Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2001 z dne 20. 7. 2001

Kazalo

3194. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za del ureditvenega območja BP 1/3 - Mladinska knjiga, stran 6251.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 21. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za del ureditvenega območja BP 1/3 – Mladinska knjiga
1. člen
V odloku o sprejetju zazidalnega načrta za del ureditvenega območja BP 1/3-Mladinska knjiga (Uradni list SRS, št. 38/86) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., pod št. 43942 v februarju 2000”.
2. člen
V 2. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
“C) Grafični in tekstualni del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta vsebuje:
Grafični del
1.  Izsek iz dolgoročnega plana – PKN     M 1:5000
2.  Izsek iz dolgoročnega plana – TTN     M 1:5000
3.  Izsek iz veljavnega zazidalnega načrta  M 1:500
4.  Kopija katastrskega načrta        M 1:1000
5.  Geodetski načrt obstoječega 
   stanja terena, objektov 
   in komunalnih naprav           M 1:500
6.  Načrt predvidene rabe površin, 
   arhitektonsko zazidalna ureditev 
   in prometna ureditev           M 1:500
6.a  Prometno tehnična situacija kleti     M 1:500
6.b  Geometrija določitve gradbene linije   M 1:500
6.c  Urgenca                  M 1:500
7.  Gradbena parcela z elementi 
   za zakoličenje              M 1:500
7.a  Načrt gradbene parcele          M 1:500
8.  Komunalna ureditev            M 1:500
9.  Analiza obstoječega stanja        M 1:500
Tekstualni del
1. Obrazložitev
– Pozidanost
– Prometna ureditev in dostop
– Obstoječa komunalna opremljenost
– Arhitektonsko zazidalna ureditev
– Zunanja ureditev
– Prometna ureditev
– Komunalna in energetska ureditev
– Gradbena parcela
2. Soglasja in strokovna mnenja”.
3. člen
V 6. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
“Dopolnilna gradnja v trgovsko poslovnem območju je predvidena tudi proti Slovenčevi ulici do začrtane gradbene linije.”
4. člen
V 8. členu se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
“Zahodna gradbena linija predvidenega poslovnega objekta bo od obstoječega objekta SCT, oddaljena 24 m proti zahodu. Nova gradbena linija bo od obstoječega objekta NA-ME oddaljena 18 m proti zahodu”.
5. člen
V 9. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
“Vertikalni gabarit predvidenega poslovnega prizidka k objektu SCT bo nekoliko nižji od obstoječega objekta in sicer bo imel etažnost 3 K + P + 3 + delno 4, tako, da bo maksimalna višina kapi na 18,50 m nad koto terena”.
“Horizontalni gabariti predvidenega objekta so 43,90 m x 12,00 m + / - 0,50 m, kletnih etaž pa 36,22 x 53,90 m + / - 0,50 m”.
6. člen
V 12. členu se doda zadnji odstavek, ki se glasi:
“Za obstoječi in predvideni objekt SCT bo v treh kletnih etažah urejenih ca. 170 PM. V nivoju terena bo z dovozom preko posebnega priključka urejenih 8 PM, ob Slovenčevi ulici bo ohranjenih 18 obstoječih PM. Za dovoz do predvidenih parkirnih mest v kletnih etažah bo urejen nov priključek na ulico Mašere Spasiča“.
7. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad”.
8. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor”.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-9/00-7
Ljubljana, dne 21. junija 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost