Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001

Kazalo

1764. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogaška Slatina, stran 3077.

Občinski svet občine Rogaška Slatina je na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 74/98 in 70/00) in 117. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) na 24. redni seji dne 28. 3. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Rogaška Slatina
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja statut Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99).
2. člen
V drugem odstavku 16. člena se:
– v prvi alinei za besedo »proračun« doda vejica in besedi «rebalans proračuna«,
– v zadnji alinei za besedo »določa« črta besedica »ta«.
3. člen
V 21. členu se v prvem odstavku drugi stavek črta in nadomesti z besedilom, ki glasi: »Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov.«
4. člen
V 24. členu se v drugem odstavku doda nova četrta alinea, ki glasi:
»– opravlja naloge s področja ugotavljanja nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.«, dosedanja četrta postane peta alinea.
5. člen
V 25. členu se v drugem odstavku črtajo tretja, osma in deseta alinea.
6. člen
V 30. členu se v:
– drugem odstavku črta v zadnji alinei za besedo »določa« besedica »ta« in
– doda nova deseta alinea, ki glasi:
»– sprejema sklepe o razgrnitvi prostorskih izvedbenih aktov.«.
7. člen
V 34. členu se doda novi peti odstavek, ki glasi:
»S sklepom o imenovanju podžupana določi občinski svet na predlog župana podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpis nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.«.
8. člen
V 59. členu se črta peta alinea.
9. člen
V 83. členu se tretji odstavek spremeni tako, da glasi:
»Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali v občini oziroma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.«.
10. člen
V 92. členu se v prvem odstavku črta beseda »lahko«.
11. člen
V 94. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
»Premoženje občine je finančno, stvarno premoženje in pravice. Finančno premoženje so denarna sredstva, terjatve ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine.«.
12. člen
Spremeni se 96. člen tako, da sedaj glasi:
»Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki, ki obsegajo: davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke, ne davčne prihodke, kapitalske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke in odhodke, ki obsegajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter nakup kapitalskih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja.«.
13. člen
V 100. členu se črta prvi odstavek.
14. člen
V 101. členu se v prvem odstavku v:
– deveti alinei beseda »nadomestitev« nadomesti z besedi »nadomestilo«,
– deseti alinei besedilo »krajevne turistične takse« nadomesti z besedilom »turistične takse«.
15. člen
V 108. členu se:
– v prvem odstavku črta besedilo »uporabijo sredstva rezerve občine ali«,
– drugi odstavek se spremeni, in glasi:
»O najemu posojila iz prvega odstavka tega člena odloča župan.«,
16. člen
V 109. členu se v prvem odstavku pred piko doda besedilo »v proračunski sklad.«
17. člen
V 110. členu se besedilo spremeni tako, da glasi:
»Sredstva proračunskega sklada se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok o proračunu za posamezno leto, odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.«
18. člen
V 111. členu se:
– v prvem odstavku za besedo »financiranja« doda besedilo, ki glasi: »račun finančnih terjatev in naložb«,
– črta se drugi odstavek,
– dodajo se nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki glasi:
»Župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 31. marca tekočega leta.
Župan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v sprejem.
O sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna župan obvesti ministrstvo, pristojno za finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu.«
19. člen
V 114. členu se besedilo »knjigovodska služba» nadomesti z besedilom »računovodstvo« in besedilo »knjigovodskih« z besedilom »računovodskih«.
20. člen
V 123. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu RS in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.«
21. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, razen 5. člena, ki začne veljati z dnem konstituiranja prvega novega občinskega sveta.
Št. 06202-03/01
Rogaška Slatina, dne 2. aprila 2001.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost