Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001

Kazalo

3588. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Beltinci, stran 6934.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. in 119. ter 120. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00) je Občinski svet občine Beltinci na 31. redni seji, dne 6. 7. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Beltinci
1. člen
V statutu Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00) se vsebina 47. člena spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet ustanovi na predlog župana občinsko upravo, kot enovit organ občine.«
2. člen
V drugem odstavku 50. člena se za besedo »stvareh« črta beseda »in« ter se nadomesti z besedo »iz«.
3. člen
Prvi odstavek 51. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik občinske uprave, ki lahko pooblasti delavce občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.»
4. člen
V 52. členu se za besedama »tajnik občine«, črtajo besede »oziroma pooblaščene osebe občinske uprave«, črta se tudi beseda »dosledno«, tako da se spremenjeno besedilo tega člena glasi:
»Tajnik občine skrbi in je odgovoren za izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve.«
5. člen
53. člen se spremeni tako, da glasi:
»O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom, republiško uredbo o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka, ter drugimi predpisi, in ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.«
6. člen
V 69. členu se za besedo »skupnosti« črta beseda »zapusti« in nadomesti z besedo »razpusti«.
7. člen
Tretji odstavek 97. člena se spremeni, tako da se za besedo »župan«, doda nov stavek, ki glasi: »O brezplačni pridobitvi nepremičnega premoženja odloča župan, pred odločitvijo pa mora pridobiti soglasje za finance pristojnega organa občine, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške za občino ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.«
8. člen
Za 97. členom se doda nov 97. a člen, ki se glasi:
»Vrednost premoženja izkazuje občina v konsolidirani premoženjski bilanci. Konsolidirana premoženjska bilanca občine je akt, v katerem se prikaže konsolidirano stanje premoženja občine po stanju na dan 31. decembra tekočega leta.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo premoženjsko bilanco in jo do 30. marca v prihodnjem letu predložijo za finance pristojnemu organu občinske uprave, ki jo do 30. aprila v prihodnjem letu predloži ministrstvu pristojnemu za finance. Občina v premoženjsko bilanco občine vključi tudi premoženjsko bilanco posrednih uporabnikov občinskega proračuna in ožjih delov občine.
Posredni uporabniki občinskega proračuna in ožji deli občin sestavijo premoženjsko bilanco in jo do 30. marca v prihodnjem letu predložijo za finance pristojnemu organu.
9. člen
Besedilo drugega odstavka 99. člena se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Proračun sestavljajo: splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov, neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo:
– ocena realizacije prejemkov in izdatkov za preteklo leto in
– ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto.
V splošnem in posebnem delu proračuna se prikaže tudi načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. Predmet sprejemanja v občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.«
10. člen
V drugem odstavku 103. člena se za besedilom »poroštev občine« doda besedilo »in drugi elementi, ki jih določa zakon,«
Doda se tretji odstavek z besedilom:
»Župan predloži občinskemu svetu:
– predlog občinskega proračuna z obrazložitvami,
– program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto, ki je potrebno zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami,
– predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami in
– predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.
Sestavni del obrazložitve predloga proračuna so načrti delovnih mest in načrt nabav z obrazložitvami.
11. člen
V 107. členu se besedilo drugega in tretjega odstavka črta in se nadomesti z novim besedilom:
»Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadalnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. december preteklega leta.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključujejo v proračun tekočega leta.«
12. člen
Za 107. členom se doda nov 107.a člen, ki se glasi:
»Odločitev o začasnem financiranju občine sprejema župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu občine oziroma v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.«
13. člen
Za 113. členom se dodata nov 113. a in 113. b člen, ki se glasita:
113. a člen
»Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo vsebuje:
– poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta,
– podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačila neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev,
– razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
– predlog potrebnih ukrepov.«
113.b člen
»Neposredni uporabnik pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predloži županu do 28. februarja tekočega leta. Do tega roka morajo tudi posredni uporabniki občinskega proračuna predložiti letno poročilo za preteklo leto, skupaj z obrazložitvami. Letna poročila skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, mora župan predložiti tudi občinskemu svetu.
Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministru pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta.
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem. Župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.«
14. člen
V 126. členu se črta beseda »praviloma«, za besedami »Uradnem listu RS« pa se doda besedilo: »ali v Občinskem informativnem glasilu«.
15. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-02
Beltinci, dne 6. julija 2001.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

AAA Zlata odličnost