Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2001 z dne 12. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2001 z dne 12. 1. 2001

Kazalo

196. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede, stran 290.

Na podlagi 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97, 39/99 in 98/99) izdaja ministrica za šolstvo in šport v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve in ministrom za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
1. člen
V pravilniku o napredovanju v vrtcih in šolah v plačilne razrede (Uradni list RS, št. 41/94, 49/95, 66/96 in 54/99) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
“Zaposleni lahko na delovnem mestu napreduje največ za pet plačilnih razredov.“.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Prvo preverjanje pogojev za napredovanje se za zaposlene od I. do VI. tarifne skupine, ki so do uveljavitve tega pravilnika lahko napredovali največ za tri oziroma največ za štiri plačilne razrede, opravi s 1. januarjem 2001, če so od zadnjega napredovanja pretekla najmanj tri leta.
Pri preverjanju pogojev za napredovanje se upoštevajo dokazila, ki jih je zaposleni pridobil v obdobju od zadnjega napredovanja.
Ne glede na določilo drugega odstavka, se zaposlenim iz prvega odstavka, ki ne morejo dokazati izpolnjevanja pogojev iz prve in druge alinee prvega odstavka 9. člena, prizna ustrezno število točk, tako da lahko napredujejo za en plačilni razred.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za strokovne delavce.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0295/2000
Ljubljana, dne 12. decembra 2000.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo in šport
Sooglašata!
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance