Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2001 z dne 27. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2001 z dne 27. 6. 2001

Kazalo

2880. Odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 - "Obrtna cona Trebnje", stran 5626.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98)) je Občinski svet občine Trebnje na 20. seji dne 6. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 – “Obrtna cona Trebnje“
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe odloka o zazidalnem načrtu za območje T 6-2 – Obrtna cona Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 10/89).
Spremembe zazidalnega načrta (2. in 3. faza) je izdelal Savaprojekt Krško, pod št. projekta ZN 6/01 v februarju 2001 in so sestavni del tega odloka.
Za 1. členom odloka se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
1.a člen
Sprememba zazidalnega načrta za območje T 6-2 Obrtna cona Trebnje (2. in 3. faza) /v nadaljevanju: sprememba ZN/ vsebuje tekstualni del, soglasja pristojnih organov in organizacij ter grafične priloge:
Tekstualni del:
– odlok o spremembah odloka o zazidalnem načrtu območje T6-2 Obrtna cona Trebnje (2. in 3. faza),
– uvod,
– veljavna urbanistična dokumentacija,
– parcelne številke in lastništvo,
– analiza obstoječega stanja,
– predviden poseg v prostor,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– ukrepi za varstvo okolja in zaščito,
– soglasja.
Grafični del:
– U1; Kopija katastrskega načrta             M 1:2000/1000
– U2; Geodetska podloga                  M 1:1000
– U3; Pregledna situacija                 M 1:1000
– U4; Ureditvena situacija                M 1:1000
– U5; Načrt gradbenih parcel               M 1:1000
– U6; Situacija komunalno – energetske infrastrukture  M 1:1000
– U7; Prerezi                       M 1:500
– U8; Izsek iz osnovnega ZN                M 1:1000
– U9; Izsek iz planskega akta Občine Trebnje       M 1:5000.
II. OBMOČJE SPREMEMBE ZAZIDALNEGA NAČRTA
2. člen
Za 2. členom odloka se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
2.a člen
Sprememba ZN obravnava izključno območje 2. in 3. faze zazidalnega načrta za območje T 6-2 Obrtna cona Trebnje (RC Celje, TOZD Planiranje, št. proj. 147/87, april 1988).
Obravnavano območje se nahaja v nadaljevanju 1. faze proti severovzhodu, ob regionalni cesti R1-215 Trebnje – Mirna. Na severu meji območje na obstoječe gozdne površine, na vzhodu na regionalno cesto Trebnje–Mirna, na jugu na obstoječo pozidavo 1. faze Obrtne cone in na zahodu na 1. območje kmetijskih zemljišč. Območje spremembe ZN obsega površino 10.96 ha.
3. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
Obodna meja zazidalnega načrta se ne spreminja. Znotraj meje spremembe ZN iz 2.a člena tega odloka so sledeča zemljišča:
k.o. Trebnje: parc. št.: 542/1, 542/5;
k.o. Medvedje selo: parc. št.: 613/3, 613/6, 613/7, 613/8, 613/9, 587, 588, 591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 593/1, 593/2, 593/3, 598, 599/1, 599/2, 600, 602, 603/1, 603/3, 603/4, 603/5, 603/6, 603/7, 603/8, 603/9, 603/10, 603/11, 609/1, 610/2, 610/3, 613/1(del), 1136.
Vse površine navedenih zemljišč so namenjene ureditvi stavbnih zemljišč izključno za poslovno dejavnost.
V okviru sanacije stanja v obravnavanem območju je predvidena rušitev lesenega provizorija na parc. št. 603/8 k.o. Medvedje selo ter legalizacija izvedenih posegov v okviru kompleksa “Avto-Slak“ na parc. št. 613/3, 613/8 in 613/9 k.o. Medvedje selo.
Gradnja stanovanj in stanovanjskih objektov v območju obravnavane spremembe ZN ni predvidena oziroma ni dovoljena.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZVEDBO IN OBLIKOVANJE POSEGOV
4. člen
Za 4. členom odloka se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
4.a člen
A) Koncept ureditve
Na območje spremembe ZN vodi dovozna cesta iz smeri regionalne ceste R1-215 Trebnje–Mirna proti zahodu, katera obravnavano območje razdeli na južni in severni kare.
V južnem kareju je predvidenih 16 gradbenih parcel ter parcela z obstoječim stanovanjskim objektom. V severnem kareju pa je predvidenih 13 gradbenih parcel. Gradbene parcele se lahko na mestih, kjer teren to dopušča tudi razmejujejo ali združujejo.
V severnem kareju je predvideno znižanje terena ter ob zahodni in vzhodni meji ureditev platojev. Znižanje terena je predvideno tudi v severnem delu južnega kareja ter ureditev platojev z opornimi zidovi. Na severnem delu kareja se teren ohrani v prvotni obliki, kateri se prilagajajo tudi dejavnosti.
Znotraj območja spremembe ZN so predvidene naslednje dejavnosti:
– proizvodnja na obrtni ravni,
– skladiščenje vseh vrst blaga,
– trgovina široke potrošnje na drobno in debelo,
– splošne storitve,
– gostinstvo.
B) Ureditvena situacija
V območju spremembe ZN (2. in 3. faza) je dovoljen razvoj predvidenih dejavnosti, navedenih v poglavju “A“ 4.a člena, pod naslednjimi pogoji:
– posegi na obstoječih objektih v okviru območja so dopustni v smislu dozidav, nadzidav, preureditev podstrešij, spremembe namembnosti v celoti ali dela objekta ter vzdrževalna dela;
– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz grafičnih prilog;
– celotna gradbena parcela je funkcionalno zemljišče z dopustno 40% pozidavo.
(1) gabariti
– horizontalni gabariti predvidenih objektov praviloma ne smejo presegati maksimalnih gabaritov, razvidnih iz grafičnih prilog navedenih v 1.a členu tega odloka. Spremeniti jih je možno pod pogoji, navedenimi v 9. členu tega odloka;
– maksimalni vertikalni gabarit predvidenih objektov obsega največ dve proizvodni ali poslovni etaži nad terenom ter višino strešne konstrukcije. Izjemi sta objekt št. 19 in 20, katerih vertikalni gabarit obsega pritličje ter izkoriščeno podstrešje s kolenčnim zidom v višini 1,40 m.
(2) strehe
– strehe objektov so predvidene kot simetrične dvokapnice, skrite v fasadnem vencu, z maksimalnim naklonom strešin do 15°. Za kritino je dovoljena uporaba materialov temnejšem barvnem tonu. Na objektih št. 19 in 20 je dopustna simetrična dvokapnica z naklonom strešin 35°.
– natančna izhodiščna kota pritličnih etaž objektov se določi v postopku priprave strokovnih podlag za posamezni objekt na podlagi izvedbenih projektov cestnega omrežja.
(3) fasade
– vhodne fasade in obcestne fasade objektov ob regionalni cesti je potrebno dodatno oblikovati. Fasade objektov so svetlejših tonov, dovoljene pa so barvne kombinacije za popestritev barvne raznovrstnosti območja z uporabo sodobnih materialov.
(4) zunanja ureditev
– obstoječo konfiguracijo terena na obravnavanem območju je potrebno zaradi prevelikih naklonov urediti v platoje, kateri se med sabo ločujejo z opornim zidom ali brežino. Oporni zidovi so predvideni kot armirano betonski, polni in reliefno obdelani;
– površine dovoznih priključkov, parkirišča in odprte deponije bodo asfaltirane ali tlakovane. Vse ostale površine bodo urejene kot zelenice z ustrezno hortikulturno ureditvijo;
– pri vseh objektih je predvidena postavitev ograj. Ograja naj bo enotna za posamezne nize objektov in sicer iz montažnih betonskih elementov ali kot žična ograja višine do 2 m.
– ob regionalni cesti Trebnje–Mirna, se ob robu tangiranih parcel predvidi zazelenitev z nizkim grmičevjem kot zeleni pas oziroma hortikulturno oblikovan zaključek.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
5. člen
V 5. členu se črtajo prve tri alinee.
Za 5. členom odloka se doda nov 5.a in 5.b člen, ki se glasita:
5.a člen
Infrastrukturne ureditve v območju spremembe ZN se morajo izvajati po določilih grafičnega lista “U6 – Situacija komunalno energetske infrastrukture“. Vodi do objektov se polagajo podzemno. Infrastrukturni vodi območja se navežejo na infrastrukturne vode 1. faze ZN Obrtna cona.
A) Promet
– dostop na območje spremembe ZN se uredi iz regionalne ceste R1-215 (Trebnje–Mirna) preko glavne zbirne ceste s potekom po trasi obstoječe poti v smeri proti Dolenjemu Medvedjemu selu;
– po območju potekata južna in severna interna cesta, ki se priključujeta na glavno zbirno cesto. Širina vseh treh cest na obravnavanem območju je ca. 5,5 m. Južna interna cesta, ki je zasnovana kot “slepa“ ulica, se v svojem vzhodnem delu izvede delno v vkopu in zaključi s krožnim obračališčem (rondojem). Severna, krožna, interna cesta na vzhodu skoraj v celoti poteka po terenu, kateri se izravna za ureditev platojev na parcelah ob njej;
– dostop do predvidenih posameznih gradbenih parcel je možen le iz cest območja cone. Ob dostopih se formirajo tudi parkirne površine. Iz regionalne ceste R1-215 Trebnje–Mirna dostopi do posameznih parcel niso možni. Priključek na regionalno cesto in njena neposredna okolica ob cesti morata biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna preglednost s ceste na priključek in obratno. Cestni priključek na R1-215 je potrebno opremiti z vso potrebno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo;
– vzdolž obeh internih cest ter glavne zbirne ceste je predviden enostranski pločnik širine 1,60 m, tako da je do posameznih parcel možen tudi peš dostop;
– za parkiranje osebnih vozil zaposlenih ter ostalih obiskovalcev območja bodo urejena parkirišča na funkcionalnem zemljišču posameznega objekta. Pri pripravi strokovnih podlag iz 8. člena tega odloka je potrebno ustrezno dimenzionirati število parkirnih mest, glede na predvideno dejavnost;
– v severnem delu območja je na parceli št. 5 rezerviran koridor za 2. varianto trase rekonstrukcije regionalne ceste R1-215 (Trebnje–Mirna).
B) Komunalno energetska ureditev območja
Na območju spremembe ZN se za potrebe vodenja predvidenih tras vzdolž cest znotraj območja ohranja koridor komunalnih oziroma energetskih napeljav. Širina koridorja znaša 5 m od roba vozišča.
(1) vodovod
– za potrebe oskrbe obravnavanega območja s pitno, tehnološko in požarno vodo je predvidena izgradnja sekundarnega hidrantnega in vodovodnega omrežja ter postavitev nadzemnih hidrantov;
– ob severni meji območja spremembe ZN je predviden potek trase vodovoda Trebnje–Primštal–Rodine.
(2) kanalizacija
– na obravnavanem območju je predviden ločen kanalizacijski sistem. Odpadne fekalne in tehnološke vode se odvajajo po ločenem kanalizacijskem vodu, ki se priključi na obstoječo kanalizacijo v območju 1. faze Obrtne cone;
– meteorne vode s streh in površin ob objektih se zbirajo in odvajajo v predvideno meteorno kanalizacijo, katere končna dispozicija je v odprtem odvodniku na parc. št. 542/1 k.o. Trebnje. Meteorne vode s parkirišč se odvajajo preko predvidenih lovilcev olj in maščob v načrtovano meteorno kanalizacijo.
(3) telekomunikacije – informacijsko omrežje
– vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi kabelske televizije in morebitni drugi informacijski vodi) se navežejo na obstoječe informacijsko omrežje 1. faze Obrtne cone. Vodi informacijskega sistema se skupno vodijo v posebnih ceveh.
(4) elektrika
– za potrebe oskrbe območja z električno energijo je predvidena izgradnja dveh novih transformatorskih postaj (TP2 in TP3), ki sta zazankani in povezani z obstoječo TP Stari trg (TP1) preko visokonapetostne povezave v kabelski izvedbi;
– obstoječi NN nadzemni električni vod, ki prečka obravnavano območje je potrebno opustiti ali kablirati.
(5) ogrevanje
– ogrevanje predvidenih objektov je individualno z ekstra lahkim kurilnim oljem ali utekočinjenim naftnim plinom preko lastnih kotlovnic. V komunalnem koridorju se ohranja tudi prostor za traso plinovoda v primeru bodoče plinifikacije.
(6) odpadki
– komunalni odpadki se morajo zbirati v za to namenjenem prostoru v tipske posode. Odjemno mesto za posode za odvoz odpadkov mora biti dostopno s specialnim vozilom za odvoz odpadkov;
– sekundarne surovine se zbirajo ločeno v kontejner in odvažajo v predelavo.
5.b člen
V. DRUGI POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR
Varovanje in izboljšanje delovnega okolja
(1) varstvo pred prekomernim hrupom
V območju spremembe ZN, skladno z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96), velja IV. stopnja varstva pred hrupom kjer je dopustna mejna vrednost hrupa 70 db (A) podnevi in ponoči oziroma III. stopnja za neposredno okolico obstoječega stanovanjskega objekta, kjer je dopustna mejna raven hrupa 60 db (A) podnevi in 50 db (A) ponoči.
(2) varstvo voda
Pri odvajanju odpadnih voda iz posameznega vira onesnaževanja je upoštevati uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96) ter določbe ostalih uredb, ki se nanašajo na posamezno dejavnost (proizvodnja kovinskih izdelkov ipd.). Za vse tehnološke postopke katerih tehnološke odpadne vode vsebujejo prekomerne emisije je pred izpustom v javni kanalizacijski sistem potrebno zagotoviti interno predčiščenje. V okviru varovanja voda je potrebno upoštevati:
– odpadne fekalne tehnološke vode je potrebno odvajati po predvidenem fekalnem kanalu v obstoječi kanalizacijski sistem, katerega končna dispozicija je na CČN Trebnje,
– fekalna kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno,
– meteorne vode s streh, cest ter utrjenih zunanjih površin objektov je speljati v predvideni sistem meteorne kanalizacije. Meteorne vode s parkirišč, kjer obstaja nevarnost onesnaženja z naftnimi derivati, se mora odvajati v meteorno kanalizacijo preko lovilca olj.
(3) varstvo zraka
Viri onesnaževanja (tehnološki postopki, kurilne naprave) ne smejo v zrak spuščati snovi, katerih koncentracije bi presegale mejne predpisane koncentracije določene z uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98).
(4) varstvo pred požarom
Na območju spremembe ZN bo zgrajeno hidrantno omrežje z nadzemnimi hidranti. Objekti morajo biti locirani z ustreznimi medsebojnimi požarnimi odmiki ter glede na tehnološke postopke imeti nameščene gasilne aparate za gašenje eventualnih začetnih požarov. Intervencijski dovoz bo omogočen iz regionalne ceste R1-215 Trebnje–Mirna ter preko notranjega cestnega omrežja območja.
(5) odpadki
Za komunalne odpadke se namesti tipske posode ob objektih ali v okviru zunanjih površin in uredi odvoz na centralno deponijo komunalnih odpadkov.
Surovinske odpadke se vrača v predelavo.
(6) obramba in zaščita
Objekte je potrebno graditi po pogojih predvidenih za območje, kjer je predvidena maksimalna intenziteta potresa VII. stopnje po MCS.
(7) varstvo naravne in kulturne dediščine
Na območju spremembe ZN niso evidentirane pomembne prvine naravne in kulturne dediščine. Ker gre za načrtovanje večjega posega v prostor v bližini znanih arheoloških najdišč, je na celotnem obravnavanem območju potrebno opraviti predhoden ekstenziven arheološki terenski pregled ter kasneje opravljati občasne arheološke nadzore v fazi gradnje.
6. člen
6. člen ostane nespremenjen.
7. člen
7. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
Etapnost izvedbe bo potekala glede na dinamiko pobud posameznih investitorjev. Vsaka od predvidenih etap oziroma faz je pogojena s sočasno, kompleksno ali fazno, izvedbo infrastrukturne opreme območja ter določena z zahtevo, da je posamezna faza izvedljiva kot funkcionalna celota.
Fazna izgradnja prometnic je dopustna samo po dolžini, profil pa mora biti izgrajen v celoti.
8. člen
8. člen se spremeni, tako, da glasi:
Na celotnem območju urejanja je funkcija dejavnosti opredeljena okvirno, zato je potrebno, pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor za vsako lokacijo v sklopu izrisa iz grafičnega dela, izdelati strokovne podlage v katerih se definira točno namembnost objekta ter vpliv dejavnosti na okolje.
V okviru priprave strokovnih podlag je potrebna preveritev vrsto posega v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje; Uradni list RS, št. 66/96 in 12/00).
9. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
Vzdolž vseh cest znotraj območja ureditve se vzpostavi gradbena linija. Od roba cestišča oziroma roba pločnika je oddaljena 5 m in vanjo ni dovoljeno posegati z gradnjo objektov, razen zunanjih ureditev. Kolikor bo v fazi realizacije spremembe ZN izkazana potreba po večjih parcelah za obrtno dejavnost, je mogoče posamezne parcele združevati ali pa jih v nasprotnem primeru tudi razmejiti.
Dopustna odstopanja od predvidenih horizontalnih gabaritov znašajo ± 15% v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo. Vsi objekti v enem nizu morajo biti vsaj približno enakih širin.
Ker vsebina posameznih predvidenih objektov ni natančno določena, so možna tudi večja odstopanja od horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah, pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi ter razmerje med pozidanimi in prostimi površinami. Kolikor terenske razmere in priključki na komunalno infrastrukturo to dopuščajo je objekte možno podkletiti. Vkopati je možno tudi prostore funkcionalno vezane na objekte, ki sicer odstopajo od pozidane površine objekta, ne smejo pa odstopati od gradbenih linij. Ti prostori so v parterni ureditvi pohodni in so s tem del zunanje ureditve. V takšnih primerih je potrebno preveriti pogoje tega odloka z ustreznimi strokovnimi podlagami pred izdajo lokacijskega oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo.
Pri trasah cestnega omrežja je dovoljeno prilagajanje trase v prostoru zaradi lastništva, ni pa dovoljeno spreminjati predvidenih širin vozišč in hodnikov za pešce.
Pri komunalni infrastrukturi je možno odstopanje od potekov predvidenih tras kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva ali ustreznejše rešitve.
Določbe tega člena se nanašajo tudi na posege, ki niso bili predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.
10. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
Gradnja pomožnih objektov ni dopustna. Določbe odloka o določitvi pomožnih in drugih objektov, naprav ter drugih posegov v prostor v Občini Trebnje, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni list RS, št. 80/98) veljajo le za objekt št. 29 oziroma parc. št. 603/10 k.o. Medvedje selo.
VI. KONČNE DOLOČBE
11. člen
11. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
Sprememba zazidalnega načrta za območje T-6/2 Obrtna cona Trebnje je stalno na vpogled na oddelku za okolje in prostor Občine Trebnje.
12. člen
V 12. členu se besedilo “pristojna urbanistična inšpekcija“ nadomesti z besedilom “pristojne inšpekcijske službe“.
13. člen
13. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-00-243/97-03
Trebnje, dne 6. junija 2001.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti