Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2001 z dne 10. 8. 2001

Kazalo

3563. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP-B), stran 6865.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP-B)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZUKLPP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. julija 2001.
Št. 001-22-100/01
Ljubljana, dne 2. avgusta 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UPORABI SREDSTEV, PRIDOBLJENIH IZ NASLOVA KUPNINE NA PODLAGI ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ (ZUKLPP-B)
1. člen
V zakonu o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95 in 34/96) se drugi odstavek 7. člena spremeni, tako da se glasi:
“Sredstva iz naslova kupnine, namenjena za sanacijo gospodarstva, spodbujanje in kreditiranje izvoza in investicije v javni sektor gospodarstva se zbirajo na posebnem računu pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo, ločeno od ostalih proračunskih sredstev. Sredstva iz naslova kupnine za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja ter za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti se zbirajo na posebnem računu Javnega sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja.”
V tretjem odstavku 7. člena se besedilo “pristojnih ministrstev” nadomesti z besedilom “pristojnega ministrstva”.
2. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
“7.a člen
Sredstva iz naslova kupnine, ki se vračajo v obliki anuitet za dodeljena posojila za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti po letu 2001, se zbirajo na posebnem računu Javnega sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja.
Anuitete iz sredstev, dodeljenih v letih 1991, 1992, 1993 in 1994 na osnovi zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 48/90, 3/91 in 12/92), se zbirajo na splošnem računu Javnega sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja.
Sredstva iz naslova kupnine iz devete alinee prvega odstavka 7. člena tega zakona vključno s sredstvi iz naslova kupnine iz prvega odstavka tega člena, se lahko uporabijo tudi za financiranje in sofinanciranje razvojnih programov narodnih skupnosti v okviru programov čezmejnega sodelovanja.
Za pripravljanje predloga letnega programa ter za oblikovanje predlogov za javni razpis za sredstva, ki se zbirajo na posebnem računu iz prejšnjega člena, se ustanovi poseben odbor, ki ga sestavljajo: dva predstavnika italijanske narodne skupnosti, dva predstavnika madžarske narodne skupnosti, po en predstavnik pooblaščenih regionalnih razvojnih agencij, pristojnih za narodnostno mešani območji in predstavnik Javnega sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in posebnega letnega programa, o katerem podata mnenje Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti in Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost Lendava.”
3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva iz naslova kupnine za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti se dodeljujejo kot povratna sredstva v obliki posojil fizičnim in pravnim osebam na narodnostno mešanih območjih.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se lahko sredstva iz naslova kupnine in anuitet, namenjenih ustvarjanju gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti na narodnostno mešanih območjih, dodeljujejo tudi v obliki nepovratnih sredstev oziroma kot kombinacija obeh načinov.
Sredstva iz naslova kupnine iz prvega in drugega odstavka tega člena se fizičnim in pravnim osebam na narodnostno mešanih območjih dodeljujejo v skladu z 21. členom zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99).”
4. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
“29.a člen
Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, prenese v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona vsa razpoložljiva sredstva iz naslova kupnine za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti in vse terjatve in obveznosti iz naslova do takrat dodeljenih kreditov za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti na Javni sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja.
Ministrstvo za finance, prenese v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona vse terjatve in obveznosti iz naslova zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji na Javni sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja.”
5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-09/94-2/13
Ljubljana, dne 25. julija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost