Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2001 z dne 27. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2001 z dne 27. 6. 2001

Kazalo

2881. Odlok o razglasitvi "Tadolejnga" kozolca v Malih Laščah za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 5629.

Na podlagi 5., 6., 12. in 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, ter na podlagi 8. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Velike Lašče na 17. redni seji 30. 5. 2001 sprejel
O D L O K
o razglasitvi »Tadolejnga« kozolca v Malih Laščah za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enoto dediščine:
– Male Lašče – Tadolejn kozolec (EŠD 10120).
Enota ima zaradi kulturnih, etnoloških, zgodovinskih, arhitekturnih lastnosti in njihovega součinkovanja poseben pomen za lokalno skupnost. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi etnološkega in arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik:
Kozolec toplar – Tadolejn ali Perhajev kozolec – regionalno značilen lesen toplar s štirikapno streho, krito s slamnato kritino, izhaja s srede 19. stoletja. Je med redkimi ohranjenimi regionalno značilno oblikovanimi toplarji, zato je izjemnega pomena za lokalno skupnost.
3. člen
Meja varovanega območja za kulturni spomenik obsega parcelno št. 2951/1 k.o. Turjak in je vrisana na mapni kopiji v merilu 1: 2880. Izvirnik katastra, ki je sestavni del tega odloka, hranita Občina Velike Lašče in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje arhitekturnih, etnoloških, krajinskih in zgodovinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti;
– prepoved predelav pomembnejših arhitekturnih prvin objekta, ki so vrednostne kot del spomenika;
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti;
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža spomenika in v 2. točki odloka naštetih posameznih elementov te enote;
– znotraj območja spomenika je prepovedano postavljanje objektov trajnega ali začasnega značaja, razen v primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod.
Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, etnoloških, arhitekturnih, krajinskih, likovnih ter zgodovinskih vrednot;
– povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;
– predstavitvi kulturnih vrednot spomenika in situ, v tisku in drugih medijih;
– znanstveno-raziskovalnemu delu.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče je potrebno predhodno pridobiti kulturno varstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora po treh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Odločba iz prejšnjega odstavka določa pogoje za fizične posege in zavarovanje, pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pravni promet, načine upravljanja in rabe spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za čimbolj učinkovito varstvo spomenika. Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1453/01
Velike Lašče, dne 30. maja 2001.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost