Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2001 z dne 20. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2001 z dne 20. 3. 2001

Kazalo

1144. Odlok o ureditvi cestnega prometa, stran 2006.

Na podlagi 17. in 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 6/96 – odl. US, 35/97, 37/97 – odl. US, 87/97, 73/98 in 31/00) in 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99) je Občinski svet občine Ajdovščina na seji dne 16. 2. 2001 sprejel
O D L O K
o ureditvi cestnega prometa
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
Občina Ajdovščina zaradi nemotenega in varnega prometa na občinskih cestah v naseljih določi:
– prometno ureditev v naseljih,
– postopek in način dela občinskega redarstva za zagotavljanje reda nad ustavljenimi, parkiranimi in zapuščenimi vozili na občinskih cestah.
Izrazi o cestah imajo v tem odloku enak pomen, kot ga določa odlok o občinskih cestah v Občini Ajdovščina, ostali izrazi pa pomen, kot ga določa zakon o cestnem prometu.
2. člen
Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za naselje ali njegov del oziroma za posamezno cesto ali njen del določi občina kot upravljalec občinskih cest.
Prometna ureditev obsega:
– določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa;
– omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa;
– omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa;
– ureditev mirujočega prometa;
– določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce;
– določanje drugih obveznosti udeležencev v cestne prometu.
Prometna ureditev mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo.
II. PROMETNA UREDITEV
3. člen
Kategorizacija občinskih cest je osnova za določitev prednostnih smeri občinskih cest. Prednostne smeri cest, enosmerne ceste, ceste zaprte za promet kot tudi območja umirjenega prometa, območja omejene hitrosti in območje za pešce, določi Občinski svet občine Ajdovščina z odredbo.
4. člen
Občinski svet lahko za območje umirjenega prometa določi del ceste ali cesto v naselju ali del naselja. Območje je namenjeno predvsem gibanju pešcev in je kot tako označeno s prometno signalizacijo. Voznik mora biti posebej pozoren na otroke, ki jim je dovoljena igra v tem območju. V tem območju so prepovedane prireditve na cestah, v katerih so udeležena motorna vozila.
Del naselja, cesto v naselju ali njen del lahko občinski svet določi kot območje za pešce. V teh območjih lahko vozijo tudi kolesarji in uporabniki posebnih prevoznih sredstev, kot to dovoljuje prometna signalizacija, ne smejo pa ovirati ali ogrožati prometa pešcev.
5. člen
Občinski svet lahko za naselje ali del naselja določi, da je potrebno omejiti hitrost vozil pod 50 km/h, vendar ne na manj kot na 30 km/h (območje omejene hitrosti), če to terja varnost udeležencev, zlasti pešcev, zaradi gostote prometa.
Izjemoma lahko določi, da je največja dovoljena hitrost za vozila na posameznih cestah v naselju tudi nad 50 km/h, vendar ne več kot 70 km/h, če varnost prometa in predpisani prometno tehnični elementi to omogočajo.
Spremembe oziroma odstopanja od največje dovoljene hitrosti vozil v naselju morajo biti označene s predpisanim prometnim znakom.
6. člen
Na občinskih cestah v naseljih se pred šolami, vrtci in drugimi objekti, ob katerih je zaradi varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu dodatno zmanjšana največja dovoljena hitrost v naselju, obvezno postavijo fizične naprave, s katerimi se udeležencem v cestnem prometu fizično onemogoči vožnja z neprimerno hitrostjo (naprave za umirjanje prometa).
Fizične ovire morajo biti označene z ustrezno prometno signalizacijo.
Ukrepi za umirjanje prometa so tudi tehnične rešitve na cestnem omrežju in na vozišču ter oblikovanje prometnih površin.
Občinska uprava odredi omenjene tehnične in druge ukrepe za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vrtcev, šol, zdravstvenih zavodov, igrišč in drugih območij, kjer se ti udeleženci pojavljajo v večjem številu.
7. člen
Znotraj naselja Ajdovščina je na občinskih cestah prepovedan tranzitni promet tovornih motornih vozil.
Na območju ožjega središča mesta Ajdovščina je prepovedano učenje vožnje z motornimi vozili med 6. in 8. uro ter med 14. in 16. uro, kar uredi občinska uprava v dogovoru z avto šolami, ki izvajajo to dejavnost.
8. člen
Občinska uprava zaradi nemotenega in varnega prometa na občinskih cestah v naselju odredi postavitev in vzdrževanje zaščitnih ograj za pešce na nevarnih mestih, kot tudi odstranitev uničene, poškodovane, izrabljene ali neustrezno postavljene prometne signalizacije ter postavitev nove signalizacije (razen ko gre za postavitev prometne signalizacije na podlagi kompleksne prometne ureditve, ki jo sprejme občinski svet).
Za pomoč občinski upravi pri njenem delu v zvezi z nalogami prometno-tehničnega urejanja prometa, lahko župan iz strokovnjakov s tega področja imenuje komisijo (Komisija za tehnično urejanje prometa).
9. člen
Pri izvajanju del na cesti v naselju mora izvajalec poskrbeti, da je območje, kjer se delo izvaja vidno označeno in zavarovano s prometnimi znaki tako, da je zagotovljen varen promet.
Če dela terjajo zaporo cestnega prometa, mora občinska uprava zagotoviti, da je, upoštevaje obseg in naravo del, trajanje in obseg zapore prometa čim manjše. V dovoljenju za zaporo lahko določi, da se smejo dela opravljati samo v določenem času, oziroma da se morajo opraviti neprekinjeno.
10. člen
Zahtevek za izdajo dovoljenja iz prejšnjega člena mora vsebovati:
– vrsto del ter načrt ali skico postavitve prometne signalizacije (svetlobni in drugi prometni znaki) oziroma način zavarovanja;
– navedbo začetka in časa oziroma dinamike trajanja del;
– organizacijo prometa – obvezne smeri, če dela zahtevajo začasno zaporo prometa.
11. člen
Kadar je potrebno zaradi del zasesti pločnik ali del vozišča tako, da se postavi oder, mora izvajalec del speljati pod odrom varen prehod za pešce, ki mora biti zavarovan pred padanjem materiala in vode in ponoči osvetljen.
Takoj, ko preneha posebna uporaba javne prometne površine, mora izvajalec del odstraniti prometne znake, ograje in druge ovire, ki jih je postavil zaradi izvajanja del.
12. člen
Gonjenje živali je potrebno organizirati tako, da jih gonič goni v čredi, na način, da drugi udeleženci v cestnem prometu niso ovirani, čim bližje desnemu robu vozišča, če je le mogoče po robu vozišča ali bankini. Gonič ali vodič živali ali črede mora poskrbeti, da je čreda ponoči ali v pogojih slabe vidljivosti označena spredaj, zadaj in ob strani z lučmi ali odsevniki.
Označbe morajo biti nameščene tako, da jih udeleženci v cestnem prometu pravočasno opazijo.
III. MIRUJOČI PROMET
13. člen
V naseljih Občine Ajdovščina so za parkiranje motornih vozil namenjene naslednje vrste javnih parkirnih površin:
– splošne parkirne površine,
– posebne parkirne površine.
Splošne parkirne površine, so javne prometne površine, na katerih lahko parkirajo vsi vozniki osebnih motornih vozil in so označene s prometnimi znaki za parkiranje, brez dopolnilnih tabel.
Posebne parkirne površine so tiste javne prometne površine, kjer je parkiranje:
– časovno omejeno,
– omejeno samo za določeno vrsto vozil ali za vozila določenih lastnikov,
– urejeno proti plačilu parkirnine.
14. člen
Splošne parkirne površine, kjer je parkiranje neomejeno in se ne plačuje parkirnina, določi občinska uprava, ki obenem odredi, da se postavi ustrezna prometna signalizacija. Kjer so parkirne površine označene s talno označbo, je parkiranje dovoljeno le znotraj zaznamovanih parkirnih površin.
15. člen
Posebne parkirne površine, kjer je parkiranje časovno omejeno, so lahko parkirne površine izven vozišča ceste, občinska uprava pa lahko zaradi racionalnejše izrabe prometnih površin določi, da se na določenih cestah ali delih ceste parkiranje časovno omeji (območje kratkotrajnega parkiranja) tako, da sme trajati parkiranje do 2 uri.
Območja kratkotrajnega parkiranja se na podlagi odločbe občinske uprave označijo z modrimi črtami na cestišču in s prometnimi znaki.
Voznik mora čas prihoda na parkirni prostor, kjer je parkiranje časovno omejeno označiti s parkirno uro na vidnem mestu v vozilu, in po izteku določenega časa vozilo odpeljati.
16. člen
Parkirne površine iz druge alinee drugega odstavka 13. člena (rezervirane parkirne površine), lahko po potrebi določi občinska uprava. Parkirne površine morajo biti označene s prometnimi znaki, ki vsebujejo tudi dopolnilno tablo, na kateri mora biti označena ali vrsta vozil, ali določeni lastniki vozil, za katere je namenjena parkirna površina, kot npr.: parkirne površine za tovorna vozila, avtobuse, avto-taksi vozila, za osebna bivalna vozila, avtomobilske priklopnike, za vozila, ki so označena s posebnim znakom za invalide, vozila stanovalcev s stalnim bivališčem v ožjem območju označenega parkirišča.
Na omenjenih parkirnih površinah je dovoljeno parkiranje samo tistih vozil in tistim voznikom, za katere so parkirne površine rezervirane in na predpisan način označene.
17. člen
Parkirne površine, kjer se za parkiranje plača parkirnina, kot tudi parkirišča, kjer je organizirano čuvanje parkiranih vozil, za kar se plačuje komunalna taksa, določi Občinski svet občine Ajdovščina, ki pri tem opredeli tudi način plačevanja parkirnine in višino pristojbine.
Na dopolnilni tabli mora biti določeno plačilo parkirnine, pri avtomatiziranem načinu plačevanja pa mora biti postopek in način uporabe označen na ustreznem avtomatu (parkirni uri).
Za parkiranje na gornjih površinah mora voznik plačati ustrezno parkirnino oziroma takso.
IV. NEPRAVILNO PARKIRANA IN ZAPUŠČENA VOZILA
18. člen
Na vozilo, ki je na javnih površinah parkirano v nasprotju z določbami prometnih pravil ali s postavljenimi prometnimi znaki, občinski redar namesti obvestilo o prekršku ali izda obvestilo o prekršku in plačilni nalog lastniku oziroma uporabniku, če ga zaloti pri prekršku.
19. člen
Za vozilo, ki je parkirano tako, da ogroža druge udeležence v cestnem prometu se odredi odvoz. Stroške odstranitve mora poravnati lastnik vozila.
Redar ali druga pooblaščena oseba za nadzor odredi odstranitev tudi za zapuščeno vozilo, za katerega ugotovi, da se ne more usposobiti za vožnjo, lastnik pa ga tudi po obvestilu ni odstranil, oziroma, ko lastnika ni mogoče ugotoviti.
20. člen
Zapuščeno vozilo iz prejšnjega člena je motorno vozilo na javni površini, ki nima registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj.
Pooblaščena oseba mora poskusiti ugotoviti lastnika zapuščenega vozila in mu odrediti, da vozilo odstrani na svoje stroške. Po ugotovitvi lastnika mu mora s priporočenim pisnim obvestilom naložiti, da odstrani vozilo v roku 8 dni, obvestilo z enako vsebino pa mora namestiti na vidno mesto na samo vozilo, kar velja tudi v primeru, da ni mogoče ugotoviti lastnika. V obvestilu mora biti izrecno navedeno, da bo po preteku roka odrejena odstranitev vozila.
21. člen
Pooblaščena oseba mora o zapuščenem vozilu in postopku odstranjevanja sestaviti poseben zapisnik, kateremu mora biti obvezno priložena fotografija vozila. Zapisnik mora vsebovati naslednje podatke:
– datum opozorila lastniku in podatke o njem, če je le-ta znan,
– datum odstranitve vozila,
– tip vozila oziroma druge evidenčne oznake,
– kratek opis stanja vozila,
– lokacijo najdbe vozila,
– opis načina odvoza,
– podatke o osebi, ki je vodila postopek.
Če se pri ogledu ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo, da ne predstavlja vrednosti, oziroma gre za ostanke vozila, in ni mogoče ugotoviti njegovega lastnika, se vozilo ne glede na določbe tega odloka uniči kot odpadek.
22. člen
Občinski svet občine Ajdovščina določi izvajalca dejavnosti, ki opravlja na območju občine odvoz vozil v primerih iz tega odloka, nudi primeren prostor za hrambo vozil ter zagotovi ustrezno varovanje vozil na hrambi, ter potrdi ceno prevoza, hrambe vozil in druge stroške (npr. uničenja vozila).
23. člen
Izvajalec dejavnosti mora voditi evidenčno knjigo o prevzemu vozil v hrambo, ki vsebuje naslednje podatke:
– zapisnik o stanju vozila,
– fotografijo in evidenčne podatke o vozilu,
– podatke o lastniku vozila, če je ta znan,
– stroške, nastale v vezi s prevozom in hrambo,
– stroške povezane z morebitnim uničenjem vozila,
– podatke o prodaji vozila oziroma druge dohodke, če do njih pride.
24. člen
Isti dan, najpozneje pa prvi naslednji delovni dan po prevzemu vozila v hrambo pozove izvajalec dejavnosti lastnika s priporočeno pošiljko, da vozilo prevzame v roku 30 dni od datuma prevzema. Vozilo je mogoče prevzeti na podlagi verodostojne listine o lastništvu ter po plačilu vseh stroškov, nastalih v postopku. Za stroške pooblaščena oseba izstavi račun, iz katerega mora biti razvidna specifikacija posameznih stroškov.
Če lastnik vozila ni bil ugotovljen, pooblaščena oseba objavi razglas o zapuščenem vozilu, v katerem pozove neznanega lastnika k prevzemu vozila. V razglasu mora biti navedeno, da bo vozilo po poteku roka za prevzem prodano na javni dražbi ali uničeno. Oglas se objavi na primernem mestu ob vhodu v prostor za hrambo vozil, na oglasni deski občine ter v lokalnem časopisu in na lokalnem radiu.
25. člen
Po preteku roka, določenega v 28. členu tega odloka se zapuščeno vozilo proda na javni dražbi, ki jo organizira izvajalec dejavnosti. Vrednost vozila se določi z uradno cenitvijo. Če je prometna vrednost vozila manjša od stroškov prevoza in hrambe, se vozilo uniči.
Od izkupička od prodaje vozil se pokrijejo stroški prevoza, hrambe in prodaje, preostanek se nakaže lastniku vozila. Če le-ta ni znan, se sredstva nakaže v proračun Občine Ajdovščina.
Če lastnika ni mogoče ugotoviti, prodajna vrednost vozila pa ne zadošča za pokritje stroškov, krije stroške uničenja občina iz proračuna.
Za morebitne napake v postopku odvoza, hrambe, prodaje ali uničenja vozila, zaradi katerih nastane lastniku vozila škoda, je izvajalec dejavnosti lastniku materialno odgovoren.
V. PRISTOJNOSTI OBČINSKEGA REDARJA V ZVEZI Z USTAVLJENIMI IN PARKIRANIMI TER ZAPUŠČENIMI VOZILI
26. člen
Občinski redar opravlja nadzor nad ustavljenimi, parkiranimi vozili (mirujoči promet) in nad zapuščenimi vozili, in v zvezi s tem izvaja ukrepe, določene z zakonom o varnosti v cestnem prometu, s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in s tem odlokom.
27. člen
Če pri opravljanju nadzorstva mirujočega prometa občinski redar ugotovi, da je kršen predpis, ima pravico in dolžnost:
– na vozilo namestiti obvestilo o prekršku,
– izreči mandatno kazen na kraju samem,
– izdati obvestilo o prekršku in plačilni nalog,
– odrediti odvoz nepravilno parkiranega vozila,
– ugotoviti istovetnost osebe v zvezi z opravljanjem nadzora,
– obveščati pristojne organe, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni pristojen,
– opravljati druga dejanja in strokovne naloge, za katere je pooblaščen.
VI. KAZENSKI DOLOČBI
28. člen
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se kaznuje za prekršek:
– kdor na zahtevo občinskega redarja ne pove osebnih podatkov oziroma mu da napačne podatke,
– kdor se nedostojno vede do občinskega redarja ali oseb, ki so udeležene v postopku,
– kdor prepreči občinskemu redarju izvrševanje uradne naloge ali ga pri tem ovira,
– kdor onemogoča ali ovira opravljanje nalog iz pristojnosti občinskega redarja ali odklanja posredovanje podatkov, pojasnil in drugih potrebnih dokazil za razjasnitev določene kršitve.
Za kršitve iz prvega odstavka tega člena se z denarno kaznijo 100.000 SIT kaznuje pravna oseba, ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti (samostojni podjetniki), z denarno kaznijo 25.000 SIT pa njena odgovorna oseba.
29. člen
Občinski redar izda za prekrške plačilni nalog takoj na kraju prekrška tistim, ki jih zaloti pri prekršku in tistim, katerih prekrški so bili ugotovljeni z ustreznimi tehničnimi sredstvi ali napravami.
Plačilni nalog vsebuje: ime in priimek ter naslov storilca, podatke o zaposlitvi storilca, kraj in čas storitve prekrška, pravno opredelitev prekrška, višino denarne kazni, številko računa Občine Ajdovščina in pravni pouk, lahko pa tudi druge podatke v skladu s predpisi.
Mladoletniku, ki je storil prekršek, se denarna kazen ne izreče takoj na kraju prekrška, ampak se poda predlog za uvedbo postopka o prekršku.
Storilec prekrška je dolžan plačati denarno kazen, določeno v prejšnjem členu tega odloka, v roku osmih dni na račun Občine Ajdovščina, ali v tem roku vložiti ugovor. Storilcu, ki mu plačilnega naloga ni bilo mogoče vročiti takoj na kraju prekrška, se plačilni nalog pošlje po pošti. Če okoliščine to omogočajo, se mu na kraju prekrška pusti obvestilo o prekršku, ki vsebuje kraj in čas storitve ter pravno opredelitev prekrška.
Storilec prekrška, ki bi se lahko z odhodom zaradi prebivanja v tujini izognil plačilu kazni, mora plačati izrečeno denarno kazen takoj na kraju prekrška. O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Če kazni ne plača, se šteje, da je podal ugovor, v tem primeru občinski redar zaprosi za pomoč policijsko postajo, da uradna oseba organa za notranje zadeve s predlogom za uvedbo postopka o prekršku privede kršitelja k organu, pristojnemu za postopek o prekršku.
Ugovor se poda, razen v primerih iz petega odstavka tega člena, pisno, priporočeno po pošti Občini Ajdovščina, ta pa pošlje ugovor skupaj s predlogom za uvedbo postopka o prekršku pristojnemu organu za postopek o prekršku.
Za tak prekršek ne sme izreči organ, ki je pristojen za postopek o prekršku, večje denarne kazni kot se sme izterjati takoj na kraju prekrška.
Če denarne kazni tisti, ki je storil prekršek, ne plača v določenem roku, pa ni vložil ugovora, se pošlje plačilni nalog v izvršitev organu, ki je pristojen za izterjavo davkov.
Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred prisilno izterjavo ni dolžan zavezancu poslati pisnega opomina.
Storilec, ki plača denarno kazen v roku, predvidenem v četrtem odstavku tega člena, plača le polovico denarne kazni, izrečene na kraju prekrška.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ureditvi prometa v naseljih Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 1/88, 12/90, 10/91 in 8/92).
31. člen
Prometna ureditev, ki je označena s prometno signalizacijo na podlagi predpisa iz prejšnjega člena in na podlagi odredbe o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 5/92 in 4/93) ostane v veljavi, kolikor ni v nasprotju z določili predpisov o varnosti v cestnem prometu ali v nasprotju z določili tega odloka.
Občinska uprava je dolžna vzdrževalcem cest odrediti, da v roku 30 dni po zagotovitvi sredstev za postavitev prometne signalizacije, namestijo prometno signalizacijo in ostale prometne označbe, ki zagotavljajo varnost cestnega prometa, v skladu s sprejeto prometno ureditvijo iz tega odloka.
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-54/99-2001
Ajdovščina, dne 22. februarja 2001.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost