Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001

Kazalo

3589. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Beltinci, stran 6935.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) in v skladu z Uredbo o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 24/98, 56/98, 29/00, 59/00), 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00,118/00) je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 6. 7. 2001, na predlog župana sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija občinske uprave Občine Beltinci (v nadaljevanju: občinska uprava) in delovno področje njenih notranjih organizacijskih enot, ter se urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti Občine Beltinci (v nadaljevanju: občina) na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in tajnik občine. Po njunem pooblastilu pa tudi vodje referatov občinske uprave ali drugi pooblaščeni delavci občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijske-tehnične in administrativne naloge na področju:
– splošnih zadev,
– normativno-pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– družbenih dejavnosti,
– gospodarskih dejavnosti in kmetijstva,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– infrastrukture,
– gospodarskih javnih služb,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenja s stavbnimi zemljišči in
– druge naloge iz pristojnosti občine, ki so opredeljene v statutu.
7. člen
Za opravljanje nalog občinske uprave se v Občini Beltinci ustanovi enovit organ občinske uprave z naslednjimi notranjimi organizacijskimi enotami:
– Referat za splošne zadeve in kmetijstvo;
– Referat za družbene dejavnosti in turizem;
– Referat za okolje, prostor, komunalo in gospodarstvo;
– Referat za proračun in finance;
– Režijski obrat.
V občinski upravi se lahko ustanovijo tudi druge notranje organizacijske enote in inšpektorat kot posebna notranja organizacijska enota.
8. člen
Referat za splošne zadeve in kmetijstvo:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, za nadzorni odbor ter za druge občinske organe,
– pripravlja splošne in druge akte ter mnenja in stališča, ki jih sprejema župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v tem postopku na prvi stopnji ter sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi upravni organi,
– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– nudi pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom in občanom in strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– opravlja naloge iz področja normativno-pravnih in upravnih zadev,
– sprejema, odpravlja pošto ter arhivira za potrebe občinske uprave in organov,
– gospodari z zgradbo občine in tehnično opremo,
– opravlja naloge, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje,
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju,
– sestavlja pogodbe in ocenjuje pogodbe ter pravno spremlja pogodbe,
– opravlja naloge s področja kmetijstva,
– pripravlja strategijo razvoja ter programske usmeritve in programe razvoja za kmetijstvo;
– in opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
9. člen
Referat za družbene dejavnosti in turizem:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanja različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
– opravlja upravne in normativne naloge s področja družbenih dejavnosti,
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v tem postopku na prvi stopnji ter sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi upravni organi,
– opravlja naloge s področja socialnega varstva,
– opravlja naloge na področju vzgojnovarstvenega dela – vrtca, osnovnega izobraževanja, osnovnega zdravstva, kulture, športa in znanosti,
– koordinira in opravlja naloge na področju turizma,
– pripravlja strategijo razvoja in programske usmeritve turizma,
– pripravlja gradiva, poročila in druge informacije za občinski svet, župana in za potrebe zunanjih institucij, zavodov in državnih organov;
– opravlja kadrovske zadeve;
– organizira in izvaja pomoč na domu;
– pripravlja programe za javna dela ter evidenco in izvajanje javnih del;
– pripravlja projekte in investicijske programe na področju družbene dejavnosti;
– izvaja javna naročila in investicije na področju družbene dejavnosti in turizma;
– koordinira delo društev;
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbene dejavnosti.
10. člen
Referat za okolje, prostor, komunalo in gospodarstvo:
– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– izdaja potrdila o usklajenosti lokacijske dokumentacije oziroma posegov v prostor, z prostorsko izvedbenimi akti,
– izdaja potrdila o namembnosti zemljišč,
– izdaja potrdila o uveljavljanju predkupne pravice zemljišč,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– sodeluje pri ugotavljanju občinskega premoženja in vodi evidenco o tem premoženju,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– vodi postopek in izdaja odločbe v tem postopku na prvi stopnji ter sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi upravni organi,
– izvaja javna naročila in investicije iz komunalnega in gospodarskega področja, varstva okolja in prostora,
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in nadzor;
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami s področja gospodarstva,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
11. člen
Referat za proračun in finance:
– pripravlja proračun občine in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno-knjigovodska, računovodska in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, krajevne skupnosti in druge pravne osebe, katerih ustanovitelj-soustanovitelj je Občina Beltinci,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– nudi strokovno pomoč pri pripravi planov in zaključnih računov KS v občini,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje z oblikovanjem cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja in analizira dajatve iz občinskih pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– izvaja javna naročila in investicije iz področja informatike in proračuna ter financ,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
12. člen
Režijski obrat se organizira:
– za družbene dejavnosti, socialo (pomoč na domu), turizem.
13. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinske inšpekcije.
V okviru teh nalog opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
14. člen
Občinska uprava opravlja naloge občinskega redarstva.
Na tem področju občinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem zakona o varnosti cestnega prometa in nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
15. člen
Naloge in pooblastila občinske uprave oziroma delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva so določena s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
16. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
17. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, če izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom ali drugim predpisom.
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot organov občinske uprave ter skrbi za delovno disciplino,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in drugimi organi v občini,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.
Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.
Tajnik občine lahko pooblasti za posamezne naloge v zvezi z vodenjem notranjih organizacijskih enot, predstojnike teh enot, ki jih imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občine mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo pravne, upravne, organizacijske ali ekonomske smeri.
18. člen
Notranje organizacijske enote vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni županu oziroma tajniku občine.
Vodje notranjih organizacijskih enot sodelujejo z drugimi organi občinske uprave pri reševanju skupnih zadev in v okviru svoje pristojnosti sodelujejo z državnimi organi.
Vodja notranje organizacijske enote je za svoje delo odgovoren tajniku občine oziroma županu.
19. člen
Delavci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine in pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih vodje notranje organizacijske enote občinske uprave. Za svoje delo so odgovorni vodji notranje organizacijske enote, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
20. člen
Posamezno nalogo občinske uprave, ki je določena s tem odlokom, opravi tisti delavec, v katerega delovno področje spada naloga po pravilniku o sistematizaciji delovnih mest oziroma po svoji naravi.
Če je naloga takšna, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega od delavcev občinske uprave, jo opravi delavec, ki ga določi tajnik oziroma župan, ali delavec v katerega delovno področje smiselno najbolj spada taka naloga.
21. člen
Razvrstitev in število delovnih mest v občinski upravi ter razvrstitev nalog iz posameznega delovnega področja občinske uprave, ki jih opravlja posamezen delavec, se določi s pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi, ki ga izda župan.
22. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik oziroma pooblaščeni vodja referata občinske uprave. Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj dvakrat mesečno.
23. člen
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev oziroma sodelovanje delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih notranjih organizacijskih enot, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
24. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Župan Občine Beltinci v roku enega meseca po sprejetju tega odloka izda Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Beltinci, ki je podlaga za razporeditev delavcev na ustrezna delovna mesta.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 50/95, 67/00).
27. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-07/154
Beltinci, dne 6. julija 2001.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina