Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1434. Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 2001, stran 2488.

Na podlagi petega odstavka 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, – odl. US, 16/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – odl. US), na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 28. in 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 15. in 22. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/01) je Občinski svet občine Šentjernej na 2. izredni seji dne 15. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šentjernej za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Šentjernej za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Šentjernej (v nadaljnjem besedilu: občina) v letu 2001.
2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi.
3. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Šentjernej za leto 2001 znašajo:
-------------------------------------------------------------------------------
         Bilanca prihodkov   Račun finančnih          Račun
         in odhodkov      terjatev in naložb     financiranja
-------------------------------------------------------------------------------
Prihodki     698,050.000              –           –
Odhodki     720,050.000              –       22,000.000
Presežek     22,000.000              –           –
Primanjkljaj        –              –       22,000.000
-------------------------------------------------------------------------------
Pregled in razporeditev prihodkov in odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja in razporeditev odhodkov po uporabnikih in posameznih postavkah so sestavni del tega odloka.
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za proračunsko rezervo. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, množičnih pojavov nalezljivih bolezni in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile, ekološke nesreče in za kritje proračunskega primanjkljaja.
V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna, ki so določeni s proračunom, vendar največ do 2% prejemkov proračuna.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v oblikovani višini odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
5. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov javne porabe, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, se oblikujejo v višini 3,000.000 SIT.
O uporabi teh sredstev odloča župan in o uporabi teh sredstev poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo za posamezne namene.
6. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati za namene, ki so določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Vodja oddelka za finance kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb.
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe odgovarja župan, ki odreja izplačila iz proračuna za posamezna področja.
8. člen
Župan je pooblaščen, da v okviru posameznega področja spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene do 500.000 SIT, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena in o tem obvesti občinski svet.
9. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračuna glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna. Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, se morajo ta sredstva vrniti v proračun ter o tem obvesti občinski svet.
10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni vezavi preseženih proračunskih sredstev zaradi ohranitve realne vrednosti.
11. člen
Do višine sprejetih postavk v proračunu za prodajo nepremičnin ni potrebno pridobiti posebnega soglasja občinskega sveta.
12. člen
Nabava opreme, investicijska, vzdrževana dela in storitve se izvajajo v skladu z zakonom o javnih naročilih.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.
Št. 032-240/2001
Šentjernej, dne 15. marca 2001.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti