Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2001 z dne 25. 5. 2001

Kazalo

2411. Odlok o spremembi odloka o statusnem preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost, stran 4722.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), četrtega odstavka 1. člena, 578., 580., 408. in 409. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94 in 20/98), 10. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje ter na podlagi 18. člena odloka o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., Družbo za komunalno dejavnost (Uradni list RS, št. 75/00) je sprejel Občinski svet občine Kočevje na 21. redni seji dne 23. 4. 2001
O D L O K
o spremembi odloka o statusnem preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost
1. člen
V odloku o statusnem preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost (Uradni list RS, št. 75/00) se spremeni 3. člen odloka, tako da se dodata četrta in peta alinea, ki se glasita:
– Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas,
– Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.
2. člen
V 9. členu odloka se spremenita prvi in tretji odstavek tako, da se glasita:
Osnovni kapital javnega podjetja, ki je hkrati osnovni vložek ustanoviteljev v javno podjetje na dan 31. 12. 1994 znaša 139,713.861,85 SIT (na dan 31. 12. 2000 znaša 227,490.965,04 SIT) in ga predstavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva, ki so navedena v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodarske javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanoviteljev in niso vključena v osnovni kapital javnega podjetja, na dan 31. 12. 1994 znašajo 686,816.676 SIT (na dan 31. 12. 2000 znašajo 1.207,496.392,58 SIT).
3. člen
10. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
Osnovni vložki posameznih družbenikov v osnovnem kapitalu javnega podjetja znašajo na dan 31. 12. 2000 (revalorizirano):
a) osnovni vložek Občine Kočevje znaša 138,032.841,14 SIT oziroma 60,68%
b) osnovni vložek Občine Loški Potok znaša 14,173.287,18 SIT oziroma 6,23%
c) osnovni vložek Občine Ribnica znaša 56,423.827,05 SIT oziroma 24,80%
d) osnovni vložek Občine Kostel znaša 5,556.923,90 SIT oziroma 2,44%
e) osnovni vložek Občine Sodražica znaša 13,304.085,77 oziroma 5,85%.
Osnovni vložek daje družbeniku pravico do sorazmernega poslovnega deleža.
4. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 301-3/96-130
Kočevje, dne 11. maja 2001.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost