Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2001 z dne 3. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2001 z dne 3. 7. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2931. Uredba o uvedbi podpore skladiščenju govejega mesa
2932. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg
2933. Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Karavanke-Obrežje, na odseku Bič-Korenitka
2947. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
2948. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o ureditvi trga z žiti
2949. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za goveje meso
2950. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin
2951. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za sladkor
2952. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga s hmeljem
2953. Uredba o spremembi uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2001
2954. Uredba o spremembi uredbe o ureditvi trga za ovčje in kozje meso

Sklepi

2934. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Smednik-Krška vas, in b) - predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, in - predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
2935. Sklep o javni razgrnitvi a) Osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Hrastje-Kronovo in b) Predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto, za območje Mestne občine Novo mesto in za območje Občine Mirna Peč v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
2955. Sklep o postavitvi častnega konzula v zvezni državi Sao Paulu v Braziliji

MINISTRSTVA

2936. Pravilnik o spremembi pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
2937. Pravilnik o spremembi pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov

OBČINE

Borovnica

2938. Sklep o cenah programov v VVZ Borovnica

Laško

2939. Sklep 1. o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za parkirišče tovornih vozil KP 4, št. proj. UN 01L/Ž in 2. o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu pokopališča Laško, št. proj. 466/00

Litija

2940. Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2001

Rogatec

2941. Odlok o zazidalnem načrtu za ureditev cone C-3 v Rogatcu
2942. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogatec

Škofljica

2943. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, za območje Občine Škofljica in osnutka odloka dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofljica

Vojnik

2944. Odlok o koncesiji za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Vojnik

Žirovnica

2945. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica
2946. Sklep o neposredni uporabi zakona o stavbnih zemljiščih in navodila za izračun komunalnega prispevka pri izračunu komunalnega prispevka

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

37. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Mednarodno finančno korporacijo o projektu podpore razvoju podjetij na Balkanu
38. Uredba o ratifikaciji sklepa Skupnega odbora Slovenija - EFTA št. 1/2001: sprememba Priloge II glede rib in drugih morskih proizvodov
39. Uredba o ratifikaciji sklepa Skupnega odbora Slovenija - EFTA št. 2/2001: sprememba Protokola D o monopolih, ki niso v skladu z 10. členom

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost