Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3685. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ig, stran 7068.

Na podlagi 10. in 45. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00 in 74/98), ter odločbe o delni razveljavitvi statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 43/01) in 3. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94) ter 7. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Ig na 20. redni seji dne 10. 7. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Ig
1. člen
V statutu Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00) se za 9. členom doda nov, 9.a člen, ki glasi:
»Občina s svojo mirodobno dejavnostjo nadaljuje tudi v primeru vojne.«
2. člen
Za 13. členom se doda nov, 13.a člen, ki glasi:
»Organi občine določijo svojo organizacijo in način dela v vojni tako, da zagotovijo nepretrgano opravljanje nalog iz svoje pristojnosti.
Župan sprejme potrebne ukrepe in akte, če se občinski svet ne more sestati in jih predloži v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.«
3. člen
V drugem stavku, prvega odstavka, 21. člena, se za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.
4. člen
V 64. členu se druga alinea prvega odstavka v celoti briše.
5. člen
V celotnem besedilu statuta se, ob upoštevanju pravilne sklanjatve, besedi »tajnik občine« nadomestita z besedami »direktor občinske uprave«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02/01-100
Ig, dne 10. julija 2001.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

AAA Zlata odličnost