Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2001 z dne 21. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2001 z dne 21. 6. 2001

Kazalo

2775. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki, stran 5383.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 82/93 in 1/96), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 73/98, 31/00, 24/01) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 7. 6. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju z odpadki
1. člen
V odloku o ravnanju z odpadki (Uradno glasilo Občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 4/92) se na koncu 5. člena doda nov odstavek, ki se glasi:
“Povzročitelj odpadkov je dolžan odpadke pred odlaganjem pripraviti tako, da le ti zavzamejo najmanjši možni volumen (zaboje iz lepenke razstaviti, lepenko zložiti, plastično embalažo stisniti, lesene zabojčke streti itd.).“
2. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Komunalne odpadke, ki so uporabni kot sekundarne surovine (steklo, papir, tekstil, kovina, guma, plastika in drugo) in za katere je organizirano njihovo zbiranje in odlaganje, je prepovedano nesortirano odlagati na odlagališčih komunalnih odpadkov. Sortirane odpadke, ki so sekundarne surovine, nevarne gospodinjske odpadke ter kosovne odpadke, je dovoljeno pripeljati na centralno odlagališče pod Dolgo Poljano in jih po navodilih osebja odložiti v za to postavljene posode ali na označena mesta.“
3. člen
Besedilo drugega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Odpadke, ki se občasno pojavijo v večji količini, ali jih iz drugih razlogov ni mogoče odložiti v tipizirane posode, je dovoljeno na zbirnem mestu odložiti v zvezani, posebej označeni vrečki za odpadke, kakršne so v prodaji za take namene in ki vključujejo ob nabavni vrednosti še stroške zbiranja, odražanja in deponiranja. Izvajalec bo pobiral le označene vrečke.“
4. člen
V 12. členu se na koncu prvega odstavka črtajo besede “z razširjeno reprodukcijo“ in nadomestijo z besedilom “s stroški deponiranja“.
V drugem odstavku istega člena, kot tudi v ostalih členih tega odloka, se besedilo “Izvršni svet Skupščine“ nadomesti z besedo “Svet“.
5. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Povzročitelji odpadkov so dolžni obvestiti izvajalca o datumu vselitve in o številu oseb, ki prebivajo v stanovanju oziroma o datumu, ko so pričeli opravljati poslovno dejavnost in o predvideni mesečni količini nastalih komunalnih in njim podobnih odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, vključno z ločeno zbranimi frakcijami.“
6. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Cena zbiranja, odvažanja in deponiranja odpadkov iz stanovanj in stanovanjskih hiš se določa glede na število oseb, izraženo s prostornino dodeljenih posod, določeno v litrih, in številom odvozov na mesec.
Cena zbiranja, odvažanja in deponiranja komunalnih in njim podobnih odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti, ki nastajajo v poslovnih prostorih, se določa glede na količino odpadkov, izraženo s prostornino posod, ki jih uporabljajo oziroma so jih dolžni uporabljati.
Ne glede na gornje določbe, se do dodelitve posod, v skladu z ločenim načinom zbiranja odpadkov, uporablja cena, ki jo s sklepom določi občinski svet. Pri tem upošteva prevedbo sedanjega načina obračuna, ki jemlje kot merilo za obračun površino prostorov, v volumen, izražen v litrih.“
7. člen
Doda se nov 21.a člen, ki se glasi:
“Oseba, ki se izkaže kot lastnik rabljenega osebnega vozila lahko v zbirnem centru odlagališča odda odjavljeno vozilo in se s podpisom na listini odreče vsem pravicam do oddanega vozila.“
8. člen
Besedilo 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec kot pravna oseba, če:
1. ne odvaža odpadkov iz naselij, kjer je predpisano obvezno zbiranje in odstranjevanje ali jih ne odvaža na način, določen v 15., 16. in 18. členu,
2. ne čisti in vzdržuje zbirnih mest, kjer so razporejene posode za odpadke, oziroma ne izdela in dopolnjuje katastra zbirnih mest (17. člen),
3. ne izdela načrta ureditve odlagališča oziroma ne sprejme pravilnika o upravljanju in vzdrževanju (19. člen),
4. ne sprejme odpadkov, ki jih občasno pripeljejo občani (21. člen).
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.“
9. člen
Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, z denarno kaznijo 100.000 SIT pa posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. ne odlaga odpadkov, pripravljenih na način, predpisan v 5. členu in drugem odstavku 9. člena, v tipizirane posode za odpadke,
2. ne namesti zadostnega števila košev za odpadke oziroma jih redno ne prazni (8. člen),
3. krši določila 10. člena,
4. ne obvešča izvajalca o podatkih, ki vplivajo na ceno odvoza odpadkov (13. člen).
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, kot tudi posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.“
10. člen
Črta se 25. člen odloka.
11. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 353-27/01
Ajdovščina, dne 11. junija 2001.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti