Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001

Kazalo

1695. Dopolnitev splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, stran 3012.

Direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v skladu s 6. in 16. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 81. in 82. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I – popr., 9/94 – odl. US, 21/94, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00 in 1/00 – odl. US, in 22/00) na podlagi 10. člena, 19. in 22. člena akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00) po predhodnem soglasju nadzornega sveta z dne 11. 4. 2001 določa
D O P O L N I T V E S P L O Š N I H P O G O J E V P O S L O V A N J A
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada
1. člen
V splošnih pogojih poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 119/00) se za 7. členom doda nov 7.a člen, ki glasi:
“7.a člen
Ne glede na določbe 6. člena so fizične osebe upravičenci do kreditov, če so bivši imetniki stanovanjske pravice v denacionaliziranih stanovanjih in se skladno s 125. členom stanovanjskega zakona odločijo za nakup lastnega stanovanja ali gradnjo stanovanjske hiše.
Pogoje in način dodelitve sredstev iz prejšnjega odstavka skladno s 125. členom stanovanjskega zakona ob upoštevanju siceršnjih pogojev kreditiranja sklada določi nadzorni svet.“
2. člen
Za tretjim odstavkom 14. člena se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
“Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov sredstva sklada za posojilo dobijo upravičenci iz 125. člena stanovanjskega zakona brez javnega razpisa po drugem odstavku 7.a člena splošnih pogojev.“
3. člen
Te dopolnitve začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 1107-1/01
Ljubljana, dne 11. aprila 2001.
Direktor
Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada
Edvard Oven l. r.