Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2001 z dne 3. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2001 z dne 3. 7. 2001

Kazalo

2942. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogatec, stran 5722.

Občinski svet občine Rogatec je na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 74/98, in 70/00) in 116. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99) na 18. redni seji dne 29. 3. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Rogatec
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja statut Občine Rogatec, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/99.
2. člen
V drugem odstavku 16. člena se:
– v prvi alinei za besedo “proračun“ doda vejica in besedi “rebalans proračuna“,
– v zadnji alinei za besedo “določa“ črta besedica “ta“.
3. člen
V 21. členu se v prvem odstavku drugi stavek črta in nadomesti z besedilom, ki glasi: “Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov.“
4. člen
V 24. členu se v drugem odstavku doda nova četrta alinea, ki glasi:
“– opravlja naloge s področja ugotavljanja nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.“, dosedanja četrta postane peta alinea.
5. člen
V 81. členu se tretji odstavek spremeni tako, da glasi:
“Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali v občini oziroma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.“
6. člen
V 91. členu se v prvem odstavku črta beseda “lahko“.
7. člen
V 93. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
“Premoženje občine je finančno in stvarno premoženje. Finančno premoženje so denarna sredstva, terjatve ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine.“
8. člen
Spremeni se 95. člen tako, da sedaj glasi:
“Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki, ki obsegajo: davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke, ne davčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke in odhodki, ki obsegajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter nakup kapitalskih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.“
9. člen
V 99. členu se črta prvi odstavek.
10. člen
V 100. členu se v prvem odstavku v:
– deveti alinei beseda “nadomestitev“ nadomesti z besedi “nadomestilo“,
– deseti alinei besedilo “krajevne turistične takse“ nadomesti z besedilom “turistične takse“.
11. člen
V 107. členu se:
– v prvem odstavku črta besedilo “uporabijo sredstva rezerve občine ali“,
– doda se novi drugi odstavek, ki glasi: “O najemu posojila iz prvega odstavka tega člena odloča župan.“,
– drugi odstavek v celoti.
12. člen
V 108. členu se v prvem odstavku pred piko doda besedilo “v proračunski sklad.“
13. člen
V 109. členu se besedilo spremeni tako, da glasi:
“Sredstva proračunskega sklada se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu za posamezno leto, odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.“
14. člen
V 110. členu se:
– v drugem odstavku za besedo “financiranja“ doda besedilo, ki glasi: “račun finančnih terjatev in naložb“ in črta drugi stavek,
– dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki glasijo:
“Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta.
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem.
O sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna župan obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.“
15. člen
V 113. členu se besedilo “knjigovodska služba “nadomesti z besedilom “računovodstvo“ in besedilo “knjigovodskih“ z besedilom “računovodskih“.
16. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 06202-35/01
Rogatec, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost