Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001

Kazalo

1709. Odlok o ustanovitvi Vrtca "Martin Krpan" Cerknica, stran 3024.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 40. in 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96) in 18. člena statuta Občine Cerknica, (Uradni list RS, št. 3/00), ter 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 49/99, 22/00) je Občinski svet občine Cerknica na 11. redni seji, ki je bila dne 29. 3. 2001 in Občinski svet občine Loška dolina na 20. redni seji, ki je bila dne 15. 2. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Vrtca “Martin Krpan” Cerknica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Cerknica, s sedežem; Cesta 4. maja 53, Cerknica in Občina Loška dolina, s sedežem; Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu (v nadaljevanju besedila: ustanoviteljici) ustanavljata na področju predšolske vzgoje, javni zavod Vrtec “Martin Krpan” Cerknica (v nadaljevanju: vrtec), v čigar sestavo sodijo naslednje enote vrtca:
– Cerknica,
– Stari trg,
– Rakek.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status vrtca
2. člen
Vrtec posluje pod imenom Vrtec “Martin Krpan” Cerknica.
Sedež vrtca: Cesta na Jezero 17, Cerknica.
Skrajšano ime vrtca : Vrtec Cerknica.
V sestavo vrtca “ Martin Krpan” Cerknica sodijo:
1. Enota vrtca “Martin Krpan”Cerknica, Cesta na jezero 17;
– Oddelek Grahovo, Grahovo 41,
– Oddelek Begunje, Begunje;
2. Enota Rakek, Stara cesta 5 a;
3. Enota Stari trg, Cesta Notranjskega odreda 32.
– Oddelek Iga vas, Iga vas 2.
Vrtec lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljicama organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo z predhodnim soglasjem tiste ustanoviteljice na območju katere se predvideva sprememba, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Vrtec je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Vrtec je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga, in sicer za obveznosti, ki nastajajo na območju Občine Loška dolina izključno s premoženjem Občine Loška dolina, za obveznosti, ki nastajajo na območju Občine Cerknica izključno s premoženjem Občine Cerknica, za skupne obveznosti pa s skupnim premoženjem.
Enote vrtca v pravnem prometu nimajo pooblastil.
Matična enota vrtca mora zagotoviti izvedbo različnih programov vrtca, in sicer v vsaki občini ustanoviteljici posebej. Programi morajo biti finančno ovrednoteni in jih vsak ustanovitelj financira na podlagi predhodne potrditve programov.
4. člen
Vrtec je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, na registrskem vložku št. 1/1695/00 SRG, št. 8851/93.
Vrtec se vpiše v razvid vrtcev vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
5. člen
Vrtec je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Žig vrtca
6. člen
Vrtec ima in uporablja svoj žig okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Vrtec “Martin Krpan” Cerknica.
Vrtec ima in uporablja tudi žig okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot žig iz prvega odstavka tega člena.
Žig mora vsebovati ime in sedež vrtca.
Žig iz prvega odstavka tega člena uporablja vrtec v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.
Žig iz drugega odstavka tega člena uporablja vrtec za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
7. člen
Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Vrtec zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj vrtca zastopa in predstavlja vrtec brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja delavec vrtca, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pooblaščeni delavec vrtca ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje vrtca v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za vrtec podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko in Agencijo Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje podpisujejo za vrtec ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce vrtca, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za vrtec v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje zadovoljevanja po vzgoji in varstvu predšolskih otrok
10. člen
Vrtec s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izobraževanju, vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju Občine Cerknica in Občine Loška dolina.
Matična enota je v Cerknici, Cesta na Jezero 17, kjer je sedež vrtca. V matični enoti se vpisuje otroke v dnevno varstvo in druge oblike vzgojne dejavnosti otrok za celoten vrtec.
III. DEJAVNOST VRTCA
11. člen
Dejavnost vrtca je:
– M/80.101 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– H/55.51 priprava hrane za zunanje odjemalce - storitve menz,
– H/55.52 priprava in dostava hrane.
V okvir dejavnosti sodi tudi:
– M/80.103 dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju,
– O/92.623 organizacija in izvedba športno rekreativnih tekmovanj na odprtih in zaprtih prostorih za amaterske športnike, organizacija tečajev in šol v naravi ter drugih oblik izvenšolske dejavnosti,
– M/80.4 izobraževanje odraslih,
– K/72.600 druge računalniške dejavnosti,
– K/74.841 prirejanje razstav, sejmov,
– O/92.320 obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Dejavnost vrtca šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
12. člen
Vrtec opravlja javnoveljavni program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku, ki je določen z zakonom.
13. člen
Vzgojno in izobraževalno delo poteka v vrtcu v slovenskem jeziku.
Vrtec izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Lahko pa organizira tudi dnevno varstvo otrok, predvsem od 3. leta starosti, tudi v varstvenih družinah.
Vrtec ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler obe ustanoviteljici ne posredujeta soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja vrtec v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in boljša ponudbo vzgoje in varstva predšolskih otrok ali s katerim prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
14. člen
Vrtec lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI VRTCA
15. člen
Organi vrtca so:
– svet vrtca,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Vrtec ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili.
1. Svet vrtca
16. člen
Vrtec upravlja svet vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljic, predstavniki delavcev vrtca in predstavniki staršev.
Svet vrtca šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljic - dva iz Občine Cerknica, in en iz Občine Loška dolina,
– pet predstavnikov delavcev vrtca,
– trije predstavniki staršev - dva iz Občine Cerknica, in en iz Občine Loška dolina.
Predstavnike delavcev vrtca se voli iz vsake enote vrtca in zagotovi tudi zastopanost delavcev izmed upravno administrativnih ter tehničnih delavcev, in sicer:
– tri strokovne delavce,
– dva upravno-administrativna ter tehnična delavca.
Predstavnike ustanoviteljic imenuje občinski svet posamezne ustanoviteljice. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci vrtca neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
V svetu morajo biti enakomerno zastopani delavci vseh enot vrtca.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člane sveta vrtca je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu vrtca je povezan s statusom njihovih otrok, varovancev v vrtcu.
17. člen
Svet vrtca:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja vrtca,
– sprejema letni delovni načrt in poročila o njegovi uresničitvi,
– svet zavoda predlaga uvedbo nad standardnih in drugih programov v posamezni občini in predlog pošlje v odločitev občine ustanoviteljice-financerki, ki odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov v posamezni občini,
– obravnava poročila o izobraževalni vzgojni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev,
– sprejema pravila in druge splošne akte vrtca,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
– predlaga ustanoviteljicama spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljicama in ravnatelju vrtca predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov v svet vrtca,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o najemanju kreditov,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti vrtca določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca
18. člen
Svet vrtca razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred iztekom mandata svetu vrtca.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot vrtca). Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v vrtcu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta vrtca ima najmanj 10% delavcev vrtca oziroma enote vrtca, z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlog kandidatov za svet vrtca, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21 dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidate za predstavnike delavcev v svetu vrtca morajo imeti pasivno volilno pravico.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov posamezne enote vrtca in izmed kandidatov upravnih, administrativnih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti voljo volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov iz posamezne enote vrtca ali izmed upravno-administrativnih ter tehničnih delavcev kot jih je potrebno izvolitvi.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev vrtca z aktivno volilno pravico.
Način volitev se podrobneje opredeli v pravilih vrtca.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta vrtca, kot je predstavnikov delavcev v svetu vrtca iz posameznih enot vrtca in upravno-administrativnih in tehničnih delavcev. Izvoljeni so tisti kandidati posameznih enot vrtca oziroma upravno-administrativnih in tehničnih delavcev, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata iz enot vrtca oziroma med upravno-administrativnimi in tehničnimi delavci dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v vrtcu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatu volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu vrtca
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu vrtca se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev vrtca z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalne pravilnosti zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu vrtca je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet vrtca.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet vrtca se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju vrtcev, uporabljajo, v zadevah, ki jih ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje vrtca, prestavlja in zastopa vrtec in je odgovoren za zakonitost dela vrtca.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca,
– pripravlja program razvoja vrtca,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nad standardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje vrtca s starši,
– obvešča starše o delu vrtca in o vseh pomembnih spremembah,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika;
– imenuje in razrešuje vodje enot vrtca ob soglasju posamezne ustanoviteljice,
– pripravlja program razreševanja presežnih delavcev oziroma program zaposlovanja delavcev s katerim se na dan 1. 9. 2003 prepreči odpuščanje presežnih delavcev,
– skrbi za sodelovanje vrtca z zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v vrtcu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in varstvu predšolskih otrok ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet vrtca. K imenovanju in razrešitvi si mora pridobiti soglasje ministra. Mandat ravnatelja traja štiri leta.
Svet vrtca si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo ravnatelja pridobiti mnenje vzgojiteljskega zbora in mnenje ustanoviteljic.
Vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja glasuje tajno.
Če vzgojiteljski zbor ali ustanoviteljici ne posredujeta mnenja v roku 20 dni od dneva, ko je bilo zanj zaprošeno, lahko svet vrtca imenuje ravnatelja brez tega mnenja.
26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet vrtca imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev vrtca oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet vrtca ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
a) Pomočnik ravnatelja
27. člen
Vrtec ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje vzgojiteljskega zbora.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev vrtca.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
b) Vodja enote vrtca
28. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv mentor.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca ob predhodnem soglasju ustanovitelja vrtca, na katerem območju deluje enota vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
29. člen
Strokovni organi v vrtcu so vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in drugi z zakonom določeni organi .
30. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci vrtca.
Vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-varstvenim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
31. člen
Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi v vrtcu obravnavajo strokovno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim načrtom.
4. Svet staršev
32. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v vrtcu oblikuje svet staršev vrtca.
Svet staršev vrtca je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe svetu zavoda in ustanovitelju,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalni problematiki,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
33. člen
Vrtec organizira, v skladu z normativi in standardi, svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.
6. Knjižnica
34. člen
Vrtec ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižno gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu.
V. ZAPOSLENI V VRTCU
35. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v vrtcu opravljajo vzgojitelj, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje vrtca (v nadaljnjem besedilo: strokovni delavci).
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest. Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik.
36. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v vrtcu, vrtec uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju v svojem splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v vrtcu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljicama.
Vrtec si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanoviteljic.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO VRTCA
37. člen
Ustanoviteljici, vsaka za svoje področje zagotavljata pogoje za delo vrtca.
Ustanoviteljici zagotavljata vrtcu sredstva in premoženje, s katerim je vrtec upravljal do uveljavitve tega odloka.
Vrtec samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja obeh ustanoviteljic.
38. člen
Vrtec pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanoviteljic, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih vrtec pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije na področju obeh občin, po predhodnem soglasju obeh ustanoviteljic pa tudi za plače.
Primanjkljaj prihodkov, ki v vrtcu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti vrtca, krijeta vsaka ustanovitelja za svoje področje.
39. člen
Za nad standardne storitve lahko vrtec pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Vrtec lahko ustanovi sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka ali starostne skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zviševanje standarda vrtca.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.
Sklad deluje v skladu z zakonom o javnih skladih.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI VRTCA
40. člen
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti vrtca omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja vrtec v enoti ali oddelku vrtca za območju posamezne ustanoviteljice.
VIIl. NADZOR
41. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu, izvaja šolska inšpekcija, financiranje in namensko porabo sredstev pa tudi ustanoviteljici.
Nadzor nad zakonitostjo dela vrtca iz področij, ki niso navedene v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom.
42. člen
Porabo javnih sredstev v vrtcu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanoviteljic nadzirata ustanoviteljici vsaka za svoje področje.
lX. SPLOŠNI AKTI VRTCA
43. člen
Vrtec lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet vrtca.
Vrtec ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
44. člen
Splošne akte vrtca sprejme svet vrtca ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov vrtca se določi s pravili vrtca.
X. PREHODNE DOLOČBE
45. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejela Skupščina občine Cerknica 28. 1. 1993, voden pod št. 028-2/92, z dne 28. 1. 1993 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 15. z dne 26. 3. 1993 in št. 45, z dne 31. 7. 1993.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda, sprejet na svetu zavoda dne 4. 6. 1993 in potrjen z odlokom Skupščine občine Cerknica, št. 013-3/93-9, dne 20. 7. 1993.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi zavoda, ki ga je sprejel Občinski svet občine Cerknica dne, 3. 7. 1997, št. 602-3/97 in objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 57/97 z dne 26. 9. 1997.
46. člen
Vrtec mora uskladiti svojo organizacijo in organe vrtca v roku enega leta od dneva uveljavitve tega odloka.
47. člen
Obe občini ustanoviteljici morata najpozneje v šestih mesecih skleniti medsebojno pogodbo o financiranju in urejanju skupnih zadev v vrtcu.
48. člen
Ravnatelju vrtca preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem z zakonom in s tem odlokom.
Ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena tega odloka, je lahko do 1. 9. 2002 imenovan za ravnatelja tudi kdor ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 25. člena tega odloka.
Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv najkasneje do 1. 9. 2002, oziroma mora najkasneje v dveh letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit.
Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka, preneha mandat na podlagi zakona.
Določbe tega člena se uporabljajo tudi za pomočnika ravnatelja, ki ne izpolnjuje s tem odlokom določenih pogojev o izobrazbi in nazivu.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima na dan uveljavitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika dva mandata in ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima srednjo izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika vsaj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 25. člena oziroma prvega odstavka 27. člena tega odloka.
Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 25. člena oziroma prvega odstavka 27. člena tega odloka in ima na dan uveljavitve ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do starostne pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 25. členain prvega odstavka 27. člena tega odloka.
49. člen
Ravnatelj vrtca je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da vrtec uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet vrtca v skladu s tem odlokom v roku enega leta, od dneva uveljavitve tega odloka.
XI. KONČNI DOLOČBI
50. člen
Enota vrtca Stari trg se bo z uvedbo devetletnega osnovnošolskega izobraževanja v OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, oziroma najpozneje 1. 9. 2003 izločila iz VVZ Martin Krpan Cerknica in se priključila k javnemu zavodu OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.
51. člen
Ta odlok se pošlje v objavo, ko ga sprejmeta obe občini ustanoviteljici in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 640-20/2000
Cerknica, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Cerknica
Valentin Schein l. r.
Št. 640-2/2001
Cerknica, dne 15. februarja 2001
Župan
Občine Loška dolina
Janez Sterle l. r.

AAA Zlata odličnost