Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2001 z dne 11. 5. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2001 z dne 11. 5. 2001

Kazalo

2077. Odlok o oglaševanju v Mestni občini Celje, stran 4073.

Na podlagi 29., 50.a in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 70/00), 207. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00), 4.,6. in 8. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 7/72, Uradni list RS, št. 18/91, 57/99), 45. člena zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99), 83., 84., 90., 91.,94. in 95. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), 8.,9., 10.,11.,18. in 28. člena zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97), 47.,68., 72., in 86. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 51., 71. in 73. zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 ter 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 3., 5., 17., 25. in 241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00) ter s skladu z 8., 17., 60. in 66. členom statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, ter 117/00) je Mestni svet mestne občine Celje na 22. redni seji dne 27. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o oglaševanju v Mestni občini Celje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa pridobivanje pravice uporabe lokacij za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje kot gospodarsko dejavnost, oglaševanje za lastne potrebe in oglaševanje za potrebe volitev. Določa se tipološko in oblikovno definicijo objektov in naprav oglaševanja, merila za postavitev in obliko objektov in naprav za oglaševanje, nadzor, kazenske določbe ter višino komunalnih taks na območju Mestne občine Celje (v nadaljevanju: MOC).
2. člen
Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost lahko opravljajo le pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za to dejavnost (v nadaljevanju: oglaševalci).
3. člen
Območje oglaševanja je določeno v grafični prilogi, ki je sestavni del tega odloka in ki se lahko spremeni oziroma dopolni po postopku, ki velja za spremembe in dopolnitve tega odloka.
Grafične priloge v merilu 1:5000 predstavljajo vse možne lokacije celotnega območja Mestne občine Celje za postavitev:
– velikih ploskovnih objektov in naprav za oglaševanje,
– malih ploskovnih objektov in naprav za oglaševanje v okviru avtobusnih postajališč, kolesarnic, parkomatov in podobnih objektov, ki pa se lahko spremenijo, če se spremeni ali odstrani objekt, v katerega so umeščeni.
Grafične priloge v merilu 1:5000 predstavljajo vse možne lokacije na naslednjih ulicah: Cesta na Ostrožno, Čopova ulica, Vpadnica zahod, stavbni otok Grafike ob Vpadnici zahod, Ljubljanska cesta, Ulica mesta Grevenbroich, Kersnikova ulica, Dečkova cesta, Bežigrajska cesta, Mariborska cesta, Podjavorškova ulica, Kidričeva ulica, Aškerčeva ulica, Ulica XIV. Divizije in Cesta v Laško.
Grafična priloga v merilu 1:2000 predstavlja vse možne lokacije starega mestnega jedra za postavitev:
– malih ploskovnih objektov in naprav za oglaševanje,
– volumskih objektov in naprav za oglaševanje,
– uličnih transparentov.
Grafična priloga v merilu 1:2000 predstavlja vse možne lokacije v območju starega mestnega jedra, ki ga določa obroč ulic: Ulica XIV. Divizije, Aškerčeva, Levstikova, Gregorčičeva, Jurčičeva in reka Savinja kot naravna meja. V to območje sodijo tudi parcele, ki mejijo na zunanji rob uličnega telesa omenjenih ulic.
Tipološkim skupinam objektov in naprav za oglaševanje, ki v grafičnih prilogah niso obravnavane, se lokacija določi na osnovi splošnih in posebnih meril za postavitev in obliko objektov in naprav za oglaševanje.
II. TIPOLOŠKA IN OBLIKOVNA DEFINICIJA OBJEKTOV IN NAPRAV OGLAŠEVANJA
4. člen
Objekte in naprave oglaševanja delimo na naslednje tipološke skupine:
Nepremični objekti in naprave oglaševanja
Veliki ploskovni objekti in naprave oglaševanja.
Določa jih površina- min. 12m2, max. 14m2 (obojestranski ali enostranski). Biti morajo v razmerju širina proti višini od 4:3 do 16:9. Lahko so v različnih izvedbah (plakatni panoji, rotopanoji, svetlobni panoji, elektronski, svetlobni prikazovalniki in podobno). Vsi se obravnavajo zgolj kot veliki objekti in naprave oglaševanja. Edino razlikovanje je v taksnih razredih.
Mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja.
Določa jih površina- min. 0,7m2, max. 2,8m2 (obojestranski ali enostranski). Objekti namenjeni za drobno plakatiranje (plakatni panoji) so lahko tudi max. dimenzije 4,2 m2. Biti morajo v razmerju širina proti višini od 1:1,4 do 1:2. Pojavljajo se kot prostostoječi, v okviru elementov mestne opreme (postajališča za avtobus, kioski in podobno) ali kot elementi na drogovih javne razsvetljave. Lahko so v različnih izvedbah (plakatni panoji, rotopanoji, svetlobni panoji, elektronski, svetlobni prikazovalniki in drugo). Vsi zgoraj našteti objekti in naprave oglaševanja se obravnavajo zgolj kot mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja. Edino razlikovanje je v taksnih razredih.
Volumski objekti in naprave oglaševanja.
Določa jih širina projekcije-min. 110cm in max. 180cm in višino max. 350cm. Gre za plakatni steber v starem mestnem jedru in sodobnem okolju. Lahko so v različnih izvedbah (plakatni stebri, svetlobni stebri, elektronski prikazovalniki in podobno). Obravnavajo se kot volumski objekti in naprave oglaševanja, edino razlikovanje je v taksnih razredih.
Ulični transparenti.
Določa jih višina traku do 1,1m, dolžina je enaka širini cestišča. Postavljajo se lahko samo na lokacijah, določenih v grafični prilogi odloka.
Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine.
Slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih elementov javne infrastrukture (pokrovi jaškov)
Prenosljivi ulični panoji.
Določa jih površina- min. 0,7m2, max. 1,4m2 (obojestranski ali enostranski). Biti morajo v razmerju širina proti višini od 1:1,4 do 1:2.
Zastave so maksimalne širine 2,8m, vrh droga ne sme biti višji od drogov javne razsvetljave, spodnji rob zastave mora biti na višini najmanj 4,5m.
Premični objekti in naprave oglaševanja
Slikovno ali pisno obdelana vozila, ulični panoji, ki jih prenašajo ljudje
V to skupino spadajo avtobusi mestnega prometa, taksi vozila, vozila avtošole in ostala cestna ter železniška vozila, zračna in vodna plovila ter ljudje kot nosilci sporočil površine max. 1,4 m2.
Zvočne naprave
Oglaševanje z zvočnimi napravami je v MOC dovoljeno za javne prireditve, in sicer samo na lokaciji prireditve v skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
III. PRIDOBIVANJE PRAVICE UPORABE LOKACIJ
5. člen
Pravica uporabe lokacije za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje, za katere je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v prostor, se pridobi na podlagi javnega razpisa, če gre za zemljišča v lasti MOC.
Pravica uporabe lokacije za postavitev objektov in naprav za oglaševanje se lahko pridobi tudi na podlagi predloga oglaševalca.
V obeh primerih je za uporabo javnih površin za potrebe oglaševanja potrebno pridobiti odločbo (dovoljenje pristojne občinske službe), na podlagi katere se odmeri komunalna taksa in odločbo pristojnega organa Upravne enote.
1. Pridobivanje pravice uporabe lokacij na osnovi javnega razpisa
6. člen
Pravico uporabe lokacije za oglaševanje na zemljiščih v lasti MOC (javne površine), pridobi oglaševalec na podlagi javnega razpisa praviloma za dobo petih let za velike ploskovne objekte in naprave za oglaševanje.
Če se pokaže drugačna potreba izrabe prostora mora oglaševalec odstaviti objekte na lastne stroške, pristojna služba za prostor pa mu lahko dodeli nadomestne lokacije.
Odločbo izda pristojna občinska služba za komunalno gospodarstvo. S to odločbo se določijo pogoji za izvajanje oglaševanja in višina ter način plačevanja takse. Če oglaševalec izpolnjuje do MOC vse obveznosti iz tega odloka, se obdobje iz prvega odstavka tega člena podaljša za enako obdobje s sklepom, na vlogo oglaševalca. Vse proste lokacije oziroma vse morebitne ostale proste lokacije se po preteku obdobja, za katerega je bila izdana odločba, ponovno oddajo z javnim razpisom.
7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– število lokacij za postavitev posamezne vrste objektov ali naprav za oglaševanje iz prvega odstavka 6. člena tega odloka,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
– morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli na lokacijo in način rabe javne površine,
– višino nadomestila v slovenskih tolarjih,
– naslov pristojnega oddelka, ki zbira ponudbe,
– rok za oddajo ponudb,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri.
Javni razpis pripravi pristojna občinska služba za prostor. Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija. Člane komisije imenuje direktor občinske uprave.
Komisija po končanem postopku izdela poročilo o javnem razpisu. To poročilo posreduje predstojniku pristojne službe za komunalno gospodarstvo, ki izda odločbo o izvajanju oglaševanja. Zoper to odločbo ima oglaševalec pravico pritožbe. Pritožbeni organ je župan.
8. člen
MOC in oglaševalci, ki se jih izbere na javnem razpisu, kakor tudi oglaševalci, ki jim je bilo izdano dovoljenje na podlagi predloga, sklenejo pogodbo, s katero uredijo vse medsebojne obveznosti in pravice. Pogodba ne sme vsebovati določb, ki bi bile v nasprotju s tem odlokom.
9. člen
Oglaševalec, ki preneha z opravljanjem dejavnosti oglaševanja pred potekom obdobja, v katerem je bil upravičen uporabljati razpisano lokacijo oglaševanja, je dolžan o tem 60 dni pred prenehanjem oglaševanja obvestiti pristojno občinsko službo za komunalno gospodarstvo ter pristojno občinsko službo za prostor.
2. Pridobivanje pravice uporabe lokacij na osnovi predloga oglaševalca
10. člen
Pravico uporabe lokacije za oglaševanje na zemljiščih v lasti MOC, javnih površinah ter zasebnih površinah, ki so vidne z javnih površin, pridobi oglaševalec z dovoljenjem pristojne občinske službe za komunalno gospodarstvo, za dobo dveh let.
Oglaševalec lahko na predlog pridobi dovoljenje za vse vrste oglaševanja, razen za velike ploskovne objekte in naprave na javnih površinah, ki so opredeljeni v 4. členu tega odloka.
V dovoljenju se določi rok za postavitev objekta ali naprave za oglaševanje ter višina in način plačila takse. V primeru, da oglaševalec v predpisanem roku ne postavi objekta ali naprave za oglaševanje, dovoljenje preneha veljati.
Če oglaševalec izpolnjuje do MOC vse obveznosti iz tega odloka, se obdobje iz prvega odstavka tega člena podaljša za enako obdobje, s sklepom na podlagi vloge oglaševalca.
Vsa prosta mesta se ponovno oddajo na predlog oglaševalca.
11. člen
Pogoj za pridobitev dovoljenja je skladnost s tipološko definicijo (4. člen tega odloka) in z merili za določitev lokacij oglaševanja (15. člen tega odloka).
Pogoji za pridobitev dovoljenja so proste lokacije za oglaševanje, ki so opredeljene v grafični prilogi, registracija iz 2. člena tega odloka in izpolnjene vse obveznosti do MOC.
Predlog mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali naprave za oglaševanje,
– podatke o oglaševalskem podjetju – dokazilo o registraciji iz 2. člena tega odloka,
– vrisano lokacijo na geodetski podlogi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1:500 ali 1:1000,
– podatke o objektu in napravi oglaševanja (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost),
– zemljiškoknjižni izpisek, star največ tri mesece,
– kopijo katastrskega načrta, staro največ tri mesece,
– dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma soglasje lastnika,
– fotografijo obstoječega stanja oziroma fotomontažo iz smeri, kamor bo usmerjeno sporočilo (če je sporočilo obojestransko, fotografija iz obeh smeri),
– urbanistično mnenje o primernosti objekta in naprave za oglaševanje,
– gradbeno dovoljenje za objekt ali odločbo o priglasitvi del (če je s tem zadovoljeno predpisom),
– soglasje pristojne občinske službe za promet.
V primeru, ko je objekt ali naprava oglaševanja na obstoječem objektu, ko predstavlja slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine, ko je oglaševalsko sporočilo slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih elementov javne infrastrukture, in ko gre za oglaševanje v sklopu večjih javnih centrov (trgovskih, športnih…), je potrebno vlogi priložiti idejne predstavitve predloga oglaševanja v merilu 1:200 in prostorske prikaze.
Obveznosti oglaševalcev
12. člen
Oglaševalec mora objekt ali napravo za oglaševanje označiti z imenom. Oglaševalec je dolžan redno vzdrževati in obnavljati objekte in naprave za oglaševanje ter skrbeti za urejenost njihove neposredne okolice.
Poškodovane plakate mora oglaševalec takoj zamenjati za nove, oziroma prazna mesta prelepiti z belim papirjem, ter skrbeti za urejen videz. Oglaševalec mora poskrbeti, da je vsebina sporočil v skladu z zakoni Republike Slovenije.
13. člen
Oglaševalci, ki so pridobili dovoljenje na podlagi predloga iz 10. člena tega odloka, morajo po preteku obdobja, določenega v dovoljenju, v katerem so bili upravičeni uporabljati razpisano lokacijo, odstraniti objekte ali naprave za oglaševanje v najkrajšem možnem roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni.
Določba iz prejšnjega odstavka tega člena se za potrebe oglaševanja slikovno, pisno ali kako drugače obdelanih fasad, zgradb in ostalih gradbenih objektov (mostov,nadvozov) smiselno uporabi tako, da se pri tem ne povzroči škoda na objektu.
Prepovedi
14. člen
Uporaba lokacij brez odločb in dovoljenj iz 6. oziroma 10. člena tega odloka je prepovedana. Lepljenje plakatov je prepovedano na zunanjih površinah izložb, sten, inštalacijskih omaric (elektro, telekom, semaforji), vrat, zidov, ograj, dreves, gradbiščnih ograj ipd.
Prepovedano je trositi propagandni material, ga zatikati ali lepiti na avtomobile.
Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje ter uničenje objektov in naprav za oglaševanje ter poškodovanje in zakrivanje vsebine oglaševanja.
IV. MERILA ZA POSTAVITEV IN OBLIKO OBJEKTOV IN NAPRAV ZA OGLAŠEVANJE
15. člen
V prostoru MOC veljajo splošna in posebna merila za postavitev in obliko objektov in naprav za oglaševanje. Iz teh meril je izvzet prostor starega mestnega jedra, ki ga obravnavajo določila 29. člena tega odloka.
Splošna merila
16. člen
Objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno postavljati:
– v javne parke, parkovne ureditve in pokopališča, razen okroglih oglaševalskih stebrov, predvidenih v grafični prilogi,
– na zelenice, ki so funkcionalni del stanovanjskih sosesk in območij,
– na obronke gozdov,
– ob vodotoke,
– na lokacijah, kjer ovirajo poglede na naselje, naravna okolja, kvalitetne mestne ureditve, arhitekturo objektov in na elemente naravne in kulturne dediščine,
– na lokacije, kjer predstavljajo oviro prometne varnosti, kar velja tudi za čas postavljanja oglaševalskih sporočil.
17. člen
Objekti in naprave oglaševanja morajo biti:
– oblikovani enotno v isti oglaševalski coni (oglaševalska cona je celotno vidno polje, razen, če je prekinjena s križiščem),
– postavljeni v sklenjene celote v okviru mestnih ureditev,
– nevtralnega oblikovanja – barve konstrukcije oziroma okvirjev naj bodo v tonu RAL 9006 ali 9007(siva)oz. enake tonu konstrukcije, na katero so objekti in naprave pritrjeni (konstrukcija obešank na drogovih javne razsvetljave). Objekti in naprave oglaševanja so lahko opremljeni s simbolom MOC oziroma barve, ki je podlaga grbu mesta Celje,
– postavljeni tako, da so v istem vidnem polju horizontalno poravnani,
– sorazmerno usklajeni z okoljem, v katerega so umeščeni,
– tehnično neoporečni in varni, kar oglaševalec dokaže z izvedbeno tehnično dokumentacijo.
18. člen
Za vse objekte in naprave oglaševanja in njihovo umestitev mora oglaševalec pridobiti urbanistično mnenje pristojne občinske službe za prostor in dovoljenje pristojne občinske službe za komunalno gospodarstvo. V primeru nove postavitve pa si mora glede prometne varnosti pridobiti tudi mnenje pristojne občinske službe za promet.
Posebna merila
Veliki ploskovni objekti in naprave za oglaševanje
19. člen
Praviloma se jih postavlja kot samostoječe ob mestnih vpadnicah na oporne zidove, na slepe fasade objektov, na notranje stene konstrukcij podvozov in nadvozov, v območjih večjih trgovskih in športnih centrov.
Postavlja se jih glede na podlago navpično, glede na cestišče pravokotno ali vzporedno. Postavitev ne sme ovirati prometnih ureditev oziroma ogrožati prometne varnosti.
Pri postavitvah več objektov in naprav oglaševanja vzporedno na cestišče mora biti razmak med njimi od 0,10 do 1,5m. Vzporedna postavitev večih objektov in naprav pravokotno na cestišče ni dovoljena.
Zaporedna postavitev objektov in naprav oglaševanja pravokotno na cestišče se ureja po parih. Razmak med objektoma oglaševanja mora biti enak dvakratni širini le tega. Razmak med paroma v zaporedni postavitvi mora biti enak štirikratni širini objektov in naprav, razen v conah, kjer je prostor opremljen z ulično razsvetljavo. V tem primeru se razmaki med pari urejajo v ritmu drogov javne razsvetljave.
V eni oglaševalski coni, ki je manjša od 400m, sta lahko postavljena največ dva para objektov in naprav za oglaševanje.
Sporočila na objektih in napravah oglaševanja morajo tem objektom dimenzijsko ustrezati.
V starem mestnem jedru se jih sme nameščati na robove nepozidanih parcel. S pozidavo prostih parcel se v starem mestnem jedru preneha dovoljenje za oglaševanje z velikimi ploskovnimi objekti in napravami oglaševanja.
Velikih ploskovnih objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno nameščati na stanovanjske stavbe v območju stanovanjskih sosesk, na vrtne ograje stanovanjskih hiš in javnih zgradb.
Obseg oglaševanja z velikimi ploskovnimi objekti in napravami na celotnem območju MOC je definiran v grafični prilogi odloka. Število se lahko poveča samo za število objektov in naprav oglaševanja, ki so postavljeni v okviru večjih poslovnih, športnih in trgovskih centrov in niso obrnjeni proti cestnim in uličnim koridorjem oziroma so od cestnih površin odmaknjeni najmanj 30 m.
Mali ploskovni objekti in naprave za oglaševanje
20. člen
Praviloma se nameščajo na slepe fasade, oporne zidove, notranje konstrukcije podvozov in nadvozov kot sestavni del elementov mestne opreme (postajališča javnega prometa, nadstrešnice), prostostoječe v območjih mestnih ureditev, površinah za pešce, površinah pred poslovnimi stavbami in v okvirjih na drogovih javne razsvetljave.
Prostostoječa postavitev ne sme ovirati poti pešcev, prosta širina pločnika mora biti min. 2m, oddaljenost od cestišča min. 3m.
Nosilci na drogovih javne razsvetljave so lahko nameščeni na zunanjem robu ceste in v sredini ceste med voznima pasovoma, vendar ne na zadnjem drogu pred križiščem. Montirani morajo biti tako, da je spodnji rob oddaljen od tal najmanj 4,5m in da ne posegajo v horizontalni gabarit cestišča.
Ne sme se jih postavljati v kombinaciji z velikimi objekti in napravami oglaševanja ter volumskimi objekti in napravami oglaševanja, na vrtne ograje stanovanjskih in poslovnih objektov, na oblikovane fasade objektov.
Ne smejo vsebovati prometnih shem.
Volumski objekti in naprave oglaševanja
21. člen
Postavljata se dva tipa – zgodovinski in sodobni.
Praviloma se nameščajo v območjih mestnih ureditev, na površinah za pešce.
Postavitev ne sme ovirati poti pešcev, prosta širina pločnika mora biti min. 2m, oddaljenost od cestišča min. 3m.
Ne sme se jih nameščati v kombinaciji z velikimi in malimi objekti in napravami oglaševanja.
Ne smejo vsebovati prometnih shem.
Ulični transparenti
22. člen
Postavlja se jih samo na lokacijah, določenih v grafični prilogi odloka.
Transparenti morajo biti obešeni pravokotno na cestišče, tako da je višina spodnjega roba transparenta najmanj 4,5m in največ 6 m nad voziščem.
Dolžina transparenta mora biti enaka širini cestišča, višina max. 1,10m.
Transparenti morajo biti izdelani iz materiala brez leska, ki se zaradi vremenskih pogojev ne deformira.
Transparenti morajo biti obešeni horizontalno brez vidnega povesa.
Obešanje transparentov mora oglaševalec naročiti podjetju, ki ima takšno dejavnost registrirano, oziroma s potrjenim načrtom sam jamči za varnost obešanja.
Ne smejo vsebovati prometnih shem.
Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine
23. člen
Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Taki posegi niso dovoljeni na arhitekturnočlenjenih elementih fasad in oblikovanih talnih vzorcih.
Dimenzije in oblika sporočila se obravnava in o njej odloči na pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo MOC.
Ne smejo vsebovati prometnih shem.
Slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih elementov javne infrastrukture
24. člen
Dovoljeno je oglaševanje samo za namen kulturnih in drugih javnih prireditev širšega družbenega pomena.
Oglaševanje je dovoljeno samo do zaključka prireditve. V 24 urah po zaključku prireditve, mora oglaševalec oglaševalne površine vrniti v prvotno stanje.
Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso dovoljeni na arhitekturno oblikovanih talnih vzorcih.
Dimenzije in oblika sporočila se obravnava in o njej odloči na pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo MOC v postopku na osnovi predloga oglaševalca.
Prenosljivi ulični panoji
25. člen
Oglašuje se samo za lastne potrebe, po en pano na poslovno enoto (4. člen). Oglašuje se samo v odpiralnem času poslovne enote.
Zastave
26. člen
Zastave se lahko uporablja samo za oglaševanje za lastne potrebe. Postavlja se jih samo na zemljišču v lasti ali najemu podjetja, ki oglašuje za lastne potrebe.
Slikovno ali pisno obdelana vozila in panoji, ki jih prenašajo ljudje
27. člen
V to skupino spadajo avtobusi mestnega prometa, taksi vozila, vozila avtošole in ostala cestna in železniška vozila, zračna in vodna plovila ter ljudje kot nosilci sporočil površine max. 1,4m2.
Zvočne naprave
28. člen
Oglaševanje z zvočnimi napravami je v MOC lahko dovoljeno samo za pri pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo prijavljene in dovoljene prireditve.
Oglaševanje v starem mestnem jedru
29. člen
Območje starega mestnega jedra določa obroč ulic: Ulica XIV. divizije, Aškerčeva, Levstikova, Gregorčičeva, Jurčičeva in reka Savinja kot naravna meja. V to cono sodijo tudi parcele, ki mejijo na zunanji rob uličnega telesa omenjenih ulic.
V območju starega mestnega jedra je mogoče oglaševanje kot gospodarska dejavnost ali za lastne potrebe z naslednjimi nepremičnimi objekti in napravami oglaševanja:
– mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja – lokacije so označene v grafični prilogi odloka,
– volumski objekti in naprave oglaševanja – plakatni steber v starem okolju; lokacije so označene v grafični prilogi odloka,
– ulični transparenti; lokacije so označene v grafični prilogi odloka,
– prenosljivi ulični panoji; oglašuje se samo za lastne potrebe po en pano na poslovno enoto,
– slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine; dimenzije in oblika sporočila se obravnava in o njej odloči na pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo MOC v postopku na; osnovi predloga oglaševalca; dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja arhitekturne kvalitete obstoječih stavb; taki posegi niso dovoljeni na arhitekturno členjenih elementih fasad in oblikovanih talnih vzorcih,
– slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih elementov javne infrastrukture; dovoljeno je oglaševanje samo za namen kulturnih in ostalih javnih prireditev širšega družbenega pomena; oglaševanje je dovoljeno samo do zaključka prireditve; v 24 urah po zaključku prireditve mora oglaševalec oglasne površine vrniti v prvotno stanje; dimenzije in oblika sporočila se obravnava in o njej odloči pristojna občinska služba za komunalno gospodarstvo MOC v postopku na osnovi predloga oglaševalca; dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja v prostoru; taki posegi niso dovoljeni na arhitekturno oblikovanih talnih vzorcih.
V. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE
30. člen
Oglaševanje za lastne potrebe podjetij je omejeno na sporočila o dejavnosti, registrirani v sodnem registru podjetja in blagu, ki izhaja iz te dejavnosti in zajema oglaševanje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov (v nadaljevanju: podjetij) na poslovnih stavbah in prostorih ter funkcionalnih zemljiščih v lasti podjetij oziroma na objektih in napravah za oglaševanje in je vidno z javne površine.
Kot oglaševanje za lastne potrebe se šteje tudi oglaševanje MOC in oglaševanje humanitarnih in neprofitnih dejavnosti (v nadaljevanju: za potrebe MOC). Pobudnik oglaševanja v humanitarne in neprofitne namene je dolžan pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo prijaviti oglaševanje na objektih in napravah za oglaševanje v lasti MOC.
Podjetja, ki že oglašujejo za lastne potrebe, so dolžna v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo MOC prijaviti obstoječe objekte in naprave za oglaševanje za lastne potrebe.
Za nove postavitve objektov in naprav za oglaševanje za lastne potrebe je potrebno pridobiti dovoljenje pristojne občinske službe za komunalno gospodarstvo MOC.
Prijava obstoječih ali novih objektov in naprav oglaševanja za lastne potrebe mora vsebovati podatke o:
– podjetju, ki oglašuje za lastne potrebe (izpisek iz sodnega registra),
– vrisano lokacijo na geodetski podlogi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1:500,
– podatke o objektih in napravah oglaševanja (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost),
– dokazilo o lastništvu zemljišča oziroma soglasje lastnika,
– fotografijo obstoječega stanja iz smeri, kamor bo usmerjeno sporočilo (če je sporočilo obojestransko, fotografija iz obeh smeri),
– gradbeno dovoljenje za objekt ali odločbo o priglasitvi del (za nepremične objekte in naprave oglaševanja).
VI. OGLAŠEVANJE ZA POTREBE VOLITEV
31. člen
Oglaševanje za potrebe volitev se izvaja na objektih in napravah, ki so namenjene oglaševanju kot gospodarski dejavnosti.
Za potrebe volilne kampanje mora MOC brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno informiranje volivcev v MOC o listi kandidatov oziroma kandidatu.
Vrste in število objektov in naprav za oglaševanje, ki pomenijo zadosten obseg osnovnega informiranja, določi MOC.
32. člen
Oglaševalcem v MOC, ki za potrebe volilne kampanje odstopijo potrebno število oglasnih mest, je MOC dolžna povrniti izpadli dohodek.
Višina izpadlega dohodka se določi na podlagi ustrezne dokumentacije za obdobje zadnjih treh mesecev pred odstopom oglasnega mesta. Če oglaševalec ne predloži ustrezne dokumentacije v roku enega meseca od končane volilne kampanje pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo, mu MOC ni dolžna povrniti izpadlega dohodka.
33. člen
Organizatorji volilne kampanje pridobijo prostor na objektih in napravah za oglaševanje na podlagi javne objave pogojev za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest. Mesta za oglaševanje se razdelijo med organizatorje volilnih kampanj z žrebanjem lokacij.
34. člen
Pristojna občinska služba za izvedbo volitev mora vsaj 60 dni pred dnevom volitev z javno objavo določiti pogoje za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih oglasnih mest. Postopek vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje direktor občinske uprave med delavci MOC.
35. člen
Na javno objavo se mora organizator volilne kampanje, ki si je vsaj 45 dni pred dnevom glasovanja odprl tudi poseben žiro račun z oznako “za volilno kampanjo“, priglasiti pisno v roku, ki je v objavi določen, sicer se pri dodelitvi oglasnih mest ne upošteva.
Rok za priglasitev ne sme biti krajši od 15 dni.
36. člen
Organizator volilne kampanje dodeljenih oglasnih mest ne sme odstopiti drugim organizatorjem volilne kampanje.
V primeru, da organizator volilne kampanje vseh dodeljenih oglasnih mest ne začne uporabljati, mora o tem v 24 urah pisno obvestiti pristojno občinsko službo za komunalno gospodarstvo. Komisija teh oglasnih mest ne sme dodeliti ostalim organizatorjem volilne kampanje.
37. člen
Prelepljanje ali uničevanje propagandnih sporočil drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.
Organizatorji volilne kampanje morajo takoj, najkasneje pa v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vsa propagandna sporočila in očistiti objekte in naprave za oglaševanje in njihovo neposredno okolico.
VII. TAKSE
38. člen
Komunalno takso po tem odloku plačujejo oglaševalci, ki izvajajo oglaševanje kot gospodarsko dejavnost, in oglaševalci za lastne potrebe (v nadaljevanju: taksni zavezanci) na objektih in napravah, ki so postavljeni oziroma pritrjeni na javnih površinah in tudi na zasebnih površinah, ki so vidne iz javnih površin.
39. člen
Komunalne takse po tem odloku ne plačujejo:
– oglaševalci, ki v imenu humanitarnih organizacij, dobrodelnih društev ali za potrebe MOC, skladno z dovoljenjem iz 10. člena tega odloka, oglašujejo posamezne tovrstne akcije na lastnih objektih in napravah za oglaševanje, skladno s pogodbo, ki jo sklenejo z MOC,
– vojaške enote in zavodi, ko gre za oglaševanje v zvezi z njihovo redno dejavnostjo, če z dovoljenjem iz 10. člena tega odloka oglašujejo na lastnih objektih in napravah za oglaševanje,
– podjetja za napis imena, ki je skladen z zakonom in ne presega velikosti površine 1m2, vendar le za eno označbo na zgradbi, ne glede na površino na kateri se napis nahaja, če pa je označb več, se štejejo kot reklamni napis,
– MOC za akcije turističnega, športnega ali kulturnega pomena, ki jih sama organizira.
40. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je taksni zavezanec obvestil pristojno občinsko službo o odstranitvi taksnega predmeta in ga tudi fizično odstranil.
41. člen
Taksni zavezanec je dolžan najkasneje v 15 dneh od dneva nastanka taksne obveznosti nastanek taksne obveznosti prijaviti pristojni občinski službi za komunalno gospodarstvo MOC.
Prijava mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni za določitev višine komunalne takse.
42. člen
Komunalne takse se plačujejo po tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
Taksna tarifa določa taksne predmete in višino takse, določeno v točkah. Vrednost točke znaša 4 SIT in se lahko enkrat letno revalorizira skladno z rastjo cen življenjskih potrebščin.
43. člen
Vrednost takse je zmnožek vrednosti točke na dan zapadlosti plačila takse, števila točk na m2 posameznega taksnega predmeta iz taksne tarife, kvadrature oglasne površine in števila dni trajanja taksne obveznosti.
44. člen
Komunalne takse plačujejo taksni zavezanci na podlagi izdane odločbe, na način in v rokih, ki so v njej določeni.
Dejstvo, da taksni zavezanec taksnega predmeta začasno ni uporabljal, pa o njegovi odstranitvi tudi ni obvestil pristojne občinske službe, ne vpliva na odmero taksne obveznosti.
45. člen
Komunalne takse obračunava pristojna služba za komunalno gospodarstvo MOC, ki v upravnem postopku, na podlagi prijave oglaševalca oziroma podatkov, s katerimi sama razpolaga, izda ustrezno odločbo.
Pristojna služba za komunalno gospodarstvo do 30.3. vsako leto pripravi poročilo o realizaciji plačila taks za preteklo leto.
46. člen
Če taksni zavezanec odmerjene takse ne plača v določenem roku, se taksa prisilno izterja skupaj z zamudnimi obrestmi.
47. člen
Za prisilno izterjavo komunalnih taks veljajo predpisi o prisilni izterjavi prispevkov in davkov občanov.
VIII. NADZOR
48. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo: komunalno-cestni inšpektor in osebe, pooblaščene za komunalni nadzor MOC, ki se s posebno izkaznico izkažejo, da so pooblaščeni za opravljanje nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov v skladu s svojimi pristojnostmi.
49. člen
Na podlagi odločbe komunalno-cestnega inšpektorja MOC so oglaševalci dolžni odstraniti vse vrste oglaševanja, ki niso izvedene skladno z določbami tega odloka. Če jih oglaševalec ne odstrani sam, odredi komunalno-cestni inšpektor MOC odstranitev na stroške oglaševalca.
Kadar se oglaševalca ne da ugotoviti, se odstranitev naloži pravni ali fizični osebi, za katero se oglašuje. Če tudi ta oseba ni znana, se odredi odstranitev javnemu podjetju, ki opravlja dejavnosti javne snage v MOC oziroma pooblaščenemu upravljalcu cest, na stroške proračuna.
Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena ne zadrži njene izvršitve.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
50. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT, ki se izterja takoj, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, če v zvezi z opravljanjem oglaševanja kot gospodarske dejavnosti:
– objektov ali naprav za oglaševanje ne označi z imenom podjetja (prvi odstavek 12. člena tega odloka),
– objektov ali naprav za oglaševanje ne vzdržuje redno oziroma ne skrbi za njihov urejen izgled oziroma izgled njihove neposredne okolice (drugi odstavek 12. člena),
– oglašuje brez dovoljenja (prvi odstavek 10. člena),
– ne prijavi taksnih predmetov pristojni službi MOC (41. člen).
Z denarno kaznijo 60.000 SIT, ki se izterja takoj, se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorno osebo pravne osebe.
51. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT, ki se izterja takoj, se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, če v zvezi z oglaševanjem za lastne potrebe ne upošteva določb 30. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT, ki se izterja takoj, se kaznuje za prekršek fizična oseba oziroma odgovorna oseba pravne osebe, ki v zvezi z oglaševanjem za lastne potrebe krši določbe 30. člena tega odloka.
52. člen
Z denarno kaznijo 30.000 SIT, ki se izterja takoj, lahko komunalno-cestni inšpektor oziroma oseba, pooblaščena za komunalni nadzor MOC, kaznuje posameznika, ki se ga zaloti pri poškodovanju objektov in naprav za oglaševanje oziroma vsebine oglasov.
53. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT, ki se izterja takoj,se kaznuje za nedovoljeno oglaševanje pravno osebo, samostojnega podjetnika ali fizično osebo, za katero se oglašuje.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati: odlok o gospodarski javni službi za plakatiranje in obveščanje (Uradni list RS, št. 57/98).
55. člen
Obstoječe pogodbe in dovoljenja, pridobljena na podlagi javnega razpisa, prenehajo veljati s potekom časa, za katerega so bile sklenjene. Zanje se smiselno uporabijo določbe 6. člena.
Obstoječe pogodbe in dovoljenja, pridobljena na podlagi vloge, ki urejajo oglaševanje na področju MOC, prenehajo veljati s potekom časa, za katerega so bile sklenjene. Zanje se smiselno uporabi četrti odstavek 10. člena.
Pogodbe in dovoljenja iz prvega in drugega odstavka tega člena se sporazumno uskladijo z določili tega odloka.
V roku 60 dni pred potekom časa iz prvega odstavka tega člena se objavi javni razpis za pridobitev prostih lokacij oziroma vseh morebitnih drugih prostih lokacij iz 6. člena tega odloka, ki se sprostijo po prenehanju veljavnosti pogodb.
V roku 60 dni pred potekom časa iz drugega odstavka tega člena se objavi zbiranje predlogov za pridobitev prostih lokacij iz 10. člena tega odloka, ki se sprostijo po prenehanju veljavnosti pogodb.
56. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki oglašujejo za lastne potrebe, so dolžni v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka pristojni službi za komunalno gospodarstvo MOC prijaviti oglaševanje za lastne potrebe.
Po sprejetju odloka je po prehodnem obdobju, ki ne sme biti daljše od dveh let, potrebno obstoječe objekte ali naprave za oglaševanje za lastne potrebe uskladiti z določili tega odloka.
57. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9/01-01
Celje, dne 7. marca 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
             TAKSNA TARIFAZa objekte in naprave se odmeri taksa po oglasnih površinah:


--------------------------------------------------------------
Številka  Vrsta objekta ali naprave       Število točk 
tarife                      na m2 na dan
--------------------------------------------------------------

Tarifa 1  Veliki ploskovni objekti in naprave       4,5
      oglaševanja - plakatni panoji

      Mali ploskovni objekti in naprave
      oglaševanja - plakatni panoji
  
      Mali ploskovni objekti in naprave
      oglaševanja - obešanke na drogovih
      javne razsvetljave

      Volumski objekti in naprave oglaševanja -
      plakatni stebri

      Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
      površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije
      na stene zgradb ali talne površine

      Prenosljivi ulični panoji

      Zastave

Tarifa 2  Veliki ploskovni objekti in naprave       6,5
      oglaševanja - svetlobni panoji

      Mali ploskovni objekti in naprave
      oglaševanja - svetlobni panoji

Tarifa 3  Veliki ploskovni objekti in naprave      13,5
      oglaševanja - rotopanoji

      Veliki ploskovni objekti in naprave
      oglaševanja - ektronski, svetlobni
      prikazovalniki

      Mali ploskovni objekti in naprave
      oglaševanja - rotopanoji

      Mali ploskovni objekti in naprave
      oglaševanja - elektronski, svetlobni
      prikazovalniki

      Ulični transparenti

      Slikovna oprema talnih javnih površin,
      konstrukcijskih elementov javne infrastrukture

      Slikovno ali pisno obdelana vozila, ulični panoji,
      ki jih prenašajo ljudje

Tarifa 4  Zvočne naprave            2500 točk/dan
--------------------------------------------------------------