Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001

Kazalo

3626. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za ureditveno območje P 1/7 LTH - OL - Vincarje, stran 6982.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 43/89, 29/86, Uradni list RS 26/90, 18/93, 71/93, 44/97) in na podlagi 18. in 98. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 18. seji dne 19. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za ureditveno območje P 1/7 LTH – OL – Vincarje
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu za ureditveno območje P1/7 LTH-OL-Vincarje (UL RS 4/99, 48/00), ki jih je izdelal ARI d.o.o., Škofja Loka, pod št. projekta 394/00 v juliju 2000, ter ga na podlagi javne razgrnitve in javne razprave dopolnil v juniju 2001. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na tloris objektov, prometno in komunalno ureditev območja, zelene površine, okoljevarstvene ukrepe, etapnost ter tolerance.
2. člen
Sestavni del sprememb in dopolnitev UN za ureditveno območje P1/7 LTH – OL – Vincarje, je tudi grafični del, ki vsebuje:
– ureditvena situacija M 1:500,
– zakoličbena situacija M 1:500,
– prometna situacija M 1:500,
– komunalna situacija M 1:500.
3. člen
V 4. členu, drugi odstavek se spremeni, tako da glasi:
Novopredvideni objekti tlorisno tvorijo enovit sklop, s tlorisno površino 13930 m2, ki se po obliki prilagaja danemu prostoru. Predvidena maks. dolžina znaša 207 m, maks. širina pa 103 m, s tem, da so dopustne tolerance znotraj maksimalnih gabaritov.
Obstoječi objekti, ki niso več funkcionalni in gradbeno primerni za adaptacijo se rušijo.
Zadnjemu odstavku se spremeni zadnja alinea, tako da se glasi:
– dvoetažni parkirni objekt na drugi strani ceste v Vincarje.
4. člen
V 5. členu, tretji in četrti odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom:
V območju tovarne med cesto in reko Soro je mogoče urediti 92 parkirnih mest. Na drugi strani ceste se v območju zemljišč, ki so v lasti investitorja pridobi z dvoetažnim parkirnim objektom dodatnih 78 PM, kar skupaj s prvimi znese 170 PM. Prva etaža je na koti obstoječe ceste v Vincarje, druga pa 3.20 m nad terenom z dovozno rampo iz SZ strani. Uvoz in izvoz v pritlično etažo je iz ceste. V odseku tega parkirišča je ob cesti urejeno izogibališče zaradi premajhne širine dovozne ceste, za obdobje do dokončne ureditve ceste, kar je obveznost občine skupno s sofinanciranjem investitorja.
Izgradnja je možna znotraj maksimalnih gabaritov, ki so podani v ureditvenem načrtu. Samo objekt dvoetažnega parkiranja z dovozi se ureja z lokacijsko dokumentacijo (Uradni list RS, št. 48/00).
Osmi odstavek – Vodovod se za zadnjim odstavkom dopolni:
Obstoječe javno vodovodno omrežje na območju UN se obnovi z novim cevovodom Fi 200 mm. Obnova cevovoda je obveznost občine kot lastnika s sofinanciranjem TCG Unitech LTH – OL.
5. člen
6. člen, zadnji odstavek se spremeni:
Brežino nad objektom dvoetažnega parkiranja se mora po izgradnji objekta urediti v prvotno stanje, tako, da ne bo izstopala iz ostalega dela grajske brežine. Urejanje brežin je potrebno izvesti tako, da se objekta naravne dediščine ne uniči ali poškoduje, ter da je možen ponoven dostop do dediščine. Med objektom in cesto je potrebno zasaditi pas dreves, ki delno zakrije pogled na betonsko konstrukcijo.
6. člen
V 7. členu, poglavje b) Varovanje zraka se drugi odstavek nadomesti z besedilom:
Vsi izpusti v atmosfero, ne glede na njihovo količino in razvejanost se zberejo, očistijo vseh škodljivih snovi in kontrolirano odvajajo. Vse tehnološko tehnične rešitve v zvezi s kontroliranim odvajanjem in čiščenjem zraka se izvajajo znotraj gabaritov objektov, podanih v UN. Naprave ne smejo presegati višine slemena objekta, na katerega so nameščene. Locirane so tako, da niso vidne v nobenem od horizontalnih (čelnih in stranskih) pogledov na obravnavani objekt.
V poglavju c) Varovanje stanovanjskega naselja pred hrupom se za stavkom: ”Odprtine bodo večinoma fiksne, brez možnosti odpiranja proti reki.” doda stavek: ..., razen pri vmesnem komunikacijskem delu, ki se na obeh straneh omeji s hitrotekočimi vrati.
V poglavju d) Varovanje pred požarom se v prvem odstavku vrine med besedami: ”urgentnimi dostopi za gašenje” in “določitvijo cone” besedilo: zunanjimi požarnimi stopnicami na objektih.
7. člen
Na koncu besedila 8. člena se doda: Dovoljeni so tudi posegi v zvezi z ekološko-tehnološko sanacijo obstoječega stanja, ter izboljšanje komunalne in prometne infrastrukture v katerikoli fazi.
8. člen
V prvem odstavku 11. člena se za besedo “livarni” doda vejico in vrine besedilo: ..., objektu dvoetažnega parkiranja.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35200-0018/98
Škofja Loka, dne 19. julija 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost