Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001

Kazalo

1765. Odlok o sejmiščnem redu v Občini Šentjernej, stran 3078.

Na podlagi 15. in 22. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01), 35. člena zakona o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77 in 29/86) je Občinski svet občine Šentjernej na 21. redni seji dne 29. 3. 2001, sprejel
O D L O K
o sejmiščnem redu v Občini Šentjernej
1. člen
S tem odlokom se določa sejmiščni red na sejmiščnem prostoru v Šentjerneju.
2. člen
V Šentjerneju je s prostorskim planom Občine Šentjernej za sejmiščni prostor opredeljeno zemljišče na severnem delu Šentjernej, vzhodno od obrtne cone.
3. člen
Sejmiščni red ureja promet z živili, kmetijskimi pridelki, živilsko prehrambenimi izdelki, drugimi obrtnimi in industrijskimi proizvodi, gostinskimi storitvami, prometno ureditev, poslovni čas, pravice in dolžnosti upravljalca, prodajne prostore, prodajo blaga, vzdrževanje reda in snage.
4. člen
Sejem je v Šentjerneju enodnevni in se odvija vsako drugo in vsako četrto soboto v mesecu. Obratovalni oziroma poslovni čas sejma je od 5. do 17. ure.
Dostava živali in blaga na sejmišče je dovoljena eno uro pred uradnim pričetkom sejma.
5. člen
Sejemski prostor se deli na:
– živilski del, kjer poteka promet z živalmi,
– stojnični del, kjer poteka promet z industrijsko obrtnim blagom, kmetijskimi proizvodi ter živilsko prehrambenimi izdelki,
– gostinski del, kjer se opravljajo gostinske storitve,
– parkirišče.
6. člen
Upravljalec sejmišča in organizator sejma je pravna oseba (v nadaljnjem besedilu: upravljalec), ki ima naslednje pravice in odgovornosti:
– organizira in vodi sejem,
– razporeja in oddaja prodajna mesta, določa njihov obseg in drugo rabo sejmiščnega prostora,
– pobira najemnine, ostale pristojbine in parkirnino,
– ureja in redno vzdržuje komunalne in druge naprave, ki jih ima v upravljanju,
– skrbi za prometno ureditev sejmišča in ustrezno parkiranje v času sejma za uporabnike in obiskovalce sejma,
– poleg drugih pristojnosti organov skrbi za javni red in mir ter korektne odnose med uporabniki sejmišča ter v ta namen organizira varnostno in redarsko službo v času sejma,
– skrbi za čiščenje sejmišča, odstranjevanje in odvoz odpadkov ter lep videz sejmišča ter organizira zimsko službo na sejmišču,
– s pomočjo pristojnih organov izloča iz sejmišča prodajalce in blago, ki nimajo ustreznih dovoljenj in potrdil za prodajo ali so na trgu prepovedana,
– skrbi za navzočnost veterinarske službe na sejmu,
– skrbi za celotno organizacijo sejma, vključno z vodenjem potrebnih evidenc.
7. člen
Na sejmu lahko prodajajo:
– rejci govedi, svinj, drobnice, kuncev, perutnine, rib in drugih malih živali osebno ali preko svojih družinskih članov,
– zasebni kmetijski pridelovalci lastne pridelke, osebno ali prek svojih družinskih članov oziroma pri njih zaposlenih delavcev,
– kmetijska proizvodnja podjetja in kmetijske zadruge svoje pridelke in pridelke kooperantov,
– trgovska podjetja in podjetniki ter podjetja blago lastne proizvodnje,
– izdelovalci izdelkov domače obrti,
– gostinci, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje in predhodno pridobijo za opravljanje gostinske dejavnosti izven poslovnih prostorov ustrezno dovoljenje pristojnega organa.
8. člen
Vsi prodajalci, našteti v 7. členu odloka si morajo pred prodajo na sejmišču pridobiti odločbo o odmerjeni komunalni taksi in soglasje za prodajo na Občinski upravi občine Šentjernej.
Vsi redni prodajalci in gostinci morajo z upravljalcem sejmišča, po pridobitvi občinskega soglasja skleniti ustrezno najemno pogodbo, v kateri so podrobneje definirane pravice in obveznosti prodajalca.
9. člen
Na sejmišču je dovoljeno prodajati:
– vse vrste kmetijskih pridelkov, domače živali (govedo, konji, prašiči, kunci, perutnina), ribe, žabe, polže in morske sadeže,
– industrijske in obrtne izdelke ter izdelke domače obrti,
– trgovsko blago,
– hrano in pijačo v gostinskem lokalu.
10. člen
Prodajni pogoji za promet blaga iz prejšnjega člena tega odloka so enaki za vse prodajalce na sejmu.
11. člen
Zasebni proizvajalci kmetijskih pridelkov in izdelkov domače obrti morajo imeti za prodajo blaga na sejmišču potrdilo o lastni proizvodnji blaga, ki ga prodajajo.
12. člen
Prodajalci so dolžni prodajna mesta označiti s firmo, če je prodajalec samostojni obrtnik ali podjetnik pa z imenom in priimkom ter točnim naslovom, razstavljeno blago pa vidno označiti s prodajnimi cenami. Cene morajo biti v slovenskih tolarjih.
13. člen
Zvišanje cen blaga je med samim trajanjem sejma prepovedano. Blago, ki se ne prodaja na kose temveč se tehta ali meri, so prodajalci dolžni tehtati ali meriti v enotah ali merilih, ki so predpisana in običajna za tehtanje ali merjenje določene vrste blaga.
Merila morajo ustrezati predpisanim tehničnim pogojem, biti morajo pregledana in po predpisih ožigosana.
14. člen
Na sejmišču je prepovedano prodajati živali, živila ali izdelke, ki niso ustrezno pregledani ali so oporečni.
15. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in snago na svojih prodajnih mestih.
Drobne odpadke in embalažo morajo zapakirati v ustrezne vreče in jo odložiti v za to namenjen zabojnik za odpadke, večje odpadke pa so dolžni odpeljati s seboj.
16. člen
Prodajalci so dolžni skrbeti za osebno higieno in izgled tako, da so čisti, primerno negovani in oblečeni, da niso vinjeni, preglasni in nedostojnega vedenja.
17. člen
Za uporabo prodajnega mesta plača prodajalec sejmiščnemu inkasantu pristojbino takoj, ko prodajno mesto zasede.
Cene prodajnih mest določa Občinski svet občine Šentjernej na predlog upravljalca sejma.
Prodajalec pristojbine na kraju samem ne plača, če je na temelju pogodbe z upravljalcem sejmišča vzel prodajno mesto v najem. Prodajalec tedaj plača najemnino, določeno z najemno pogodbo. Osnova za določitev višine najemnine je višina pristojbine za enodnevno uporabo posameznega prodajnega prostora.
18. člen
Na sejmiščnem prostoru ni dovoljeno razdeljevati reklamnega in propagandnega materiala ali na kakšen drug način reklamirati svojo dejavnost brez soglasja upravljalca sejma.
19. člen
Za izvajanje tržnega reda skrbi upravljalec trga s svojimi delavci ob sodelovanju in pomoči pristojnih inšpekcijskih služb, ki neposredno nadzorujejo prodajo na sejmišču in drugih pristojnih organov. Delavci upravljalca sejmišča so dolžni takoj ukrepati in v primeru potrebe obvestiti pristojne organe, če na sejmišču opazijo osebe neprimernega in nemoralnega vedenja, klateže, opazijo tatvine, ogrožanje varnosti, kakor tudi osebe pri katerih je zaznati utemeljen sum nalezljive bolezni.
20. člen
Pristojni inšpektor lahko posameznemu prodajalcu prepove prodajo na sejmu, če blago po veljavnih predpisih ni primerno za promet, če ni označeno kot zahtevajo predpisi, če način prodaje ni v skladu s tem odlokom ali če je v prodaji blago, katerega v skladu s tem odlokom ni dovoljeno prodajati.
21. člen
Z denarno kaznijo 10.0000 do 50.000 SIT se kaznuje upravljalec sejmišča, ki ravna v nasprotju z določili tega odloka.
Z denarno kaznijo 5.000 do 20.000 SIT pa se kaznuje odgovorna oseba upravljalca sejmišča, ki ravna v nasprotju z določili tega odloka.
22. člen
Z denarno kaznijo 10.000 do 50.000 SIT se kaznuje podjetje ali druga pravna oseba, samostojni podjetnik ali obrtnik, kmet ali fizična oseba, ki prodaja na sejmu, ki ravna v nasprotju z določili tega odloka.
23. člen
Upravljalec sejmišča je dolžan najkasneje v roku enega meseca po uveljavitvi tega odloka uskladiti poslovni čas sejma z določili tega odloka.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-249/2001
Šentjernej, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

AAA Zlata odličnost