Ljubo Šercer 474, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 882, 887;

693 Zgornja Šiška 492, 493, 494, 495, 496, 517, 518, 519, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621,
729, 730, 731;

637 Koseze 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607,
608, 609, 610, 611, 1286, 1436, 1437, 1438, 1439 in del 1285, ki leži vzhodno od zahodne
obvoznice;

623 Hinko Smrekar 462, 479, 743, 858, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 888, 889, 890, 891, 892,
893, 1413;

610 Bratov Babnik 580, 588, 589.15. DRAVLJE

616 Dravlje 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 587,
1206;

614 Dolomitskega odreda 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557,
558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 1259, 1260;

610 Bratov Babnik 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 1254,
1255, 1256, 1257, 1258, 1419;

656 Podutik 570, 571, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1306, 1347, 1414, 1420.

637 Koseze del 1285, ki leži zahodno od zahodne obvoznice.16. ŠENTVID

674 Šentvid 566, 567, 568, 569, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216,
1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1226, 1227, 1245, 1261, 1262, 1263;

669 Stanežiče-Medno 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355;

686 Vižmarje-Brod 1223, 1224, 1225, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237,
1238, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1277, 1278, 1279, 1280, 1441;

622 Gunclje-Male Vižmarje 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1264.17. ŠMARNA GORA

676 Šmartno-Tacen 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1281, 1282, 1283, 1284;

620 Gameljne 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362.AAA Zlata odličnost